ECB logo
Menu

1 ?κθεση διαχε?ριση?

1.1 Σκοπ?? τη? ?κθεση? διαχε?ριση? τη? ΕΚΤ

Η ?κθεση διαχε?ριση?[1] αποτελε? αναπ?σπαστο μ?ρο? των ετ?σιων λογαριασμ?ν τη? ΕΚΤ και σκοπ?? τη? ε?ναι να παρ?σχει στου? αναγν?στε? συναφε?? πληροφορ?ε? σχετικ? με τι? οικονομικ?? τη? καταστ?σει?.[2] Καθ?? οι δραστηρι?τητε? και οι πρ?ξει? τη? ΕΚΤ διενεργο?νται για να στηρ?ξουν του? σκοπο?? πολιτικ?? τη?, η οικονομικ? τη? θ?ση και το οικονομικ? τη? αποτ?λεσμα θα πρ?πει να εξετ?ζονται σε συνδυασμ? με τι? αποφ?σει? πολιτικ?? που αυτ? λαμβ?νει.

Για τον σκοπ? αυτ?ν, η ?κθεση διαχε?ριση? παρουσι?ζει τι? κ?ριε? δραστηρι?τητε? και τι? πρ?ξει? τη? ΕΚΤ, καθ?? και τον βαθμ? στον οπο?ο αυτ?? επηρε?ζουν τι? οικονομικ?? τη? καταστ?σει?. Επιπλ?ον, αναλ?ει τι? βασικ?? εξελ?ξει? του ισολογισμο? και των αποτελεσμ?των χρ?ση? στη δι?ρκεια του ?του? και περιλαμβ?νει πληροφορ?ε? για του? οικονομικο?? π?ρου? τη? ΕΚΤ. Τ?λο?, περιγρ?φει το περιβ?λλον κινδ?νου στο οπο?ο δραστηριοποιε?ται η ΕΚΤ, παρ?χοντα? πληροφορ?ε? για του? χρηματοοικονομικο?? και λειτουργικο?? κινδ?νου? στου? οπο?ου? εκτ?θεται, και τι? πολιτικ?? διαχε?ριση? κινδ?νων που χρησιμοποιο?νται προκειμ?νου να μετρι?ζονται οι κ?νδυνοι.


1.2 Δραστηρι?τητε?

Η ΕΚΤ ε?ναι μ?ρο? του Ευρωσυστ?ματο?, ο πρωταρχικ?? σκοπ?? του οπο?ου ε?ναι η διατ?ρηση τη? σταθερ?τητα? των τιμ?ν. Τα βασικ? τη? καθ?κοντα, ?πω? περιγρ?φονται στο Καταστατικ? του ΕΣΚΤ,[3] συν?στανται στην εφαρμογ? τη? νομισματικ?? πολιτικ?? τη? ζ?νη? του ευρ?, στη διεν?ργεια πρ?ξεων συναλλ?γματο?, στη διαχε?ριση των επ?σημων συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων των χωρ?ν τη? ζ?νη? του ευρ? και στην προ?θηση τη? ομαλ?? λειτουργ?α? των συστημ?των πληρωμ?ν.

Η ΕΚΤ ε?ναι επ?ση? υπε?θυνη για την αποτελεσματικ? και συνεπ? λειτουργ?α του Ενια?ου Εποπτικο? Μηχανισμο? (ΕΕΜ), με σκοπ? την ?σκηση παρεμβατικ?? και αποτελεσματικ?? τραπεζικ?? εποπτε?α?, συμβ?λλοντα? στην ασφ?λεια και την ευρωστ?α του τραπεζικο? συστ?ματο? και στη σταθερ?τητα του χρηματοπιστωτικο? συστ?ματο?.

Οι πρ?ξει? νομισματικ?? πολιτικ?? του Ευρωσυστ?ματο? καταγρ?φονται στι? οικονομικ?? καταστ?σει? τη? ΕΚΤ και των εθνικ?ν κεντρικ?ν τραπεζ?ν (ΕθνΚΤ) τη? ζ?νη? του ευρ?, αντανακλ?ντα? την αρχ? τη? αποκεντρωμ?νη? εφαρμογ?? τη? νομισματικ?? πολιτικ?? στο Ευρωσ?στημα. Ο Π?νακα? 1 παρουσι?ζει συνοπτικ? τι? κ?ριε? πρ?ξει? και καθ?κοντα τη? ΕΚΤ κατ? την εκπλ?ρωση τη? αποστολ?? τη? και την επ?δραση αυτ?ν στι? οικονομικ?? καταστ?σει? τη? ΕΚΤ.

Π?νακα? 1

Οι κ?ριε? δραστηρι?τητε? τη? ΕΚΤ και η επ?δρασ? του? στι? οικονομικ?? τη? καταστ?σει?

1) Για περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? σχετικ? με τον δανεισμ? τ?τλων μπορε?τε να ανατρ?ξετε στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ.
2) Για περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? σχετικ? με το TARGET2 μπορε?τε να ανατρ?ξετε στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ.


1.3 Χρηματοπιστωτικ?? εξελ?ξει?

1.3.1 Ισολογισμ??

Ο ισολογισμ?? τη? ΕΚΤ μεγεθ?νθηκε σημαντικ? την περ?οδο 2015-2018, ω? αποτ?λεσμα τη? απ?κτηση? τ?τλων στο πλα?σιο του προγρ?μματο? αγορ?? στοιχε?ων ενεργητικο? (asset purchase programme - APP)[4].

Το 2019 το σ?νολο των στοιχε?ων ενεργητικο? τη? ΕΚΤ αυξ?θηκε κατ? 10,0 δισεκ. ευρ? σε 457,1 δισεκ. ευρ?. Η α?ξηση αυτ? οφειλ?ταν κυρ?ω? (i) στην ?νοδο τη? αγορα?α? αξ?α? των συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων τη? ΕΚΤ λ?γω τη? α?ξηση? τη? τιμ?? του χρυσο? και τη? ανατ?μηση? του δολαρ?ου ΗΠΑ και του γιεν Ιαπων?α? ?ναντι του ευρ? στη δι?ρκεια του ?του? και (ii) στην ?νοδο τη? αξ?α? των τραπεζογραμματ?ων ευρ? σε κυκλοφορ?α.[5]

Δι?γραμμα 1

Βασικ? στοιχε?α του ισολογισμο? τη? ΕΚΤ

(σε δισεκ. ευρ?)

Πηγ?: ΕΚΤ.

Οι τ?τλοι σε ευρ? που διακρατο?νται για σκοπο?? νομισματικ?? πολιτικ?? αποτελο?σαν το 55% του συν?λου των στοιχε?ων ενεργητικο? τη? ΕΚΤ στο τ?λο? του 2019. Σε αυτ?ν τη θ?ση του ισολογισμο? η ΕΚΤ διακρατε? τ?τλου? που ?χει αποκτ?σει στο πλα?σιο του Προγρ?μματο? για τι? Αγορ?? Τ?τλων (Securities Markets Programme - SMP), των τρι?ν προγραμμ?των αγορ?? καλυμμ?νων ομολογι?ν (CBPP1, CBPP2 και CBPP3) και των προγραμμ?των ABSPP και PSPP. Στη δι?ρκεια του 2019 η ΕΚΤ επανεπ?νδυσε πλ?ρω? τα ποσ? απ? την εξ?φληση τ?τλων που διακρατο?νται στα χαρτοφυλ?κια του προγρ?μματο? APP. Επιπλ?ον, απ? την 1.11. 2019 η ΕΚΤ ξεκ?νησε εκ ν?ου τη διεν?ργεια καθαρ?ν αγορ?ν τ?τλων στο πλα?σιο του προγρ?μματο? ΑΡΡ β?σει τη? απ?φαση? του Διοικητικο? Συμβουλ?ου τη? 12.9.2019 σχετικ? με τι? συνολικ?? μηνια?ε? αγορ?? του Ευρωσυστ?ματο?[6] και σ?μφωνα με προκαθορισμ?να κριτ?ρια επιλεξιμ?τητα?.

Στο τ?λο? του 2019 το χαρτοφυλ?κιο τ?τλων που διακρατε? η ΕΚΤ για σκοπο?? νομισματικ?? πολιτικ?? μει?θηκε κατ? 1,3 δισεκ. ευρ? σε 250,4 δισεκ. ευρ? (βλ. Δι?γραμμα 2), κυρ?ω? λ?γω εξοφλ?σεων τ?τλων που διακρατο?νται στο πλα?σιο των προγραμμ?των SMP, CBPP1 και CBPP2. Η συνολικ? με?ωση των διακρατο?μενων τ?τλων αν?λθε σε 2,2 δισεκ. ευρ?. Η με?ωση κατ? 0,1 δισεκ. ευρ? του χαρτοφυλακ?ου του προγρ?μματο? PSPP οφε?λεται κυρ?ω? στην καθαρ? επ?δραση τη? απ?σβεση? των διαφορ?ν υπ?ρ και υπ? το ?ρτιο[7] που προκ?πτουν απ? του? τ?τλου? που διακρατο?νται στο εν λ?γω χαρτοφυλ?κιο, η οπο?α υπεραντιστ?θμισε τι? καθαρ?? αγορ?? που διενεργ?θηκαν το τελευτα?ο δ?μηνο του 2019.

Δι?γραμμα 2

Τ?τλοι διακρατο?μενοι για σκοπο?? νομισματικ?? πολιτικ??

(σε δισεκ. ευρ?)

Πηγ?: ΕΚΤ.

Το 2019 το ισ?τιμο σε ευρ? τη? συνολικ?? αξ?α? των συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων τη? ΕΚΤ, τα οπο?α αποτελο?νται απ? χρυσ?, ειδικ? τραβηκτικ? δικαι?ματα, δολ?ρια ΗΠΑ, γιεν Ιαπων?α? και γιου?ν Κ?να?, αυξ?θηκε κατ? 6,2 δισεκ. ευρ? σε 75,8 δισεκ. ευρ?.

Το ισ?τιμο σε ευρ? τη? αξ?α? των διαθεσ?μων τη? ΕΚΤ σε χρυσ? και απαιτ?σει? σε χρυσ? αυξ?θηκε κατ? 3,8 δισεκ. ευρ? σε 22,0 δισεκ. ευρ? το 2019 (βλ. Δι?γραμμα 3) λ?γω τη? αν?δου τη? αγορα?α? τιμ?? του χρυσο? σε ευρ?, εν? το ?ψο? των εν λ?γω διαθεσ?μων σε ουγγι?? καθαρο? χρυσο? παρ?μεινε αμετ?βλητο. Η εν λ?γω ?νοδο? οδ?γησε επ?ση? σε ισ?ποση α?ξηση των λογαριασμ?ν αναπροσαρμογ?? τη? ΕΚΤ (βλ. Εν?τητα 1.3.2 "Οικονομικο? π?ροι").

Δι?γραμμα 3

Διαθ?σιμα σε χρυσ? και τιμ?? χρυσο?

(αριστερ? κλ?μακα: δισεκ. ευρ?. δεξι? κλ?μακα: ευρ? αν? ουγγι? καθαρο? χρυσο?)

Πηγ?: ΕΚΤ.
Σημε?ωση: Οι "Λογαριασμο? αναπροσαρμογ?? χρυσο?" δεν συμπεριλαμβ?νουν τι? εισφορ?? των κεντρικ?ν τραπεζ?ν των κρατ?ν μελ?ν που εντ?χθηκαν στη ζ?νη του ευρ? μετ? την 1.1.1999 στου? συσσωρευμ?νου? λογαριασμο?? αναπροσαρμογ?? χρυσο? τη? ΕΚΤ την ημ?ρα πριν απ? την ?νταξ? του? στο Ευρωσ?στημα.

Τα καθαρ? συναλλαγματικ? διαθ?σιμα τη? ΕΚΤ[8] σε δολ?ρια ΗΠΑ, γιεν Ιαπων?α? και γιου?ν Κ?να? αυξ?θηκαν, σε ?ρου? ευρ?, κατ? 2,4 δισεκ. ευρ? σε 53,1 δισεκ. ευρ? (βλ. Δι?γραμμα 4), λ?γω τη? επανεπ?νδυση? των εσ?δων που εισπρ?χθηκαν απ? τα εν λ?γω διαθ?σιμα στη δι?ρκεια του ?του? και τη? υποτ?μηση? του ευρ? ?ναντι του δολαρ?ου ΗΠΑ και του γιεν Ιαπων?α?. Η υποτ?μηση του ευρ? αντανακλ?ται και στην α?ξηση των υπολο?πων των λογαριασμ?ν αναπροσαρμογ?? τη? ΕΚΤ (βλ. Εν?τητα 1.3.2 "Οικονομικο? π?ροι").

Δι?γραμμα 4

Συναλλαγματικ? διαθ?σιμα

(σε δισεκ. ευρ?)

Πηγ?: ΕΚΤ.

Τα δολ?ρια ΗΠΑ εξακολουθο?ν να αποτελο?ν το βασικ? μ?ρο? των συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων τη? ΕΚΤ, αναλογ?ντα? στο 77% περ?που του συν?λου στο τ?λο? του 2019.

Η ΕΚΤ διαχειρ?ζεται την επ?νδυση των συναλλαγματικ?ν τη? διαθεσ?μων εφαρμ?ζοντα? μια διαδικασ?α σε τρ?α στ?δια. Πρ?τον, οι υπε?θυνοι διαχε?ριση? κινδ?νων τη? ΕΚΤ σχεδι?ζουν ?να στρατηγικ? χαρτοφυλ?κιο τοποθετ?σεων αναφορ??, το οπο?ο εγκρ?νει το Διοικητικ? Συμβο?λιο. Δε?τερον, οι υπε?θυνοι διαχε?ριση? χαρτοφυλακ?ων τη? ΕΚΤ σχεδι?ζουν το τακτικ? χαρτοφυλ?κιο τοποθετ?σεων αναφορ??, το οπο?ο εγκρ?νει η Εκτελεστικ? Επιτροπ?. Τρ?τον, οι ΕθνΚΤ διενεργο?ν καθημεριν? επενδυτικ?? πρ?ξει? σε αποκεντρωμ?νη β?ση.

Τα συναλλαγματικ? διαθ?σιμα τη? ΕΚΤ επενδ?ονται κυρ?ω? σε τ?τλου? και καταθ?σει? μ?σω τη? αγορ?? χρ?ματο? ? διακρατο?νται σε τρεχο?μενου? λογαριασμο?? (βλ. Δι?γραμμα 5). Οι τ?τλοι του εν λ?γω χαρτοφυλακ?ου αποτιμ?νται στι? τιμ?? τη? αγορ?? στο τ?λο? του ?του?.

Δι?γραμμα 5

Σ?νθεση των επενδ?σεων σε συν?λλαγμα

(σε δισεκ. ευρ?)

Πηγ?: ΕΚΤ.

Ο σκοπ?? του χαρτοφυλακ?ου συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων ε?ναι να χρηματοδοτε? ενδεχ?μενε? παρεμβ?σει? τη? ΕΚΤ στην αγορ? συναλλ?γματο?. Για τον λ?γο αυτ?ν, η διαχε?ριση των συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων τη? ΕΚΤ πραγματοποιε?ται β?σει τρι?ν στ?χων: (κατ? σειρ? προτεραι?τητα?) ρευστ?τητα, ασφ?λεια και απ?δοση. Επομ?νω?, το εν λ?γω χαρτοφυλ?κιο περιλαμβ?νει κατ? κ?ριο λ?γο βραχυπρ?θεσμου? τ?τλου? (βλ. Δι?γραμμα 6).

Δι?γραμμα 6

Δι?ρκεια τ?τλων σε συν?λλαγμα

Πηγ?: ΕΚΤ.

Το 2019 η αξ?α του χαρτοφυλακ?ου ιδ?ων π?ρων παρ?μεινε σχεδ?ν αμετ?βλητη (βλ. Δι?γραμμα 7). Το χαρτοφυλ?κιο αυτ? αποτελε?ται κυρ?ω? απ? τ?τλου? σε ευρ? οι οπο?οι αποτιμ?νται στι? τιμ?? τη? αγορ?? στο τ?λο? του ?του?.

Δι?γραμμα 7

Χαρτοφυλ?κιο ιδ?ων π?ρων τη? ΕΚΤ

(σε δισεκ. ευρ?)

Πηγ?: ΕΚΤ.

Το χαρτοφυλ?κιο ιδ?ων π?ρων τη? ΕΚΤ αποτελε?ται απ? διαθ?σιμα που αντιστοιχο?ν στο καταβεβλημ?νο κεφ?λαι? τη?, στην πρ?βλεψη ?ναντι χρηματοοικονομικ?ν κινδ?νων και στο γενικ? αποθεματικ?. Σκοπ?? του εν λ?γω χαρτοφυλακ?ου ε?ναι η εξασφ?λιση εισοδ?ματο? για τη χρηματοδ?τηση των λειτουργικ?ν δαπαν?ν τη? ΕΚΤ οι οπο?ε? δεν σχετ?ζονται με την ?σκηση των εποπτικ?ν τη? καθηκ?ντων.[9] Στο πλα?σιο αυτ?, ο στ?χο? τη? διαχε?ριση? του χαρτοφυλακ?ου ιδ?ων π?ρων ε?ναι η μεγιστοπο?ηση των αποδ?σεων, με την επιφ?λαξη ορισμ?νων ορ?ων κινδ?νου. Ω? εκ το?του, η δι?ρθρωση των διαρκει?ν του χαρτοφυλακ?ου αυτο? ε?ναι πιο διαφοροποιημ?νη (βλ. Δι?γραμμα 8) συγκριτικ? με τη δι?ρθρωση του χαρτοφυλακ?ου συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων.

Δι?γραμμα 8

Δι?ρκεια τ?τλων χαρτοφυλακ?ου ιδ?ων π?ρων τη? ΕΚΤ

Πηγ?: ΕΚΤ.

1.3.2 Οικονομικο? π?ροι

Οι οικονομικο? π?ροι τη? ΕΚΤ αποτελο?νται απ? το κεφ?λαι? τη?, τη γενικ? πρ?βλεψη ?ναντι κινδ?νων, του? λογαριασμο?? αναπροσαρμογ?? και τα κ?ρδη χρ?ση?. Οι π?ροι αυτο? (i) επενδ?ονται σε περιουσιακ? στοιχε?α που παρ?γουν εισ?δημα ?/και (ii) χρησιμοποιο?νται για να αντισταθμ?σουν ?μεσα ζημ?ε? που συνδ?ονται με την επ?λευση χρηματοοικονομικ?ν κινδ?νων. Στι? 31.12.2019, οι οικονομικο? π?ροι τη? ΕΚΤ αν?λθαν συνολικ? σε 47,7 δισεκ. ευρ? (βλ. Δι?γραμμα 9). Το ποσ? αυτ? ?ταν κατ? 5,7 δισεκ. ευρ? υψηλ?τερο απ? ?,τι το 2018, κυρ?ω? λ?γω α?ξηση? των λογαριασμ?ν αναπροσαρμογ?? μετ? την υποτ?μηση του ευρ?.

Δι?γραμμα 9

Οι οικονομικο? π?ροι τη? ΕΚΤ

(σε δισεκ. ευρ?)

Πηγ?: ΕΚΤ.
Σημε?ωση: Οι "Λογαριασμο? αναπροσαρμογ??" περιλαμβ?νουν τα συνολικ? κ?ρδη απ? αναπροσαρμογ? ?σον αφορ? τον χρυσ?, τα συναλλαγματικ? διαθ?σιμα και του? διακρατο?μενου? τ?τλου?, ?χι ?μω? του? λογαριασμο?? αναπροσαρμογ?? σχετικ? με τι? μετεργασιακ?? παροχ??.

Μη πραγματοποιηθ?ντα κ?ρδη επ? χρυσο?, συναλλ?γματο? και τ?τλων που υπ?κεινται σε αναπροσαρμογ? τιμ?ν δεν αναγνωρ?ζονται ω? ?σοδα στα αποτελ?σματα χρ?ση? αλλ? καταγρ?φονται απευθε?α? στου? λογαριασμο?? αναπροσαρμογ?? που εμφαν?ζονται στο παθητικ? του ισολογισμο? τη? ΕΚΤ. Τα υπ?λοιπα των εν λ?γω λογαριασμ?ν μπορο?ν να χρησιμοποιηθο?ν για να απορροφ?σουν την επ?δραση τυχ?ν μελλοντικ?ν δυσμεν?ν μεταβολ?ν των αντ?στοιχων τιμ?ν ?/και συναλλαγματικ?ν ισοτιμι?ν και ?τσι ενισχ?ουν την ανθεκτικ?τητα τη? ΕΚΤ στου? υποκε?μενου? κινδ?νου?. Το 2019 οι λογαριασμο? αναπροσαρμογ?? για τον χρυσ?, το συν?λλαγμα και του? τ?τλου?[10] αυξ?θηκαν κατ? 5,1 δισεκ. ευρ? σε 30,2 δισεκ. ευρ?, κυρ?ω? λ?γω τη? αν?δου τη? τιμ?? του χρυσο? και τη? υποτ?μηση? του ευρ? ?ναντι του δολαρ?ου ΗΠΑ και του γιεν Ιαπων?α? (βλ. Δι?γραμμα 10).

Δι?γραμμα 10

Οι βασικ?? συναλλαγματικ?? ισοτιμ?ε? και η τιμ? του χρυσο? κατ? την περ?οδο 2015-19

(ποσοστια?ε? μεταβολ?? σε σχ?ση με το 2015, στοιχε?α τ?λου? του? ?του?)

Πηγ?: ΕΚΤ.

Τα κ?ρδη που προκ?πτουν απ? τα στοιχε?α ενεργητικο? και παθητικο? τη? ΕΚΤ σε δεδομ?νο οικονομικ? ?το? μπορο?ν να χρησιμοποιηθο?ν για να απορροφ?σουν τι? ενδεχ?μενε? ζημ?ε? του ?του? αυτο?. Το 2019 τα κ?ρδη τη? ΕΚΤ ?ταν 2,4 δισεκ. ευρ?, αυξημ?να κατ? 0,8 δισεκ. ευρ? σε σχ?ση με το 2018.

Λ?γω τη? ?κθεσ?? τη? σε χρηματοοικονομικο?? κινδ?νου? (βλ. Εν?τητα 1.4.1 "Χρηματοοικονομικο? κ?νδυνοι"), η ΕΚΤ διατηρε? πρ?βλεψη ?ναντι χρηματοοικονομικ?ν κινδ?νων. Το ?ψο? αυτ?? τη? πρ?βλεψη? επανεξετ?ζεται ετησ?ω?, εν? λαμβ?νεται υπ?ψη μια σειρ? παραγ?ντων, ?πω? η ποσ?τητα των περιουσιακ?ν στοιχε?ων που εν?χουν κ?νδυνο, τα προβλεπ?μενα αποτελ?σματα για το προσεχ?? ?το? και μια εκτ?μηση κινδ?νου. Η πρ?βλεψη ?ναντι κινδ?νων, μαζ? με τυχ?ν ποσ? που τηρε?ται στο γενικ? αποθεματικ? τη? ΕΚΤ, δεν επιτρ?πεται να υπερβα?νει την αξ?α του κεφαλα?ου που ?χουν καταβ?λει οι ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ?. Μετ? την αν? πενταετ?α προσαρμογ? τη? κλε?δα? κατανομ?? για την εγγραφ? στο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ την 1.1.2019 και την επακ?λουθη με?ωση των συντελεστ?ν στ?θμιση? των ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ? στο εγγεγραμμ?νο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ, και λαμβανομ?νων υπ?ψη των αποτελεσμ?των τη? αξιολ?γηση? ?σον αφορ? την ?κθεση τη? ΕΚΤ σε χρηματοοικονομικο?? κινδ?νου?, το Διοικητικ? Συμβο?λιο αποφ?σισε να αποδεσμε?σει 84 εκατ. ευρ? απ? την πρ?βλεψη τη? ΕΚΤ ?ναντι χρηματοοικονομικ?ν κινδ?νων προκειμ?νου να συμμορφωθε? με το αν?τατο επιτρεπτ? επ?πεδο ?ψου? 7,5 δισεκ. ευρ?, το οπο?ο ισο?ται με την αξ?α του κεφαλα?ου που ?χουν καταβ?λει οι ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ?.

Το κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ που κατ?βαλαν οι ΕθνΚΤ εντ?? και εκτ?? τη? ζ?νη? του ευρ? ανερχ?ταν σε 7,7 δισεκ. ευρ? στι? 31.12.2019, μειωμ?νο κατ? 81 εκατ. ευρ? σε σ?γκριση με τα τ?λη του 2018. Αυτ? η με?ωση ?ταν αποτ?λεσμα τη? αν? πενταετ?α προσαρμογ?? τη? κλε?δα? κατανομ?? για την εγγραφ? στο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ που τ?θηκε σε ισχ? την 1.1.2019 και οδ?γησε σε με?ωση των συντελεστ?ν στ?θμιση? των ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ? (με πλ?ρω? καταβεβλημ?νε? συμμετοχ??).

Το 2020, τα μερ?δια συμμετοχ?? των ΕθνΚΤ στο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ θα μεταβληθο?ν λ?γω τη? αποχ?ρηση? του Ηνωμ?νου Βασιλε?ου απ? την Ευρωπα?κ? ?νωση και τη? επακ?λουθη? αποχ?ρηση? τη? Bank of England απ? το Ευρωπα?κ? Σ?στημα Κεντρικ?ν Τραπεζ?ν (ΕΣΚΤ). Το εγγεγραμμ?νο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ θα παραμε?νει αμετ?βλητο, καθ?? το μερ?διο τη? Bank of England στο εγγεγραμμ?νο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ θα ανακατανεμηθε? στι? ΕθνΚΤ εντ?? και εκτ?? ζ?νη? του ευρ?. Το καταβεβλημ?νο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ επ?ση? θα παραμε?νει αμετ?βλητο το 2020, καθ?? οι υπ?λοιπε? ΕθνΚΤ θα καλ?ψουν το αποσυρθ?ν μερ?διο τη? Bank of England στο καταβεβλημ?νο κεφ?λαιο.

1.3.3 Αποτελ?σματα χρ?ση?

Κατ? την περ?οδο 2015-19 σημει?θηκε σταδιακ? α?ξηση των ετ?σιων κερδ?ν τη? ΕΚΤ απ? περ?που 1,1 δισεκ. ευρ? σε περ?που 2,4 δισεκ. ευρ? (βλ. Δι?γραμμα 11), η οπο?α οφε?λεται κατ? κ?ριο λ?γο στην α?ξηση των τ?κων-εσ?δων απ? συναλλαγματικ? διαθ?σιμα και τ?τλου? που διακρατο?νται για σκοπο?? νομισματικ?? πολιτικ??. Η α?ξηση αυτ? υπεραντιστ?θμισε τη με?ωση των τ?κων-εσ?δων απ? τα τραπεζογραμμ?τια σε κυκλοφορ?α[11] και το χαρτοφυλ?κιο ιδ?ων π?ρων.

Το 2019 τα κ?ρδη τη? ΕΚΤ ?ταν 2.366 εκατ. ευρ? (2018: 1.575 εκατ. ευρ?). Η α?ξηση ?ψου? 790 εκατ. ευρ? σε σ?γκριση με το 2018 οφε?λεται τ?σο στην α?ξηση των καθαρ?ν τ?κων-εσ?δων ?σο και στη βελτ?ωση των αποτελεσμ?των απ? χρηματοοικονομικ?? πρ?ξει?.

Δι?γραμμα 11

Βασικ? στοιχε?α των αποτελεσμ?των χρ?ση? τη? ΕΚΤ

(σε εκατ. ευρ?)

Πηγ?: ΕΚΤ.
Σημε?ωση: Η κατηγορ?α "Λοιπ? ?σοδα και ?ξοδα" αποτελε?ται απ? τα "Καθαρ? ?σοδα/?ξοδα απ? αμοιβ?? και προμ?θειε?", τα "?σοδα απ? μετοχ?? και συμμετοχ??", τα "Λοιπ? ?σοδα" και τι? "Λοιπ?? δαπ?νε?".

