ECB logo
Menu

SPORO?ILO ZA JAVNOST

Ra?unovodski izkazi ECB za leto 2019

20. februar 2020

  • Dobi?ek ECB se je leta 2019 pove?al za 0,8 milijarde EUR na 2,4 milijarde EUR (2018: 1,6 milijarde EUR) ter je bil v celoti razdeljen nacionalnim centralnim bankam.
  • Neto obrestni prihodki od vrednostnih papirjev v imetju za namene denarne politike: 1,4 milijarde EUR (2018: 1,2 milijarde EUR).
  • Bilan?na vsota ECB se je pove?ala na 457 milijard EUR (2018: 447 milijard EUR).

Revidirani ra?unovodski izkazi Evropske centralne banke (ECB) ka?ejo, da se je leta 2019 dobi?ek teko?ega leta pove?al za 790 milijonov EUR na 2.366 milijonov EUR, in sicer predvsem zaradi vi?jih prihodkov od portfelja v ameri?kih dolarjih in od portfelja v zvezi s programom nakupa vrednostnih papirjev.

Neto obrestni prihodki so v letu 2019 zna?ali 2.686 milijonov EUR (2018: 2.277 milijonov EUR). Neto obrestni prihodki od deviznih rezerv so se zaradi vi?jih obrestnih prihodkov od portfelja v ameri?kih dolarjih pove?ali na 1.052 milijonov EUR (2018: 862 milijonov EUR). Neto obrestni prihodki iz programa nakupa vrednostnih papirjev so se pove?ali za 316 milijonov EUR na 1.136 milijonov EUR, in sicer predvsem zaradi ve?jih povpre?nih imetij in vi?je povpre?ne donosnosti v programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja v letu 2019 v primerjavi z letom 2018. Nasprotno so se neto obrestni prihodki iz programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev zaradi unov?enj zmanj?ali na 291 milijonov EUR (2018: 384 milijonov EUR).

Realizirani dobi?ek iz finan?nih operacij je zna?al 197 milijonov EUR (2018: realizirana izguba v vi?ini 77 milijonov EUR), in sicer zaradi realiziranega dobi?ka iz cenovnih sprememb vrednostnih papirjev v ameri?kih dolarjih, ker je zmanj?evanje donosnosti dolarskih obveznic med letom pozitivno vplivalo na njihovo tr?no vrednost.

Delni odpisi so zna?ali 20 milijonov EUR (2018: 69 milijonov EUR) in so bili predvsem posledica nerealiziranih izgub iz cenovnih sprememb ve? vrednostnih papirjev v portfelju lastnih sredstev in v dolarskem portfelju.

Na vrednostnih papirjih v portfeljih za namene denarne politike, ki se vrednotijo po odpla?ni vrednosti (ob upo?tevanju oslabitve), se izvedejo preizkusi oslabitve. Na podlagi rezultatov teh preizkusov pri teh portfeljih ni izgub zaradi oslabitve.

Prihodek od nadomestil za nadzor, zara?unanih bankam za pokritje izdatkov, ki jih ima ECB pri izvajanju nadzorni?kih nalog, je zna?al 537 milijonov EUR (2018: 518 milijonov EUR). Zvi?anje v letu 2019 je povezano z ve?jim povpre?nim ?tevilom zaposlenih v ban?nem nadzoru.

Skupni stro?ki dela so se pove?ali na 566 milijonov EUR (2018: 515 milijonov EUR) zaradi ve?jega povpre?nega ?tevila zaposlenih v letu 2019, predvsem v ban?nem nadzoru, in vi?jih stro?kov iz naslova drugih dolgoro?nih zaslu?kov, kar je posledica aktuarskega vrednotenja ob koncu leta 2019. Drugi administrativni stro?ki so se zni?ali na 590 milijonov EUR (2018: 599 milijonov EUR) predvsem zaradi ni?jih izdatkov v zvezi s podpornimi storitvami agencijskih delavcev in zunanjih svetovalcev.

?isti dobi?ek ECB se razdeli nacionalnim centralnim bankam v euroobmo?ju. Svet ECB je sklenil, da z vmesno razdelitvijo na dan 31. januarja 2020 nacionalnim centralnim bankam v euroobmo?ju razdeli dobi?ek v vi?ini 1.431 milijonov EUR. Na v?eraj?nji seji je Svet ECB sklenil, da preostanek dobi?ka v vi?ini 935 milijonov EUR razdeli 21. februarja 2020.

Velikost bilance stanja ECB se je pove?ala za 2% na 457 milijard EUR (2018: 447 milijard EUR). Pove?anje je bilo predvsem posledica zvi?anja tr?ne vrednosti deviznih rezerv ECB zaradi zvi?anja cene zlata ter apreciacije ameri?kega dolarja in japonskega jena v razmerju do eura tekom leta ter zvi?anja vrednosti eurobankovcev v obtoku.

Obseg konsolidirane bilance stanja Eurosistema, ki obsega sredstva in obveznosti nacionalnih centralnih bank v euroobmo?ju in ECB v razmerju do tretjih oseb, je ob koncu leta 2019 zna?al 4.673 milijard EUR (2018: 4.703 milijarde EUR). Rahlo zmanj?anje v primerjavi s prej?njim letom je bilo posledica zmanj?anja Eurosistemovih operacij refinanciranja predvsem zaradi prostovoljnih pred?asnih odpla?il v drugi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoro?nej?ega refinanciranja (CUODR-II). Eurosistemova imetja vrednostnih papirjev za namene denarne politike so se zmanj?ala za 19 milijard EUR na 2.632 milijard EUR (2018: 2.651 milijard EUR). Imetja v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev so se pove?ala za 10 milijard EUR na 2.579 milijard EUR, medtem ko so se zaradi unov?enj imetja vrednostnih papirjev v okviru prvih dveh programov nakupa kritih obveznic zmanj?ala za 4 milijarde EUR in v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev za 25 milijard EUR.

Kontaktna oseba za novinarska vpra?anja je William Lelieveldt, tel. +49 69 1344 7316.

Opombe:

  • Dodatne informacije o usmeritvah ECB in Eurosistema glede finan?nega ra?unovodstva in poro?anja ter o zaklju?nem ra?unu ECB so na voljo na spletnem mestu ECB v razdelku o ra?unovodstvu in poro?anju oziroma zaklju?nem ra?unu.
  • Od tega leta so skupna imetja Eurosistema v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev raz?lenjena po dr?avah izdajateljicah in objavljena na spletnem mestu ECB v razdelku o programu nakupa vrednostnih papirjev.

Stiki za medije

北京pk赛车10官网 必赢体育篮球比分球探体育 国际股票指数代码应如何投资 15选5开奖走势图浙江风采网 河南22选5 高手只炒一只股票19年钒价2019年为何大跌 3d彩票开奖结果 35选7彩走势图辽宁 今天的3d字谜图 越南河内5分彩开奖结果app 11选5前三组选绝招18年 甘肃十一选五开奖结 富贵王国 皇冠足球指数名称 球探网足球比分网 上海快三 中山期货配资公司