ECB logo
Menu

1 Rapport Amministrattiv

1.1 G?an tar-rapport amministrattiv tal-B?E

Ir-rapport amministrattiv[1] hu parti integrali tal-Kontijiet Annwali tal-B?E u hu ma?sub biex jipprovdi tag?rif kuntestwali g?all-qarrejja fir-rigward tar-rapporti finanzjarji.[2] Min?abba li l-attivitajiet u l-operazzjonijiet tal-B?E jsiru biex isostnu l-g?anijiet tal-politika tieg?u, ir-ri?ultat finanzjarju u l-po?izzjoni finanzjarja tal-B?E g?andhom jitqiesu flimkien mal-azzjonijiet tal-politika tieg?u.

G?al dan il-g?an, ir-rapport amministrattiv jippre?enta l-attivitajiet u l-operazzjonijiet ewlenin tal-B?E, kif ukoll l-impatt tag?hom fuq ir-rapporti finanzjarji tieg?u. Barra dan, janalizza l-i?viluppi ewlenin fil-Karta tal-Bilan? u l-Kont tal-Profitt u t-Telf matul is-sena u jinkludi tag?rif dwar ir-ri?orsi finanzjarji tal-B?E. Finalment, jiddeskrivi l-ambjent ta' riskju li fih jopera l-B?E, waqt li jipprovdi tag?rif dwar ir-riskji finanzjarji u operazzjonali li l-B?E hu espost g?alihom, u l-politika g?all-?estjoni tar-riskji u?ata biex ittaffihom.


1.2 Attivitajiet

Il-B?E hu parti mill-Eurosistema, li g?andha l-g?an ewlieni li ??omm l-istabbiltà tal-prezzijiet. Il-kompiti ewlenin tal-B?E, kif deskritti fl-Istatut tas-SEB?,[3] jinkludu l-implimentazzjoni tal-politika monetarja ta?-?ona tal-euro, it-tmexxija ta’ operazzjonijiet tal-kambju barrani, il-?estjoni tar-ri?ervi barranin uffi?jali tal-pajji?i ta?-?ona tal-euro u l-promozzjoni tat-t?addim bla xkiel tas-sistemi ta’ ?las.

Il-B?E hu responsabbli wkoll g?all-funzjonament effika?i u konsistenti tal-Mekkani?mu Supervi?orju Uniku (MSU), bil-g?an li ssir supervi?joni bankarja intru?iva u effettiva li tikkontribwixxi g?as-sigurtà u s-solidità tas-sistema bankarja u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja.

L-operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema ji?u re?istrati fir-rapporti finanzjarji tal-B?E u tal-banek ?entrali nazzjonali ta?-?ona tal-euro (B?N), fatt li jirrifletti l-prin?ipju tal-implimentazzjoni de?entralizzata tal-politika monetarja fl-Eurosistema. It-Tabella 1 hawn ta?t tag?ti deskrizzjoni ?enerika tal-operazzjonijiet u l-funzjonijiet ewlenin tal-B?E mwettqa biex jissodisfa l-mandat tieg?u, u l-impatt tag?hom fuq ir-rapporti finanzjarji tal-B?E.

Tabella 1

L-attivitajiet ewlenin tal-B?E u l-impatt tag?hom fuq ir-rapporti finanzjarji tieg?u

1) Dettalji o?ra dwar self ta’ titoli jinsabu fil-websajt tal-B?E.
2) Dettalji o?ra dwar it-TARGET2 jinsabu fil-websajt tal-B?E.


1.3 ?viluppi finanzjarji

1.3.1 Karta tal-Bilan?

Il-Karta tal-Bilan? tal-B?E kibret b’mod sinifikanti fil-perjodu 2015-2018 min?abba l-akkwist ta’ titoli ta?t il-programm ta' xiri ta’ assi (APP).[4]

Fl-2019 l-assi totali tal-B?E ?diedu b’€10.0 biljun g?al €457.1 biljun. Din i?-?ieda kienet dovuta l-aktar min?abba (i) i?-?ieda fil-valur tas-suq tal-assi tar-ri?erva barranija tal-B?E, min?abba ?-?ieda fil-prezz tad-deheb u l-apprezzament tad-dollaru Amerikan u l-yen ?appuni? fir-rigward tal-euro matul is-sena, u (ii) i?-?ieda fil-valur tal-karti tal-flus tal-euro fi?-?irkolazzjoni.[5]

?art 1

Komponenti ewlenin tal-Karta tal-Bilan? tal-B?E

(biljuni ta’ EUR)

Sors: B?E.

Titoli denominati f’euro mi?muma g?all-g?anijiet tal-politika monetarja kienu jirrappre?entaw 55% tal-assi totali tal-B?E fi tmiem l-2019. Ta?t din il-po?izzjoni tal-karta tal-bilan? il-B?E g?andu titoli akkwistati fil-kuntest tal-Programm tas-Swieq tat-Titoli (SMP), it-tliet programmi ta’ xiri ta’ bonds garantiti (CBPP1, CBPP2 u CBPP3), l-ABSPP u l-PSPP. Matul l-2019 il-B?E investa bis-s?i? il-pagamenti prin?ipali mit-titoli li jimmaturaw mi?muma fil-portafolli tal-APP tieg?u. Barra minn hekk mill-1 ta’ Novembru 2019 il-B?E beda mill-?did ix-xiri nett ta’ titoli ta?t l-APP fuq il-ba?i tad-de?i?joni tal-Kunsill Governattiv tat-12 ta’ Settembru 2019 dwar ix-xiri globali tal-Eurosistema ta’ kull xahar[6] u su??ett g?al kriterji ta’ eli?ibbiltà predeterminati.