Οι καθαρο? τ?κοι-?σοδα τη? ΕΚΤ αυξ?θηκαν κατ? 410 εκατ. ευρ? σε 2.686 εκατ. ευρ? (βλ. Δι?γραμμα 12), κυρ?ω? λ?γω τη? α?ξηση? των τ?κων-εσ?δων τ?σο απ? συναλλαγματικ? διαθ?σιμα ?σο και απ? τ?τλου? που διακρατο?νται για σκοπο?? νομισματικ?? πολιτικ??.

Δι?γραμμα 12

Καθαρο? τ?κοι-?σοδα

(σε εκατ. ευρ?)

Πηγ?: ΕΚΤ.

Οι καθαρο? τ?κοι-?σοδα επ? των συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων αυξ?θηκαν κατ? 190 εκατ. ευρ? σε 1.052 εκατ. ευρ?, κυρ?ω? λ?γω τη? α?ξηση? των τ?κων-εσ?δων επ? τ?τλων σε δολ?ρια ΗΠΑ.

Λ?γω τη? ανοδικ?? τ?ση? των αποδ?σεων των τ?τλων σε δολ?ρια ΗΠΑ κατ? το μεγαλ?τερο μ?ρο? του 2018 (βλ. Δι?γραμμα 13), και ιδ?ω? των βραχυπρ?θεσμων τ?τλων, η ΕΚΤ απ?κτησε τ?τλου? με υψηλ?τερε? αποδ?σει?, αυξ?νοντα? ?τσι τη μ?ση απ?δοση του χαρτοφυλακ?ου τη? σε δολ?ρια ΗΠΑ σε σ?γκριση με το προηγο?μενο ?το?. Αυτ? ?σκησε θετικ? επ?δραση στου? τ?κου?-?σοδα απ? το εν λ?γω χαρτοφυλ?κιο το 2019.

Δι?γραμμα 13

Αποδ?σει? 2ετ?ν κρατικ?ν ομολ?γων στι? ΗΠΑ, την Ιαπων?α και την Κ?να

(ποσοστ? % ετησ?ω?, στοιχε?α τ?λου? του μ?να)

Πηγ?: ΕΚΤ.

Οι καθαρο? τ?κοι-?σοδα απ? τ?τλου? που διακρατο?νται για σκοπο?? νομισματικ?? πολιτικ?? το 2019 ?ταν 1.447 εκατ. ευρ?, αυξημ?νοι κατ? 212 εκατ. ευρ? σε σχ?ση με το 2018 (βλ. Δι?γραμμα 14). Οι καθαρο? τ?κοι-?σοδα απ? το πρ?γραμμα APP αυξ?θηκαν κατ? 316 εκατ. ευρ? σε 1.136 εκατ. ευρ?. Η α?ξηση αυτ? προ?λθε κυρ?ω? απ? το χαρτοφυλ?κιο PSPP λ?γω τη? α?ξηση? των μ?σων διακρατο?μενων τ?τλων και τη? μ?ση? απ?δοση? του χαρτοφυλακ?ου στη δι?ρκεια του ?του? σε σ?γκριση με το 2018. Ειδικ?τερα, η μ?ση απ?δοση του χαρτοφυλακ?ου αυξ?θηκε την τελευτα?α διετ?α ω? αποτ?λεσμα (i) τη? απ?κτηση? το 2018 τ?τλων με απ?δοση υψηλ?τερη απ? την ιστορικ? μ?ση απ?δοση του χαρτοφυλακ?ου και (ii) τη? επανεπ?νδυση? των ποσ?ν απ? την εξ?φληση τ?τλων το 2019 με απ?δοση υψηλ?τερη απ? εκε?νη των εξοφληθ?ντων τ?τλων. Παρ?λληλα, οι αποδ?σει? των κρατικ?ν ομολ?γων τη? ζ?νη? του ευρ? παρ?μειναν σε χαμηλ? επ?πεδα κατ? μ?σο ?ρο το 2019 (βλ. Δι?γραμμα 15). Η α?ξηση των καθαρ?ν τ?κων-εσ?δων απ? το πρ?γραμμα APP υπεραντιστ?θμισε τη με?ωση των καθαρ?ν τ?κων-εσ?δων απ? τα χαρτοφυλ?κια που αφορο?ν τα προγρ?μματα SMP, CBPP1 και CBPP2, τα οπο?α σημε?ωσαν πτ?ση κατ? 104 εκατ. ευρ? σε 311 εκατ. ευρ?, λ?γω τη? με?ωση? του μεγ?θου? των εν λ?γω χαρτοφυλακ?ων ω? αποτ?λεσμα τη? λ?ξη? των τ?τλων. Το 2019 το 54% περ?που των καθαρ?ν τ?κων-εσ?δων τη? ΕΚΤ προ?λθε απ? του? τ?τλου? που διακρατο?νται για σκοπο?? νομισματικ?? πολιτικ??.

Δι?γραμμα 14

Καθαρο? τ?κοι-?σοδα απ? τ?τλου? που διακρατο?νται για σκοπο?? νομισματικ?? πολιτικ??

(σε εκατ. ευρ?)

Πηγ?: ΕΚΤ.

Δι?γραμμα 15

Αποδ?σει? δεκαετ?ν κρατικ?ν ομολ?γων στη ζ?νη του ευρ?

(ποσοστ? % ετησ?ω?, στοιχε?α τ?λου? του μ?να)

Πηγ?: ΕΚΤ.

Τ?σο οι τ?κοι-?σοδα απ? το μερ?διο τη? ΕΚΤ στο σ?νολο των κυκλοφορο?ντων τραπεζογραμματ?ων ευρ? ?σο και οι τ?κοι-?ξοδα επ? των απαιτ?σεων των ΕθνΚΤ σε σχ?ση με τα μεταβιβασθ?ντα συναλλαγματικ? διαθ?σιμα ?ταν μηδενικο? ω? αποτ?λεσμα του μηδενικο? επιτοκ?ου (0%) των πρ?ξεων κ?ρια? αναχρηματοδ?τηση? του Ευρωσυστ?ματο?.

Οι καθαρο? λοιπο? τ?κοι-?σοδα μει?θηκαν, κυρ?ω? λ?γω τη? υποχ?ρηση? των τ?κων-εσ?δων επ? του χαρτοφυλακ?ου ιδ?ων π?ρων ω? αποτ?λεσμα του περιβ?λλοντο? χαμηλ?ν αποδ?σεων στη ζ?νη του ευρ?.

Το καθαρ? αποτ?λεσμα απ? χρηματοοικονομικ?? πρ?ξει? και αποσβ?σει? χρηματοοικονομικ?ν στοιχε?ων ενεργητικο? ?δειξε κ?ρδο? ?ψου? 176 εκατ. ευρ? (βλ. Δι?γραμμα 16). Το αποτ?λεσμα αυτ? ?ταν υψηλ?τερο κατ? 322 εκατ. ευρ? σε σ?γκριση με το 2018, κυρ?ω? λ?γω τη? βελτ?ωση? των καθαρ?ν πραγματοποιηθ?ντων αποτελεσμ?των απ? μεταβολ?? τιμ?ν.

Το 2019 σημει?θηκαν καθαρ? πραγματοποιηθ?ντα κ?ρδη απ? μεταβολ?? τιμ?ν απ? την π?ληση τ?τλων, τα οπο?α οφε?λονταν κυρ?ω? σε κ?ρδη απ? μεταβολ?? τιμ?ν τ?τλων σε δολ?ρια ΗΠΑ, καθ?? η αγορα?α του? αξ?α επηρε?στηκε θετικ? απ? τη με?ωση των αποδ?σεων σε δολ?ρια ΗΠΑ στη δι?ρκεια του ?του?.

Δι?γραμμα 16

Πραγματοποιηθ?ντα κ?ρδη και αποσβ?σει?

(σε εκατ. ευρ?)

Πηγ?: ΕΚΤ.

Επιπλ?ον, ποσ? ?ψου? 84 εκατ. ευρ? αποδεσμε?θηκε απ? τη γενικ? πρ?βλεψη τη? ΕΚΤ ?ναντι κινδ?νων και μεταφ?ρθηκε στα αποτελ?σματα χρ?ση? στι? 31.12.2019, προκειμ?νου να τηρηθε? το αν?τατο επ?πεδο τη? εν λ?γω γενικ?? πρ?βλεψη?, ?πω? ορ?ζεται απ? το κεφ?λαιο που ?χουν καταβ?λει οι ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ? (βλ. Εν?τητα 1.3.2. "Οικονομικο? π?ροι").

Οι συνολικ?? λειτουργικ?? δαπ?νε? τη? ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομ?νων των αποσβ?σεων και των υπηρεσι?ν παραγωγ?? τραπεζογραμματ?ων, αυξ?θηκαν κατ? 42 εκατ. ευρ? σε 1.156 εκατ. ευρ? (βλ. Δι?γραμμα 17). Η εν λ?γω α?ξηση συγκριτικ? με το 2018 οφε?λεται κυρ?ω? σε ?νοδο των δαπαν?ν προσωπικο? ω? αποτ?λεσμα (i) τη? αν?δου του μ?σου αριθμο? υπαλλ?λων το 2019, κυρ?ω? στην τραπεζικ? εποπτε?α, και (ii) των αυξημ?νων δαπαν?ν σε σχ?ση με λοιπ?? μακροπρ?θεσμε? παροχ??, κυρ?ω? λ?γω του χαμηλ?τερου προεξοφλητικο? επιτοκ?ου που χρησιμοποι?θηκε για την αναλογιστικ? αποτ?μηση στο τ?λο? του 2019. Λ?γω τη? εφαρμογ?? τη? ν?α? πολιτικ?? για τι? μισθ?σει? το 2019, οι δαπ?νε? σχετικ? με τι? μισθ?σει?, οι οπο?ε? αναγνωρ?ζονταν παλαι?τερα στι? διοικητικ?? δαπ?νε?, καταγρ?φονται τ?ρα ω? αποσβ?σει?. Ω? εκ το?του, οι διοικητικ?? δαπ?νε? μει?θηκαν εν? το κ?στο? αποσβ?σεων αυξ?θηκε σε σχ?ση με το προηγο?μενο ?το?. Οι διοικητικ?? δαπ?νε? επ?ση? μει?θηκαν λ?γω τη? με?ωση? των δαπαν?ν που συνδ?ονται με την παροχ? υποστ?ριξη? απ? προσωριν? απασχολο?μενου? υπαλλ?λου? και εξωτερικ?? εταιρε?ε? συμβο?λων.

Οι δαπ?νε? που συνδ?ονται με την τραπεζικ? εποπτε?α καλ?πτονται πλ?ρω? με τα τ?λη που επιβ?λλονται στι? εποπτευ?μενε? οντ?τητε?.[12]

Δι?γραμμα 17

Λειτουργικ?? δαπ?νε? και εποπτικ? τ?λη

(σε εκατ. ευρ?)

Πηγ?: ΕΚΤ.
Σημει?σει?: Οι λειτουργικ?? δαπ?νε? επιμερ?ζονται μεταξ? δραστηριοτ?των κεντρικ?? τρ?πεζα? και τραπεζικ?? εποπτε?α?. Το κ?στο? των κοιν?ν υπηρεσι?ν που παρ?χουν οι υποστηρικτικ?? υπηρεσιακ?? μον?δε? τη? ΕΚΤ καταν?μεται μεταξ? των δ?ο αυτ?ν κατηγορι?ν. Οι κοιν?? αυτ?? υπηρεσ?ε? παρ?χονται απ? τι? υφιστ?μενε? υποστηρικτικ?? υπηρεσιακ?? μον?δε? τη? ΕΚΤ. Οι υπηρεσ?ε? αυτ?? αφορο?ν μεταξ? ?λλων τι? κτιριακ?? εγκαταστ?σει?, τη διαχε?ριση ανθρ?πινου δυναμικο?, διοικητικ?? υπηρεσ?ε?, την κατ?ρτιση προ?πολογισμο? και την ?σκηση ελ?γχου, λογιστικ??, νομικ??, επικοινωνιακ?? και μεταφραστικ?? υπηρεσ?ε?, την εσωτερικ? επιθε?ρηση, τη στατιστικ? και τι? υπηρεσ?ε? πληροφορικ??.


1.4 Διαχε?ριση κινδ?νων

Η διαχε?ριση κινδ?νων αποτελε? κρ?σιμο στοιχε?ο των δραστηριοτ?των τη? ΕΚΤ και επιτελε?ται μ?σω συνεχ?ν διαδικασι?ν (i) εντοπισμο? και αξιολ?γηση? των κινδ?νων, (ii) αναθε?ρηση? τη? στρατηγικ?? και των πολιτικ?ν που αφορο?ν του? κινδ?νου?, (iii) εφαρμογ?? μ?τρων μετριασμο? των κινδ?νων και (iv) παρακολο?θηση? και αναφορ?? των κινδ?νων, οι οπο?ε? υποστηρ?ζονται απ? αποτελεσματικ?? μεθοδολογ?ε?, διεργασ?ε? και συστ?ματα.

Σχ?μα 1

Κ?κλο? διαχε?ριση? κινδ?νων

Η ΕΚΤ εκτ?θεται σε χρηματοοικονομικο?? και λειτουργικο?? κινδ?νου?. Οι ακ?λουθε? εν?τητε? επικεντρ?νονται στου? εν λ?γω κινδ?νου?, τι? πηγ?? του? και τα ισχ?οντα πλα?σια ελ?γχου κινδ?νων.

1.4.1 Χρηματοοικονομικο? κ?νδυνοι

Η Εκτελεστικ? Επιτροπ? προτε?νει πολιτικ?? και διαδικασ?ε? οι οπο?ε? εξασφαλ?ζουν ?να κατ?λληλο επ?πεδο προστασ?α? ?ναντι των χρηματοοικονομικ?ν κινδ?νων στου? οπο?ου? εκτ?θεται η ΕΚΤ. Η Επιτροπ? Διαχε?ριση? Κινδ?νων, στην οπο?α συμμετ?χουν εμπειρογν?μονε? απ? τι? κεντρικ?? τρ?πεζε? του Ευρωσυστ?ματο?, συμβ?λλει, μεταξ? ?λλων, στην παρακολο?θηση, επιμ?τρηση και αναφορ? των χρηματοοικονομικ?ν κινδ?νων που σχετ?ζονται με τον ισολογισμ? του Ευρωσυστ?ματο? και πραγματοποιε? τον προσδιορισμ? και την αναθε?ρηση των σχετικ?ν μεθοδολογι?ν και πλαισ?ων. Κατ? αυτ?ν τον τρ?πο, η εν λ?γω επιτροπ? επικουρε? τα ?ργανα λ?ψη? αποφ?σεων στην εξασφ?λιση εν?? ικανοποιητικο? επιπ?δου προστασ?α? του Ευρωσυστ?ματο?.

Οι χρηματοοικονομικο? κ?νδυνοι απορρ?ουν απ? τι? κ?ριε? δραστηρι?τητε? τη? ΕΚΤ και τα συναφ? ανο?γματα. Τα πλα?σια ελ?γχου και τα ?ρια κινδ?νων που χρησιμοποιε? η ΕΚΤ για να διαχειρ?ζεται το δικ? τη? προφ?λ κινδ?νου διαφ?ρουν αν?λογα με τα ε?δη των πρ?ξεων, αντανακλ?ντα? του? στ?χου? πολιτικ?? ? του? επενδυτικο?? στ?χου? των διαφ?ρων χαρτοφυλακ?ων και τα χαρακτηριστικ? κινδ?νου των υποκε?μενων περιουσιακ?ν στοιχε?ων.

Για την παρακολο?θηση και την αξιολ?γηση των κινδ?νων, η ΕΚΤ στηρ?ζεται σε τεχνικ?? εκτ?μηση? κινδ?νου που ?χει αναπτ?ξει η ?δια. Οι εν λ?γω τεχνικ?? βασ?ζονται σε ?να κοιν? πλα?σιο προσομο?ωση? του κινδ?νου αγορ?? και του πιστωτικο? κινδ?νου. Οι ?ννοιε?, οι τεχνικ?? και οι υποθ?σει? που αποτελο?ν το υπ?βαθρο για την αν?πτυξη των μ?τρων βασ?ζονται στα πρ?τυπα του κλ?δου και τα διαθ?σιμα δεδομ?να τη? αγορ??. Οι κ?νδυνοι συν?θω? προσδιορ?ζονται ποσοτικ? απ? την "υπ? συνθ?κη αξ?α σε κ?νδυνο" (expected shortfall - ES),[13] που υπολογ?ζεται με επ?πεδο εμπιστοσ?νη? 99%, σε ορ?ζοντα εν?? ?του?. Χρησιμοποιο?νται δ?ο προσεγγ?σει? για τον υπολογισμ? των κινδ?νων: (i) η λογιστικ? προσ?γγιση, β?σει τη? οπο?α? οι λογαριασμο? αναπροσαρμογ?? τη? ΕΚΤ θεωρο?νται απ?θεμα ασφαλε?α? κατ? τον υπολογισμ? των εκτιμ?σεων του κινδ?νου σ?μφωνα με ?λου? του? ισχ?οντε? λογιστικο?? καν?νε? και (ii) η χρηματοοικονομικ? προσ?γγιση, στο πλα?σιο τη? οπο?α? οι λογαριασμο? αναπροσαρμογ?? δεν θεωρο?νται απ?θεμα ασφαλε?α? κατ? τον υπολογισμ? των εκτιμ?σεων του κινδ?νου. Η ΕΚΤ υπολογ?ζει επ?ση? ?λλου? δε?κτε? μ?τρηση? κινδ?νου που υπολογ?ζονται με διαφορετικ? επ?πεδα εμπιστοσ?νη?, υποβ?λλει τα σεν?ρια σε αναλ?σει? ευαισθησ?α? και σε προσομοι?σει? ακρα?ων καταστ?σεων και αξιολογε? πιο μακροπρ?θεσμε? προβολ?? για την ?κθεση σε κ?νδυνο και για τα ?σοδα προκειμ?νου να διατηρε? μια ολοκληρωμ?νη εικ?να των κινδ?νων.[14]

Οι συνολικο? κ?νδυνοι τη? ΕΚΤ μει?θηκαν στη δι?ρκεια του ?του?. Στο τ?λο? του 2019 οι συνολικο? χρηματοοικονομικο? κ?νδυνοι για το σ?νολο των χαρτοφυλακ?ων τη? ΕΚΤ, μετρο?μενοι ω? ES με επ?πεδο εμπιστοσ?νη? 99% σε ορ?ζοντα εν?? ?του? σ?μφωνα με τη λογιστικ? προσ?γγιση, αν?λθαν σε 8,1 δισεκ. ευρ?, μειωμ?νοι κατ? 1,1 δισεκ. ευρ? σε σ?γκριση με του? κινδ?νου? που ε?χαν υπολογιστε? στο τ?λο? του 2018. Η με?ωση αυτ? αντανακλ? χαμηλ?τερο κ?νδυνο νομ?σματο? και επιτοκ?ου στα επενδυτικ? χαρτοφυλ?κια τη? ΕΚΤ, τη βελτ?ωση τη? πιστωτικ?? ποι?τητα? των τ?τλων που διακρατο?νται στα χαρτοφυλ?κια τη? ΕΚΤ και τι? εξοφλ?σει? τ?τλων που διακρατο?νται στο πλα?σιο των προγραμμ?των SMP, CBPP1 και CBPP2.

Ο πιστωτικ?? κ?νδυνο? προκ?πτει απ? τα χαρτοφυλ?κια νομισματικ?? πολιτικ?? τη? ΕΚΤ, το χαρτοφυλ?κιο ιδ?ων π?ρων τη? σε ευρ? και τα συναλλαγματικ? τη? διαθ?σιμα. Παρ?τι οι τ?τλοι που διακρατο?νται για σκοπο?? νομισματικ?? πολιτικ?? αποτιμ?νται στο αναπ?σβεστο κ?στο? (κ?στο? κτ?ση? προσαρμοσμ?νο με τι? αποσβεσθε?σε? υπ?ρ ? υπ? το ?ρτιο διαφορ??) και υπ?κεινται σε ?λεγχο απομε?ωση? τη? αξ?α? του? και, ω? εκ το?του, αν δεν γ?νουν πωλ?σει?, δεν υπ?κεινται σε μεταβολ?? των τιμ?ν που συνδ?ονται με μεταβολ?? τη? πιστοληπτικ?? αξιολ?γηση?, εξακολουθο?ν να υπ?κεινται σε κ?νδυνο αθ?τηση? υποχρε?σεων. Τα ?δια κεφ?λαια σε ευρ? και τα συναλλαγματικ? διαθ?σιμα αποτιμ?νται στι? τιμ?? τη? αγορ?? και, ω? εκ το?του, υπ?κεινται σε κ?νδυνο μεταβολ?? τη? πιστοληπτικ?? αξιολ?γηση? και σε κ?νδυνο αθ?τηση? υποχρε?σεων. Ο πιστωτικ?? κ?νδυνο? μει?θηκε σε σχ?ση με το προηγο?μενο ?το? λ?γω τη? βελτ?ωση? τη? πιστωτικ?? ποι?τητα? διαφ?ρων ευρωπα?κ?ν κρατικ?ν ομολ?γων και τη? εξ?φληση? τ?τλων που διακρατο?νται στο πλα?σιο του προγρ?μματο? SMP.

Ο πιστωτικ?? κ?νδυνο? μετρι?ζεται κυρ?ω? μ?σω τη? εφαρμογ?? κριτηρ?ων επιλεξιμ?τητα?, διαδικασι?ν δ?ουσα? επιμ?λεια? και ορ?ων που διαφ?ρουν αν?λογα με το χαρτοφυλ?κιο.

Ο κ?νδυνο? νομ?σματο? και ο κ?νδυνο? τιμ?? εμπορευμ?των προκ?πτει απ? τα συναλλαγματικ? διαθ?σιμα τη? ΕΚΤ και τα διαθ?σιμ? τη? σε χρυσ?. Ο κ?νδυνο? νομ?σματο? μει?θηκε σε σχ?ση με το προηγο?μενο ?το? λ?γω α?ξηση? των λογαριασμ?ν αναπροσαρμογ??, οι οπο?οι λειτουργο?ν ω? απ?θεμα ασφαλε?α? ?ναντι των δυσμεν?ν μεταβολ?ν των συναλλαγματικ?ν ισοτιμι?ν και τη? τιμ?? του χρυσο?.

Λ?γω του ρ?λου που διαδραματ?ζουν ο χρυσ?? και τα συναλλαγματικ? διαθ?σιμα σε επ?πεδο πολιτικ??, η ΕΚΤ δεν αντισταθμ?ζει του? συναφε?? κινδ?νου? νομ?σματο? και τιμ?? εμπορευμ?των. Αντ' αυτο?, οι εν λ?γω κ?νδυνοι μετρι?ζονται μ?σω των λογαριασμ?ν αναπροσαρμογ?? και τη? διαφοροπο?ηση? των διαθεσ?μων σε διαφορετικ? νομ?σματα και χρυσ?.

Τα συναλλαγματικ? διαθ?σιμα τη? ΕΚΤ και τα ?δια κεφ?λαι? τη? σε ευρ? επενδ?ονται κυρ?ω? σε τ?τλου? σταθερο? εισοδ?ματο? και υπ?κεινται σε κ?νδυνο επιτοκ?ου λ?γω αποτ?μηση? με β?ση τι? αγορα?ε? τιμ??. Τα συναλλαγματικ? διαθ?σιμα τη? ΕΚΤ επενδ?ονται κυρ?ω? σε περιουσιακ? στοιχε?α με σχετικ? μικρ? δι?ρκεια (βλ. Δι?γραμμα 6 στην εν?τητα 1.3.1, "Ισολογισμ??"), εν? τα περιουσιακ? στοιχε?α στο χαρτοφυλ?κιο ιδ?ων π?ρων κατ? καν?να ?χουν μεγαλ?τερη δι?ρκεια (βλ. Δι?γραμμα 8 στην εν?τητα 1.3.1, "Ισολογισμ??"). Αυτ? η συνιστ?σα κινδ?νου, μετρο?μενη β?σει τη? λογιστικ?? προσ?γγιση?, μει?θηκε σε σ?γκριση με το 2018, αντανακλ?ντα? τι? εξελ?ξει? στι? συνθ?κε? τη? αγορ??.

Ο κ?νδυνο? επιτοκ?ου τη? ΕΚΤ λ?γω αποτ?μηση? με β?ση τι? αγορα?ε? τιμ?? μετρι?ζεται μ?σω πολιτικ?ν κατανομ?? στοιχε?ων ενεργητικο? και μ?σω των λογαριασμ?ν αναπροσαρμογ??.

Η ΕΚΤ υπ?κειται επ?ση? σε κ?νδυνο επιτοκ?ου που προκ?πτει απ? αναντιστοιχ?ε? μεταξ? του επιτοκ?ου επ? των στοιχε?ων ενεργητικο? τη? και του επιτοκ?ου επ? των στοιχε?ων παθητικο? τη?, γεγον?? που επηρε?ζει του? καθαρο?? τ?κου?-?σοδ? τη?. Ο κ?νδυνο? αυτ?? δεν συνδ?εται ?μεσα με κ?ποιο συγκεκριμ?νο χαρτοφυλ?κιο, αλλ? με τη συνολικ? δι?ρθρωση του ισολογισμο? τη? ΕΚΤ, ιδ?ω? την ?παρξη αναντιστοιχι?ν ληκτ?τητα? και αποδ?σεων μεταξ? ενεργητικο? και παθητικο?. Η ΕΚΤ παρακολουθε? αυτ?ν τον κ?νδυνο καταρτ?ζοντα? προβολ?? ?σον αφορ? την κερδοφορ?α τη?, απ? τι? οπο?ε? προκ?πτει ?τι η ΕΚΤ αναμ?νεται να εξακολουθ?σει να καταγρ?φει καθαρο?? τ?κου?-?σοδα τα προσεχ? ?τη.

Για τη διαχε?ριση αυτο? του τ?που κινδ?νου χρησιμοποιο?νται πολιτικ?? κατανομ?? στοιχε?ων ενεργητικο?, εν? ο κ?νδυνο? μετρι?ζεται περαιτ?ρω απ? την ?παρξη ?τοκων υποχρε?σεων στον ισολογισμ? τη? ΕΚΤ.

1.4.2 Λειτουργικ?? κ?νδυνο?

Η διαχε?ριση του λειτουργικο? κινδ?νου[15] τη? ΕΚΤ καλ?πτει ?λου? του? μη χρηματοοικονομικο?? κινδ?νου?.

Η Εκτελεστικ? Επιτροπ? ε?ναι αρμ?δια για την ?γκριση τη? πολιτικ?? και του πλαισ?ου διαχε?ριση? του λειτουργικο? κινδ?νου. Η Επιτροπ? Διαχε?ριση? Λειτουργικο? Κινδ?νου στηρ?ζει την Εκτελεστικ? Επιτροπ? στο εποπτικ? τη? ?ργο ?σον αφορ? την επ?βλεψη τη? διαχε?ριση? των λειτουργικ?ν κινδ?νων. Η διαχε?ριση λειτουργικο? κινδ?νου συνιστ? αναπ?σπαστο μ?ρο? τη? δομ?? διακυβ?ρνηση?[16] και των διαδικασι?ν διαχε?ριση? τη? ΕΚΤ.

Ο κ?ριο? στ?χο? του πλαισ?ου διαχε?ριση? λειτουργικο? κινδ?νου τη? ΕΚΤ ε?ναι να συμβ?λλει στη διασφ?λιση ?τι η ΕΚΤ επιτυγχ?νει την αποστολ? τη? και του? σκοπο?? τη? και να προστατε?ει τη φ?μη και την περιουσ?α τη? ?ναντι απ?λεια?, κατ?χρηση? και ζημ?α?. Σ?μφωνα με το πλα?σιο διαχε?ριση? λειτουργικο? κινδ?νου, κ?θε υπηρεσιακ? μον?δα ε?ναι υπε?θυνη για τον προσδιορισμ?, την αξιολ?γηση, τον τρ?πο αντιμετ?πιση?, την αναφορ? και την παρακολο?θηση των λειτουργικ?ν κινδ?νων, των ?κτακτων συμβ?ντων και των ελ?γχων. Στο πλα?σιο αυτ?, η πολιτικ? ανοχ?? κινδ?νων τη? ΕΚΤ παρ?χει καθοδ?γηση ?σον αφορ? τι? στρατηγικ?? για την αντιμετ?πιση κινδ?νων και τι? διαδικασ?ε? αποδοχ?? κινδ?νων. Συνδ?εται με ?ναν π?νακα (5x5) αξιολ?γηση? κινδ?νων που βασ?ζεται σε κλ?μακε? για τη διαβ?θμιση τη? πιθαν?τητα? και του αντ?κτυπου τυχ?ν κινδ?νου (οι οπο?ε? χρησιμοποιο?ν ποσοτικ? και ποιοτικ? κριτ?ρια).