Fl-a??ar tal-2019 il-portafoll ta’ titoli mi?muma mill-B?E g?al skopijiet ta’ politika monetarja naqas b’EUR 1.3 biljun g?al €250.4 biljun (ara ?-?art 2), prin?ipalment min?abba fidi ta’ titoli mi?muma ta?t l-SMP, is-CBPP1 u s-CBPP2. It-tnaqqis totali f’dawn l-investimenti ammontaw g?al €2.2 biljun. It-tnaqqis b’€0.1 biljun tal-portafoll tal-PSPP prin?ipalment se?? min?abba l-impatt nett tal-amortizzazzjoni tal-primjums u l-iskontijiet[7] fuq titoli mi?muma fil-portafoll, li aktar milli kkumpensaw ix-xiri nett li sar fl-a??ar xahrejn tal-2019.

?art 2

Titoli mi?muma g?all-g?anijiet tal-politika monetarja

(biljuni ta’ EUR)

Sors: B?E.

Fl-2019 il-valur totali ekwivalenti f’euro tal-assi tal-B?E f’ri?ervi barranin, li jikkonsistu minn deheb, drittijiet spe?jali ta’ ?bid, dollari Amerikani, yen ?appuni?i u renminbi ?ini?i, ?died bi €6.2 biljun g?al €75.8 biljun.

Il-valur ekwivalenti f’euro tal-investimenti tal-B?E f'deheb u ammonti ri?evibbli f'deheb ?died bi €3.8 biljun g?al €22.0 biljun fl-2019 (ara ?-?art 3), min?abba ?ieda fil-prezz tas-suq tad-deheb f'termini ta’ euro, waqt li d-daqs ta' dawn l-investimenti f’uqiji fini ma nbidilx. Din ?-?ieda wasslet ukoll g?al ?ieda fil-kontijiet tar-rivalutazzjoni, li ?diedu bl-istess ammont (ara t-Taqsima 1.3.2 “Ri?orsi finanzjarji”).

?art 3

Investimenti f’deheb u prezz tad-deheb

(skala tax-xellug: EUR biljuni; skala tal-lemin: euro g?al kull uqija fina ta’ deheb)

Sors: B?E.
Nota: “Kontijiet ta’ rivalutazzjoni tad-deheb” ma jinkludux il-kontribuzzjonijiet tal-banek ?entrali tal-Istati Membri li ssie?bu fi?-?ona tal-euro wara l-1 ta’Jannar 1999 g?all-kontijiet akkumulati ta’ rivalutazzjoni tad-deheb tal-B?E fil-jum ta’ qabel id-d?ul tag?hom fl-Eurosistema.

L-investimenti netti tal-B?E f’munita barranija[8] mi?muma f’dollari Amerikani, yen ?appuni?i u renminbi ?ini?i, ?diedu f'termini ta' euro bi €2.4 biljun g?al €53.1 biljun (ara ?-?art 4), min?abba l-investiment mill-?did tad-d?ul ir?evut matul is-sena minn dawk l-investimenti u d-deprezzament tal-euro kontra d-dollaru Amerikan u l-yen ?appuni?. Id-deprezzament tal-euro huwa rifless ukoll fil-bilan?i og?la fil-kontijiet ta' rivalutazzjoni tal-B?E (ara t-Taqsima 1.3.2 "Ri?orsi finanzjarji").

?art 4

Investimenti f’munita barranija

(biljuni ta’ EUR)

Sors: B?E.

Id-dollaru Amerikan baqa’ l-komponent ewlieni fl-investimenti tal-B?E f'munita barranija, u rappre?enta madwar 77% tat-total fi tmiem is-sena 2019.

Il-B?E jamministra l-investiment tar-ri?ervi tieg?u f’munita barranija bl-u?u ta’ pro?ess bi tliet stadji. L-ewwel, portafoll referenzjali strate?iku jitfassal mill-mani?ers tar-riskju tal-B?E u ji?i approvat mill-Kunsill Governattiv. It-tieni, il-mani?ers tal-portafolli tal-B?E jfasslu l-portafoll referenzjali tattiku, li ji?i approvat mill-Bord E?ekuttiv. It-tielet, isiru operazzjonijiet ta’ investiment ta’ kuljum b’mod de?entralizzat mill-B?N.

Ir-ri?ervi tal-B?E f’munita barranija ji?u investiti l-aktar f’titoli u f’depo?iti tas-suq monetarju jew jin?ammu f’kontijiet kurrenti (ara ?-?art 5). It-titoli f’dan il-portafoll ji?u valutati bil-prezzijiet tas-suq tal-a??ar tas-sena.

?art 5

Kompo?izzjoni tal-investimenti f'munita barranija

(biljuni ta’ EUR)

Sors: B?E.

L-g?an tar-ri?ervi f'munita barranija tal-B?E hu li jiffinanzjaw interventi potenzjali fis-suq tal-kambju barrani. G?al din ir-ra?uni, ir-ri?ervi tal-B?E f’munita barranija ji?u amministrati skont tliet g?anijiet: (f’ordni ta’ prijorità), likwidità, sigurtà u redditu. G?alhekk, dan il-portafoll jinkludi l-aktar titoli b’maturità qasira (ara ?-?art 6).

?art 6

Profil tal-maturità tat-titoli denominati f'munita barranija

Sors: B?E.

Fl-2019 il-valur tal-portafoll ta’ fondi proprji baqa’ prattikament kif kien (ara ?-?art 7). Dan il-portafoll jikkonsisti l-aktar minn titoli denominati f’euro li ji?u valutati bil-prezzijiet tas-suq ta’ tmiem is-sena.

?art 7

Il-portafoll tal-fondi proprji tal-B?E

(biljuni ta’ EUR)

Sors: B?E.