Το περιβ?λλον στο οπο?ο λειτουργε? η ΕΚΤ ε?ναι εκτεθειμ?νο σε ?λο και πιο σ?νθετε? απειλ?? και υπ?ρχει ?να ευρ? φ?σμα λειτουργικ?ν κινδ?νων που συνδ?ονται με τι? καθημεριν?? δραστηρι?τητε? τη? ΕΚΤ. Οι κ?ριοι τομε?? που αποτελο?ν πηγ? ανησυχ?α? για την ΕΚΤ ε?ναι, μεταξ? ?λλων, ?να ευρ? φ?σμα μη χρηματοοικονομικ?ν κινδ?νων που απορρ?ουν απ? τον ανθρ?πινο παρ?γοντα, πληροφορ?ε?, συστ?ματα, διαδικασ?ε? και εξωτερικο?? φορε?? παροχ?? υπηρεσι?ν. Κατ? συν?πεια, η ΕΚΤ ?χει θεσπ?σει διαδικασ?ε? για να διευκολ?νει τη διαρκ? και αποτελεσματικ? διαχε?ριση των λειτουργικ?ν κινδ?νων τη? και να ενσωματ?νει τι? πληροφορ?ε? σχετικ? με του? κινδ?νου? στη διαδικασ?α λ?ψη? αποφ?σεων. Επιπλ?ον, η ΕΚΤ επικεντρ?νεται στη βελτ?ωση τη? ανθεκτικ?τητ?? τη?. Για τον σκοπ? αυτ?, ?χουν θεσπιστε? δομ?? αντιμετ?πιση? ζητημ?των και σχ?δια ?κτακτη? αν?γκη? για να διασφαλ?ζεται η συν?χεια των κρ?σιμων υπηρεσιακ?ν λειτουργι?ν σε περ?πτωση διαταραχ??.


2 Οικονομικ?? καταστ?σει? τη? ΕΚΤ

2.1 Ισολογισμ?? τη? 31.12.2019

Σημει?σει?: Τα σ?νολα στι? λογιστικ?? καταστ?σει? και του? π?νακε? που περιλαμβ?νονται στι? σημει?σει? ενδ?χεται να μην αθρο?ζονται στο ακ?ραιο λ?γω στρογγυλοποι?σεων. Τα στοιχε?α 0 και (0) αναφ?ρονται σε θετικ? ? αρνητικ? ποσ? που ?χουν στρογγυλοποιηθε? στο μηδ?ν. Η πα?λα (-) ισοδυναμε? με μηδ?ν.


2.2 Αποτελ?σματα χρ?ση? 1.1.2019 - 31.12. 2019

Φρανκφο?ρτη, 11 Φεβρουαρ?ου 2020
Ευρωπα?κ? Κεντρικ? Τρ?πεζα

Christine Lagarde
Πρ?εδρο?


2.3 Λογιστικ?? πολιτικ??

Μορφ? και παρουσ?αση των οικονομικ?ν καταστ?σεων

Οι οικονομικ?? καταστ?σει? τη? ΕΚΤ ?χουν καταρτιστε? σ?μφωνα με τι? ακ?λουθε? λογιστικ?? πολιτικ??,[17] τι? οπο?ε? το Διοικητικ? Συμβο?λιο τη? ΕΚΤ θεωρε? ?τι παρουσι?ζουν ε?λογα τι? οικονομικ?? καταστ?σει?, αντανακλ?ντα? ταυτ?χρονα τη φ?ση των δραστηριοτ?των μια? κεντρικ?? τρ?πεζα?.

Λογιστικ?? αρχ??

Εφαρμ?στηκαν οι εξ?? λογιστικ?? αρχ??: η αρχ? τη? πραγματικ?? οικονομικ?? κατ?σταση? και τη? διαφ?νεια?, η αρχ? τη? συντηρητικ?τητα?, η αρχ? τη? αναγν?ριση? γεγον?των που επ?λθαν μετ? την ημερομην?α κλεισ?ματο? του ισολογισμο?, η αρχ? του ουσι?δου? των λογιστικ?ν γεγον?των, η αρχ? τη? συνεχιζ?μενη? δραστηρι?τητα?, η αρχ? τη? πραγματοπο?ηση? των εσ?δων/εξ?δων (η αρχ? του δεδουλευμ?νου), η αρχ? τη? συν?πεια? και συγκρισιμ?τητα?.

Αναγν?ριση των στοιχε?ων του ενεργητικο? και του παθητικο?

?να στοιχε?ο του ενεργητικο? ? του παθητικο? αναγνωρ?ζεται στον ισολογισμ? μ?νο ?ταν ε?ναι πιθαν? ?τι κ?θε μελλοντικ? οικονομικ? ?φελο? που σχετ?ζεται με αυτ? θα εισρ?ει στην ΕΚΤ ? θα εκρ?ει απ? αυτ?ν, ?τι ?λοι ουσιαστικ? οι κ?νδυνοι και τα οφ?λη που σχετ?ζονται με το ?διο ?χουν μεταβε? στην ΕΚΤ και ?τι το κ?στο? ? η αξ?α του στοιχε?ου του ενεργητικο? ? το ποσ? τη? υποχρ?ωση? ε?ναι δυνατ? να μετρηθο?ν με αξι?πιστο τρ?πο.

Β?ση για τη λογιστικ? καταγραφ?

Οι λογαριασμο? καταρτ?στηκαν με τη μ?θοδο του ιστορικο? κ?στου? (κτ?ση?), η οπο?α τροποποι?θηκε ?στε να περιλαμβ?νει την αποτ?μηση, σε αγορα?ε? τιμ??, των εμπορε?σιμων τ?τλων (εκτ?? των τ?τλων που διακρατο?νται για του? σκοπο?? τη? νομισματικ?? πολιτικ??), του χρυσο? και ?λων των λοιπ?ν στοιχε?ων ενεργητικο? και παθητικο? εντ?? και εκτ?? ισολογισμο? που εκφρ?ζονται σε ξ?νο ν?μισμα.

Οι συναλλαγ?? επ? χρηματοοικονομικ?ν στοιχε?ων ενεργητικο? και παθητικο? αντανακλ?νται στου? λογαριασμο?? με β?ση την ημερομην?α διακανονισμο? του?.

Με εξα?ρεση τι? ?μεσε? (spot) συναλλαγ?? επ? τ?τλων, οι συναλλαγ?? επ? χρηματοδοτικ?ν μ?σων σε ξ?νο ν?μισμα καταγρ?φονται σε λογαριασμο?? εκτ?? ισολογισμο? κατ? την ημερομην?α συμφων?α? τη? συναλλαγ??. Κατ? την ημερομην?α διακανονισμο? αντιλογ?ζονται οι εγγραφ?? των στοιχε?ων εκτ?? ισολογισμο? και οι συναλλαγ?? εγγρ?φονται αντ?στοιχα ω? στοιχε?α εντ?? ισολογισμο?. Οι αγοραπωλησ?ε? ξ?νων νομισμ?των επηρε?ζουν την καθαρ? συναλλαγματικ? θ?ση κατ? την ημερομην?α συναλλαγ?? και τα πραγματοποιηθ?ντα κ?ρδη/οι πραγματοποιηθε?σε? ζημ?ε? απ? πωλ?σει? υπολογ?ζονται επ?ση? την εν λ?γω ημερομην?α. Οι δεδουλευμ?νοι τ?κοι και οι διαφορ?? υπ?ρ και υπ? το ?ρτιο που συνδ?ονται με χρηματοδοτικ? μ?σα σε ξ?νο ν?μισμα υπολογ?ζονται και καταγρ?φονται σε καθημεριν? β?ση, επηρε?ζοντα? αντ?στοιχα σε καθημεριν? β?ση τη συναλλαγματικ? θ?ση.

Χρυσ?? και απαιτ?σει?/υποχρε?σει? σε συν?λλαγμα

Οι απαιτ?σει? και οι υποχρε?σει? σε συν?λλαγμα μετατρ?πονται σε ευρ? με την τρ?χουσα συναλλαγματικ? ισοτιμ?α τη? ημερομην?α? κλεισ?ματο? του ισολογισμο?. Τα ?σοδα και τα ?ξοδα μετατρ?πονται με την ισοτιμ?α που ?σχυε κατ? τον χρ?νο τη? καταγραφ??. Η αναπροσαρμογ? τη? αξ?α? των απαιτ?σεων και υποχρε?σεων που εκφρ?ζονται σε συν?λλαγμα, συμπεριλαμβανομ?νων των εντ?? και εκτ?? ισολογισμο? στοιχε?ων, γ?νεται χωριστ? κατ? ν?μισμα.

Η αναπροσαρμογ? τη? αξ?α?, με β?ση την αγορα?α τιμ?, των απαιτ?σεων και υποχρε?σεων που εκφρ?ζονται σε συν?λλαγμα παρουσι?ζεται χωριστ? απ? την αναπροσαρμογ? τη? αξ?α? του? λ?γω μεταβολ?? των συναλλαγματικ?ν ισοτιμι?ν.

Ο χρυσ?? αποτιμ?ται στην αγορα?α τιμ? που ?σχυε την ημερομην?α κλεισ?ματο? του ισολογισμο?. Δεν γ?νεται δι?κριση μεταξ? των διαφορ?ν απ? αναπροσαρμογ? τη? τιμ?? και τη? συναλλαγματικ?? ισοτιμ?α?, αλλ? λογιστικοποιε?ται μ?α και μ?νη αποτ?μηση τη? αξ?α? του χρυσο? με β?ση την τιμ? του σε ευρ? αν? ουγγι? καθαρο? χρυσο?, η οπο?α για τη χρ?ση που ?ληξε στι? 31.12.2019 προ?κυψε απ? τη συναλλαγματικ? ισοτιμ?α ευρ?/δολαρ?ου ΗΠΑ στι? 31.12. 2019.

Το ειδικ? τραβηκτικ? δικα?ωμα (ΕΤΔ) (Special Drawing Right – SDR) ορ?ζεται με β?ση μια δ?σμη νομισμ?των και η αξ?α του καθορ?ζεται απ? το σταθμικ? ?θροισμα των συναλλαγματικ?ν ισοτιμι?ν π?ντε κ?ριων νομισμ?των (δολαρ?ου ΗΠΑ, ευρ?, γιου?ν Κ?να?, γιεν Ιαπων?α? και λ?ρα? Αγγλ?α?). Τα ΕΤΔ που κατ?χει η ΕΚΤ μετατρ?πηκαν σε ευρ? με τη συναλλαγματικ? ισοτιμ?α ευρ? αν? ΕΤΔ στι? 31.12. 2019.

Τ?τλοι

Τ?τλοι που διακρατο?νται για σκοπο?? νομισματικ?? πολιτικ??
Οι τ?τλοι οι οπο?οι επ? του παρ?ντο? διακρατο?νται για σκοπο?? νομισματικ?? πολιτικ?? αποτιμ?νται στο αναπ?σβεστο κ?στο? (κ?στο? κτ?ση? προσαρμοσμ?νο με τι? αποσβεσθε?σε? υπ?ρ ? υπ? το ?ρτιο διαφορ??) και υπ?κεινται σε ?λεγχο απομε?ωση? τη? αξ?α? του?.

?λλοι τ?τλοι
Οι εμπορε?σιμοι τ?τλοι (εκτ?? αυτ?ν που διακρατο?νται επ? του παρ?ντο? για σκοπο?? νομισματικ?? πολιτικ??) και τα παρεμφερ? στοιχε?α ενεργητικο? αποτιμ?νται ε?τε στη μ?ση αγορα?α τιμ? του? ε?τε με β?ση τι? τρ?χουσε? αποδ?σει? αν? κατηγορ?α τ?τλων που ?σχυαν κατ? την ημερομην?α κλεισ?ματο? του ισολογισμο?. Τα δικαι?ματα που ενσωματ?νονται στου? τ?τλου? δεν διαχωρ?ζονται για σκοπο?? αποτ?μηση?. Για τη χρ?ση που ?ληξε στι? 31.12.2019 χρησιμοποι?θηκαν οι μ?σε? αγορα?ε? τιμ?? τη? 30.12.2019. Οι μη ευχερ?? ρευστοποι?σιμε? μετοχ?? και ?λλοι μετοχικο? τ?τλοι οι οπο?οι τηρο?νται ω? μ?νιμη επ?νδυση αποτιμ?νται στο κ?στο? κτ?ση? και υπ?κεινται σε ?λεγχο απομε?ωση? τη? αξ?α? του?.

Αναγν?ριση εσ?δων

Τα ?σοδα και τα ?ξοδα αναγνωρ?ζονται στην περ?οδο κατ? την οπο?α εισπρ?ττονται ? καταβ?λλονται.[18] Τα πραγματοποιηθ?ντα κ?ρδη και οι πραγματοποιηθε?σε? ζημ?ε? απ? την π?ληση συναλλ?γματο?, χρυσο? και τ?τλων μεταφ?ρονται στα αποτελ?σματα χρ?ση?. Τα εν λ?γω κ?ρδη και ζημ?ε? υπολογ?ζονται με β?ση το μ?σο κ?στο? των αντ?στοιχων στοιχε?ων.

Τα μη πραγματοποιηθ?ντα κ?ρδη δεν αναγνωρ?ζονται ω? ?σοδα και μεταφ?ρονται απευθε?α? σε λογαριασμ? αναπροσαρμογ??.

Οι μη πραγματοποιηθε?σε? ζημ?ε? μεταφ?ρονται στα αποτελ?σματα χρ?ση? εφ?σον, στο τ?λο? του ?του?, υπερβα?νουν προηγο?μενα κ?ρδη απ? αναπροσαρμογ?, τα οπο?α ?χουν καταγραφε? στον αντ?στοιχο λογαριασμ? αναπροσαρμογ??. Αυτ?? οι μη πραγματοποιηθε?σε? ζημ?ε? επ? εν?? συγκεκριμ?νου τ?τλου ? νομ?σματο? ? επ? των διαθεσ?μων σε χρυσ? δεν συμψηφ?ζονται με τα μη πραγματοποιηθ?ντα κ?ρδη απ? ?λλου? τ?τλου? ? νομ?σματα ? χρυσ?. Σε περ?πτωση τ?τοιων μη πραγματοποιηθεισ?ν ζημι?ν οι οπο?ε? μεταφ?ρονται στα αποτελ?σματα χρ?ση?, το μ?σο κ?στο? του εν λ?γω στοιχε?ου μει?νεται στη συναλλαγματικ? ισοτιμ?α ? την αγορα?α τιμ? του στο τ?λο? του ?του?. Οι μη πραγματοποιηθε?σε? ζημ?ε? επ? πρ?ξεων ανταλλαγ?? επιτοκ?ων, οι οπο?ε? μεταφ?ρονται στα αποτελ?σματα χρ?ση? στο τ?λο? του ?του?, αποσβ?νονται τα επ?μενα ?τη.

Οι ζημ?ε? απ? απομε?ωση αξ?α? μεταφ?ρονται στα αποτελ?σματα χρ?ση? και δεν αντιλογ?ζονται τα επ?μενα ?τη, εκτ?? ε?ν η απομε?ωση αξ?α? μει?νεται και η μεταβολ? αυτ? μπορε? να σχετιστε? με παρατηρ?σιμο γεγον?? που επ?λθε μετ? την πρ?τη καταγραφ? τη? απομε?ωση? αξ?α?.

Οι διαφορ?? υπ?ρ ? υπ? το ?ρτιο που προκ?πτουν απ? τ?τλου? αποσβ?νονται κατ? την εναπομ?νουσα δι?ρκεια ζω?? των τ?τλων αυτ?ν.

Αντιστρεπτ?ε? συναλλαγ??

Οι αντιστρεπτ?ε? συναλλαγ?? ε?ναι πρ?ξει? με τι? οπο?ε? η ΕΚΤ αγορ?ζει ? πωλε? περιουσιακ? στοιχε?α με συμφων?α επαναγορ?? ? εκτελε? πιστοδοτικ?? πρ?ξει? ?ναντι εξασφαλ?σεων.

Στο πλα?σιο συναλλαγ?? με συμφων?α επαναγορ?? πωλο?νται τ?τλοι ?ναντι μετρητ?ν με ταυτ?χρονη συμφων?α επαναγορ?? του? απ? τον πωλητ? με συμφωνημ?νη τιμ? σε προκαθορισμ?νη μελλοντικ? ημερομην?α. Οι συμφων?ε? επαναγορ?? καταγρ?φονται στο παθητικ? του ισολογισμο? ω? καταθ?σει? καλυπτ?μενε? απ? ασφ?λεια. Οι τ?τλοι που πωλο?νται στο πλα?σιο τ?τοια? συμφων?α? εξακολουθο?ν να εμφαν?ζονται στον ισολογισμ? τη? ΕΚΤ.

Στο πλα?σιο συναλλαγ?? με συμφων?α επαναπ?ληση? αγορ?ζονται τ?τλοι ?ναντι μετρητ?ν με ταυτ?χρονη συμφων?α επαναπ?λησ?? του? απ? τον αγοραστ? με συμφωνημ?νη τιμ? σε προκαθορισμ?νη μελλοντικ? ημερομην?α. Οι συμφων?ε? επαναπ?ληση? καταγρ?φονται στο ενεργητικ? του ισολογισμο? ω? δ?νεια καλυπτ?μενα απ? ασφ?λεια, αλλ? δεν περιλαμβ?νονται στο χαρτοφυλ?κιο τ?τλων τη? ΕΚΤ.

Οι αντιστρεπτ?ε? συναλλαγ?? (στι? οπο?ε? περιλαμβ?νονται και οι συναλλαγ?? δανεισμο? τ?τλων) που διενεργο?νται στο πλα?σιο προγρ?μματο? εξειδικευμ?νου οργανισμο? καταγρ?φονται στον ισολογισμ? μ?νο εφ?σον παρ?χεται εξασφ?λιση με τη μορφ? μετρητ?ν και αυτ? τα μετρητ? δεν επενδ?ονται.

Πρ?ξει? εκτ?? ισολογισμο?

Τα χρηματοδοτικ? μ?σα σε ξ?νο ν?μισμα, δηλ. οι προθεσμιακ?? πρ?ξει? συναλλ?γματο?, τα προθεσμιακ? σκ?λη των πρ?ξεων ανταλλαγ?? νομισμ?των και ?λλε? πρ?ξει? επ? νομισμ?των που συνεπ?γονται την ανταλλαγ? εν?? νομ?σματο? με ?λλο σε μελλοντικ? ημερομην?α, περιλαμβ?νονται στην καθαρ? συναλλαγματικ? θ?ση, με σκοπ? τον υπολογισμ? των συναλλαγματικ?ν κερδ?ν και ζημι?ν.

Οι πρ?ξει? επ? επιτοκ?ων αναπροσαρμ?ζονται ω? προ? την αξ?α του? αν? στοιχε?ο. Οι ημερ?σιε? μεταβολ?? στα περιθ?ρια διακ?μανση? των εκκρεμ?ν συμβολα?ων μελλοντικ?? εκπλ?ρωση? επ? επιτοκ?ων, καθ?? και οι πρ?ξει? ανταλλαγ?? επιτοκ?ων που διακανον?ζονται μ?σω κεντρικο? αντισυμβαλλομ?νου, καταγρ?φονται στα αποτελ?σματα χρ?ση?. Η αποτ?μηση των προθεσμιακ?ν πρ?ξεων επ? τ?τλων και των πρ?ξεων ανταλλαγ?? επιτοκ?ων που δεν διακανον?ζονται μ?σω κεντρικο? αντισυμβαλλομ?νου διενεργε?ται απ? την ΕΚΤ και βασ?ζεται σε γενικ?? παραδεκτ?? μεθ?δου? αποτ?μηση? οι οπο?ε? χρησιμοποιο?ν παρατηρ?σιμε? τιμ?? και επιτ?κια τη? αγορ??, καθ?? και του? συντελεστ?? προεξ?φληση? απ? τι? ημερομην?ε? διακανονισμο? ?ω? την ημερομην?α αποτ?μηση?.

Γεγον?τα που επ?λθαν μετ? την ημερομην?α κλεισ?ματο? του ισολογισμο?

Τα στοιχε?α ενεργητικο? και παθητικο? προσαρμ?ζονται ?στε να περιλαμβ?νουν γεγον?τα που επ?ρχονται απ? την ημερομην?α κλεισ?ματο? του ετ?σιου ισολογισμο? ?ω? και την ημερομην?α κατ? την οπο?α η Εκτελεστικ? Επιτροπ? εγκρ?νει την υποβολ? των Ετ?σιων Λογαριασμ?ν τη? ΕΚΤ στο Διοικητικ? Συμβο?λιο προ? τελικ? ?γκριση, εφ?σον τα εν λ?γω γεγον?τα επηρε?ζουν ουσιωδ?? την κατ?σταση των ω? ?νω στοιχε?ων την ημερομην?α κλεισ?ματο? του ισολογισμο?.

Σημαντικ? γεγον?τα που επ?ρχονται μετ? την ημερομην?α κλεισ?ματο? του ισολογισμο? και δεν επηρε?ζουν το ενεργητικ? και το παθητικ? κατ? την ημερομην?α αυτ? εμφαν?ζονται στι? σημει?σει?.

Υπ?λοιπα εντ?? του ΕΣΚΤ/υπ?λοιπα εντ?? του Ευρωσυστ?ματο?

Τα υπ?λοιπα εντ?? του ΕΣΚΤ προκ?πτουν πρωτ?στω? απ? διασυνοριακ?? πληρωμ?? εντ?? τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? (ΕΕ) οι οπο?ε? διακανον?ζονται σε χρ?μα κεντρικ?? τρ?πεζα? σε ευρ?. Οι συναλλαγ?? αυτ?? στην πλειον?τητ? του? διενεργο?νται απ? ιδιωτικο?? φορε?? (δηλ. πιστωτικ? ιδρ?ματα, εταιρ?ε? και φυσικ? πρ?σωπα). Διακανον?ζονται μ?σω του συστ?ματο? TARGET2 (Διευρωπα?κ? Αυτοματοποιημ?νο Σ?στημα Ταχε?α? Μεταφορ?? Κεφαλα?ων και Διακανονισμο? σε Συνεχ? Χρ?νο) και δημιουργο?ν διμερ? υπ?λοιπα στου? λογαριασμο?? TARGET2 των κεντρικ?ν τραπεζ?ν τη? ΕΕ. Αυτ? τα διμερ? υπ?λοιπα συμψηφ?ζονται και εν συνεχε?α λογ?ζονται ω? υπ?λοιπα ?ναντι τη? ΕΚΤ σε καθημεριν? β?ση, ?τσι ?στε κ?θε εθνικ? κεντρικ? τρ?πεζα (ΕθνΚΤ) να εμφαν?ζεται με μ?α καθαρ? διμερ? θ?ση ?ναντι τη? ΕΚΤ και μ?νο. Οι πληρωμ?? που διενεργο?νται απ? την ΕΚΤ και διακανον?ζονται μ?σω του TARGET2 επηρε?ζουν επ?ση? τι? εν λ?γω καθαρ?? διμερε?? θ?σει?. Οι θ?σει? αυτ?? εμφαν?ζονται στου? λογαριασμο?? τη? ΕΚΤ και αντιπροσωπε?ουν την καθαρ? απα?τηση ? υποχρ?ωση κ?θε ΕθνΚΤ ?ναντι του υπ?λοιπου Ευρωπα?κο? Συστ?ματο? Κεντρικ?ν Τραπεζ?ν (ΕΣΚΤ). Τα υπ?λοιπα εντ?? του Ευρωσυστ?ματο? των ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ? ?ναντι τη? ΕΚΤ που απορρ?ουν απ? το TARGET2, καθ?? και ?λλα υπ?λοιπα σε ευρ? εντ?? του Ευρωσυστ?ματο? (π.χ. ενδι?μεση διανομ? κερδ?ν τη? ΕΚΤ στι? ΕθνΚΤ), παρουσι?ζονται στον ισολογισμ? τη? ΕΚΤ ω? μ?α μ?νο καθαρ? πιστωτικ? ? χρεωστικ? θ?ση στο στοιχε?ο "Λοιπ?? απαιτ?σει? εντ?? του Ευρωσυστ?ματο? (καθαρ??)" ? "Λοιπ?? υποχρε?σει? εντ?? του Ευρωσυστ?ματο? (καθαρ??)". Τα υπ?λοιπα εντ?? του ΕΣΚΤ των εκτ?? τη? ζ?νη? του ευρ? ΕθνΚΤ ?ναντι τη? ΕΚΤ, τα οπο?α προκ?πτουν απ? τη συμμετοχ? του? στο TARGET2,[19] εμφαν?ζονται στο στοιχε?ο "Υποχρε?σει? σε ευρ? ?ναντι μη κατο?κων ζ?νη? ευρ?".

Τα υπ?λοιπα εντ?? του Ευρωσυστ?ματο? που απορρ?ουν απ? την κατανομ? τραπεζογραμματ?ων ευρ? εντ?? του Ευρωσυστ?ματο? περιλαμβ?νονται ω? μ?α μ?νο καθαρ? απα?τηση στο στοιχε?ο "Απαιτ?σει? συνδε?μενε? με την κατανομ? των τραπεζογραμματ?ων ευρ? εντ?? του Ευρωσυστ?ματο?" (βλ. "Τραπεζογραμμ?τια σε κυκλοφορ?α" παρακ?τω).

Τα υπ?λοιπα εντ?? του Ευρωσυστ?ματο? που απορρ?ουν απ? τη μεταβ?βαση συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων προ? την ΕΚΤ απ? τι? ΕθνΚΤ που γ?νονται μ?λη του Ευρωσυστ?ματο? εκφρ?ζονται σε ευρ? και καταγρ?φονται στο στοιχε?ο "Υποχρε?σει? που αντιστοιχο?ν στη μεταβ?βαση συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων".

Π?για στοιχε?α ενεργητικο?

Τα π?για στοιχε?α ενεργητικο?, συμπεριλαμβανομ?νων των ασ?ματων στοιχε?ων, αλλ? εξαιρουμ?νων των γηπ?δων και των ?ργων τ?χνη?, αποτιμ?νται στο κ?στο? κτ?ση? με?ον την αποσβεσθε?σα αξ?α. Τα γ?πεδα και τα ?ργα τ?χνη? αποτιμ?νται στο κ?στο?. Το κεντρικ? κτ?ριο τη? ΕΚΤ αποτιμ?ται στο κ?στο? με?ον την αποσβεσθε?σα αξ?α και υπ?κειται σε ?λεγχο απομε?ωση? τη? αξ?α? του. ?σον αφορ? την απ?σβεση του κεντρικο? κτιρ?ου τη? ΕΚΤ, υπολογ?ζεται το κ?στο? των επιμ?ρου? στοιχε?ων, το οπο?ο αποσβ?νεται με β?ση την εκτιμ?μενη ωφ?λιμη δι?ρκεια ζω?? των στοιχε?ων. Η αποσβεσθε?σα αξ?α υπολογ?ζεται με τη μ?θοδο τη? σταθερ?? απ?σβεση? για την προσδοκ?μενη ωφ?λιμη δι?ρκεια ζω?? του περιουσιακο? στοιχε?ου, αρχ?? γενομ?νη? απ? το ημερολογιακ? τρ?μηνο μετ? το οπο?ο το περιουσιακ? στοιχε?ο παραδ?δεται προ? χρ?ση. Η ωφ?λιμη δι?ρκεια ζω?? που εφαρμ?ζεται για κ?θε βασικ? κατηγορ?α στοιχε?ων ενεργητικο? ε?ναι η εξ??:

Στην περ?πτωση των κεφαλαιοποιημ?νων δαπαν?ν ανακα?νιση? που σχετ?ζονται με τι? υφιστ?μενε? μισθωμ?νε? κτιριακ?? εγκαταστ?σει? τη? ΕΚΤ, η περ?οδο? απ?σβεση? προσαρμ?ζεται προκειμ?νου να ληφθο?ν υπ?ψη γεγον?τα που επηρε?ζουν την προσδοκ?μενη ωφ?λιμη δι?ρκεια ζω?? αυτο? του περιουσιακο? στοιχε?ου.

Η ΕΚΤ διενεργε? ετ?σιο ?λεγχο απομε?ωση? τη? αξ?α? του κεντρικο? τη? κτιρ?ου και των περιουσιακ?ν στοιχε?ων επ? των οπο?ων ?χει δικαι?ματα χρ?ση? και τα οπο?α αφορο?ν τα κτ?ρια γραφε?ων (βλ. "Μισθ?σει?" παρακ?τω) με β?ση το Διεθν?? Λογιστικ? Πρ?τυπο (International Accounting Standard - IAS) 36 "Απομε?ωση τη? αξ?α? των περιουσιακ?ν στοιχε?ων". Ε?ν προκ?ψει δε?κτη? απομε?ωση? που να δηλ?νει ?τι η αξ?α του στοιχε?ου ενεργητικο? ?χει απομειωθε?, τ?τε εκτιμ?ται το ανακτ?σιμο ποσ?. Ε?ν το ανακτ?σιμο ποσ? ε?ναι μικρ?τερο απ? την καθαρ? λογιστικ? αξ?α, τ?τε καταγρ?φεται ζημ?α απομε?ωση? στα αποτελ?σματα χρ?ση?.

Π?για στοιχε?α ενεργητικο? με κ?στο? κ?τω των 10.000 ευρ? αποσβ?νονται κατ? το ?το? κτ?σεω?.

Π?για στοιχε?α ενεργητικο? που πληρο?ν τα κριτ?ρια κεφαλαιοπο?ηση?, αλλ? ε?ναι ακ?μη υπ? κατασκευ? ? υπ? αν?πτυξη καταγρ?φονται στον λογαριασμ? "Π?για υπ? κατασκευ?". Οι σχετικ?? δαπ?νε? μεταφ?ρονται στι? αντ?στοιχε? κατηγορ?ε? παγ?ων μ?λι? τα π?για παραδοθο?ν προ? χρ?ση.

Μισθ?σει?

Για ?λε? τι? μισθ?σει? που αφορο?ν ενσ?ματα στοιχε?α ενεργητικο?, το σχετικ? δικα?ωμα χρ?ση? και η υποχρ?ωση μ?σθωση? αναγνωρ?ζονται στο ενεργητικ? και το παθητικ? του ισολογισμο? αντ?στοιχα κατ? την ημερομην?α ?ναρξη? τη? μισθωτικ?? περι?δου και περιλαμβ?νονται στο στοιχε?ο "Ενσ?ματα και ασ?ματα π?για στοιχε?α ενεργητικο?" και στο στοιχε?ο "Δι?φορα στοιχε?α" (παθητικ?) αντ?στοιχα.

Τα δικαι?ματα χρ?ση? αποτιμ?νται στο κ?στο? με?ον την αποσβεσθε?σα αξ?α. Επιπλ?ον, τα δικαι?ματα χρ?ση? που σχετ?ζονται με κτ?ρια γραφε?ων υπ?κεινται σε ?λεγχο απομε?ωση? τη? αξ?α? του? (σχετικ? με τον ετ?σιο ?λεγχο απομε?ωση? τη? αξ?α?, βλ. "Π?για στοιχε?α ενεργητικο?" παραπ?νω). Η αποσβεσθε?σα αξ?α υπολογ?ζεται με τη μ?θοδο τη? σταθερ?? απ?σβεση? απ? την ημερομην?α ?ναρξη? τη? μισθωτικ?? περι?δου ?ω? τη λ?ξη τη? ωφ?λιμη? ζω?? του παγ?ου ?, εφ?σον ε?ναι προγεν?στερη, την ημερομην?α λ?ξη? τη? δι?ρκεια? τη? μ?σθωση?.

Η υποχρ?ωση μ?σθωση? επιμετρε?ται αρχικ? στην παρο?σα αξ?α των μελλοντικ?ν μισθωμ?των (αποκλειστικ? το τμ?μα του μισθ?ματο? που συνιστ? αμοιβ? για την παραχ?ρηση τη? χρ?ση?), προεξοφλημ?νων με β?ση το διαφορικ? επιτ?κιο δανεισμο? τη? ΕΚΤ. Στη συν?χεια, η υποχρ?ωση μ?σθωση? επιμετρε?ται στο αποσβεθ?ν κ?στο? με β?ση τη μ?θοδο του πραγματικο? (effective) επιτοκ?ου. Οι σχετικο? τ?κοι-?ξοδα καταγρ?φονται στα αποτελ?σματα χρ?ση? στο στοιχε?ο "Λοιπο? τ?κοι-?ξοδα". ?ταν επ?ρχεται μεταβολ? στα μελλοντικ? μισθ?ματα λ?γω μεταβολ?? δε?κτη ? ?λλη? επανεκτ?μηση? τη? υφιστ?μενη? σ?μβαση?, η υποχρ?ωση μ?σθωση? υπ?κειται σε ν?α επιμ?τρηση. Η εν λ?γω ν?α επιμ?τρηση συνεπ?γεται αντ?στοιχη προσαρμογ? στη λογιστικ? αξ?α του δικαι?ματο? χρ?ση?.

Οι βραχυπρ?θεσμε? μισθ?σει? δι?ρκεια? ?ω? και 12 μην?ν και οι μισθ?σει? στοιχε?ων ενεργητικο? χαμηλ?? αξ?α? κ?τω των 10.000 ευρ? (σ?μφωνα με το ?ριο που χρησιμοποιε?ται για την αναγν?ριση π?γιων στοιχε?ων ενεργητικο?) καταγρ?φονται ω? ?ξοδα στα αποτελ?σματα χρ?ση?.

Παροχ?? μετ? την ?ξοδο απ? την υπηρεσ?α, λοιπ?? μακροπρ?θεσμε? παροχ?? και παροχ?? συνδε?μενε? με τη λ?ξη απασχ?ληση? στην ΕΚΤ

Η ΕΚΤ διαχειρ?ζεται προγρ?μματα καθορισμ?νων παροχ?ν για τα μ?λη του προσωπικο? τη?, τα μ?λη τη? Εκτελεστικ?? Επιτροπ??, καθ?? και τα μ?λη του Εποπτικο? Συμβουλ?ου που απασχολε? η ΕΚΤ.

Το πρ?γραμμα συνταξιοδ?τηση? του προσωπικο? χρηματοδοτε?ται απ? περιουσιακ? στοιχε?α που τηρο?νται σε μακροπρ?θεσμο ταμε?ο παροχ?ν για του? υπαλλ?λου?. Οι υποχρεωτικ?? εισφορ?? που καταβ?λλουν η ΕΚΤ και τα μ?λη του προσωπικο? αντικατοπτρ?ζονται στον πυλ?να καθορισμ?νων παροχ?ν του προγρ?μματο?. Τα μ?λη του προσωπικο? μπορο?ν να καταβ?λλουν εθελουσ?ω? πρ?σθετε? εισφορ?? σε ?ναν πυλ?να καθορισμ?νων εισφορ?ν που μπορε? να χρησιμοποιηθε? για την εξασφ?λιση πρ?σθετων παροχ?ν.[20] Οι εν λ?γω πρ?σθετε? παροχ?? καθορ?ζονται με β?ση το ποσ? των εισφορ?ν που καταβ?λλονται εθελουσ?ω? σε συνδυασμ? με τι? αποδ?σει? επενδ?σεων που απορρ?ουν απ? τι? εν λ?γω εισφορ??.

Για τι? παροχ?? μετ? την ?ξοδο απ? την υπηρεσ?α (μετεργασιακ?? παροχ??) και τι? λοιπ?? μακροπρ?θεσμε? παροχ?? για τα μ?λη τη? Εκτελεστικ?? Επιτροπ?? και τα μ?λη του Εποπτικο? Συμβουλ?ου που απασχολε? η ΕΚΤ εφαρμ?ζονται ρυθμ?σει? μη κεφαλαιοποιητικο? τ?που. ?σον αφορ? τα μ?λη του προσωπικο?, για τι? μετεργασιακ?? παροχ?? εκτ?? των συντ?ξεων, λοιπ?? μακροπρ?θεσμε? παροχ?? και παροχ?? εξ?δου απ? την υπηρεσ?α εφαρμ?ζονται ρυθμ?σει? μη κεφαλαιοποιητικο? τ?που.

Καθαρ? υποχρ?ωση για καθορισμ?νε? παροχ??
Η υποχρ?ωση που εμφαν?ζεται στην κατηγορ?α "Λοιπ?? υποχρε?σει?" του ισολογισμο? ?σον αφορ? τα προγρ?μματα καθορισμ?νων παροχ?ν, συμπεριλαμβανομ?νων των λοιπ?ν μακροπρ?θεσμων παροχ?ν και των παροχ?ν συνδε?μενων με τη λ?ξη απασχ?ληση?, ε?ναι η παρο?σα αξ?α των δεσμε?σεων για καθορισμ?νε? παροχ?? κατ? την ημερομην?α κλεισ?ματο? του ισολογισμο?, με?ον την ε?λογη αξ?α των περιουσιακ?ν στοιχε?ων του προγρ?μματο? που χρησιμοποιο?νται για τη χρηματοδ?τηση των σχετικ?ν δεσμε?σεων.

Οι δεσμε?σει? για καθορισμ?νε? παροχ?? υπολογ?ζονται ετησ?ω? απ? ανεξ?ρτητου? αναλογιστ?? με τη μ?θοδο τη? εκτιμ?μενη? β?σει προβολ?ν πιστωτικ?? μον?δα?. Για τον υπολογισμ? τη? παρο?σα? αξ?α? των δεσμε?σεων για καθορισμ?νε? παροχ?? εφαρμ?ζεται επ? των εκτιμ?μενων μελλοντικ?ν εισοδηματικ?ν ρο?ν προεξοφλητικ? επιτ?κιο το οπο?ο καθορ?ζεται σ?μφωνα με τι? αποδ?σει? τη? αγορ??, κατ? την ημερομην?α κλεισ?ματο? του ισολογισμο?, επ? εταιρικ?ν ομολ?γων υψηλ?? ποι?τητα? που εκφρ?ζονται σε ευρ? και ?χουν δι?ρκειε? παρ?μοιε? με τη δι?ρκεια τη? συναφο?? δ?σμευση?.

Αναλογιστικ? κ?ρδη και ζημ?ε? μπορε? να προκ?ψουν απ? εμπειρικ?? προσαρμογ?? (σε περ?πτωση που οι πραγματοποι?σει? διαφ?ρουν απ? τι? υποθ?σει? τη? αναλογιστικ?? μελ?τη?), καθ?? και απ? μεταβολ?? των αναλογιστικ?ν υποθ?σεων.

Καθαρ? κ?στο? για καθορισμ?νε? παροχ??
Το καθαρ? κ?στο? για καθορισμ?νε? παροχ?? αναλ?εται σε επιμ?ρου? συνιστ?σε? που αναφ?ρονται στα αποτελ?σματα χρ?ση? και σε επανεπιμετρ?σει? των μετεργασιακ?ν παροχ?ν που εμφαν?ζονται στην κατηγορ?α "Λογαριασμο? αναπροσαρμογ??" του ισολογισμο?.

Το καθαρ? ποσ? που καταλογ?ζεται στα αποτελ?σματα χρ?ση? αποτελε?ται απ?:

  1. το κ?στο? τρ?χουσα? υπηρεσ?α? για τι? καθορισμ?νε? παροχ?? που συσσωρε?ονται για το ?το?·
  2. το κ?στο? παρελθο?σα? υπηρεσ?α? για τι? καθορισμ?νε? παροχ?? που προκ?πτουν απ? τροποπο?ηση προγρ?μματο?·
  3. του? καθαρο?? τ?κου? β?σει προεξοφλητικο? επιτοκ?ου επ? τη? καθαρ?? υποχρ?ωση? για καθορισμ?νε? παροχ??·
  4. επανεπιμετρ?σει? λοιπ?ν μακροπρ?θεσμων παροχ?ν και τυχ?ν παροχ?ν εξ?δου απ? την υπηρεσ?α μακροπρ?θεσμου χαρακτ?ρα στο σ?νολ? του?.

Το καθαρ? ποσ? που εμφαν?ζεται στην κατηγορ?α "Λογαριασμο? αναπροσαρμογ??" αποτελε?ται απ?:

  1. αναλογιστικ? κ?ρδη και ζημ?ε? απ? τι? δεσμε?σει? για καθορισμ?νε? παροχ??·
  2. την πραγματοποιηθε?σα απ?δοση των περιουσιακ?ν στοιχε?ων του προγρ?μματο?, με εξα?ρεση τα ποσ? που περιλαμβ?νονται στου? καθαρο?? τ?κου? επ? τη? καθαρ?? υποχρ?ωση? για καθορισμ?νε? παροχ??·
  3. οποιαδ?ποτε μεταβολ? στην επ?δραση του αν?τατου ορ?ου των περιουσιακ?ν στοιχε?ων, με εξα?ρεση τα ποσ? που περιλαμβ?νονται στου? καθαρο?? τ?κου? επ? τη? καθαρ?? υποχρ?ωση? για καθορισμ?νε? παροχ??.

Αυτ? τα ποσ? αποτιμ?νται ετησ?ω? απ? ανεξ?ρτητου? αναλογιστ??, προκειμ?νου να αποτυπ?νεται δε?ντω? η οικε?α υποχρ?ωση στι? οικονομικ?? καταστ?σει?.

Τραπεζογραμμ?τια σε κυκλοφορ?α

Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ?, οι οπο?ε? αποτελο?ν το Ευρωσ?στημα, εκδ?δουν τραπεζογραμμ?τια ευρ?.[21] Η συνολικ? αξ?α των κυκλοφορο?ντων τραπεζογραμματ?ων ευρ? καταν?μεται στι? κεντρικ?? τρ?πεζε? του Ευρωσυστ?ματο? την τελευτα?α εργ?σιμη ημ?ρα κ?θε μ?να, σ?μφωνα με την κλε?δα κατανομ?? τραπεζογραμματ?ων.[22]

Στην ΕΚΤ ?χει κατανεμηθε? μερ?διο 8% επ? τη? συνολικ?? αξ?α? των τραπεζογραμματ?ων ευρ? σε κυκλοφορ?α, το οπο?ο εμφαν?ζεται στο παθητικ? ω? "Τραπεζογραμμ?τια σε κυκλοφορ?α". Το μερ?διο τη? ΕΚΤ στο σ?νολο των εκδιδ?μενων τραπεζογραμματ?ων ευρ? αντικρ?ζεται απ? απαιτ?σει? ?ναντι των ΕθνΚΤ. Οι εν λ?γω απαιτ?σει?, που ε?ναι ?ντοκε?,[23] εμφαν?ζονται ω? "Απαιτ?σει? εντ?? του Ευρωσυστ?ματο?" υπ? το στοιχε?ο "Απαιτ?σει? συνδε?μενε? με την κατανομ? των τραπεζογραμματ?ων ευρ? εντ?? του Ευρωσυστ?ματο?" (βλ. "Υπ?λοιπα εντ?? του ΕΣΚΤ/υπ?λοιπα εντ?? του Ευρωσυστ?ματο?" παραπ?νω). Οι τ?κοι-?σοδα επ? των απαιτ?σεων αυτ?ν περιλαμβ?νονται στα αποτελ?σματα χρ?ση? στο στοιχε?ο "Τ?κοι-?σοδα απ? την κατανομ? των τραπεζογραμματ?ων ευρ? εντ?? του Ευρωσυστ?ματο?".

Ενδι?μεση διανομ? κερδ?ν

Ποσ? που ισο?ται με το ?θροισμα του εισοδ?ματο? τη? ΕΚΤ απ? τα κυκλοφορο?ντα τραπεζογραμμ?τια ευρ? και απ? του? τ?τλου? που διακρατο?νται για του? σκοπο?? τη? νομισματικ?? πολιτικ?? και που αποκτ?θηκαν στο πλα?σιο α) του Προγρ?μματο? για τι? Αγορ?? Τ?τλων, β) του τρ?του προγρ?μματο? αγορ?? καλυμμ?νων ομολογι?ν, γ) του προγρ?μματο? αγορ?? τιτλοποιημ?νων απαιτ?σεων και δ) του προγρ?μματο? αγορ?? τ?τλων του δημ?σιου τομ?α διαν?μεται τον Ιανου?ριο του επ?μενου ?του? με τη μορφ? ενδι?μεση? διανομ?? κερδ?ν, εκτ?? αν το Διοικητικ? Συμβο?λιο λ?βει διαφορετικ? απ?φαση.[24] Το ποσ? αυτ? διαν?μεται στο ακ?ραιο, εκτ?? ε?ν ε?ναι υψηλ?τερο απ? τα καθαρ? κ?ρδη τη? ΕΚΤ για το συγκεκριμ?νο ?το?, και με την επιφ?λαξη τυχ?ν αποφ?σεων του Διοικητικο? Συμβουλ?ου για μεταφορ? σε πρ?βλεψη ?ναντι χρηματοοικονομικ?ν κινδ?νων. Το Διοικητικ? Συμβο?λιο μπορε? επ?ση? να αποφασ?σει να αφαιρ?σει απ? το ποσ? του εισοδ?ματο? απ? τα κυκλοφορο?ντα τραπεζογραμμ?τια ευρ? που διαν?μεται τον Ιανου?ριο τι? δαπ?νε? τη? ΕΚΤ σε σχ?ση με την ?κδοση και τη διαχε?ριση των τραπεζογραμματ?ων ευρ?.

Αλλαγ?? στι? λογιστικ?? πολιτικ??

Μ?χρι το τ?λο? του 2018 η ΕΚΤ κατ?γραφε το κ?στο? που σχετ?ζεται με τι? μισθωτικ?? συμβ?σει? στο στοιχε?ο "Διοικητικ?? δαπ?νε?" στα αποτελ?σματα χρ?ση? κατ? τη δι?ρκεια τη? μισθωτικ?? σ?μβαση?. Μετ? την ?κδοση του Διεθνο?? Προτ?που Χρηματοοικονομικ?? Αναφορ?? (ΔΠΧΑ) 16 "Μισθ?σει?", η ΕΚΤ τροποπο?ησε τη λογιστικ? πολιτικ? τη? απ? την 1.1.2019. Κατ? την αρχικ? εφαρμογ?, η ΕΚΤ αξιολ?γησε εκ ν?ου ?λε? τι? μισθωτικ?? συμβ?σει? που αφορο?ν π?για στοιχε?α ενεργητικο? προκειμ?νου να προσδιορ?σει κατ? π?σο πληρο?ν τον ορισμ? τη? μ?σθωση? σ?μφωνα με τη ν?α λογιστικ? πολιτικ?. Οι μισθ?σει? αυτ?? αναγνωρ?στηκαν με β?ση την τροποποιημ?νη αναδρομικ? προσ?γγιση, σ?μφωνα με την οπο?α το δικα?ωμα χρ?ση? ισο?ται με τη σχετικ? υποχρ?ωση μ?σθωση?. Ω? αποτ?λεσμα, τα συγκριτικ? στοιχε?α δεν υπολογ?στηκαν εκ ν?ου.

Τα προκ?πτοντα δικαι?ματα χρ?ση? και οι υποχρε?σει? μ?σθωση? που αναγνωρ?στηκαν στον ισολογισμ? τη? 1.1.2019 στο στοιχε?ο "Ενσ?ματα και ασ?ματα π?για στοιχε?α του ενεργητικο?" και στο στοιχε?ο "?λλα στοιχε?α" (παθητικ?) αντ?στοιχα ε?ναι τα εξ??:

Τα σχετικ? ?ξοδα θα καταγραφο?ν στα αποτελ?σματα χρ?ση? στα στοιχε?α "Λοιπο? τ?κοι-?ξοδα" και "Αποσβ?σει? ενσ?ματων και ασ?ματων παγ?ων στοιχε?ων ενεργητικο?".

?λλα ζητ?ματα

Σ?μφωνα με το ?ρθρο 27 του Καταστατικο? του ΕΣΚΤ και β?σει σ?σταση? του Διοικητικο? Συμβουλ?ου, το Συμβο?λιο τη? ΕΕ ?χει εγκρ?νει την επιλογ? τη? εταιρ?α? Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ντ?σελντορφ (Ομοσπονδιακ? Δημοκρατ?α τη? Γερμαν?α?) ω? εξωτερικο? ελεγκτ? τη? ΕΚΤ για μια πενταετ?α η οπο?α λ?γει στο τ?λο? του οικονομικο? ?του? 2022. Αυτ? η πενταετ?α μπορε? να παραταθε? μ?χρι και δυο επιπλ?ον οικονομικ? ?τη.


2.4 Σημει?σει? επ? του ισολογισμο?

Σημε?ωση 1 - Χρυσ?? και απαιτ?σει? σε χρυσ?

Στι? 31.12.2019 η ΕΚΤ ε?χε στην κατοχ? τη? 16.229.522 ουγγι??[25] καθαρο? χρυσο?, η αγορα?α αξ?α του οπο?ου ανερχ?ταν σε 21.976 εκατ. ευρ? (2018: 18.193 εκατ. ευρ?). Δεν διενεργ?θηκαν πρ?ξει? σε χρυσ? το 2019 και συνεπ?? ο χρυσ?? που διακρατε? η ΕΚΤ παρ?μεινε αμετ?βλητο? σε σ?γκριση με τα επ?πεδα στι? 31.12.2018. Η α?ξηση του ισ?τιμου σε ευρ? τη? αξ?α? του χρυσο? αυτο? οφε?λεται στην ?νοδο τη? αγορα?α? τιμ?? του χρυσο? σε ευρ? (βλ. "Χρυσ?? και απαιτ?σει?/υποχρε?σει? σε συν?λλαγμα" στην εν?τητα 2.3, "Λογιστικ?? πολιτικ??" και σημε?ωση 14, "Λογαριασμο? αναπροσαρμογ??").

Σημε?ωση 2 - Απαιτ?σει? σε συν?λλαγμα ?ναντι μη κατο?κων και κατο?κων ζ?νη? ευρ?

Σημε?ωση 2.1 - Απαιτ?σει? ?ναντι του ΔΝΤ

Το στοιχε?ο αυτ? του ενεργητικο? αντιπροσωπε?ει τα ΕΤΔ που κατε?χε η ΕΚΤ στι? 31.12.2019 και αν?ρχονταν σε 710 εκατ. ευρ? κατ? την ?δια ημερομην?α (2018: 692 εκατ. ευρ?). Απορρ?ει απ? συμφων?α αγοραπωλησ?α? ΕΤΔ με το Διεθν?? Νομισματικ? Ταμε?ο (ΔΝΤ), β?σει τη? οπο?α? το ΔΝΤ εξουσιοδοτε?ται να διοργαν?νει πωλ?σει? ? αγορ?? ΕΤΔ ?ναντι ευρ?, για λογαριασμ? τη? ΕΚΤ, εντ?? αν?τατων και κατ?τατων ορ?ων για τα διακρατο?μενα ΕΤΔ. Λογιστικ??, τα ΕΤΔ καταγρ?φονται ω? συν?λλαγμα (βλ. "Χρυσ?? και απαιτ?σει?/υποχρε?σει? σε συν?λλαγμα" στην εν?τητα 2.3, "Λογιστικ?? πολιτικ??"). Η α?ξηση τη? αξ?α? των ΕΤΔ που διακρατε? η ΕΚΤ οφε?λεται στην ανατ?μηση του ΕΤΔ ?ναντι του ευρ? το 2019 και στου? τ?κου?-?σοδα που εισπρ?χθηκαν στη δι?ρκεια του ?του?.

Σημε?ωση 2.2 - Καταθ?σει? σε τρ?πεζε?, τ?τλοι, δ?νεια και λοιπ? στοιχε?α ενεργητικο? και απαιτ?σει? σε συν?λλαγμα ?ναντι κατο?κων ζ?νη? ευρ?

Τα δ?ο αυτ? στοιχε?α αποτελο?νται απ? υπ?λοιπα λογαριασμ?ν σε τρ?πεζε? και δ?νεια σε συν?λλαγμα, καθ?? και τοποθετ?σει? σε τ?τλου? που εκφρ?ζονται σε δολ?ρια ΗΠΑ, γιεν Ιαπων?α? και γιου?ν Κ?να?.

Η συνολικ? αξ?α αυτ?ν των στοιχε?ων αυξ?θηκε το 2019, λ?γω τη? επανεπ?νδυση? του εισοδ?ματο? που εισπρ?χθηκε κατ? τη δι?ρκεια του ?του?, κατ? κ?ριο λ?γο επ? του χαρτοφυλακ?ου σε δολ?ρια ΗΠΑ, και λ?γω τη? ανατ?μηση? τ?σο του δολαρ?ου ΗΠΑ ?σο και του γιεν Ιαπων?α? ?ναντι του ευρ?.

Τα καθαρ? συναλλαγματικ? διαθ?σιμα τη? ΕΚΤ[26] στι? 31.12.2019 ε?χαν ω? εξ??:

Σημε?ωση 3 - Λοιπ?? απαιτ?σει? σε ευρ? ?ναντι πιστωτικ?ν ιδρυμ?των ζ?νη? ευρ?

Στι? 31.12.2019 το στοιχε?ο αυτ? συν?στατο σε υπ?λοιπα τρεχο?μενων λογαριασμ?ν τηρο?μενων σε ιδρ?ματα-κατο?κου? τη? ζ?νη? του ευρ?, ?ψου? 109 εκατ. ευρ? (2018: 300 εκατ. ευρ?).

Σημε?ωση 4 - Τ?τλοι σε ευρ? κατο?κων ζ?νη? ευρ?

Σημε?ωση 4.1 - Τ?τλοι διακρατο?μενοι για σκοπο?? νομισματικ?? πολιτικ??

Στι? 3.12. 2019 το στοιχε?ο αυτ? συν?στατο σε τ?τλου? που απ?κτησε η ΕΚΤ στο πλα?σιο των τρι?ν προγραμμ?των αγορ?? καλυμμ?νων ομολογι?ν (covered bond purchase programmes - CBPP), του Προγρ?μματο? για τι? Αγορ?? Τ?τλων (Securities Markets Programme - SMP), του προγρ?μματο? αγορ?? τιτλοποιημ?νων απαιτ?σεων (asset-backed securities purchase programme - ABSPP) και του προγρ?μματο? αγορ?? τ?τλων του δημ?σιου τομ?α (public sector purchase programme - PSPP).[27]

Οι αγορ?? στο πλα?σιο του πρ?του προγρ?μματο? CBPP ολοκληρ?θηκαν στι? 30.6.2010, εν? το δε?τερο πρ?γραμμα CBPP ?ληξε στι? 31.10.2012. Το Διοικητικ? Συμβο?λιο αποφ?σισε να σταματ?σει τι? αγορ?? στο πλα?σιο του προγρ?μματο? SMP στι? 6.9.2012.

Την 1.11.2019 το Ευρωσ?στημα ξεκ?νησε εκ ν?ου τη διεν?ργεια καθαρ?ν αγορ?ν τ?τλων στο πλα?σιο του προγρ?μματο? αγορ?? στοιχε?ων ενεργητικο? (asset purchase programme - APP)[28] με ?ψο? 20 δισεκ. ευρ? μηνια?ω? κατ? μ?σο ?ρο. Ε?χε προηγηθε? περ?οδο? δ?κα μην?ν απ? το τ?λο? του 2018 στη δι?ρκεια τη? οπο?α? το Ευρωσ?στημα μ?νο επανεπ?νδυε, πλ?ρω?, τα ποσ? απ? την εξ?φληση τ?τλων αποκτηθ?ντων στο πλα?σιο του προγρ?μματο? APP. Το Διοικητικ? Συμβο?λιο αναμ?νει ?τι οι καθαρ?? αγορ?? θα διενεργο?νται για ?σο χρονικ? δι?στημα κρ?νεται αναγκα?ο προκειμ?νου να ενισχυθε? η διευκολυντικ? επ?δραση των επιτοκ?ων πολιτικ?? του και ?τι θα λ?ξουν λ?γο πριν αρχ?σει να αυξ?νει τα βασικ? επιτ?κια τη? ΕΚΤ. Το Διοικητικ? Συμβο?λιο προτ?θεται επ?ση? να συνεχ?σει τι? επανεπενδ?σει? για παρατεταμ?νη χρονικ? περ?οδο μετ? την ημερομην?α κατ? την οπο?α το Διοικητικ? Συμβο?λιο θα αρχ?σει να αυξ?νει τα βασικ? επιτ?κια τη? ΕΚΤ και π?ντω? για ?σο χρονικ? δι?στημα χρειαστε? για τη διατ?ρηση ευνο?κ?ν συνθηκ?ν ρευστ?τητα? και εν?? διευκολυντικο?, σε μεγ?λο βαθμ?, χαρακτ?ρα τη? νομισματικ?? πολιτικ??.