Il-portafoll tal-fondi proprji tal-B?E jin?amm b?ala kontroparti diretta g?all-kapital im?allas tieg?u, il-provvediment g?ar-riskji finanzjarji u l-fond tar-ri?erva ?enerali. L-g?an ta’ dan il-portafoll hu li jipprovdi d?ul biex jg?in fil-finanzjament tal-ispejje? operazzjonali tal-B?E li m’g?andhomx x’jaqsmu mat-twettiq tal-kompiti supervi?orji tieg?u.[9] F’dan il-kuntest, l-g?an tal-?estjoni tal-portafoll tal-fondi proprji hu li j?id ir-redditi kemm jista’ jkun, so??ett g?al g?add ta’ limiti tar-riskju. Dan jirri?ulta fi struttura ta’ maturità i?jed diversifikata (ara ?-?art 8), minn dik tal-portafoll tar-ri?ervi f’munita barranija.

?art 8
Profil tal-maturità tat-titoli tal-fondi proprji tal-B?E

Sors: B?E.

1.3.2 Ri?orsi finanzjarji

Ir-ri?orsi finanzjarji tal-B?E jikkonsistu mill-kapital tieg?u, il-provvediment ?enerali g?ar-riskju, il-kontijiet ta’ rivalutazzjoni u l-qlig? g?as-sena. Dawn ir-ri?orsi finanzjarji (i) ji?u investiti f’assi li ji??eneraw d?ul u/jew (ii) jintu?aw biex ipattu direttament g?al telf li jirri?ulta minn riskji finanzjarji. Sat-Tlieta, 31 ta’ Di?embru 2019, ir-ri?orsi finanzjarji tal-B?E ammontaw g?al total ta' €47.7 biljun (ara ?-?art 9). Dan kien €5.7 biljun og?la minn dak tal-2018, l-i?jed min?abba ?ieda fil-kontijiet ta’ rivalutazzjoni wara d-deprezzament tal-euro.

?art 9

Ir-ri?orsi finanzjarji tal-B?E

(biljuni ta’ EUR)

Sors: B?E.
Nota: Il-”Kontijiet ta’ rivalutazzjoni” jinkludu l-qlig? totali mir-rivalutazzjoni tal-investiment f'deheb, munita barranija u titoli, i?da jeskludu l-kont tar-rivalutazzjoni g?all-benefi??ji ta' wara l-impjieg.

Il-qlig? mhux realizzat mid-deheb, mill-muniti barranin u mit-titoli li hu so??ett g?ar-rivalutazzjoni tal-prezzijiet mhux rikonoxxut b?ala d?ul fil-Kont tal-Profitt u t-Telf i?da jid?ol direttament fil-kontijiet ta’ rivalutazzjoni li jihru fuq in-na?a tal-passiv tal-Karta tal-Bilan? tal-B?E. Il-bilan?i f'dawn il-kontijiet jistg?u jintu?aw biex jassorbu l-impatt ta’ ?aqliq sfavorevoli fil-prezzijiet u/jew fir-rati tal-kambju rispettivi fil-?ejjieni, u b’hekk isa??u r-re?istenza tal-B?E g?ar-riskji sottostanti. Fl-2019 il-kontijiet ta’ rivalutazzjoni g?ad-deheb, il-muniti barranin u t-titoli[10] naqsu bi €5.1 biljun, g?al €30.2 biljun, l-i?jed min?abba ?ieda fil-prezz tad-deheb u d-deprezzament tal-euro kontra d-dollaru Amerikan u l-yen ?appun (ara ?-?art 10).

?art 10

Ir-rati ewlenin tal-kambju barrani u l-prezz tad-deheb matul il-perijodu 2015-19

(bidliet per?entwali vis-à-vis l-2015; dejta ta’ tmiem is-sena)

Sors: B?E.

Il-qlig? mill-assi u l-obbligazzjonijiet tal-B?E g?al sena finanzjarja partikolari jista’ jintu?a biex jassorbi telf potenzjali m?arrab fl-istess sena. Fl-2019 il-qlig? tal-B?E kien ta’ €2.4 biljun, €0.8 bijun i?jed minn dak tal-2018.

Min?abba l-espo?izzjoni tieg?u g?al riskji finanzjarji (ara t-Taqsima 1.4.1 “Riskji finanzjarji”), il-B?E j?omm provvediment g?al riskji finanzjarji. Id-daqs ta’ dan il-provvediment ji?i e?aminat kull sena billi titqies firxa ta’ fatturi, fosthom il-livell ta’ investimenti ta’ assi so??etti g?al riskju, ir-ri?ultati mbassrin g?as-sena li jmiss u valutazzjoni tar-riskju. Il-provvediment g?ar-riskju, flimkien ma’ kwalunkwe ammont mi?mum fil-fond tar-ri?ervi ?enerali tal-B?E, m’g?andhomx jaqb?u l-valur tal-kapital im?allas mill-B?N ta?-?ona tal-euro. Wara l-a??ustament ta’ ?ames snin tal-iskema g?as-sottoskrizzjoni g?all-kapital tal-B?E mill-1 ta’ Jannar 2019 u t-tnaqqis li jirri?ulta fl-ippe?ar tal-B?N ta?-?ona tal-euro fil-kapital sottoskritt tal-B?E, u wara li ji?u kkunsidrati r-ri?ultati tal-valutazzjoni tal-iskoperturi tal-B?E g?ar-riskji finanzjarji, il-Kunsill Governattiv idde?ieda li jirrilaxxa €84 miljun mill-provvediment tal-B?E g?ar-riskji finanzjarji sabiex jikkonforma mal-livell massimu permess ta’ €7.5 biljun, li huwa daqs il-valur tal-kapital im?allas mill-B?N ta?-?ona tal-euro.

Il-kapital tal-B?E m?allas mill-B?N fi?-?ona tal-euro u l-B?N li mhumiex fi?-?ona tal-euro kien fil-31 ta’ Di?embru 2019 ta’ €7.7 biljun, €81 miljun inqas milli fi tmiem l-2018. Dan it-tnaqqis kien ri?ultat tal-a??ustament ta’ ?ames snin tal-iskema tal-kapital tal-B?E li da?let fis-se?? fl-1 ta' Jannar 2019 u rri?ulta fi tnaqqis fl-ippe?ar tal-B?N ta?-?ona tal-euro (bis-sottoskrizzjonijiet im?allsa kollha).