Οι τ?τλοι που ?χουν αποκτηθε? στο πλα?σιο ?λων αυτ?ν των προγραμμ?των αποτιμ?νται στο αναπ?σβεστο κ?στο? και υπ?κεινται σε ?λεγχο απομε?ωση? τη? αξ?α? του? (βλ. "Τ?τλοι" στην εν?τητα 2.3, "Λογιστικ?? πολιτικ??").

Το αναπ?σβεστο κ?στο? των τ?τλων που διακρατε? η ΕΚΤ και η αγορα?α αξ?α του?[29] (η οπο?α δεν εμφαν?ζεται στον ισολογισμ? ? στα αποτελ?σματα χρ?ση? και παρ?χεται μ?νο για λ?γου? συγκρισιμ?τητα?), ?χουν ω? εξ??:

Η με?ωση τη? αξ?α? του αναπ?σβεστου κ?στου? των χαρτοφυλακ?ων του πρ?του και του δε?τερου προγρ?μματο? CBPP, καθ?? και του προγρ?μματο? SMP, οφε?λεται σε εξοφλ?σει?. Η με?ωση τη? αξ?α? του αναπ?σβεστου κ?στου? των τ?τλων που διακρατο?νται στο πλα?σιο του προγρ?μματο? PSPP οφε?λεται στο καθαρ? αποτ?λεσμα τη? απ?σβεση? των διαφορ?ν υπ?ρ και υπ? το ?ρτιο, που υπεραντισταθμ?ζει τι? καθαρ?? αγορ?? που διενεργ?θηκαν το τελευτα?ο δ?μηνο του 2019.

Το Διοικητικ? Συμβο?λιο αξιολογε? σε τακτικ? β?ση του? χρηματοοικονομικο?? κινδ?νου? που συνδ?ονται με του? τ?τλου? που διακρατο?νται στο πλα?σιο ?λων αυτ?ν των προγραμμ?των.

Διενεργο?νται ?λεγχοι απομε?ωση? τη? αξ?α? με στοιχε?α τ?λου? του ?του? σε ετ?σια β?ση, οι οπο?οι εγκρ?νονται απ? το Διοικητικ? Συμβο?λιο. Στο πλα?σιο αυτ?ν των ελ?γχων, οι δε?κτε? απομε?ωση? αξιολογο?νται ξεχωριστ? για κ?θε πρ?γραμμα. Σε περιπτ?σει? κατ? τι? οπο?ε? παρατηρ?θηκαν δε?κτε? απομε?ωση?, διενεργ?θηκε περαιτ?ρω αν?λυση για να επιβεβαιωθε? ?τι οι ταμειακ?? ρο?? των υποκε?μενων τ?τλων δεν επηρε?στηκαν απ? κ?ποιο γεγον?? απομε?ωση? τη? αξ?α?. Σ?μφωνα με τα αποτελ?σματα των ελ?γχων απομε?ωση? τη? αξ?α? για αυτ? το ?το?, το 2019 δεν καταγρ?φηκαν απ? την ΕΚΤ ζημ?ε? επ? τ?τλων που διακρατο?νταν στα χαρτοφυλ?κια νομισματικ?? πολιτικ?? που τηρε?.

Σημε?ωση 5 - Απαιτ?σει? εντ?? του Ευρωσυστ?ματο?

Σημε?ωση 5.1 - Απαιτ?σει? συνδε?μενε? με την κατανομ? των τραπεζογραμματ?ων ευρ? εντ?? του Ευρωσυστ?ματο?

Το στοιχε?ο αυτ? αποτελε?ται απ? τι? απαιτ?σει? τη? ΕΚΤ ?ναντι των ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ? οι οπο?ε? συνδ?ονται με την κατανομ? των τραπεζογραμματ?ων ευρ? εντ?? του Ευρωσυστ?ματο? (βλ. "Τραπεζογραμμ?τια σε κυκλοφορ?α" στην εν?τητα 2.3, "Λογιστικ?? πολιτικ??") και στι? 31.12.2019 ανερχ?ταν σε 103.420 εκατ. ευρ? (2018: 98.490 εκατ. ευρ?). Οι τ?κοι των απαιτ?σεων αυτ?ν υπολογ?ζονται σε καθημεριν? β?ση με το τελευτα?ο διαθ?σιμο οριακ? επιτ?κιο που εφαρμ?ζει το Ευρωσ?στημα στι? δημοπρασ?ε? των πρ?ξεων κ?ρια? αναχρηματοδ?τηση?[30] (βλ. σημε?ωση 22.2, "Τ?κοι-?σοδα απ? την κατανομ? των τραπεζογραμματ?ων ευρ? εντ?? του Ευρωσυστ?ματο?").

Σημε?ωση 6 - Λοιπ? στοιχε?α ενεργητικο?

Σημε?ωση 6.1 - Ενσ?ματα και ασ?ματα π?για στοιχε?α ενεργητικο?

Στι? 31.12.2019 τα στοιχε?α αυτ? περιλ?μβαναν τι? εξ?? κατηγορ?ε?:

Απ? την 1.1.2019 η ΕΚΤ αναγν?ρισε στην κατηγορ?α "δικα?ωμα χρ?ση? σε κτ?ρια" κυρ?ω? μισθωμ?να κτ?ρια γραφε?ων και στην κατηγορ?α "δικα?ωμα χρ?ση? σε εξοπλισμ?" τι? σχετικ?? κτιριακ?? υποδομ??, καθ?? και γραφε?α και ?λλο εξοπλισμ?.

Σε ?,τι αφορ? το κεντρικ? κτ?ριο τη? ΕΚΤ και το δικα?ωμα χρ?ση? σε κτ?ρια γραφε?ων, διενεργ?θηκε ?λεγχο? απομε?ωση? τη? αξ?α? στο τ?λο? του ?του? και δεν καταγρ?φηκε ζημ?α απομε?ωση?.

Σημε?ωση 6.2 - Λοιπ? χρηματοοικονομικ? στοιχε?α ενεργητικο?

Το στοιχε?ο αυτ? περιλαμβ?νει κυρ?ω? την επ?νδυση των ιδ?ων π?ρων τη? ΕΚΤ, δηλ. διαθεσ?μων που αντιστοιχο?ν στο κεφ?λαιο και στα αποθεματικ?, καθ?? και την πρ?βλεψη ?ναντι χρηματοοικονομικ?ν κινδ?νων. Περιλαμβ?νει επ?ση? 3.211 μετοχ?? τη? Τρ?πεζα? Διεθν?ν Διακανονισμ?ν (ΤΔΔ) με κ?στο? κτ?σεω? ανερχ?μενο σε 42 εκατ. ευρ?.

Το στοιχε?ο αυτ? αποτελε?ται απ? τα εξ??:

Η καθαρ? α?ξηση του εν λ?γω στοιχε?ου το 2019 οφε?λεται κατ? κ?ριο λ?γο στην επανεπ?νδυση τ?κων-εσ?δων απ? το χαρτοφυλ?κιο ιδ?ων κεφαλα?ων τη? ΕΚΤ και στην ?νοδο τη? αγορα?α? αξ?α? των τ?τλων που διακρατο?νται σε αυτ? το χαρτοφυλ?κιο.

Σημε?ωση 6.3 - Διαφορ?? απ? αναπροσαρμογ? τη? αξ?α? πρ?ξεων εκτ?? ισολογισμο?

Αυτ? το στοιχε?ο περιλαμβ?νει μεταβολ?? αποτ?μηση? πρ?ξεων ανταλλαγ?? νομισμ?των και προθεσμιακ?ν πρ?ξεων συναλλ?γματο? οι οπο?ε? παρ?μεναν εκκρεμε?? στι? 31.12.2019 (βλ. σημε?ωση 19, "Πρ?ξει? ανταλλαγ?? νομισμ?των και προθεσμιακ?? πρ?ξει? συναλλ?γματο?"). Αυτ?? οι μεταβολ?? αποτ?μηση? αν?ρχονταν σε 619 εκατ. ευρ? (2018: 578 εκατ. ευρ?) και προκ?πτουν απ? τη μετατροπ? των ω? ?νω πρ?ξεων στο ισ?τιμ? του? σε ευρ? με τι? συναλλαγματικ?? ισοτιμ?ε? τη? ημερομην?α? κλεισ?ματο? του ισολογισμο? σε σ?γκριση με το ισ?τιμ? του? σε ευρ? που προκ?πτει ?ταν η μετατροπ? των συναλλαγ?ν γ?νει με β?ση το μ?σο κ?στο? του αντ?στοιχου ξ?νου νομ?σματο? την εν λ?γω ημερομην?α (βλ. "Πρ?ξει? εκτ?? ισολογισμο?" και "Χρυσ?? και απαιτ?σει?/υποχρε?σει? σε συν?λλαγμα" στην εν?τητα 2.3, "Λογιστικ?? πολιτικ??").

Σημε?ωση 6.4 - Δεδουλευμ?να ?σοδα και προπληρωθ?ντα ?ξοδα

Στι? 31.12.2019 το στοιχε?ο αυτ? ανερχ?ταν σε 2.572 εκατ. ευρ? (2018: 2.738 εκατ. ευρ?). Περιλ?μβανε κυρ?ω? δεδουλευμ?νου? τ?κου? επ? τ?τλων, συμπεριλαμβανομ?νων ανεξ?φλητων τ?κων που καταβ?λλονται κατ? την απ?κτηση, ?ψου? 2.431 εκατ. ευρ? (2018: 2.589 εκατ. ευρ?) (βλ. σημε?ωση 2.2, "Καταθ?σει? σε τρ?πεζε?, τ?τλοι, δ?νεια και λοιπ? στοιχε?α ενεργητικο? και απαιτ?σει? σε συν?λλαγμα ?ναντι κατο?κων ζ?νη? ευρ?", σημε?ωση 4, "Τ?τλοι σε ευρ? κατο?κων ζ?νη? ευρ?", και σημε?ωση 6.2, "Λοιπ? χρηματοοικονομικ? στοιχε?α ενεργητικο?").

Επιπλ?ον, το στοιχε?ο αυτ? περιλαμβ?νει α) δεδουλευμ?να ?σοδα απ? κοιν? σχ?δια του Ευρωσυστ?ματο? (βλ. σημε?ωση 27, "Λοιπ? ?σοδα"), β) δι?φορε? προπληρωμ?? και γ) δεδουλευμ?νου? τ?κου?-?σοδα επ? λοιπ?ν χρηματοοικονομικ?ν στοιχε?ων ενεργητικο? και παθητικο?.

Σημε?ωση 6.5 - Δι?φορα στοιχε?α

Στι? 31.12.2019 το στοιχε?ο αυτ? ανερχ?ταν σε 2.221 εκατ. ευρ? (2018: 2.039 εκατ. ευρ?) και περιλ?μβανε κυρ?ω? συσσωρευμ?να ποσ? απ? την ενδι?μεση διανομ? κερδ?ν τη? ΕΚΤ ?ψου? 1.431 εκατ. ευρ? (2018: 1.191 εκατ. ευρ?) (βλ. "Ενδι?μεση διανομ? κερδ?ν" στην εν?τητα 2.3, "Λογιστικ?? πολιτικ??" και σημε?ωση 11.2, "Λοιπ?? υποχρε?σει? εντ?? του Ευρωσυστ?ματο? (καθαρ??)").

Περιλ?μβανε επ?ση? υπ?λοιπα αξ?α? 757 εκατ. ευρ? (2018: 567 εκατ. ευρ?) που σχετ?ζονται με πρ?ξει? ανταλλαγ?? νομισμ?των και προθεσμιακ?? πρ?ξει? συναλλ?γματο? οι οπο?ε? παρ?μεναν εκκρεμε?? στι? 31.12.2019. Τα υπ?λοιπα αυτ? προ?κυψαν απ? τη μετατροπ? αυτ?ν των πρ?ξεων στο ισ?τιμ? του? σε ευρ? με το μ?σο κ?στο? του αντ?στοιχου νομ?σματο? την ημερομην?α κλεισ?ματο? του ισολογισμο? σε σ?γκριση με το ισ?τιμ? του? σε ευρ? με το οπο?ο αυτ?? οι πρ?ξει? καταγρ?φηκαν αρχικ? (βλ. "Πρ?ξει? εκτ?? ισολογισμο?" στην εν?τητα 2.3, "Λογιστικ?? πολιτικ??").

Στι? 31.12.2018 το στοιχε?ο αυτ? περιλ?μβανε επ?ση? ποσ? 244 εκατ. ευρ? το οπο?ο αντιστοιχε? στα εισπρακτ?α ετ?σια εποπτικ? τ?λη απ? εποπτευ?μενε? οντ?τητε?, καθ?? η ΕΚΤ τιμολ?γησε αυτ? τα τ?λη για τι? εποπτευ?μενε? οντ?τητε? τον Δεκ?μβριο του 2018 με ημερομην?α πληρωμ?? τον Ιανου?ριο του 2019. Τα εποπτικ? τ?λη για το τρ?χον ?το? τιμολογ?θηκαν τον Οκτ?βριο του 2019 με ημερομην?α πληρωμ?? τον Δεκ?μβριο του 2019 και κατ? συν?πεια η πλειον?τητα των τελ?ν εισπρ?χθηκε εντ?? του ?διου οικονομικο? ?του?.

Σημε?ωση 7 - Τραπεζογραμμ?τια σε κυκλοφορ?α

Το στοιχε?ο αυτ? περιλαμβ?νει το μερ?διο τη? ΕΚΤ (8%) στο σ?νολο των κυκλοφορο?ντων τραπεζογραμματ?ων ευρ? (βλ. "Τραπεζογραμμ?τια σε κυκλοφορ?α" στην εν?τητα 2.3, "Λογιστικ?? πολιτικ??") και στι? 31.12.2019 ανερχ?ταν σε 103.420 εκατ. ευρ? (2018: 98.490 εκατ. ευρ?).

Σημε?ωση 8 - Λοιπ?? υποχρε?σει? σε ευρ? ?ναντι πιστωτικ?ν ιδρυμ?των ζ?νη? ευρ?

Οι κεντρικ?? τρ?πεζε? του Ευρωσυστ?ματο? μπορο?ν να αποδ?χονται μετρητ? ω? εξασφαλ?σει? για τι? διευκολ?νσει? δανεισμο? τ?τλων που ?χουν αποκτηθε? στο πλα?σιο του προγρ?μματο? PSPP (τ?τλοι PSPP) χωρ?? να υποχρεο?νται να τα επανεπενδ?σουν. Στην περ?πτωση τη? ΕΚΤ, αυτ?? οι πρ?ξει? διενεργο?νται μ?σω εξειδικευμ?νου οργανισμο?.

Στι? 31.12.2019 το ανεξ?φλητο υπ?λοιπο των συναλλαγ?ν δανεισμο? τ?τλων PSPP με πιστωτικ? ιδρ?ματα τη? ζ?νη? του ευρ? ?ταν 1.325 εκατ. ευρ? (2018: 1.399 εκατ. ευρ?). Τα μετρητ? που εισπρ?χθηκαν ω? εξασφαλ?σει? μεταφ?ρθηκαν στου? λογαριασμο?? του TARGET2. Καθ?? τα μετρητ? δεν ε?χαν ακ?μη επενδυθε? στο τ?λο? του ?του?, αυτ?? οι συναλλαγ?? καταγρ?φηκαν στον ισολογισμ? (βλ. "Αντιστρεπτ?ε? συναλλαγ??" στην εν?τητα 2.3, "Λογιστικ?? πολιτικ??").[31]

Σημε?ωση 9 - Υποχρε?σει? σε ευρ? ?ναντι λοιπ?ν κατο?κων ζ?νη? ευρ?

Σημε?ωση 9.1 - Λοιπ?? υποχρε?σει?

Στι? 31.12.2019 η θ?ση αυτ? ανερχ?ταν σε 20.466 εκατ. ευρ? (2018: 9.152 εκατ. ευρ?). Το στοιχε?ο αυτ? περιλαμβ?νει καταθ?σει? του Ευρωπα?κο? Ταμε?ου Χρηματοπιστωτικ?? Σταθερ?τητα? (ΕΤΧΣ) (European Financial Stability Facility - EFSF) και του Ευρωπα?κο? Μηχανισμο? Σταθερ?τητα? (ΕΜΣ) (European Stability Mechanism - ESM). Σ?μφωνα με το ?ρθρο 21 του καταστατικο? του ΕΣΚΤ, η ΕΚΤ μπορε? να ενεργε? ω? δημοσιονομικ?? αντιπρ?σωπο? θεσμικ?ν και λοιπ?ν οργ?νων ? οργανισμ?ν τη? ?νωση?, κεντρικ?ν διοικ?σεων, περιφερειακ?ν, τοπικ?ν ? ?λλων δημ?σιων αρχ?ν, ?λλων οργανισμ?ν δημοσ?ου δικα?ου ? δημ?σιων επιχειρ?σεων των κρατ?ν-μελ?ν.

Το στοιχε?ο αυτ? περιλαμβ?νει επ?ση? καταθ?σει? ? πληρωμ?? κεφαλα?ων που δ?χεται η ΕΚΤ και πραγματοποιο?νται απ? του? συμμετ?χοντε? στο EURO1 και το RT1[32], ? για λογαριασμ? του?, οι οπο?ε? χρησιμοποιο?νται ω? εγγυητικ? κεφ?λαιο για το EURO1 ? για τη στ?ριξη του διακανονισμο? στο RT1.

Σημε?ωση 10 - Υποχρε?σει? σε ευρ? ?ναντι μη κατο?κων ζ?νη? ευρ?

Στι? 31.12.2019 η θ?ση αυτ? ανερχ?ταν σε 7.245 εκατ. ευρ? (2018: 10.361 εκατ. ευρ?). Το μεγαλ?τερο μ?ρο? αποτελε?το απ? ποσ? ?ψου? 3.350 εκατ. ευρ? (2018: 3.682 εκατ. ευρ?) που σχετ?ζεται με την π?για αμοιβα?α συμφων?α ανταλλαγ?? νομισμ?των με την Ομοσπονδιακ? Τρ?πεζα τη? Ν?α? Υ?ρκη?. Στο πλα?σιο τη? εν λ?γω συμφων?α? η Ομοσπονδιακ? Τρ?πεζα των ΗΠΑ παρ?χει στην ΕΚΤ δολ?ρια ΗΠΑ μ?σω πρ?ξεων ανταλλαγ??, με σκοπ? την παροχ? βραχυπρ?θεσμη? χρηματοδ?τηση? σε δολ?ρια ΗΠΑ προ? αντισυμβαλλομ?νου? του Ευρωσυστ?ματο?. Ταυτ?χρονα, η ΕΚΤ συν?πτει πρ?ξει? ανταλλαγ?? τ?που back-to-back με ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ?, οι οπο?ε? απ? τα αντληθ?ντα με αυτ?ν τον τρ?πο κεφ?λαια χορηγο?ν ρευστ?τητα σε δολ?ρια ΗΠΑ προ? αντισυμβαλλομ?νου? του Ευρωσυστ?ματο? υπ? μορφ? αντιστρεπτ?ων συναλλαγ?ν. Αυτ?? οι πρ?ξει? ανταλλαγ?? τ?που back-to-back δημιουργο?ν υπ?λοιπα εντ?? του Ευρωσυστ?ματο? μεταξ? τη? ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ (βλ. σημε?ωση 11.2, "Λοιπ?? υποχρε?σει? εντ?? του Ευρωσυστ?ματο? (καθαρ??)"). Επιπλ?ον, οι πρ?ξει? ανταλλαγ?? που διενεργο?νται με την Ομοσπονδιακ? Τρ?πεζα των ΗΠΑ και τι? ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ? δημιουργο?ν προθεσμιακ?? απαιτ?σει? και υποχρε?σει? που καταγρ?φονται σε λογαριασμο?? εκτ?? ισολογισμο? (βλ. σημε?ωση 19, "Πρ?ξει? ανταλλαγ?? νομισμ?των και προθεσμιακ?? πρ?ξει? συναλλ?γματο?").

Το στοιχε?ο αυτ? περιλαμβ?νει επ?ση? ποσ? ?ψου? 3.271 εκατ. ευρ? (2018: 4.619 εκατ. ευρ?), αποτελο?μενο απ? υπ?λοιπα που τηρο?ν στην ΕΚΤ ορισμ?νε? κεντρικ?? τρ?πεζε? εκτ?? ζ?νη? ευρ? τα οπο?α προ?ρχονται απ? συναλλαγ?? που διακανον?ζονται μ?σω του συστ?ματο? TARGET2 ? αντιστοιχο?ν σε αυτ??. Η με?ωση αυτ?ν των υπολο?πων το 2019 οφε?λεται σε πληρωμ?? απ? μη κατο?κου? τη? ζ?νη? του ευρ? προ? κατο?κου? τη? ζ?νη? του ευρ?.

Το υπ?λοιπο του στοιχε?ου αυτο? περιλαμβ?νει ποσ? 625 εκατ. ευρ? (2018: 2.059 εκατ. ευρ?) που προκ?πτει απ? τι? ανεξ?φλητε? συναλλαγ?? δανεισμο? τ?τλων PSPP με μη κατο?κου? ζ?νη? ευρ? για τι? οπο?ε? εισπρ?χθηκαν μετρητ? ω? εξασφαλ?σει? τα οπο?α μεταφ?ρθηκαν σε λογαριασμο?? στο TARGET2 (βλ. σημε?ωση 8, "Λοιπ?? υποχρε?σει? σε ευρ? ?ναντι πιστωτικ?ν ιδρυμ?των ζ?νη? ευρ?").

Σημε?ωση 11 - Υποχρε?σει? εντ?? του Ευρωσυστ?ματο?

Σημε?ωση 11.1 - Υποχρε?σει? που αντιστοιχο?ν στη μεταβ?βαση συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων

Ο λογαριασμ?? αυτ?? αφορ? τι? υποχρε?σει? ?ναντι των ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ? που προ?κυψαν απ? τη μεταβ?βαση συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων προ? την ΕΚΤ, ?ταν αυτ?? εντ?χθηκαν στο Ευρωσ?στημα. Σ?μφωνα με το ?ρθρο 30.2 του καταστατικο? του ΕΣΚΤ, αυτ?? οι εισφορ?? ορ?ζονται κατ’ αναλογ?α προ? το μερ?διο συμμετοχ?? των ΕθνΚΤ στο εγγεγραμμ?νο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ. Μετ? την αν? πενταετ?α προσαρμογ? των συντελεστ?ν στ?θμιση? των ΕθνΚΤ στην κλε?δα κατανομ?? για την εγγραφ? στο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ την 1.1.2019, ο συντελεστ?? στ?θμιση? των ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ? στο εγγεγραμμ?νο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ μει?θηκε (βλ. Σημε?ωση 15 "Κεφ?λαιο και αποθεματικ?"). Αυτ? ε?χε ω? αποτ?λεσμα τη με?ωση αυτ?ν των υποχρε?σεων κατ? 448 εκατ. ευρ? σε 40.344 εκατ. ευρ?, ?πω? φα?νεται στον παρακ?τω π?νακα.

Οι τ?κοι αυτ?ν των υποχρε?σεων υπολογ?ζονται σε καθημεριν? β?ση με το τελευτα?ο διαθ?σιμο οριακ? επιτ?κιο που εφαρμ?ζει το Ευρωσ?στημα στι? δημοπρασ?ε? των πρ?ξεων κ?ρια? αναχρηματοδ?τηση?, προσαρμοσμ?νο κατ? τρ?πο ?στε να αντανακλ?ται το μηδενικ? επιτ?κιο που εφαρμ?ζεται επ? του μ?ρου? των διαθεσ?μων που μεταβιβ?στηκε υπ? μορφ? χρυσο? (βλ. σημε?ωση 22.3, "Τ?κοι απαιτ?σεων των ΕθνΚΤ σε σχ?ση με μεταβιβασθ?ντα συναλλαγματικ? διαθ?σιμα").

Σημε?ωση 11.2 - Λοιπ?? υποχρε?σει? εντ?? του Ευρωσυστ?ματο? (καθαρ??)

Το 2019 το στοιχε?ο αυτ? αποτελε?το απ? πιστωτικ?/χρεωστικ? υπ?λοιπα των ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ? ?ναντι τη? ΕΚΤ στο πλα?σιο του TARGET2 και ποσ? οφειλ?μενο προ? ΕθνΚΤ ζ?νη? ευρ? σε σχ?ση με την ενδι?μεση διανομ? κερδ?ν τη? ΕΚΤ (βλ. "Υπ?λοιπα εντ?? του ΕΣΚΤ/υπ?λοιπα εντ?? του Ευρωσυστ?ματο?" και "Ενδι?μεση διανομ? κερδ?ν", αντ?στοιχα, στην εν?τητα 2.3, "Λογιστικ?? πολιτικ??").

Η με?ωση τη? καθαρ?? υποχρ?ωση? στο πλα?σιο του TARGET2 προ?κυψε κατ? κ?ριο λ?γο απ? α) την α?ξηση των καταθ?σεων που αποδ?χεται η ΕΚΤ ω? δημοσιονομικ?? αντιπρ?σωπο? (βλ. Σημε?ωση 9, "Υποχρε?σει? σε ευρ? λοιπ?ν κατο?κων ζ?νη? ευρ?"), β) του? τ?κου?-?σοδα που εισπρ?χθηκαν απ? τ?τλου? που διακρατο?νται για του? σκοπο?? τη? νομισματικ?? πολιτικ?? και γ) τι? εξοφλ?σει? τ?τλων που αγορ?στηκαν στο πλα?σιο του προγρ?μματο? SMP και τα πρ?τα δ?ο προγρ?μματα αγορ?? καλυμμ?νων ομολογι?ν, οι οπο?ε? διακανον?στηκαν μ?σω λογαριασμ?ν του TARGET2. Η επ?δραση αυτ?ν των παραγ?ντων αντισταθμ?στηκε εν μ?ρει απ? α) τι? καθαρ?? αγορ?? στο πλα?σιο του προγρ?μματο? APP, οι οπο?ε? επ?ση? διακανον?στηκαν μ?σω λογαριασμ?ν του TARGET2, β) την πληρωμ? τη? διανομ?? κερδ?ν τη? ΕΚΤ για το 2018, γ) τη με?ωση των μετρητ?ν που εισπρ?χθηκαν ω? εξασφαλ?σει? ?ναντι δανεισμο? τ?τλων που αποκτ?θηκαν στο πλα?σιο του προγρ?μματο? PSPP (βλ. σημε?ωση 8, "Λοιπ?? υποχρε?σει? σε ευρ? ?ναντι πιστωτικ?ν ιδρυμ?των ζ?νη? ευρ?" και σημε?ωση 10, "Υποχρε?σει? σε ευρ? ?ναντι μη κατο?κων ζ?νη? ευρ?") και δ) τον διακανονισμ? μ?σω του TARGET2 πληρωμ?ν κατο?κων τη? ζ?νη? του ευρ? προ? μη κατο?κου? τη? ζ?νη? του ευρ? (βλ. σημε?ωση 10, "Υποχρε?σει? σε ευρ? ?ναντι μη κατο?κων ζ?νη? ευρ?").