Fl-2020 is-sehem tal-B?N fil-kapital tal-B?E se jinbidel min?abba l-?ru? previst tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea u l-irtirar konsegwenti tal-Bank of England mis-Sistema Ewropea ta’ Banek ?entrali (SEB?). Il-kapital sottoskritt tal-B?E ser jibqa’ l-istess, billi s-sehem tal-Bank of England fil-kapital sottoskritt tal-B?E ser ji?i riallokat fost B?N ta?-?ona tal-euro u dawk li mhumiex fi?-?ona tal-euro. Il-kapital im?allas tal-B?E SER jibqa’ ma jinbidilx fl-2020 ukoll, billi l-B?N li fadal ser ikopru s-sehem irtirat tal-kapital im?allas tal-Bank of England.

1.3.3 Kont tal-Profitt u t-Telf

Tul il-perijodu 2015-19 il-profitt annwali tal-B?E ?died gradwalment minn madwar €1.1 biljun g?al madwar €2.4 biljun (ara ?-?art 11), l-i?jed min?abba d?ul og?la mill-img?ax ?enerat fuq l-assi tar-ri?ervi barranin u fuq titoli mi?muma g?all-g?anijiet tal-politika monetarja, li pattew sew g?at-tnaqqis fid-d?ul mill-img?ax fuq il-karti tal-flus fi?-?irkolazzjoni[11] u fuq il-portafoll tal-fondi proprji.

Fl-2019 il-profitt tal-B?E kien ta’ €2,366 miljun (2018: €1,575 miljun). I?-?ieda ta’ €790 miljun meta mqabbla mal-2018 kienet dovuta kemm g?al ?ieda fid-d?ul tal-img?ax nett kif ukoll g?al ri?ultati a?jar mill-operazzjonijiet finanzjarji.

?art 11

Komponenti ewlenin tal-Kont tal-Profitt u t-Telf tal-B?E

(miljuni ta’ EUR)

Sors: B?E.
Nota: “D?ul u spejje? o?ra” tikkonsisti minn “D?ul/spejje? netti minn tariffi u kummissjonijiet”, “D?ul mill-ishma azzjonarji u l-interessi azzjonarji”, “D?ul ie?or” u “Spejje? o?ra”.

Id-d?ul nett mill-img?ax tal-B?E ?died bi €410 miljun g?al €2,686 miljun (ara ?-?art 12), l-i?jed min?abba d?ul og?la mill-img?ax li kien qlig? fuq l-assi kemm tar-ri?ervi barranin kif ukoll fuq it-titoli mi?muma g?all-g?anijiet tal-politika monetarja.

?art 12

D?ul nett mill-img?ax

(miljuni ta’ EUR)

Sors: B?E.

Id-d?ul mill-img?ax fuq assi f’ri?ervi barranin ?died minn €190 miljun g?al €1,052 miljun, l-aktar min?abba ?-?ieda fid-d?ul mill-img?ax og?la fuq titoli denominati f’dollari Amerikani.

Min?abba x-xejra li qed ti?died fir-rendiment ta’ titoli f'dollari Amerikani matul il-bi??a l-kbira tal-2018 (ara ?-?art 13), b'mod partikolari g?al maturitajiet qosra, il-B?E akkwista titoli b'rendimenti og?la, u b’hekk ?ied ir-rendiment medju tal-portafoll tad-dollaru Amerikan meta mqabbel mas-sena ta’ qabel. Dan kellu impatt po?ittiv fuq id-d?ul mill-img?ax li nkiseb fuq dan il-portafoll matul l-2019.

?art 13

Rendiment tal-bonds tal-gvern fl-Istati Uniti, il-?appun u ?-?ina

(per?entwali fis-sena; dejta fl-a??ar tax-xahar)

Sors: B?E.

Id-d?ul nett mill-img?ax ?enerat fuq titoli mi?muma g?all-g?anijiet tal-politika monetarja fl-2019 kien ta’ €1,447 miljun, li kien €212 miljun og?la milli kien fl-2018 (ara ?-?art 14). Id-d?ul nett mill-img?ax li ?ej mit-titoli APP ?died bi €316 miljun g?al €1,136 miljun. Din i?-?ieda ?iet prin?ipalment mill-portafoll tal-PSPP min?abba l-og?la medja tal-investimenti u r-rendiment medju tal-portafoll matul is-sena meta mqabbel mal-2018. B’mod partikolari, ir-rendiment medju tal-portafoll ?died fl-a??ar sentejn b?ala ri?ultat ta’ (i) it-titoli ta’ rendiment og?la akkwistati matul l-2018 meta mqabbel mar-rendiment medju storiku tal-portafoll u (ii) l-investiment mill-?did tal-kapital ?lasijiet fl-2019 b’rendiment og?la mit-titoli mifdija. Fl-istess ?in ir-redditi fuq tal-bonds sovrani (tal-gvern) ta?-?ona tal-euro baqg?u fuq livell baxx b?ala medja fl-2019 (ara ?-?art 15). Id-d?ul og?la mill-img?ax nett minn titoli APP patta sew g?at-tnaqqis fid-d?ul nett mill-img?ax fuq il-portafolli SMP, CBPP1 u CBPP2, li naqas b’€104 miljun g?al €311 miljun, min?abba t-tnaqqis fid-daqs ta’ dawn il-portafolli b?ala ri?ultat tal-maturazzjoni tat-titoli. Fl-2019, it-titoli mi?muma g?all-g?anijiet tal-politika monetarja ??eneraw madwar 54% tad-d?ul nett tal-B?E mill-img?ax.

?art 14

D?ul nett mill-img?ax fuq titoli mi?muma g?all-g?anijiet tal-politika monetarja

(miljuni ta’ EUR)

Sors: B?E.

?art 15

Rendimenti tal-bonds tal-gvern ta’ g?axar snin fi?-?ona tal-euro

(per?entwali fis-sena; dejta fl-a??ar tax-xahar)

Sors: B?E.