Οι τ?κοι των θ?σεων στο TARGET2, με εξα?ρεση τα υπ?λοιπα που προκ?πτουν απ? τι? πρ?ξει? ανταλλαγ?? τ?που back-to-back στο πλα?σιο πρ?ξεων παροχ?? ρευστ?τητα? σε δολ?ρια ΗΠΑ, υπολογ?ζονται σε καθημεριν? β?ση με το τελευτα?ο διαθ?σιμο οριακ? επιτ?κιο που εφαρμ?ζει το Ευρωσ?στημα στι? δημοπρασ?ε? των πρ?ξεων κ?ρια? αναχρηματοδ?τηση?.

Σημε?ωση 12 - Λοιπ?? υποχρε?σει?

Σημε?ωση 12.1 - Διαφορ?? απ? αναπροσαρμογ? τη? αξ?α? πρ?ξεων εκτ?? ισολογισμο?

Αυτ? το στοιχε?ο περιλαμβ?νει μεταβολ?? αποτ?μηση? πρ?ξεων ανταλλαγ?? νομισμ?των και προθεσμιακ?ν πρ?ξεων συναλλ?γματο? οι οπο?ε? παρ?μεναν εκκρεμε?? στι? 31.12.2019 (βλ. σημε?ωση 19, "Πρ?ξει? ανταλλαγ?? νομισμ?των και προθεσμιακ?? πρ?ξει? συναλλ?γματο?"). Αυτ?? οι μεταβολ?? αποτ?μηση? αν?ρχονταν σε 709 εκατ. ευρ? (2018: 641 εκατ. ευρ?) και προκ?πτουν απ? τη μετατροπ? των ω? ?νω πρ?ξεων στο ισ?τιμ? του? σε ευρ? με τι? συναλλαγματικ?? ισοτιμ?ε? τη? ημερομην?α? κλεισ?ματο? του ισολογισμο? σε σ?γκριση με το ισ?τιμ? του? σε ευρ? που προκ?πτει ?ταν η μετατροπ? των συναλλαγ?ν γ?νει με β?ση το μ?σο κ?στο? του αντ?στοιχου ξ?νου νομ?σματο? την εν λ?γω ημερομην?α (βλ. "Πρ?ξει? εκτ?? ισολογισμο?" και "Χρυσ?? και απαιτ?σει?/υποχρε?σει? σε συν?λλαγμα" στην εν?τητα 2.3, "Λογιστικ?? πολιτικ??").

Σημε?ωση 12.2 - Δεδουλευμ?να ?ξοδα και προεισπραχθ?ντα ?σοδα

Στι? 31.12.2019 το στοιχε?ο αυτ? περιλ?μβανε τι? εξ?? κατηγορ?ε?:

Σημε?ωση 12.3 - Δι?φορα στοιχε?α

Στι? 31.12.2019 το στοιχε?ο αυτ? ανερχ?ταν σε 2.188 εκατ. ευρ? (2018: 1.178 εκατ. ευρ?). Περιλ?μβανε υπ?λοιπα ?ψου? 662 εκατ. ευρ? (2018: 580 εκατ. ευρ?) που σχετ?ζονται με πρ?ξει? ανταλλαγ?? νομισμ?των και προθεσμιακ?? πρ?ξει? συναλλ?γματο? οι οπο?ε? παρ?μεναν εκκρεμε?? στι? 31.12. 2019 (βλ. σημε?ωση 19, "Πρ?ξει? ανταλλαγ?? νομισμ?των και προθεσμιακ?? πρ?ξει? συναλλ?γματο?"). Τα υπ?λοιπα αυτ? προ?κυψαν απ? τη μετατροπ? αυτ?ν των πρ?ξεων στο ισ?τιμ? του? σε ευρ? με το μ?σο κ?στο? του αντ?στοιχου νομ?σματο? την ημερομην?α κλεισ?ματο? του ισολογισμο? σε σ?γκριση με το ισ?τιμ? του? σε ευρ? με το οπο?ο αυτ?? οι πρ?ξει? καταγρ?φηκαν αρχικ? (βλ. "Πρ?ξει? εκτ?? ισολογισμο?" στην εν?τητα 2.3, "Λογιστικ?? πολιτικ??").

Το στοιχε?ο αυτ? περιλ?μβανε επ?ση? υποχρ?ωση μ?σθωση? ?ψου? 232 εκατ. ευρ?, η οπο?α προκ?πτει λ?γω εφαρμογ?? τη? ν?α? λογιστικ?? πολιτικ?? για τι? μισθ?σει? απ? την 1.1.2019 (βλ. "Μισθ?σει?" και "Μεταβολ?? στι? λογιστικ?? πολιτικ??" στην εν?τητα 2.3, "Λογιστικ?? πολιτικ??").

Επιπλ?ον, το στοιχε?ο αυτ? περιλαμβ?νει καθαρ? υποχρ?ωση τη? ΕΚΤ για καθορισμ?νε? παροχ?? σε σχ?ση με τι? μετεργασιακ?? παροχ?? και τι? λοιπ?? μακροπρ?θεσμε? παροχ?? προ? τα μ?λη του προσωπικο? τη? και τα μ?λη τη? Εκτελεστικ?? Επιτροπ??, καθ?? και προ? τα μ?λη του Εποπτικο? Συμβουλ?ου που απασχολε? η ΕΚΤ. Περιλαμβ?νονται επ?ση? οι παροχ?? εξ?δου απ? την υπηρεσ?α προ? το προσωπικ? τη? ΕΚΤ.

Παροχ?? μετ? την ?ξοδο απ? την υπηρεσ?α, λοιπ?? μακροπρ?θεσμε? παροχ?? και παροχ?? συνδε?μενε? με τη λ?ξη απασχ?ληση? στην ΕΚΤ

Ισολογισμ??
Τα ποσ? που αναγνωρ?ζονται στον ισολογισμ? στο στοιχε?ο "Δι?φορα στοιχε?α" (παθητικ?) στο πλα?σιο των παροχ?ν μετ? την ?ξοδο απ? την υπηρεσ?α, λοιπ?ν μακροπρ?θεσμων παροχ?ν και των παροχ?ν που συνδ?ονται με τη λ?ξη απασχ?ληση? για τα μ?λη του προσωπικο? ?χουν ω? εξ??:

Σημε?ωση: Στη στ?λη ?Επιτροπ?/Συμβο?λιο? καταγρ?φονται τα ποσ? που αφορο?ν τ?σο την Εκτελεστικ? Επιτροπ? ?σο και το Εποπτικ? Συμβο?λιο.

Το 2019 στην παρο?σα αξ?α των δεσμε?σεων για καθορισμ?νε? παροχ?? ?ναντι του προσωπικο?, η οπο?α αν?ρχεται σε 2.497 εκατ. ευρ? (2018: 1.608 εκατ. ευρ?) συμπεριλαμβ?νονταν παροχ?? μη κεφαλαιοποιητικο? τ?που ?ψου? 323 εκατ. ευρ? (2018: 226 εκατ. ευρ?) που αφορο?ν μετεργασιακ?? παροχ?? εκτ?? των συντ?ξεων, λοιπ?? μακροπρ?θεσμε? παροχ?? και παροχ?? που συνδ?ονται με τη λ?ξη τη? απασχ?ληση? για τα μ?λη του προσωπικο?. Η παρο?σα αξ?α των δεσμε?σεων ?ναντι των μελ?ν τη? Εκτελεστικ?? Επιτροπ?? και των μελ?ν του Εποπτικο? Συμβουλ?ου ?ψου? 39 εκατ. ευρ? (2018: 29 εκατ. ευρ?) σχετ?ζεται αποκλειστικ? με ρυθμ?σει? μη κεφαλαιοποιητικο? τ?που που εφαρμ?ζονται για τι? μετεργασιακ?? παροχ?? και λοιπ?? μακροπρ?θεσμε? παροχ??.

Επανεπιμετρ?σει? τη? καθαρ?? υποχρ?ωση? τη? ΕΚΤ για καθορισμ?νε? παροχ?? ?σον αφορ? τι? μετεργασιακ?? παροχ?? αναγνωρ?ζονται στον ισολογισμ? στην κατηγορ?α του παθητικο? "Λογαριασμο? αναπροσαρμογ??", Το 2019, οι ζημ?ε? απ? επανεπιμετρ?σει? στην εν λ?γω κατηγορ?α του παθητικο? αν?λθαν σε 749 εκατ. ευρ? (2018: 129 εκατ. ευρ?) (βλ. σημε?ωση 14, "Λογαριασμο? αναπροσαρμογ??").

Μεταβολ?? των δεσμε?σεων για καθορισμ?νε? παροχ??, περιουσιακ? στοιχε?α του προγρ?μματο? και αποτελ?σματα επανεπιμ?τρηση?
Οι μεταβολ?? τη? παρο?σα? αξ?α? των δεσμε?σεων για καθορισμ?νε? παροχ?? ?χουν ω? εξ??:

Σημε?ωση: Στη στ?λη ?Επιτροπ?/Συμβο?λιο? καταγρ?φονται τα ποσ? που αφορο?ν τ?σο την Εκτελεστικ? Επιτροπ? ?σο και το Εποπτικ? Συμβο?λιο.
1) Το καθαρ? μ?γεθο? περιλαμβ?νει υποχρεωτικ?? εισφορ?? και μεταβιβ?σει? προ? και απ? τα προγρ?μματα. Οι υποχρεωτικ?? εισφορ?? που καταβ?λλουν τα μ?λη του προσωπικο? και η ΕΚΤ αν?ρχονται σε 7,4% και 20,7% του βασικο? μισθο? αντ?στοιχα.

Οι συνολικ?? ζημ?ε? λ?γω επανεπιμ?τρηση? ?ψου? 763 εκατ. ευρ? επ? των δεσμε?σεων για καθορισμ?νε? παροχ?? το 2019 προ?κυψαν κυρ?ω? λ?γω τη? με?ωση? του προεξοφλητικο? επιτοκ?ου απ? 2,3% το 2018 σε 1,2% το 2019. Πρ?σθετε? πηγ?? ζημι?ν λ?γω επανεπιμ?τρηση? αφορο?σαν την εφαρμογ? ν?ων πιν?κων θνησιμ?τητα? και, σε μικρ?τερο βαθμ?, εμπειρικ?? προσαρμογ?? που αντικατοπτρ?ζουν τη διαφορ? μεταξ? των αναλογιστικ?ν υποθ?σεων που διατυπ?θηκαν στην ?κθεση του προηγο?μενου ?του? και τη? πραγματικ?? εμπειρ?α?.

Οι καταβληθε?σε? παροχ?? μει?θηκαν σε 24 εκατ. ευρ? το 2019 (2018: 46 εκατ. ευρ?), κυρ?ω? λ?γω με?ωση? των εφ?παξ πληρωμ?ν συνδε?μενων με τη λ?ξη απασχ?ληση? στην ΕΚΤ σε μ?λη του προσωπικο? που ?γιναν δεκτ? στο προσωριν? πρ?γραμμα επαγγελματικ?? μετ?βαση? (Career Transition Support - CTS). Το πρ?γραμμα αυτ? εφαρμ?στηκε για πρ?τη φορ? το 2017 για μ?λη του προσωπικο? με πολυετ? υπηρεσ?α, προκειμ?νου να διευκολυνθε?, υπ? συγκεκριμ?νε? προ?ποθ?σει?, η εθελοντικ? του? μετ?βαση σε θ?ση εργασ?α? εκτ?? τη? ΕΚΤ.

Το 2019 οι μεταβολ?? τη? ε?λογη? αξ?α? των περιουσιακ?ν στοιχε?ων του προγρ?μματο? στον πυλ?να των καθορισμ?νων παροχ?ν προ? τα μ?λη του προσωπικο? ε?χαν ω? εξ??:

Τα κ?ρδη λ?γω επανεπιμ?τρηση? των περιουσιακ?ν στοιχε?ων του προγρ?μματο? το 2019 αντανακλο?σαν το γεγον?? ?τι η απ?δοση επ? των μεριδ?ων των αμοιβα?ων κεφαλα?ων αποδε?χθηκε τελικ? υψηλ?τερη απ? του? εκτιμ?μενου? τ?κου?-?σοδα απ? περιουσιακ? στοιχε?α του προγρ?μματο?.

Το 2019 οι μεταβολ?? των αποτελεσμ?των επανεπιμ?τρηση? ε?χαν ω? εξ??:

Αποτελ?σματα χρ?ση?
Τα ποσ? που αναγνωρ?ζονται στα αποτελ?σματα χρ?ση? το 2019 ?χουν ω? εξ??:

Σημε?ωση: Στη στ?λη ?Επιτροπ?/Συμβο?λιο? καταγρ?φονται τα ποσ? που αφορο?ν τ?σο την Εκτελεστικ? Επιτροπ? ?σο και το Εποπτικ? Συμβο?λιο.

Οι συνολικ?? ζημ?ε? λ?γω επανεπιμ?τρηση? επ? λοιπ?ν μακροπρ?θεσμων παροχ?ν και παροχ?ν συνδε?μενων με τη λ?ξη απασχ?ληση? που αναγνωρ?στηκαν απευθε?α? στα αποτελ?σματα χρ?ση? αν?λθαν σε 18 εκατ. ευρ? το 2019. Το μεγαλ?τερο μ?ρο? αυτο? του ποσο? αφορο?σε λοιπ?? μακροπρ?θεσμε? παροχ?? και προ?κυψε κυρ?ω? λ?γω τη? με?ωση? του προεξοφλητικο? επιτοκ?ου απ? 2,3% το 2018 σε 1,2% το 2019.

Το 2019 το κ?στο? τρ?χουσα? υπηρεσ?α? μει?θηκε σε 92 εκατ. ευρ? (2018: 98 εκατ. ευρ?), κυρ?ω? λ?γω τη? α?ξηση? του προεξοφλητικο? επιτοκ?ου απ? 2,1% το 2017 σε 2,3% το 2018.[33]

Βασικ?? υποθ?σει?
Κατ? τη διεν?ργεια των αποτιμ?σεων που αναφ?ρονται στην παρο?σα σημε?ωση, οι αναλογιστ?? χρησιμοπο?ησαν υποθ?σει?, τι? οπο?ε? η Εκτελεστικ? Επιτροπ? δ?χθηκε για του? σκοπο?? τη? λογιστικ?? καταγραφ?? και τη? δημοσιοπο?ηση?. Οι κ?ριε? υποθ?σει? που χρησιμοποι?θηκαν για τον υπολογισμ? των υποχρε?σεων που απορρ?ουν απ? τι? παροχ?? μετ? την ?ξοδο απ? την υπηρεσ?α και λοιπ?? μακροπρ?θεσμε? παροχ?? ?χουν ω? εξ??:

1) Αυτ?? οι υποθ?σει? χρησιμοποι?θηκαν για τον υπολογισμ? των δεσμε?σεων τη? ΕΚΤ για καθορισμ?νε? παροχ?? οι οπο?ε? χρηματοδοτο?νται απ? περιουσιακ? στοιχε?α με υφιστ?μενη εγγ?ηση κεφαλα?ου.
2) Επιπροσθ?τω?, γ?νεται πρ?βλεψη για πιθαν?? ατομικ?? αυξ?σει? μισθ?ν ?ω? 1,8% ετησ?ω?, αν?λογα με την ηλικ?α των συμμετεχ?ντων στο πρ?γραμμα.
3) Σ?μφωνα με του? καν?νε? του προγρ?μματο? συνταξιοδ?τηση? τη? ΕΚΤ, οι συντ?ξει? θα αυξ?νονται ετησ?ω?. Αν οι γενικ?? προσαρμογ?? των μισθ?ν για του? υπαλλ?λου? τη? ΕΚΤ υπολε?πονται του πληθωρισμο?, οποιαδ?ποτε α?ξηση των συντ?ξεων θα ακολουθε? τι? γενικ?? προσαρμογ?? των μισθ?ν. Αν οι γενικ?? προσαρμογ?? των μισθ?ν υπερβα?νουν τον πληθωρισμ?, θα εφαρμ?ζονται για τον καθορισμ? τη? α?ξηση? των συντ?ξεων, υπ? την προ?π?θεση ?τι η οικονομικ? θ?ση των προγραμμ?των συνταξιοδ?τηση? τη? ΕΚΤ επιτρ?πει τ?τοια α?ξηση.

Επιπλ?ον, οι εθελο?σιε? εισφορ?? μελ?ν του προσωπικο? σε πυλ?να καθορισμ?νων εισφορ?ν το 2019 αν?λθαν σε 171 εκατ. ευρ? (2018: 140 εκατ. ευρ?). Οι εν λ?γω εισφορ?? επενδ?ονται σε περιουσιακ? στοιχε?α του προγρ?μματο? και δημιουργο?ν αντ?στοιχη ισ?ποση δ?σμευση.

Σημε?ωση 13 - Προβλ?ψει?

Το στοιχε?ο αυτ? αποτελε?ται κυρ?ω? απ? μια πρ?βλεψη ?ναντι χρηματοοικονομικ?ν κινδ?νων. Το 2019 το πεδ?ο εφαρμογ?? αυτ?? τη? πρ?βλεψη? επεκτ?θηκε προκειμ?νου να καλ?πτει ?λου? του? χρηματοοικονομικο?? κινδ?νου? (π.χ. κ?νδυνο αγορ??, κ?νδυνο ρευστ?τητα? και πιστωτικ? κ?νδυνο). Προηγουμ?νω? κ?λυπτε μ?νο τον συναλλαγματικ? κ?νδυνο, τον κ?νδυνο επιτοκ?ου, τον πιστωτικ? κ?νδυνο και τον κ?νδυνο τιμ?? χρυσο?.

Η πρ?βλεψη ?ναντι χρηματοοικονομικ?ν κινδ?νων θα χρησιμοποιηθε? στον βαθμ? που κρ?νεται αναγκα?ο απ? το Διοικητικ? Συμβο?λιο για την κ?λυψη μελλοντικ?ν ζημι?ν, πραγματοποιηθεισ?ν και μη. Το ?ψο? και η αναγκαι?τητα αυτ?? τη? πρ?βλεψη? επανεξετ?ζονται ετησ?ω? με β?ση την αξιολ?γηση τη? ΕΚΤ ?σον αφορ? την ?κθεσ? τη? στου? εν λ?γω κινδ?νου? και λαμβανομ?νων υπ?ψη δι?φορων ?λλων παραγ?ντων. Το ?ψο? τη? πρ?βλεψη?, μαζ? με τυχ?ν ποσ? που τηρε?ται στο γενικ? αποθεματικ?, δεν θα πρ?πει να υπερβα?νει την αξ?α του κεφαλα?ου τη? ΕΚΤ που ?χουν καταβ?λει οι ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ?.

Λαμβ?νοντα? υπ?ψη (i) τη με?ωση των συντελεστ?ν στ?θμιση? των ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ? στο εγγεγραμμ?νο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ λ?γω τη? αν? πενταετ?α προσαρμογ?? τη? κλε?δα κατανομ?? για την εγγραφ? στο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ την 1.1.2019 (βλ. σημε?ωση 15, "Κεφ?λαιο και αποθεματικ?") και (ii) τα αποτελ?σματα τη? αξιολ?γηση? ?σον αφορ? την ?κθεση τη? ΕΚΤ σε χρηματοοικονομικο?? κινδ?νου?, το Διοικητικ? Συμβο?λιο αποφ?σισε να αποδεσμε?σει 84 εκατ. ευρ? απ? την πρ?βλεψη τη? ΕΚΤ ?ναντι χρηματοοικονομικ?ν κινδ?νων στι? 31.12.2019 προκειμ?νου να συμμορφωθε? με το μ?γιστο επιτρεπτ? ?ριο. Επομ?νω?, στι? 31.12.2019 η πρ?βλεψη ?ναντι χρηματοοικονομικ?ν κινδ?νων αν?λθε σε 7.536 εκατ. ευρ?, ποσ? το οπο?ο αντιστοιχε? στην αξ?α του κεφαλα?ου τη? ΕΚΤ που ε?χαν καταβ?λει οι ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ? την ημερομην?α αυτ?.

Σημε?ωση 14 - Λογαριασμο? αναπροσαρμογ??

Το στοιχε?ο αυτ? αντιπροσωπε?ει κυρ?ω? διαφορ?? αναπροσαρμογ?? που προ?ρχονται απ? μη πραγματοποιηθ?ντα κ?ρδη επ? στοιχε?ων του ενεργητικο? και του παθητικο? και πρ?ξεων εκτ?? ισολογισμο? (βλ. "Αναγν?ριση εσ?δων", "Χρυσ?? και απαιτ?σει?/υποχρε?σει? σε συν?λλαγμα", "Τ?τλοι" και "Πρ?ξει? εκτ?? ισολογισμο?" στην εν?τητα 2.3, "Λογιστικ?? πολιτικ??"). Περιλαμβ?νει επ?ση? επανεπιμετρ?σει? τη? καθαρ?? υποχρ?ωση? τη? ΕΚΤ για καθορισμ?νε? παροχ?? ?σον αφορ? τι? μετεργασιακ?? παροχ?? (βλ. "Παροχ?? μετ? την ?ξοδο απ? την υπηρεσ?α, λοιπ?? μακροπρ?θεσμε? παροχ?? και παροχ?? συνδε?μενε? με τη λ?ξη απασχ?ληση? στην ΕΚΤ" στην εν?τητα 2.3, "Λογιστικ?? πολιτικ??" και τη σημε?ωση 12.3, "Δι?φορα στοιχε?α").

Η α?ξηση του ?ψου? των λογαριασμ?ν αναπροσαρμογ?? οφε?λεται πρωτ?στω? στην ?νοδο τη? τιμ?? του χρυσο? και στην υποτ?μηση του ευρ? ?ναντι του δολαρ?ου ΗΠΑ και του γιεν Ιαπων?α? το 2019.

Οι συναλλαγματικ?? ισοτιμ?ε? που χρησιμοποι?θηκαν για την αποτ?μηση στο τ?λο? του ?του? ?χουν ω? εξ??:

Σημε?ωση 15 - Κεφ?λαιο και αποθεματικ?

Σημε?ωση 15.1 - Κεφ?λαιο

Μεταβολ? τη? κλε?δα? κατανομ?? για την εγγραφ? στο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ
Σ?μφωνα με το ?ρθρο 29 του Καταστατικο? του ΕΣΚΤ, οι συντελεστ?? στ?θμιση? που αποδ?δονται στι? ΕθνΚΤ στην κλε?δα κατανομ?? για την εγγραφ? του? στο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ προσαρμ?ζονται αν? πενταετ?α[34], σ?μφωνα με τα μερ?δια συμμετοχ?? των αντ?στοιχων κρατ?ν μελ?ν στον συνολικ? πληθυσμ? και στο ακαθ?ριστο εγχ?ριο προ??ν τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? (ΕΕ), σε ?ση αναλογ?α.[35] Η τ?ταρτη τ?τοια προσαρμογ? μετ? την ?δρυση τη? ΕΚΤ πραγματοποι?θηκε την 1.1.2019 και τα μερ?δια συμμετοχ?? των ΕθνΚΤ στην κλε?δα κατανομ?? προσαρμ?στηκαν ω? εξ??:

Καταβεβλημ?νο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ
Το εγγεγραμμ?νο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ ε?ναι 10.825 εκατ. ευρ?. ?πειτα απ? την αν? πενταετ?α προσαρμογ? τη? κλε?δα? κατανομ?? για την εγγραφ? στο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ, ο συντελεστ?? στ?θμιση? των ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ? (με πλ?ρω? καταβεβλημ?νε? συμμετοχ??) στο εγγεγραμμ?νο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ μει?θηκε κατ? 0,7739 ποσοστια?ε? μον?δε?, εν? ο συντελεστ?? στ?θμιση? των ΕθνΚΤ εκτ?? τη? ζ?νη? του ευρ? (οι οπο?ε? καταβ?λλουν μ?νο 3,75% των εισφορ?ν του?) αυξ?θηκε κατ? το ?διο ποσ?. Ω? εκ το?του, το καταβεβλημ?νο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ μει?θηκε απ? 81 εκατ. ευρ? σε 7.659 εκατ. ευρ? την 1.1.2019, ?πω? φα?νεται στον παρακ?τω π?νακα:


2.5 Πρ?ξει? εκτ?? ισολογισμο?

Σημε?ωση 16 - Προγρ?μματα δανεισμο? τ?τλων

Στο πλα?σιο τη? διαχε?ριση? των ιδ?ων κεφαλα?ων τη? η ΕΚΤ ?χει συν?ψει σ?μβαση που αφορ? πρ?γραμμα δανεισμο? τ?τλων. Σ?μφωνα με τη σ?μβαση αυτ?, ?να? εξειδικευμ?νο? οργανισμ?? διενεργε? για λογαριασμ? τη? συναλλαγ?? δανεισμο? τ?τλων.

Επιπροσθ?τω?, σ?μφωνα με τι? αποφ?σει? του Διοικητικο? Συμβουλ?ου, η ΕΚΤ ?χει καταστ?σει διαθ?σιμου? προ? δανεισμ? του? τ?τλου? που ?χει αποκτ?σει στο πλα?σιο του πρ?του, δε?τερου και τρ?του προγρ?μματο? CBPP, καθ?? και τ?τλου? που ?χει αποκτ?σει στο πλα?σιο του προγρ?μματο? PSPP και τ?τλου? που ?χει αποκτ?σει στο πλα?σιο του προγρ?μματο? SMP οι οπο?οι ε?ναι επ?ση? αποδεκτο? για αγορ? στο πλα?σιο του προγρ?μματο? PSPP.[36]

Εκτ?? ε?ν οι εν λ?γω πρ?ξει? δανεισμο? τ?τλων διενεργο?νται ?ναντι εξασφαλ?σεων σε μορφ? μετρητ?ν που δεν ?χουν επενδυθε? στο τ?λο? του ?του?, αυτ?? οι πρ?ξει? καταγρ?φονται σε λογαριασμο?? εκτ?? ισολογισμο?.[37] Τ?τοιε? πρ?ξει? δανεισμο? τ?τλων αξ?α? 10.076 εκατ. ευρ? (2018: 9.646 εκατ. ευρ?) παρ?μεναν ανεξ?φλητε? στι? 31.12.2019. Απ? το ποσ? αυτ?, 5.502 εκατ. ευρ? (2018: 4.440 εκατ. ευρ?) αφορο?σαν τον δανεισμ? τ?τλων που διακρατο?νται για σκοπο?? νομισματικ?? πολιτικ??.

Σημε?ωση 17 - Συμβ?λαια μελλοντικ?? εκπλ?ρωση? επ? επιτοκ?ων

Στι? 31.12.2019 παρ?μεναν εκκρεμε?? πρ?ξει? συναλλ?γματο?, που ?χουν υπολογιστε? με επιτ?κια τη? αγορ?? στο τ?λο? του ?του?, ω? ακολο?θω?:

Οι εν λ?γω πρ?ξει? διενεργ?θηκαν στο πλα?σιο τη? διαχε?ριση? των συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων τη? ΕΚΤ.

Σημε?ωση 18 - Πρ?ξει? ανταλλαγ?? επιτοκ?ων

Στι? 31.12.2019 παρ?μεναν εκκρεμε?? πρ?ξει? ανταλλαγ?? επιτοκ?ων ονομαστικ?? αξ?α? 703 εκατ. ευρ? (2018: 519 εκατ. ευρ?), που ?χουν υπολογιστε? με επιτ?κια τη? αγορ?? στο τ?λο? του ?του?. Οι εν λ?γω πρ?ξει? διενεργ?θηκαν στο πλα?σιο τη? διαχε?ριση? των συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων τη? ΕΚΤ.

Σημε?ωση 19 - Πρ?ξει? ανταλλαγ?? νομισμ?των και προθεσμιακ?? πρ?ξει? συναλλ?γματο?

Διαχε?ριση συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων
Το 2019 διενεργ?θηκαν πρ?ξει? ανταλλαγ?? νομισμ?των και προθεσμιακ?? πρ?ξει? συναλλ?γματο? στο πλα?σιο τη? διαχε?ριση? των συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων τη? ΕΚΤ. Οι απαιτ?σει? και οι υποχρε?σει? που απορρ?ουν απ? αυτ?? τι? πρ?ξει? και παρ?μεναν εκκρεμε?? στι? 31.12.2019 παρουσι?ζονται με β?ση επιτ?κια τη? αγορ?? στο τ?λο? του ?του?, ω? εξ??:

Πρ?ξει? παροχ?? ρευστ?τητα?
Απαιτ?σει? και υποχρε?σει? σε δολ?ρια ΗΠΑ, με ημερομην?α διακανονισμο? εντ?? του 2019, προ?κυψαν στο πλα?σιο τη? παροχ?? ρευστ?τητα? σε δολ?ρια ΗΠΑ προ? αντισυμβαλλομ?νου? του Ευρωσυστ?ματο? (βλ. σημε?ωση 10, "Υποχρε?σει? σε ευρ? ?ναντι μη κατο?κων ζ?νη? ευρ?").