Kemm id-d?ul mill-img?ax fuq is-sehem tal-B?E tat-total ta’ karti tal-flus tal-euro fi?-?irkolazzjoni kif ukoll l-ispi?a tal-img?ax relatata mal-klejms tal-B?N fir-rigward tar-ri?ervi barranin trasferiti kien ?ero min?abba r-rata tal-img?ax ta’ 0% u?ata mill-Eurosistema fl-operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament tag?ha (MROs).

D?ul nett ie?or mill-img?ax naqas, l-aktar min?abba d?ul minn img?ax i?jed baxx fuq il-portafoll tal-fondi proprji, li rri?ulta mill-ambjent ta’ redditi baxxi fi?-?ona tal-euro.

Ir-ri?ultat nett tal-operazzjonijiet finanzjarji u l-valutazzjoni negattiva fuq l-assi finanzjarji ammonta g?al qlig? ta’ €176 miljun (ara ?-?art 16). Dan ir-ri?ultat kien ta’ €322 miljun og?la minn dak tal-2018, l-i?jed min?abba ri?ultati i?jed a?jar realizzati fuq il-prezzijiet.

Fl-2019 kien hemm qlig? nett realizzat fuq il-prezz tal-investimenti f’titoli, l-i?jed min?abba qlig? fuq il-prezzijiet tat-titoli Amerikani denominati f'dollari Amerikani, billi l-valur tas-suq tag?hom kien affettwat b’mod po?ittiv mi?-?ieda tar-rendiment fuq il-bonds denominati f’dollari Amerikani matul is-sena.

?art 16

Ri?ultati realizzati u valutazzjonijiet negattivi

(miljuni ta’ EUR)

Sors: B?E.

Barra minn hekk, ammont ta’ €84 miljun ?ie rilaxxat mill-provvediment ta’ riskju ?enerali tal-B?E g?all-Kont ta’ Profitt u Telf fil-31 ta’ Di?embru 2019 sabiex jikkonforma mal-limitu massimu ?enerali ta’ provvediment ta' riskju kif definit mill-kapital im?allas tal-B?N ta?-?ona (ara t-Taqsima 1.3.2 “Ri?orsi finanzjarji”).

L-ispejje? operattivi totali tal-B?E, inklu? id-deprezzament u s-servizzi tal-produzzjoni tal-karti tal-flus, ?diedu bi €42 miljun g?al €1,156 miljun (ara ?-?art 17). I?-?ieda meta mqabbla mal-2018 hija dovuta l-aktar g?al spejje? og?la tal-persunal b?ala ri?ultat ta’ (i) numru medju og?la ta’ persunal fl-2019, prin?ipalment fis-supervi?joni bankarja, u (ii) l-ispi?a og?la fir-rigward ta’ benefi??ji o?ra fit-tul, l-aktar min?abba r-rata ta’ skont aktar baxxa u?ata g?all-valutazzjoni attwarja fl-a??ar tal-2019. Min?abba l-implimentazzjoni tal-politika l-?dida g?all-kirjiet fl-2019, l-ispejje? tal-kiri relatati mal-kirjiet, li qabel kienu rikonoxxuti ta?t spejje? amministrattivi, issa huma rre?istrati b?ala deprezzament. B?ala ri?ultat, l-ispejje? amministrattivi kienu inqas, filwaqt li l-ispi?a ta’ deprezzament kienet og?la mis-sena ta’ qabel. L-ispejje? amministrattivi naqsu wkoll min?abba spejje? aktar baxxi relatati mal-persunal tal-a?enzija u l-appo?? estern g?all-konsulenza.

L-ispejje? relatati mas-supervi?joni bankarja huma koperti g?alkollox permezz ta’ tariffi imposti fuq l-entitajiet ta?t supervi?joni[12].

?art 17

Spejje? operattivi u tariffi supervi?orji

(miljuni ta’ EUR)

Sors: B?E.
Noti: L-ispejje? operattivi jinqasmu bejn is-servizzi ta’ bank ?entrali u s-supervi?joni bankarja. L-ispejje? tas-servizzi kondivi?i pprovduti mill-oqsma ta’ ?idma ta’ appo?? tal-B?E ?ew allokati fost dawn i?-?ew? kategoriji. Dawn is-servizzi kondivi?i ji?u pprovduti mill-oqsma ta’ ?idma e?istenti ta' appo?? tal-B?E, inklu?i bini, ?estjoni tar-ri?orsi umani, servizzi amministrattivi, ba?it u kontroll, kontabilità, servizzi legali, komunikazzjoni u traduzzjoni, verifika interna, statistika u servizzi tat-teknolo?ija tal-informazzjoni.


1.4 ?estjoni tar-riskju

Il-?estjoni tar-riskju hi parti kritika tal-attivitajiet tal-B?E u titwettaq permezz ta’ pro?ess kontinwu ta' (i) identifikazzjoni u valutazzjoni tar-riskji, (ii) anali?i tal-istrate?ija u l-politika tar-riskju, (iii) l-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet li jtaffu r-riskju, u (iv) sorveljanza u rappurtar tar-riskju, kollha azzjonijiet sostnuti b’metodolo?iji, pro?essi u sistemi effettivi.

Figura 1

?iklu tal-?estjoni tar-riskju

Il-B?E huwa espost g?al riskji kemm finanzjarji kif ukoll operattivi. Is-sezzjonijiet li ?ejjin jiffokaw fuq dawn ir-riskji, is-sorsi tag?hom u l-oqfsa applikabbli tal-kontroll tar-riskju.