Σημε?ωση 20 - Διαχε?ριση των δανειοληπτικ?ν και δανειοδοτικ?ν πρ?ξεων

Το 2019 η ΕΚΤ συν?χισε να ε?ναι αρμ?δια για τη διαχε?ριση των δανειοληπτικ?ν και δανειοδοτικ?ν πρ?ξεων τη? ΕΕ στο πλα?σιο του μηχανισμο? μεσοπρ?θεσμη? οικονομικ?? στ?ριξη? και του Ευρωπα?κο? Μηχανισμο? Χρηματοπιστωτικ?? Σταθεροπο?ηση? (European Financial Stabilisation Mechanism - EFSM), για τη συμφων?α δανειακ?? διευκ?λυνση? για την Ελλ?δα και για τη διαχε?ριση των πληρωμ?ν που σχετ?ζονται με τα δ?ο δ?νεια του ΕΤΧΣ. Το 2019 η ΕΚΤ διεκπερα?ωσε πληρωμ?? σχετιζ?μενε? με αυτ?? τι? πρ?ξει?, καθ?? και πληρωμ?? με τη μορφ? εγγραφ?ν στο εγκριθ?ν κεφαλαιακ? απ?θεμα του ΕΜΣ.

Σημε?ωση 21 - Ενδεχ?μενε? υποχρε?σει? απ? εκκρεμε?? δικαστικ?? υποθ?σει?

Αρκετ?? αγωγ?? ?χουν κατατεθε? σε β?ρο? τη? ΕΚΤ και ?λλων θεσμικ?ν οργ?νων τη? ΕΕ απ? δι?φορου? καταθ?τε?, μετ?χου? και ομολογιο?χου? κυπριακ?ν πιστωτικ?ν ιδρυμ?των. Οι εν?γοντε? ισχυρ?ζονται ?τι ?χουν υποστε? οικονομικ?? ζημ?ε? λ?γω πρ?ξεων οι οπο?ε?, κατ? τη γν?μη του?, οδ?γησαν στην αναδι?ρθρωση των εν λ?γω πιστωτικ?ν ιδρυμ?των στο πλα?σιο του προγρ?μματο? οικονομικ?? στ?ριξη? τη? Κ?πρου. Το 2018 το Γενικ? Δικαστ?ριο τη? ΕΕ απ?ρριψε επ? τη? ουσ?α? δ?ο εκ των υποθ?σεων εν? επ? του παρ?ντο? εκκρεμε? ?φεση εν?πιον του Δικαστηρ?ου τη? ΕΕ σε β?ρο? αυτ?ν των αποφ?σεων. Οι παραπ?νω αποφ?σει? ?πονται διατ?ξεων του Γενικο? Δικαστηρ?ου του 2014 οι οπο?ε? ?κριναν δ?δεκα παρεμφερε?? υποθ?σει? απαρ?δεκτε? στο σ?νολ? του? και, ?στερα απ? προσφυγ??, αναιρετικ?ν αποφ?σεων του Δικαστηρ?ου του 2016, το οπο?ο ε?τε επιβεβα?ωσε το απαρ?δεκτο των υποθ?σεων ε?τε αποφ?σισε υπ?ρ τη? ΕΚΤ. Η συμμετοχ? τη? ΕΚΤ στη διαδικασ?α που οδ?γησε στην κατ?ρτιση του προγρ?μματο? οικονομικ?? στ?ριξη? τη? Κ?πρου περιορ?στηκε στην παροχ? τεχνικ?ν συμβουλ?ν, σ?μφωνα με τη Συνθ?κη για τον Ευρωπα?κ? Μηχανισμ? Σταθερ?τητα? (ΕΜΣ), σε συνεργασ?α με την Ευρωπα?κ? Επιτροπ?, και στην ?κδοση μη δεσμευτικ?? γν?μη? σχετικ? με το κυπριακ? σχ?διο ν?μου περ? εξυγ?ανση? πιστωτικ?ν και ?λλων ιδρυμ?των. Επομ?νω?, θεωρε?ται ?τι οι υποθ?σει? αυτ?? δεν θα επιφ?ρουν ζημ?ε? για την ΕΚΤ.


2.6 Σημει?σει? επ? των αποτελεσμ?των χρ?ση?

Σημε?ωση 22 - Καθαρο? τ?κοι-?σοδα

Σημε?ωση 22.1 - Τ?κοι-?σοδα επ? συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων

Το στοιχε?ο αυτ? περιλαμβ?νει τ?κου?-?σοδα, με?ον τ?κου?-?ξοδα, σε σχ?ση με τα καθαρ? συναλλαγματικ? διαθ?σιμα τη? ΕΚΤ, ω? εξ??:

Η συνολικ? α?ξηση των καθαρ?ν τ?κων-εσ?δων το 2019 οφειλ?ταν κυρ?ω? στην α?ξηση των τ?κων-εσ?δων επ? του χαρτοφυλακ?ου δολαρ?ων ΗΠΑ. Σε αυτ?ν την α?ξηση συν?βαλε επ?ση? η ανατ?μηση του δολαρ?ου ΗΠΑ ?ναντι του ευρ?.

Σημε?ωση 22.2 - Τ?κοι-?σοδα απ? την κατανομ? των τραπεζογραμματ?ων ευρ? εντ?? του Ευρωσυστ?ματο?

Το στοιχε?ο αυτ? αποτελε?ται απ? του? τ?κου?-?σοδα επ? των απαιτ?σεων τη? ΕΚΤ σε σχ?ση με το μερ?δι? τη? (8%) στη συνολικ? ?κδοση τραπεζογραμματ?ων ευρ? (βλ. "Τραπεζογραμμ?τια σε κυκλοφορ?α" στην εν?τητα 2.3, "Λογιστικ?? πολιτικ??" και σημε?ωση 5.1, "Απαιτ?σει? συνδε?μενε? με την κατανομ? των τραπεζογραμματ?ων εντ?? του Ευρωσυστ?ματο?"). Το 2019 οι τ?κοι-?σοδα ?ταν μηδενικο? λ?γω του γεγον?το? ?τι το επιτ?κιο των πρ?ξεων κ?ρια? αναχρηματοδ?τηση? παρ?μεινε στο 0% καθ' ?λη τη δι?ρκεια του ?του?.

Σημε?ωση 22.3 - Τ?κοι απαιτ?σεων των ΕθνΚΤ σε σχ?ση με μεταβιβασθ?ντα συναλλαγματικ? διαθ?σιμα

Στο στοιχε?ο αυτ? εμφαν?ζονται οι τ?κοι που καταβλ?θηκαν στι? ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ? επ? των απαιτ?σε?ν του? σε σχ?ση με συναλλαγματικ? διαθ?σιμα που μεταβ?βασαν στην ΕΚΤ (βλ. σημε?ωση 11.1, "Υποχρε?σει? που αντιστοιχο?ν στη μεταβ?βαση συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων"). Το 2019 οι τ?κοι των εν λ?γω απαιτ?σεων ?ταν μηδενικο?, αντανακλ?ντα? το γεγον?? ?τι το επιτ?κιο των πρ?ξεων κ?ρια? αναχρηματοδ?τηση? ?ταν 0% καθ' ?λη τη δι?ρκεια του ?του?.

Σημε?ωση 22.4 - Λοιπο? τ?κοι-?σοδα και λοιπο? τ?κοι-?ξοδα

Το 2019 οι λοιπο? τ?κοι-?σοδα και οι λοιπο? τ?κοι-?ξοδα ε?χαν ω? εξ??:

1) Οι καθαρο? τ?κοι-?σοδα τη? ΕΚΤ επ? των ομολ?γων του Ελληνικο? Δημοσ?ου που διακρατε? στο πλα?σιο του προγρ?μματο? SMP αν?λθαν σε 94 εκατ. ευρ? (2018: 127 εκατ. ευρ?).

Σημε?ωση 23 - Πραγματοποιηθ?ντα κ?ρδη/ζημ?ε? απ? χρηματοοικονομικ?? πρ?ξει?

Τα καθαρ? πραγματοποιηθ?ντα κ?ρδη/ζημ?ε? απ? χρηματοοικονομικ?? πρ?ξει? το 2019 καταν?μονται ω? εξ??:

Τα καθαρ? πραγματοποιηθ?ντα κ?ρδη/ζημ?ε? απ? μεταβολ?? τιμ?ν περιλαμβ?νουν πραγματοποιηθ?ντα κ?ρδη και ζημ?ε? απ? μεταβολ?? τιμ?ν τ?τλων, συμβολα?ων μελλοντικ?? εκπλ?ρωση? επ? επιτοκ?ων και πρ?ξεων ανταλλαγ?? επιτοκ?ων. Το 2019 τα κ?ρδη επ? του καθαρο? πραγματοποιηθ?ντο? αποτελ?σματο? απ? μεταβολ?? τιμ?ν οφε?λονταν κυρ?ω? σε πραγματοποιηθ?ντα κ?ρδη απ? μεταβολ?? τιμ?ν στο χαρτοφυλ?κιο τ?τλων σε δολ?ρια ΗΠΑ, λ?γω των χαμηλ?τερων αποδ?σεων σε δολ?ρια ΗΠΑ σε σ?γκριση με το 2018.

Σημε?ωση 24 - Αποσβ?σει? χρηματοοικονομικ?ν στοιχε?ων ενεργητικο? και θ?σεων

Το 2019 οι αποσβ?σει? χρηματοοικονομικ?ν στοιχε?ων ενεργητικο? και θ?σεων ε?χαν ω? εξ??:

Η αγορα?α αξ?α ορισμ?νων τ?τλων που διακρατο?νται στο χαρτοφυλ?κιο ιδ?ων κεφαλα?ων και στο χαρτοφυλ?κιο τ?τλων σε δολ?ρια ΗΠΑ μει?θηκε, με παρ?λληλη α?ξηση των αντ?στοιχων αποδ?σεων προ? το τ?λο? του 2019. Το γεγον?? αυτ? προκ?λεσε μη πραγματοποιηθε?σε? ζημ?ε? απ? μεταβολ?? τιμ?ν στο τ?λο? του ?του?.

Σημε?ωση 25 - Καθαρ? ?σοδα/?ξοδα απ? αμοιβ?? και προμ?θειε?

Το 2019 τα ?σοδα σε αυτ? την κατηγορ?α περιλ?μβαναν κυρ?ω? εποπτικ? τ?λη και διοικητικ?? κυρ?σει? που επιβλ?θηκαν σε εποπτευ?μενε? οντ?τητε? λ?γω μη συμμ?ρφωσ?? του? προ? του? τραπεζικο?? κανονισμο?? τη? ΕΕ σχετικ? με τι? απαιτ?σει? προληπτικ?? εποπτε?α? (συμπεριλαμβανομ?νων των εποπτικ?ν αποφ?σεων τη? ΕΚΤ). Οι δαπ?νε? περιλ?μβαναν κυρ?ω? προμ?θειε? θεματοφ?λαξη?.

?σοδα και δαπ?νε? που αφορο?ν εποπτικ? καθ?κοντα
Η ΕΚΤ επιβ?λλει ετ?σια εποπτικ? τ?λη σε εποπτευ?μενε? οντ?τητε?, προκειμ?νου να ανακτ? τι? δαπ?νε? που πραγματοποιο?νται για την ?σκηση των εποπτικ?ν καθηκ?ντων τη?. Η ΕΚΤ ανακο?νωσε τον Απρ?λιο του 2019 ?τι τα ετ?σια εποπτικ? τ?λη για το 2019 θα αν?ρχονταν σε 576 εκατ. ευρ?. Αυτ? το ποσ? βασ?στηκε σε εκτιμ?μενε? ετ?σιε? δαπ?νε? που αφορο?ν τα εποπτικ? καθ?κοντα ?ψου? 559 εκατ. ευρ? για το 2019, προσαρμοσμ?νο για (i) το ?λλειμμα ?ψου? 15 εκατ. ευρ? που μεταφ?ρθηκε απ? την περ?οδο επιβολ?? τελ?ν του 2018 και (ii) τα ποσ? που επιστρ?φηκαν σε μεμονωμ?νε? τρ?πεζε? για προηγο?μενε? περι?δου? επιβολ?? τελ?ν[38] (2 εκατ. ευρ?).

Σ?μφωνα με τι? πραγματικ?? δαπ?νε? τη? ΕΚΤ για την ?σκηση των καθηκ?ντων τραπεζικ?? εποπτε?α?, τα ?σοδα απ? εποπτικ? τ?λη για το 2019 ?ταν 537 εκατ. ευρ?. Το καθαρ? πλε?νασμα ?ψου? 22 εκατ. ευρ? που προκ?πτει απ? τη διαφορ? μεταξ? των εκτιμ?μενων δαπαν?ν (559 εκατ. ευρ?) και των καταγραφεισ?ν δαπαν?ν (537 εκατ. ευρ?) για το 2019 αναγρ?φεται στο στοιχε?ο "Δεδουλευμ?να ?ξοδα και προεισπραχθ?ντα ?σοδα" (βλ. σημε?ωση 12.2, "Δεδουλευμ?να ?ξοδα και προεισπραχθ?ντα ?σοδα"). Αυτ? θα μει?σει το συνολικ? ποσ? των τελ?ν που θα επιβληθο?ν για την περ?οδο επιβολ?? τ?λου? του 2020, η οπο?α μετ? την εφαρμογ? τη? εκ των υστ?ρων τιμολ?γηση? σ?μφωνα με το αναθεωρημ?νο πλα?σιο επιβολ?? τελ?ν,[39] θα λ?βει χ?ρα το 2021.

Η ΕΚΤ δικαιο?ται επ?ση? να επιβ?λλει διοικητικ?? κυρ?σει? σε εποπτευ?μενε? οντ?τητε? λ?γω μη συμμ?ρφωση? προ? τι? υποχρε?σει? που απορρ?ουν απ? του? τραπεζικο?? κανονισμο?? τη? ΕΕ σχετικ? με τι? απαιτ?σει? προληπτικ?? εποπτε?α? (συμπεριλαμβανομ?νων των εποπτικ?ν αποφ?σεων τη? ΕΚΤ). Τα σχετικ? ?σοδα δεν λαμβ?νονται υπ?ψη στον υπολογισμ? των ετ?σιων εποπτικ?ν τελ?ν. Αντ?θετα, καταγρ?φονται ω? ?σοδα στα αποτελ?σματα χρ?ση? τη? ΕΚΤ και διαν?μονται στι? ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ? στο πλα?σιο τη? διανομ?? κερδ?ν τη? ΕΚΤ. Το 2019 τα ?σοδα που προ?κυψαν απ? κυρ?σει? σε εποπτευ?μενε? οντ?τητε? αν?λθαν σε 7 εκατ. ευρ?.

Επομ?νω?, τα σχετικ? ?σοδα τη? ΕΚΤ στο πλα?σιο των εποπτικ?ν τη? καθηκ?ντων το 2019 ε?χαν ω? εξ??:

Οι δαπ?νε? που σχετ?ζονται με την τραπεζικ? εποπτε?α προκ?πτουν απ? την ?μεση εποπτε?α των σημαντικ?ν οντοτ?των, την επ?βλεψη τη? εποπτε?α? λιγ?τερο σημαντικ?ν οντοτ?των και την παροχ? οριζ?ντιων και εξειδικευμ?νων υπηρεσι?ν. Περιλαμβ?νουν επ?ση? δαπ?νε? που προκ?πτουν απ? τι? υποστηρικτικ?? υπηρεσιακ?? μον?δε? οι οπο?ε? ε?ναι απαρα?τητε? για την ?σκηση των εποπτικ?ν αρμοδιοτ?των τη? ΕΚΤ και αφορο?ν μεταξ? ?λλων τι? κτιριακ?? εγκαταστ?σει?, τη διαχε?ριση ανθρ?πινου δυναμικο?, τι? διοικητικ?? υπηρεσ?ε?, την κατ?ρτιση προ?πολογισμο? και την ?σκηση ελ?γχου, τι? υπηρεσ?ε? λογιστηρ?ου, τι? νομικ?? υπηρεσ?ε?, τι? υπηρεσ?ε? επικοινων?α? και μετ?φραση?, την εσωτερικ? επιθε?ρηση, καθ?? και τι? υπηρεσ?ε? στατιστικ?? και πληροφορικ??.

Για το 2019 οι συνολικ?? πραγματικ?? δαπ?νε? που σχετ?ζονται με τα εποπτικ? καθ?κοντα τη? ΕΚΤ, οι οπο?ε? καλ?πτονται μ?σω των ετ?σιων εποπτικ?ν τελ?ν, ε?χαν ω? εξ??:

Η α?ξηση του μ?σου αριθμο? των υπαλλ?λων που εργ?ζονται για την Τραπεζικ? Εποπτε?α τη? ΕΚΤ οδ?γησε σε αντ?στοιχη α?ξηση μισθ?ν και παροχ?ν. Η α?ξηση του αριθμο? των υπαλλ?λων οδ?γησε επ?ση? σε α?ξηση των δαπαν?ν που σχετ?ζονται με τι? κτιριακ?? εγκαταστ?σει?, εν? η με?ωση των λοιπ?ν λειτουργικ?ν δαπαν?ν οφειλ?ταν κυρ?ω? στη με?ωση των δαπαν?ν για εξωτερικο?? συμβο?λου? σε σχ?ση με την ?σκηση εποπτικ?ν καθηκ?ντων, κυρ?ω? για τη διεν?ργεια τη? στοχευμ?νη? αξιολ?γηση? εσωτερικ?ν υποδειγμ?των (Targeted Review of Internal Models - TRIM), η οπο?α θα ολοκληρωθε? το 2020.

Σημε?ωση 26 - ?σοδα απ? μετοχ?? και συμμετοχ??

Στο στοιχε?ο αυτ? περιλαμβ?νονται εισπραχθ?ντα μερ?σματα επ? μετοχ?ν τη? ΤΔΔ που κατ?χει η ΕΚΤ (βλ. σημε?ωση 6.2, "Λοιπ? χρηματοοικονομικ? στοιχε?α ενεργητικο?").

Σημε?ωση 27 - Λοιπ? ?σοδα

Τα δι?φορα ?λλα ?σοδα που προ?κυψαν στη δι?ρκεια του 2019 προ?λθαν κυρ?ω? απ? τι? εισφορ?? των ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ? για την κ?λυψη δαπαν?ν που πραγματοπο?ησε η ΕΚΤ για κοιν? ?ργα του Ευρωσυστ?ματο?.

Σημε?ωση 28 - Δαπ?νε? προσωπικο?

Το 2019 οι δαπ?νε? προσωπικο? διαμορφ?θηκαν ω? εξ??:

1) Οι μισθο? και τα επιδ?ματα ακολουθο?ν κατ' ουσ?αν το μισθολ?γιο τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? και ε?ναι συγκρ?σιμα προ? αυτ?.

Ο μ?σο? αριθμ?? υπαλλ?λων, εκφρασμ?νο? σε ισοδ?ναμα πλ?ρου? απασχ?ληση? (ΙΠΑ)[40], αν?λθε σε 3.770 (2018: 3.546), εκ των οπο?ων οι 349 ?ταν διοικητικ? στελ?χη (2018: 337).

Οι δαπ?νε? προσωπικο? αυξ?θηκαν το 2019 λ?γω του υψηλ?τερου μ?σου αριθμο? υπαλλ?λων που απασχολο?νται στην ΕΚΤ και τη? α?ξηση? των δαπαν?ν σε σχ?ση με λοιπ?? μακροπρ?θεσμε? παροχ??, κυρ?ω? ω? αποτ?λεσμα του χαμηλ?τερου προεξοφλητικο? επιτοκ?ου που χρησιμοποι?θηκε για την αναλογιστικ? αποτ?μηση στο τ?λο? του 2019 (βλ. σημε?ωση 12.3 "Δι?φορα στοιχε?α").

Αμοιβ?? Εκτελεστικ?? Επιτροπ?? και Εποπτικο? Συμβουλ?ου
Τα μ?λη τη? Εκτελεστικ?? Επιτροπ?? και τα μ?λη του Εποπτικο? Συμβουλ?ου που απασχολο?νται απ? την ΕΚΤ λαμβ?νουν βασικ? μισθ? και επιδ?ματα για ?ξοδα κατοικ?α? και παραστ?σεω?. Στην περ?πτωση του Προ?δρου, αντ? επιδ?ματο? για ?ξοδα κατοικ?α? παρ?χεται κατοικ?α. Με την επιφ?λαξη των ?ρων απασχ?ληση? του προσωπικο? τη? Ευρωπα?κ?? Κεντρικ?? Τρ?πεζα?, τα μ?λη τη? Εκτελεστικ?? Επιτροπ?? και του Εποπτικο? Συμβουλ?ου μπορε? να δικαιο?νται, αν?λογα με την οικογενειακ? του? κατ?σταση, επιδ?ματα αρχηγο? οικογενε?α? και συντηρο?μενων τ?κνων, καθ?? και σχολικ? επιδ?ματα. Οι μισθο? υπ?κεινται σε φ?ρο υπ?ρ τη? ΕΕ και σε κρατ?σει? που αφορο?ν εισφορ?? στο σ?στημα συντ?ξεων, ασφ?λιση? υγε?α?, μακροχρ?νια? φροντ?δα? και ατυχημ?των. Τα επιδ?ματα δεν φορολογο?νται ο?τε συνυπολογ?ζονται για την καταβολ? σ?νταξη?.

Το 2019 οι βασικο? μισθο? των μελ?ν τη? Εκτελεστικ?? Επιτροπ?? και των μελ?ν του Εποπτικο? Συμβουλ?ου που απασχολε? η ΕΚΤ (δηλ. εκτ?? των εκπροσ?πων των εθνικ?ν εποπτικ?ν αρχ?ν) ε?χαν ω? εξ??:[41]

1) Στο σ?νολο αυτ? δεν συμπεριλαμβ?νεται ο μισθ?? του Αντιπρο?δρου του Εποπτικο? Συμβουλ?ου (Sabine Lautenschl?ger μ?χρι τον Φεβρου?ριο του 2019 και Yves Mersch απ? τον Οκτ?βριο του 2019), ο οπο?ο? καταγρ?φεται με του? μισθο?? των λοιπ?ν μελ?ν τη? Εκτελεστικ?? Επιτροπ??.

Το σ?νολο των επιδομ?των που καταβλ?θηκαν στα μ?λη τη? Εκτελεστικ?? Επιτροπ?? και του Εποπτικο? Συμβουλ?ου και των εισφορ?ν τη? ΕΚΤ στο σ?στημα ασφ?λιση? υγε?α?, μακροχρ?νια? φροντ?δα? και ατυχημ?των για λογαριασμ? των εν λ?γω μελ?ν αν?λθε σε 1.182.767 ευρ? (2018: 835.371). Μεταβατικ?? πληρωμ?? μπορε? να διενεργο?νται σε πρ?ην μ?λη τη? Εκτελεστικ?? Επιτροπ?? και του Εποπτικο? Συμβουλ?ου για ?να δι?στημα μετ? τη λ?ξη τη? θητε?α? του?. Το 2019 αυτ?? οι πληρωμ??, σχετικ? οικογενειακ? επιδ?ματα και οι εισφορ?? τη? ΕΚΤ στο σ?στημα ασφ?λιση? υγε?α?, μακροχρ?νια? φροντ?δα? και ατυχημ?των για τα πρ?ην μ?λη τη? Εκτελεστικ?? Επιτροπ?? και του Εποπτικο? Συμβουλ?ου αν?λθαν σε 864.287 ευρ? (2018: 169.346 ευρ?). Η α?ξηση του συν?λου των επιδομ?των και των μεταβατικ?ν πληρωμ?ν οφε?λεται κυρ?ω? στην α?ξηση του αριθμο? των μελ?ν τη? Εκτελεστικ?? Επιτροπ?? και του Εποπτικο? Συμβουλ?ου που αποχ?ρησαν απ?/προσλ?φθηκαν στην ΕΚΤ το 2019 σε σ?γκριση με το προηγο?μενο ?το?.

Οι συντ?ξει?, συμπεριλαμβανομ?νων των μετασυνταξιοδοτικ?ν επιδομ?των, και οι εισφορ?? στο σ?στημα ασφ?λιση? υγε?α?, μακροχρ?νια? φροντ?δα? και ατυχημ?των για τα πρ?ην μ?λη τη? Εκτελεστικ?? Επιτροπ?? και του Εποπτικο? Συμβουλ?ου και τα προστατευ?μενα μ?λη του? αν?λθαν σε 1.848.157 ευρ? (2018: 3.047.064).[42] Το 2019 στο ποσ? αυτ? περιλαμβαν?ταν η μεταβ?βαση προ? ?λλο σ?στημα συντ?ξεων κατ? τη συνταξιοδ?τηση πρ?ην μ?λου? τη? Εκτελεστικ?? Επιτροπ??. Το 2018 σε αυτ? περιλαμβαν?ταν η καταβολ? εφ?παξ ποσο? κατ? τη συνταξιοδ?τηση πρ?ην μ?λου? τη? Εκτελεστικ?? Επιτροπ?? αντ? μελλοντικ?ν πληρωμ?ν συντ?ξεων.

Σημε?ωση 29 - Διοικητικ?? δαπ?νε?

Το στοιχε?ο αυτ?, το οπο?ο αν?ρχεται σε 476 εκατ. ευρ? (2018: 525 εκατ. ευρ?), περιλαμβ?νει ?λε? τι? λοιπ?? τρ?χουσε? δαπ?νε? που αφορο?ν συμβουλευτικ?? υπηρεσ?ε?, τεχνολογ?ε? πληροφορικ??, τη συντ?ρηση κτιριακ?ν εγκαταστ?σεων, αγαθ? και εξοπλισμ? μη κεφαλαιακο? χαρακτ?ρα, και λοιπ?? υπηρεσ?ε? και προμ?θειε?, καθ?? επ?ση? και δαπ?νε? για την κατ?ρτιση, πρ?σληψη, μετεγκατ?σταση και στ?γαση υπαλλ?λων.

Η με?ωση το 2019 οφε?λεται κυρ?ω? στη με?ωση των δαπαν?ν σε σχ?ση με τη μ?σθωση χ?ρου και την παροχ? στ?ριξη? απ? προσωριν? απασχολο?μενου? υπαλλ?λου? και εξωτερικ?? εταιρε?ε? συμβο?λων. Η με?ωση των δαπαν?ν σχετικ? με τι? μισθ?σει? προ?κυψε απ? την εντ?? ισολογισμο? αναγν?ριση του δικαι?ματο? χρ?ση? που σχετ?ζεται με κτ?ρια (βλ. "Μεταβολ?? στι? λογιστικ?? πολιτικ??" στην εν?τητα 2.3, "Λογιστικ?? πολιτικ??" και τη σημε?ωση 6.1 "Ενσ?ματα και ασ?ματα π?για στοιχε?α ενεργητικο?") και στην καταγραφ? των σχετικ?ν δαπαν?ν ω? απ?σβεση.

Σημε?ωση 30 - Υπηρεσ?ε? παραγωγ?? τραπεζογραμματ?ων

Το κονδ?λιο αυτ? συνδ?εται κυρ?ω? με το κ?στο? τη? διασυνοριακ?? μεταφορ?? τραπεζογραμματ?ων ευρ? μεταξ? των μον?δων εκτ?πωση? τραπεζογραμματ?ων και των ΕθνΚΤ, για την παρ?δοση ν?ων τραπεζογραμματ?ων, και μεταξ? των ΕθνΚΤ, για την κ?λυψη ελλε?ψεων με πλεον?ζοντα αποθ?ματα. Το κ?στο? αυτ? βαρ?νει κεντρικ? την ΕΚΤ.


2.7 Γεγον?τα που επ?λθαν μετ? την ημερομην?α κλεισ?ματο? του ισολογισμο?