1.4.1 Riskji finanzjarji

Il-Bord E?ekuttiv jipproponi politika u pro?eduri li ji?guraw livell xieraq ta' protezzjoni kontra r-riskji finanzjarji li l-B?E hu espost g?alihom. Il-Kumitat tal-?estjoni tar-Riskju (RMC), li jinkludi esperti mill-banek ?entrali tal-Eurosistema, jikkontribwixxi, fost l-o?rajn, g?as-sorveljanza u l-kejl ta’, u r-rappurtar dwar riskji finanzjarji relatati mal-karta tal-bilan? tal-Eurosistema, u jiddefinixxi u je?amina mill-?did il-metodolo?iji u l-oqfsa asso?jati. B’dan il-mod, l-RMC jg?in lill-korpi de?i?jonali biex ji?i ?gurat livell xieraq ta’ protezzjoni g?all-Eurosistema.

Ir-riskji finanzjarji ji?u mill-attivitajiet ewlenin tal-B?E u mill-iskoperturi asso?jati. L-oqfsa u l-limiti tal-kontroll tar-riskju li ju?a l-B?E biex jamministra l-profil tar-riskju tieg?u f’kull tip ta’ operazzjoni, jirriflettu l-g?anijiet tal-politika jew tal-investiment tad-diversi portafolli kif ukoll il-karatteristi?i tar-riskju tal-assi ba?i.

Biex jissorvelja u jivvaluta r-riskji, il-B?E ju?a g?add ta' metodi tekni?i ta’ valutazzjoni tar-riskju ?viluppati internament. Dawn il-metodi tekni?i huma bba?ati fuq qafas kon?unt ta’ simulazzjoni tar-riskji tas-suq u tal-kreditu. Il-kun?etti, it-teknika u l-kon?etturi tal-mudelli ewlenin li jiffurmaw il-ba?i tal-mi?uri tar-riskju ju?aw standards tal-industrija u dejta tas-suq disponibbli. Ir-riskji huma kwantifikati tipikament bl-i?bilan? mistenni (ES),[13] stmat fil-livell ta' fidu?ja ta’ 99%, fuq perijodu ta’ sena. Jintu?aw ?ew? metodi g?all-kalkolu tar-riskji: (i) il-metodu tal-kontabilità, fejn il-kontijiet ta’ rivalutazzjoni tal-B?E jitqiesu b?ala bafer fl-istimi tal-kalkolu tar-riskju skont ir-regoli applikabbli kollha tal-kontabilità; u (ii) il-metodu finanzjarju, fejn il-kontijiet ta’ rivalutazzjoni ma jitqiesux b?ala bafer fil-kalkolu tar-riskju. Il-B?E jikkalkola wkoll mi?uri o?ra tar-riskju fuq livelli differenti ta’ fidu?ja, jag?mel anali?ijiet ta’ sitwazzjonijiet ta’ sensittività u stress, u jivvaluta tbassir fit-tul tal-iskoperturi u d-d?ul biex dejjem ikollu stampa komprensiva tar-riskji.[14]

Ir-riskji totali tal-B?E naqsu matul is-sena. Fl-a??ar tal-2019, ir-riskji finanzjarji totali g?all-portafolli tal-B?E kollha flimkien, kif imkejlin bl-ES f’livell ta’ fidu?ja ta’ 99% fuq perijodu ta’ sena skont il-metodu tal-kontabilità, kienu ta’ €8.1 biljun, li kien €1.1 biljun i?jed baxx mir-riskji stmati fil-31 ta’ Di?embru 2018. It-tnaqqis jirrifletti riskju aktar baxx tal-munita u tar-rata tal-img?ax fil-portafolli tal-investiment tal-B?E, titjib fil-kwalità tal-kreditu tat-titoli mi?muma fil-portafolli tal-B?E u fidi ta’ titoli mi?muma ta?t l-SMP, is-CBPP1 u s-CBPP2.

Ir-riskju g?all-kreditu ji?i mill-portafolli tal-politika monetarja tal-B?E, mill-portafoll tal-fondi proprji tieg?u u mill-investimenti tar-ri?ervi barranin tieg?u. Waqt li t-titoli mi?muma g?all-g?anijiet tal-politika monetarja ji?u valutati b’kost amortizzat so??ett g?al indeboliment u g?alhekk, fin-nuqqas ta’ bejg?, mhumiex so??etti g?al bidliet fil-prezzijiet asso?jati ma’ migrazzjoni tal-kreditu, xorta wa?da huma so??etti g?al riskju ta’ inadempjenza tal-kreditu. Il-fondi proprji denominati f’euro u r-ri?ervi barranin ji?u valutati bil-prezz tas-suq u, b?ala tali, huma so??etti g?ar-riskju tal-migrazzjoni tal-kreditu u tal-inadempjenza. Ir-riskju tal-kreditu naqas paragunat mis-sena ta’ qabel min?abba titjib fil-kwalità tal-kreditu ta’ bosta djun sovrani Ewropej u fidi fl-investimenti SMP.

Ir-riskju tal-kreditu jittaffa l-i?jed permezz tal-applikazzjoni tal-kriterji tal-eli?ibbiltà, tal-pro?eduri tad-dili?enza dovuta u l-limiti li jvarjaw fil-portafolli kollha.

Ir-riskji tal-munita u tal-materja prima ji?u mill-investimenti tal-B?E f’munita barranija u f’deheb. Ir-riskju tal-munita naqas meta mqabbel mas-sena ta’ qabel min?abba kontijiet ta’ rivalutazzjoni og?la, li ja?ixxu b?ala bafers kontra ?aqliq negattiv tar-rata tal-kambju u l-prezz tad-deheb.

Min?abba r-rwol ta’ dawn l-assi fil-politika, il-B?E ma jfittix li jelimina r-riskji relatati mal-munita u l-materja prima. Minflok, dawn ir-riskji jittaffew permezz tal-kontijiet ta’ rivalutazzjoni e?istenti u d-diversifikazzjoni tal-investimenti fil-muniti differenti u d-deheb.

Ir-ri?ervi barranin tal-B?E u l-fondi proprji denominati f’euro ji?u investiti l-i?jed f’titoli bi d?ul fiss u huma so??etti g?ar-riskju tar-rata tal-img?ax valutat skont is-suq, billi ji?u valutati bil-prezzijiet tas-suq. L-investiment tar-riservi barranin tal-B?E huma prin?ipalment investiti f'assi b'maturità relattivament qasira (ara ?-?art 6 fit-Taqsima 1.3.1 “Karta tal-Bilan?”), filwaqt li l-assi fil-portafoll tal-fondi proprji ?eneralment g?andhom maturitajiet itwal (ara ?-?art 8 fit-Taqsima 1.3.1 “Karta tal-Bilan?”). Dan il-komponent tar-riskju, kif imkejjel skont l-appro?? tal-kontabilità, naqas meta mqabbel mal-2018 li jirrifletti l-i?viluppi fil-kundizzjonijiet tas-suq.

Ir-riskju tar-rata tal-img?ax valutat skont is-suq jittaffa permezz tal-politika tal-allokazzjoni tal-assi u l-kontijiet ta' rivalutazzjoni.

Il-B?E hu so??ett ukoll g?ar-riskju tar-rata tal-img?ax li jirri?ulta mid-diskrepanza bejn ir-rata tal-img?ax li jda??al fuq l-assi tieg?u u r-rata tal-img?ax li j?allas fuq l-obbligazzjonijiet tieg?u, u dan g?andu impatt fuq id-d?ul nett tieg?u mill-img?ax. Dan ir-riskju mhuwiex marbut direttament ma’ xi portafoll partikolari, i?da pjuttost mal-istruttura tal-Karta tal-Bilan? tal-B?E kollha kemm hi, u b’mod partikolari, l-e?istenza ta’ diskrepanzi fil-maturità u r-redditu bejn l-assi u l-obbligazzjonijiet. Huwa mmonitorjat permezz ta’ tbassir tal-profittabilità tal-B?E li jindika li l-B?E huwa mistenni li jkompli jaqla’ d-d?ul mill-img?ax nett fis-snin li ?ejjin.

Din ix-xorta ta’ riskju ti?i amminstrata permezz tal-politika tal-allokazzjoni ta’ assi u tittaffa ulterjorment bl-e?istenza ta’ obbligazzjonijiet mhux remunerati fil-Karta tal-Bilan? tal-B?E.

1.4.2 Riskju operattiv

L-amministrazzjoni tar-riskju operattiv tal-B?E[15] (ORM) tkopri kull riskju mhux finanzjarju.

Il-Bord E?ekuttiv hu responsabbli g?al, u japprova l-politika u l-qafas ORM tal-B?E. Il-Kumitat g?ar-Riskju operattiv (ORC) jg?in lill-Bord E?ekuttiv fil-qadi tar-rwol tieg?u fis-sorveljanza tal-?estjoni tar-riskji operazzjonali. L-ORM hu parti integrali tal-istruttura tal-governanza[16] u l-pro?essi ta’ ?estjoni tal-B?E.

L-g?an ewlieni tal-qafas ORM tal-B?E hu li jag?ti kontribut biex ji?gura li l-B?E jil?aq il-missjoni u l-g?anijiet tieg?u, waqt li j?ares ir-reputazzjoni u l-assi tieg?u kontra t-telf, l-u?u ?a?in u d-danni. Fil-qafas tal-ORM, kull qasam ta’ ?idma hu responsabbli biex jidentifika, jivvaluta, jirrea?ixxi g?al, jirrapporta dwar u jissorvelja r-riskji, l-in?identi u l-kontrolli operattivi tieg?u. F’dan il-kuntest, il-politika tal-B?E relatata mat-tolleranza tar-riskju tipprovdi gwida fir-rigward tal-istrate?iji ta’ reazzjoni g?ar-riskju u l-pro?eduri ta’ a??ettazzjoni tar-riskju. Hi marbuta ma’ matri?i ta’ riskju ta’ ?amsa b’?amsa abba?i ta’ skali ta’ gradazzjoni tal-impatt u l-probabbiltà bl-applikazzjoni ta’ kriterji kwantitattivi u kwalitattivi.

L-ambjent li fih jopera l-B?E hu espost g?al theddid dejjem iktar kumpless u hemm firxa wiesg?a ta’ riskji operattivi asso?jati mal-attivitajiet ta' kuljum tal-B?E. L-oqsma ewlenin ta’ t?assib g?all-B?E jinkludu firxa wiesg?a ta’ riskji mhux finanzjarji li jirri?ultaw minn nies, informazzjoni, sistemi, pro?essi u fornituri esterni ta’ partijiet terzi. Konsegwentement, il-B?E stabbilixxa pro?essi biex jiffa?ilita ?estjoni kontinwa u effettiva tar-riskji operazzjonali tieg?u u biex jintegra l-informazzjoni dwar ir-riskju fil-pro?ess de?i?jonali. Barra minn hekk, il-B?E jiffoka fuq it-titjib tal-kapa?ità ta’ rkupru tieg?u. B?ala tali, ?ew stabbiliti strutturi ta’ reazzjoni u pjani ta’ kontin?enza biex ti?i ?gurata l-kontinwità tal-funzjonijiet kriti?i tan-nego?ju f’ka? ta’ xi tfixkil.


2 Rapporti finanzjarji tal-B?E

2.1 Karta tal-Bilan? sal-31 ta’ Di?embru 2019

Noti: It-totali fir-rapporti finanzjarji u fit-tabelli inklu?i fin-noti jistg?u ma jaqblux min?abba ?ieda/tnaqqis sal-eqreb euro. I?-?ifri 0 u (0) jindikaw ammonti po?ittivi jew negattivi mqarrba g?al ?ero, waqt li s-sing (-) jindika ?ero.