Σημε?ωση 31 - Προσαρμογ? τη? κλε?δα? κατανομ?? τη? ΕΚΤ μετ? την αποχ?ρηση του Ηνωμ?νου Βασιλε?ου απ? την ΕΕ

Λ?γω τη? αποχ?ρηση? του Ηνωμ?νου Βασιλε?ου απ? την ΕΕ και τη? επακ?λουθη? αποχ?ρηση? τη? Bank of England απ? το ΕΣΚΤ, οι συντελεστ?? στ?θμιση? που αποδ?δονται στι? υπ?λοιπε? ΕθνΚΤ στην κλε?δα κατανομ?? για την εγγραφ? του? στο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ μεταβλ?θηκαν εκ ν?ου με ισχ? απ? 1.2.2020, ω? εξ??:

Επ?δραση στο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ
Η ΕΚΤ διατ?ρησε το εγγεγραμμ?νο κεφ?λαι? τη? αμετ?βλητο στα 10.825 εκατ. ευρ? μετ? την αποχ?ρηση τη? Bank of England απ? το ΕΣΚΤ. Το μερ?διο συμμετοχ?? τη? Bank of England στο εγγεγραμμ?νο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ, το οπο?ο ανερχ?ταν σε 14,3%, ανακατανεμ?θηκε μεταξ? τ?σο των εθνικ?ν κεντρικ?ν τραπεζ?ν (ΕθνΚΤ) τη? ζ?νη? του ευρ? ?σο και των εθνικ?ν κεντρικ?ν τραπεζ?ν των χωρ?ν που δεν συμμετ?χουν στη ζ?νη του ευρ?.

Το καταβεβλημ?νο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ θα παραμε?νει αμετ?βλητο σε 7.659 εκατ. ευρ? το 2020, καθ?? οι υπ?λοιπε? ΕθνΚΤ κ?λυψαν το κεφ?λαιο που ε?χε καταβ?λει η Bank of England ?ψου? 58 εκατ. ευρ?. Τα επ?μενα δ?ο ?τη οι ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ? θα καταβ?λουν, σε δ?ο ετ?σιε? δ?σει?, το υπ?λοιπο ποσ? των αυξημ?νων εισφορ?ν του? στο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ μετ? την αποχ?ρηση τη? Bank of England απ? το ΕΣΚΤ. Αυτ? συνεπ?γεται α?ξηση του καταβεβλημ?νου κεφαλα?ου τη? ΕΚΤ απ? 7.659 εκατ. ευρ? το 2020 σε 8.270 εκατ. ευρ? το 2021 και 8.880 εκατ. ευρ? το 2022.

Επ?δραση των απαιτ?σεων των ΕθνΚΤ που ισο?νται με τα συναλλαγματικ? διαθ?σιμα που ?χουν μεταβιβαστε? στην ΕΚΤ
Σ?μφωνα με το ?ρθρο 30.2 του καταστατικο? του ΕΣΚΤ, οι εισφορ?? των ΕθνΚΤ για τη μεταβ?βαση συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων στην ΕΚΤ ορ?ζονται κατ' αναλογ?α με το μερ?διο συμμετοχ?? του? στο εγγεγραμμ?νο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ. ?πειτα απ? α) την α?ξηση των συντελεστ?ν στ?θμιση? των ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ? (οπο?ε? ?χουν μεταβιβ?σει συναλλαγματικ? διαθ?σιμα στην ΕΚΤ) στο εγγεγραμμ?νο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ, λ?γω τη? αποχ?ρηση? τη? Bank of England απ? το ΕΣΚΤ, και β) την απ?φαση του Διοικητικο? Συμβουλ?ου να μει?σει την αναλογ?α των εισφορ?ν των ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ?, ο?τω? ?στε το συνολικ? ποσ? των συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων που ?χουν μεταβιβαστε? στην ΕΚΤ απ? τι? ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ? να παραμε?νει στο ?διο επ?πεδο ?πω? πριν απ? την αποχ?ρηση τη? Bank of England απ? το ΕΣΚΤ, η συνολικ? απα?τηση των ΕθνΚΤ που ισοδυναμε? με αυτ?? τι? μεταβιβ?σει? παραμ?νει σχεδ?ν αμετ?βλητη.


3 ?κθεση ελ?γχου ανεξ?ρτητων ελεγκτ?ν

Το παρ?ν κε?μενο προ?ρχεται απ? την ΕΚΤ και αποτελε? ανεπ?σημη μετ?φραση τη? ?κθεση? ελ?γχου των εξωτερικ?ν ελεγκτ?ν τη?. Σε περ?πτωση διαφορ?ν, υπερισχ?ει το αυθεντικ? αγγλικ? κε?μενο, το οπο?ο φ?ρει την υπογραφ? τη? Baker Tilly.


4 Σημε?ωση επ? τη? διανομ?? των κερδ?ν/του επιμερισμο? τη? ζημ?α?

Η σημε?ωση αυτ? δεν αποτελε? τμ?μα των οικονομικ?ν καταστ?σεων τη? ΕΚΤ για το ?το? 2019.

Σ?μφωνα με το ?ρθρο 33 του Καταστατικο? του ΕΣΚΤ, τα καθαρ? κ?ρδη τη? ΕΚΤ διατ?θενται με την ακ?λουθη σειρ?:

  1. ?να ποσ?, το οπο?ο καθορ?ζεται απ? το Διοικητικ? Συμβο?λιο και δεν μπορε? να υπερβα?νει το 20% των καθαρ?ν κερδ?ν, μεταφ?ρεται στο γενικ? αποθεματικ? με αν?τατο ?ριο το 100% του κεφαλα?ου, και
  2. τα υπ?λοιπα καθαρ? κ?ρδη διαν?μονται μεταξ? των μεριδιο?χων τη? ΕΚΤ, κατ' αναλογ?α προ? τα καταβεβλημ?να μερ?δι? του?.[43]

Τυχ?ν ζημ?α τη? ΕΚΤ μπορε? να καλυφθε? απ? το γενικ? αποθεματικ? τη? ΕΚΤ και, εφ?σον κρ?νεται αναγκα?ο, μετ? απ? απ?φαση του Διοικητικο? Συμβουλ?ου, απ? το νομισματικ? εισ?δημα του αντ?στοιχου οικονομικο? ?του?, κατ' αναλογ?α και μ?χρι το ?ψο? των ποσ?ν που καταν?μονται στι? ΕθνΚΤ σ?μφωνα με το ?ρθρο 32.5 του Καταστατικο? του ΕΣΚΤ.[44]

Το καθαρ? κ?ρδο? τη? ΕΚΤ για το 2019 ?ταν 2.366 εκατ. ευρ?. Κατ?πιν σχετικ?? απ?φαση? του Διοικητικο? Συμβουλ?ου, πραγματοποι?θηκε ενδι?μεση διανομ? κερδ?ν, ?ψου? 1.431 εκατ. ευρ?, προ? τι? ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ? στι? 31.1.2020. Επιπλ?ον, το Διοικητικ? Συμβο?λιο αποφ?σισε να διανε?μει τα εναπομ?νοντα κ?ρδη, ?ψου? 935 εκατ. ευρ?, στι? ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ?.

? Ευρωπα?κ? Κεντρικ? Τρ?πεζα, 2020

Ταχυδρομικ? διε?θυνση 60640 Frankfurt am Main, Germany
Τηλ?φωνο +49 69 1344 0
Δικτυακ?? τ?πο? www.auexnv.com.cn

Με την επιφ?λαξη παντ?? δικαι?ματο?. Επιτρ?πεται η αναπαραγωγ? για εκπαιδευτικο?? και μη εμπορικο?? σκοπο??, εφ?σον αναφ?ρεται η πηγ?.

Για την ορολογ?α, μπορε?τε να συμβουλευθε?τε το γλωσσ?ριο τη? ΕΚΤ (διαθ?σιμο μ?νο στα αγγλικ?).

HTML ISBN 978-92-899-4115-0, ISSN 2443-4752, doi:10.2866/89465, QB-BS-20-001-EL-Q


[1]Σε ?λο το ?γγραφο, το σ?νολο ενδ?χεται να μην αντιστοιχε? στο ?θροισμα των επιμ?ρου? στοιχε?ων και τα ποσοστ? ενδ?χεται να μην αντανακλο?ν επακριβ?? του? απ?λυτου? αριθμο?? λ?γω στρογγυλοποι?σεων.
[2]Οι "οικονομικ?? καταστ?σει?" περιλαμβ?νουν τον ισολογισμ?, τα αποτελ?σματα χρ?ση? και τι? συναφε?? σημει?σει?. Οι "ετ?σιοι λογαριασμο?" περιλαμβ?νουν τι? οικονομικ?? καταστ?σει?, την ?κθεση διαχε?ριση?, την ?κθεση του ελεγκτ? και τη σημε?ωση επ? τη? διανομ?? των κερδ?ν/του επιμερισμο? τη? ζημ?α?.
[3]Πρωτ?κολλο για το καταστατικ? του Ευρωπα?κο? Συστ?ματο? Κεντρικ?ν Τραπεζ?ν και τη? Ευρωπα?κ?? Κεντρικ?? Τρ?πεζα?.
[4]Το πρ?γραμμα APP αποτελε?ται απ? το τρ?το πρ?γραμμα αγορ?? καλυμμ?νων ομολογι?ν (third covered bond purchase programme - CBPP3), το πρ?γραμμα αγορ?? τιτλοποιημ?νων απαιτ?σεων (asset-backed securities purchase programme - ABSPP), το πρ?γραμμα αγορ?? τ?τλων του δημ?σιου τομ?α (public sector purchase programme - PSPP) και το πρ?γραμμα αγορ?? ομολ?γων του επιχειρηματικο? τομ?α (corporate sector purchase programme - CSPP). Η ΕΚΤ δεν αποκτ? τ?τλου? στο πλα?σιο του προγρ?μματο? CSPP. Για περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? σχετικ? με το πρ?γραμμα APP μπορε?τε να ανατρ?ξετε στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ.
[5]Το 2019 η συνολικ? αξ?α των τραπεζογραμματ?ων ευρ? σε κυκλοφορ?α στο Ευρωσ?στημα αυξ?θηκε κατ? 5% σε 1.293 δισεκ. ευρ?. Η ΕΚΤ διακρατε? το 8% τη? συνολικ?? αξ?α? των τραπεζογραμματ?ων ευρ? σε κυκλοφορ?α. Το μερ?διο αυτ? καταγρ?φεται στα στοιχε?α "Τραπεζογραμμ?τια σε κυκλοφορ?α" και "Απαιτ?σει? εντ?? του Ευρωσυστ?ματο?".
[6]Βλ. το δελτ?ο Τ?που τη? 12.9.2019 σχετικ? με τι? αποφ?σει? του Διοικητικο? Συμβουλ?ου.
[7]Η απ?σβεση προκ?πτει απ? τη λογιστικ? αρχ? σ?μφωνα με την οπο?α η αξ?α των τ?τλων πρ?πει να αναπροσαρμ?ζεται προ? τα ?νω ? προ? τα κ?τω με την π?ροδο του χρ?νου προ? την ημερομην?α λ?ξη? του?, αν?λογα με το ε?ν οι τ?τλοι ?χουν αγοραστε? με τιμ?? χαμηλ?τερε? ? υψηλ?τερε? τη? ονομαστικ?? του? αξ?α?. Οι τ?τλοι του προγρ?μματο? APP αγορ?στηκαν, κατ? μ?σο ?ρο, υπ?ρ το ?ρτιο και, ω? εκ το?του, εφ?σον ?λοι οι ?λλοι παρ?γοντε? παραμ?νουν σταθερο?, η λογιστικ? αξ?α του? μει?νεται με την π?ροδο του χρ?νου.
[8]Τα συναλλαγματικ? διαθ?σιμα αποτελο?νται απ? στοιχε?α ενεργητικο? που περιλαμβ?νονται στι? θ?σει? του ισολογισμο? "Απαιτ?σει? σε συν?λλαγμα ?ναντι μη κατο?κων ζ?νη? ευρ? - Καταθ?σει? σε τρ?πεζε?, τ?τλοι, δ?νεια και λοιπ? στοιχε?α ενεργητικο?" και "Απαιτ?σει? σε συν?λλαγμα ?ναντι κατο?κων ζ?νη? ευρ?".
[9]Οι δαπ?νε? τη? ΕΚΤ κατ? την ?σκηση των εποπτικ?ν τη? καθηκ?ντων ανακτ?νται μ?σω τη? επιβολ?? ετ?σιων τελ?ν στι? εποπτευ?μενε? οντ?τητε?.
[10]Το στοιχε?ο του ισολογισμο? "Λογαριασμο? αναπροσαρμογ??" περιλαμβ?νει επ?ση? την επανεπιμ?τρηση των μετεργασιακ?ν παροχ?ν.
[11]Το εισ?δημα τη? ΕΚΤ απ? τα κυκλοφορο?ντα τραπεζογραμμ?τια ευρ? περιλαμβ?νει του? τ?κου?-?σοδα επ? των απαιτ?σεων τη? ΕΚΤ εντ?? του Ευρωσυστ?ματο? ?ναντι των ΕθνΚΤ σε σχ?ση με το μερ?δι? τη? (8%) στο σ?νολο των κυκλοφορο?ντων τραπεζογραμματ?ων ευρ?.
[12]Τα εποπτικ? τ?λη περιλαμβ?νονται στα "Λοιπ? ?σοδα και ?ξοδα" (βλ. Δι?γραμμα 11).
[13]Ω? "υπ? συνθ?κη αξ?α σε κ?νδυνο" ορ?ζεται η σταθμισμ?νη ω? προ? την πιθαν?τητα μ?ση ζημ?α η οπο?α συμβα?νει στα δυσμεν?στερα σεν?ρια (1-p)%, ?που p ε?ναι το επ?πεδο εμπιστοσ?νη?.
[14]Για περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? σχετικ? με την προσ?γγιση για την αν?πτυξη υποδειγμ?των κινδ?νου μπορε?τε να ανατρ?ξετε στο ?γγραφο με τ?τλο "The financial risk management of the Eurosystem’s monetary policy operations", ΕΚΤ, Ιο?λιο? 2015.
[15]Ω? "λειτουργικ?? κ?νδυνο?" ορ?ζεται ο κ?νδυνο? αρνητικο? αντ?κτυπου σε οικονομικ? επ?πεδο, επ?πεδο υπηρεσιακ?? δραστηρι?τητα? ? φ?μη?, που προκαλε?ται απ? τον ανθρ?πινο παρ?γοντα, απ? την ανεπαρκ? εφαρμογ? ? την αστοχ?α των διαδικασι?ν εσωτερικ?? διακυβ?ρνηση? και των υπηρεσιακ?ν διαδικασι?ν, απ? την αστοχ?α συστημ?των στα οπο?α στηρ?ζονται οι διαδικασ?ε? ? απ? εξωτερικ? γεγον?τα (π.χ. φυσικ?? καταστροφ?? ? εξωτερικ?? επιθ?σει?).
[16]Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τη δομ? διακυβ?ρνηση? τη? ΕΚΤ μπορε?τε να ανατρ?ξετε στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ.
[17]Οι λογιστικ?? πολιτικ?? τη? ΕΚΤ περιγρ?φονται λεπτομερ?? στην απ?φαση (ΕΕ) 2016/2247 τη? ΕΚΤ, τη? 3η? Νοεμβρ?ου 2016, σχετικ? με του? ετ?σιου? λογαριασμο?? τη? ΕΚΤ (ΕΚΤ/2016/35) (ΕΕ L 347 τη? 20.12.2016, σ. 1), ?πω? τροποποι?θηκε. Προκειμ?νου να διασφαλ?ζεται η εναρμονισμ?νη λογιστικ? παρακολο?θηση και υποβολ? χρηματοοικονομικ?ν εκθ?σεων ?σον αφορ? τι? πρ?ξει? του Ευρωσυστ?ματο?, η απ?φαση βασ?ζεται στην κατευθυντ?ρια γραμμ? (ΕΕ) 2016/2249 τη? ΕΚΤ, τη? 3η? Νοεμβρ?ου 2016, σχετικ? με το νομικ? πλα?σιο για τη λογιστικ? παρακολο?θηση και την υποβολ? χρηματοοικονομικ?ν εκθ?σεων στο Ευρωπα?κ? Σ?στημα Κεντρικ?ν Τραπεζ?ν (ΕΚΤ/2016/34) (ΕΕ L 347 τη? 20.12.2016, σ. 37) , ?πω? τροποποι?θηκε. Οι πολιτικ?? αυτ??, οι οπο?ε? εξετ?ζονται και επικαιροποιο?νται αν? τακτ? διαστ?ματα ?πω? κρ?νεται απαρα?τητο, συν?δουν με τι? διατ?ξει? του ?ρθρου 26.4 του Καταστατικο? του ΕΣΚΤ, σ?μφωνα με τι? οπο?ε? πρ?πει να ακολουθε?ται εναρμονισμ?νη προσ?γγιση ?σον αφορ? του? καν?νε? που δι?πουν τη λογιστικ? παρακολο?θηση και την υποβολ? χρηματοοικονομικ?ν εκθ?σεων ?σον αφορ? τι? εργασ?ε? του Ευρωσυστ?ματο?.
[18]Για διοικητικ? δεδουλευμ?να ?σοδα και προβλ?ψει? εφαρμ?ζεται ελ?χιστο ?ριο 100.000 ευρ?.
[19]Στι? 31.12.2019 συμμετε?χαν στο TARGET2 οι εξ?? ΕθνΚΤ εκτ?? ζ?νη? ευρ?: Българска народна банка (Εθνικ? Τρ?πεζα τη? Βουλγαρ?α?), Danmarks Nationalbank, Hrvatska narodna banka, Narodowy Bank Polski και Banca Na?ional? a Romaniei.
[20]Τα κεφ?λαια που συσσωρε?ει κ?ποιο μ?λο? του προσωπικο? με τι? εθελο?σιε? εισφορ?? του μπορο?ν να χρησιμοποιηθο?ν κατ? τη συνταξιοδ?τηση για την εξαγορ? πρ?σθετη? σ?νταξη?. Η σ?νταξη αυτ? περιλαμβ?νεται στι? δεσμε?σει? για καθορισμ?νε? παροχ?? απ? εκε?νη τη στιγμ? και εξ??.
[22]Με τον ?ρο "κλε?δα κατανομ?? τραπεζογραμματ?ων" νοο?νται τα ποσοστ? που προκ?πτουν κατ?πιν προσδιορισμο? του μεριδ?ου συμμετοχ?? τη? ΕΚΤ στο σ?νολο των εκδιδ?μενων τραπεζογραμματ?ων ευρ? και εφαρμογ?? τη? κλε?δα? κατανομ?? στο εγγεγραμμ?νο κεφ?λαιο επ? του μεριδ?ου συμμετοχ?? των ΕθνΚΤ στο εν λ?γω σ?νολο.
[25]Αυτ? η ποσ?τητα αντιστοιχε? σε 504,8 τ?νου?.
[26]Τα συναλλαγματικ? διαθ?σιμα αποτελο?νται απ? στοιχε?α ενεργητικο? με?ον στοιχε?α παθητικο? στο αντ?στοιχο ξ?νο ν?μισμα, προσαρμοσμ?να για συναλλαγματικ?? διαφορ??. Τα στοιχε?α αυτ? περιλαμβ?νονται στι? κατηγορ?ε? "Απαιτ?σει? σε συν?λλαγμα ?ναντι μη κατο?κων ζ?νη? ευρ?", "Απαιτ?σει? σε συν?λλαγμα ?ναντι κατο?κων ζ?νη? ευρ?", "Δεδουλευμ?να ?σοδα και προπληρωθ?ντα ?ξοδα", "Διαφορ?? απ? αναπροσαρμογ? τη? αξ?α? πρ?ξεων εκτ?? ισολογισμο?" (λογαριασμ?? παθητικο?) και "Δεδουλευμ?να ?ξοδα και προεισπραχθ?ντα ?σοδα", λαμβ?νονται δε επ?ση? υπ?ψη οι προθεσμιακ?? πρ?ξει? συναλλ?γματο? και οι πρ?ξει? ανταλλαγ?? νομισμ?των ?πω? καταγρ?φονται στα στοιχε?α εκτ?? ισολογισμο?. Δεν περιλαμβ?νονται κ?ρδη αναπροσαρμογ?? λ?γω μεταβολ?? τη? τιμ?? χρηματοδοτικ?ν μ?σων που εκφρ?ζονται σε ξ?νο ν?μισμα.
[27]Η ΕΚΤ δεν αποκτ? τ?τλου? στο πλα?σιο του προγρ?μματο? αγορ?? ομολ?γων του επιχειρηματικο? τομ?α (corporate sector purchase programme - CSPP).
[28]Το πρ?γραμμα APP αποτελε?ται απ? το τρ?το πρ?γραμμα αγορ?? καλυμμ?νων ομολογι?ν (third covered bond purchase programme - CBPP3), το πρ?γραμμα αγορ?? τιτλοποιημ?νων απαιτ?σεων (asset-backed securities purchase programme - ABSPP), το πρ?γραμμα αγορ?? τ?τλων του δημ?σιου τομ?α (public sector purchase programme - PSPP) και το πρ?γραμμα αγορ?? ομολ?γων του επιχειρηματικο? τομ?α (corporate sector purchase programme - CSPP). Για περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? σχετικ? με το πρ?γραμμα APP μπορε?τε να ανατρ?ξετε στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ.
[29]Η αγορα?α αξ?α ε?ναι ενδεικτικ? και υπολογ?ζεται με β?ση τι? τιμ?? τη? αγορ??. Σε περιπτ?σει? ?που δεν υπ?ρχουν διαθ?σιμε? τιμ?? τη? αγορ??, οι τιμ?? αυτ?? εκτιμ?νται με τη χρ?ση εσωτερικ?ν υποδειγμ?των του Ευρωσυστ?ματο?.
[30]Απ? τι? 16.3.2016 το επιτ?κιο που χρησιμοποιε? το Ευρωσ?στημα στι? δημοπρασ?ε? του για τι? πρ?ξει? κ?ρια? αναχρηματοδ?τηση? ε?ναι 0,00%.
[31]Οι συναλλαγ?? δανεισμο? τ?τλων που δεν οδηγο?ν στην ?παρξη εξασφαλ?σεων σε μετρητ? τα οπο?α δεν ?χουν επενδυθε? στο τ?λο? του ?του? καταγρ?φονται σε λογαριασμο?? εκτ?? ισολογισμο? (βλ. σημε?ωση 16 "Προγρ?μματα δανεισμο? τ?τλων").
[32]Τα συστ?ματα πληρωμ?ν EURO1 και RT1 τελο?ν υπ? τη διαχε?ριση τη? ABE CLEARING S.A.S à capital variable (EBA Clearing).
[33]Για τον υπολογισμ? του κ?στου? τρ?χουσα? υπηρεσ?α? χρησιμοποιε?ται το προεξοφλητικ? επιτ?κιο του προηγο?μενου ?του?.
[34]Αυτο? οι συντελεστ?? στ?θμιση? αναπροσαρμ?ζονται επ?ση? κ?θε φορ? που μεταβ?λλεται ο αριθμ?? των ΕθνΚΤ που συνεισφ?ρουν στο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ. Πρ?κειται για τι? ΕθνΚΤ των κρατ?ν μελ?ν τη? ΕΕ.
[35]Τα στατιστικ? στοιχε?α που χρησιμοποιο?νται για την προσαρμογ? τη? κλε?δα? κατανομ?? κοινοποι?θηκαν στην ΕΚΤ απ? την Ευρωπα?κ? Επιτροπ? σ?μφωνα με του? καν?νε? που ορ?ζονται στην απ?φαση του Συμβουλ?ου 2003/517/EΚ, τη? 15 Ιουλ?ου 2003, σχετικ? με τα στατιστικ? στοιχε?α που χρησιμοποιο?νται για την προσαρμογ? τη? κλε?δα? κατανομ?? για την εγγραφ? στο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ (ΕΕ L 181 τη? 19.7.2003, σ. 43).
[36]Η ΕΚΤ δεν διενεργε? αγορ?? τ?τλων στο πλα?σιο του CSPP και κατ? συν?πεια δεν διακρατε? τ?τλου? διαθ?σιμου? προ? δανεισμ?.
[37]Ε?ν κ?ποιε? εξασφαλ?σει? σε μορφ? μετρητ?ν δεν ?χουν επενδυθε? στο τ?λο? του ?του?, αυτ?? οι συναλλαγ?? καταγρ?φονται σε λογαριασμο?? εντ?? ισολογισμο? (βλ. σημε?ωση 8, "Λοιπ?? υποχρε?σει? σε ευρ? ?ναντι πιστωτικ?ν ιδρυμ?των ζ?νη? ευρ?" και σημε?ωση 10, "Υποχρε?σει? σε ευρ? ?ναντι μη κατο?κων ζ?νη? ευρ?").
[39]Απ? την περ?οδο επιβολ?? τ?λου? του 2020, τα εποπτικ? τ?λη τη? ΕΚΤ θα υπολογ?ζονται μετ? τη λ?ξη τη? περι?δου επιβολ?? εποπτικο? τ?λου? σ?μφωνα με τον κανονισμ? (ΕΕ) 2019/2155 τη? ΕΚΤ, τη? 5η? Δεκεμβρ?ου 2019, που τροποποιε? τον κανονισμ? (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 σχετικ? με τα εποπτικ? τ?λη (ΕΚΤ/2019/37) (ΕΕ L 327 τη? 17.12.2019, σ. 70).
[40]Ω? ισοδ?ναμο πλ?ρου? απασχ?ληση? (ΙΠΑ) νοε?ται η μον?δα που αντιστοιχε? σε ?ναν εργαζ?μενο που εργ?ζεται με πλ?ρη απασχ?ληση για ?να ?το?. Περιλαμβ?νονται οι υπ?λληλοι με μ?νιμη σ?μβαση, σ?μβαση ορισμ?νου χρ?νου ? σ?μβαση δι?ρκεια? μικρ?τερη? του ?του?, καθ?? και οι συμμετ?χοντε? στο Πρ?γραμμα Πτυχιο?χων τη? ΕΚΤ κατ' αναλογ?α προ? τι? ?ρε? εργασ?α? του?. Επ?ση?, περιλαμβ?νονται υπ?λληλοι σε ?δεια μητρ?τητα? ? μακροχρ?νια ?δεια, εν? δεν περιλαμβ?νονται υπ?λληλοι σε ?δεια ?νευ αποδοχ?ν.
[41]Τα ποσ? παρουσι?ζονται σε ακαθ?ριστη β?ση, δηλ. χωρ?? να υπολογ?ζεται η παρακρ?τηση φ?ρου προ? ?φελο? τη? ΕΕ.
[42]Για το καθαρ? ποσ? που καταλογ?ζεται στα αποτελ?σματα χρ?ση? σε σχ?ση με τι? συνταξιοδοτικ?? ρυθμ?σει? απ? την ΕΚΤ για τα εν ενεργε?α μ?λη τη? Εκτελεστικ?? Επιτροπ?? και τα μ?λη του Εποπτικο? Συμβουλ?ου, βλ. σημε?ωση 12.3 "Δι?φορα στοιχε?α".
[43]Οι ΕθνΚΤ εκτ?? τη? ζ?νη? του ευρ? δεν δικαιο?νται μερ?διο απ? τα διανεμητ?α κ?ρδη τη? ΕΚΤ ο?τε υποχρεο?νται να καλ?ψουν τυχ?ν ζημ?ε? τη? τελευτα?α?.
[44]Σ?μφωνα με το ?ρθρο 32.5 του Καταστατικο? του ΕΣΚΤ, το ποσ? του νομισματικο? εισοδ?ματο? των ΕθνΚΤ καταν?μεται μεταξ? του? κατ' αναλογ?α προ? τα καταβεβλημ?να μερ?δια συμμετοχ?? του? στο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ.
北京pk赛车10官网 山西十一选五计划 1分11选5稳定计划 3d开奖结果今天号 历年上证指数 广西双彩开奖结果公告 赤盈配资 云南时时彩 股票指数期货合约价值 贵州11选5 河北十一选五任五 江苏七位数*规则 pk10牛牛 美国职业棒球比分一般比赛能多少分 重庆福彩欢乐生肖是官方的吗 十一运夺金 篮网球比分