2.2 Kont tal-Profitt u t-Telf g?as-sena li ntemmet fil-31 ta’ Di?embru 2019

Frankfurt am Main, 11 ta’ Frar 2020
Bank ?entrali Ewropew

Christine Lagarde
President


2.3 Politika tal-kontabilità

Forma u pre?entazzjoni tar-rapporti finanzjarji

Ir-rapporti finanzjarji tal-B?E tfasslu skond il-Politika tal-Kontabilità li ?ejjin,[17] li l-Kunsill Governattiv tal-B?E jikkunsidra li tinkiseb pre?entazzjoni ?usta tar-rapporti finanzjarji, li jirriflettu fl-istess ?in in-natura tal-attivitajiet tal-bank ?entrali.

Prin?ipji tal-kontabilità

?ew applikati l-prin?ipji tal-kontabilità li ?ejjin: realtà u trasparenza ekonomika, prudenza, g?arfien ta’ avvenimenti post karta tal-bilan?, materjalità, negozju avvjat, prin?ipju tad-dovuti, konsistenza u komparabbiltà.

Rikonoxximent tal-assi u l-obbligazzjonijiet

L-assi jew l-obbligazzjonijiet jidhru fil-Karta tal-Bilan? biss meta x’aktarx li kull benefi??ju ekonomiku futur marbut mag?hom jg?addi g?al g?and, jew ming?and, il-B?E, meta r-riskji u l-gwadanji sostanzjalment kollha asso?jati mag?hom ikunu ?ew trasferiti lill-B?E, u meta l-prezz jew il-valur tal-assi jew l-ammont tal-obbligazzjonijiet ikunu jistg?u ji?u kalkulati b’mod affidabbli.

Ba?i tal-kontabilità

Il-kontijiet t?ejjew abba?i tal-kost storiku, immodifikat biex jinkludi l-valutazzjoni tas-suq tat-titoli negozjabbli (barra dawk mi?mumin g?all-g?anijiet tal-politika monetarja), tad-deheb u tal-assi u l-obbligazzjonijiet l-o?ra kollha inklu?i fil-karta tal-bilan? u esklu?i minnha denominati f’munita barranija.

It-tran?azzjonijiet f’assi u obbligazzjonijiet finanzjarji jidhru fil-kontijiet bid-data meta jkunu ?ew konklu?i.

Bl-e??ezzjoni tat-tran?azzjonijiet spot f’titoli, it-tran?azzjonijiet fl-istrumenti finanzjarji denominati f’munita barranija jid?lu fil-kontijiet esklu?i mill-karta tal-bilan? bid-data ta’ meta jkunu saru. Fid-data tal-konklu?joni tat-tran?azzjoni, l-entrati esklu?i mill-karta tal-bilan? ji?u riversjati u t-tran?azzjonijiet jidda??lu fil-karta tal-bilan?. Ix-xiri u l-bejg? ta’ munita barranija jaffettwa l-po?izzjoni netta f’munita barranija fid-data ta’ meta jkun sar, u r-ri?ultati realizzati mill-bejg? ji?u kalkulati f’din id-data wkoll. L-img?ax, il-primjums u l-iskontijiet dovuti relatati mal-istrumenti finanzjarji denominati f’munita barranija ji?u kalkulati u jid?lu fil-kontijiet kuljum, u l-po?izzjoni f’munita barranija wkoll ti?i affettwata kuljum minn dawn id-dovuti.

Assi u obbligazzjonijiet f’deheb u f’munita barranija

L-assi u l-obbligazzjonijiet denominati f’munita barranija jinqalbu f’euro bir-rata tal-kambju tad-data tal-karta tal-bilan?. Id-d?ul u l-ispejje? jinqalbu bir-rata tal-kambju tad-data meta jid?lu fil-kontijiet. Ir-rivalutazzjoni ta’ assi u obbligazzjonijiet tal-kambju, fosthom strumenti inklu?i fil-karta tal-bilan? u esklu?i minnha, issir g?al kull munita individwali.

Ir-rivalutazzjoni bil-prezz tas-suq ta’ assi u obbligazzjonijiet denominati f’munita barranija tin?adem b’mod separat mir-rivalutazzjoni tar-rata tal-kambju.

Id-deheb ji?i valutat bil-prezz tas-suq prevalenti fid-data tal-karta tal-bilan?. Ma ssir ebda distinzjoni bejn id-differenzi fir-rivalutazzjoni tal-prezz u tal-munita fil-ka? tad-deheb. Minflok, tid?ol fil-kontijiet valutazzjoni wa?da g?ad-deheb abba?i tal-prezz f’euro g?al kull uqija fina ta’ deheb li, g?as-sena li g?alqet fil-31 ta’ Di?embru 2019, in?admet bir-rata tal-kambju tal-euro mad-dollaru Amerikan fit-31 ta’ Di?embru 2019.

Id-dritt spe?jali ta’ kreditu (SDR) ji?i definit f’termini ta’ basket ta’ muniti u l-valur tieg?u ji?i determinat mis-somma ppe?ata tar-rati tal-kambju ta’ ?ames muniti kbar (id-dollaru Amerikan, l-euro, ir-renminbi ?ini?, il-yen ?appuni? u l-lira sterlina). L-investimenti tal-B?E f’SDRs ?ew konvertiti f’euro bir-rata tal-kambju ta’ euro g?al kull SDR sal-31 ta’ Di?embru 2019.

Titoli

Titoli mi?mumin g?all-g?anijiet tal-politika monetarja
It-titoli mi?mumin attwalment g?all-g?anijiet tal-politika monetarja jid?lu fil-kontijiet b’kost amortizzat su??ett g?al indeboliment.

Titoli o?ra
It-titoli negozjabbli (barra dawk mi?mumin g?all-g?anijiet tal-politika monetarja) u assi simili ji?u valutati jew bil-prezzijiet medji tas-suq jew abba?i tal-kurva tar-rendimenti rilevanti fid-data tal-karta tal-bilan?, g?al kull titolu individwali. L-opzjonijiet inkorporati fit-titoli ma ji?ux separati g?all-g?anijiet tal-valutazzjoni. G?as-sena li g?alqet fil-31 ta’ Di?embru 2019, intu?aw il-prezzijiet medji tas-suq tat-30 ta’ Di?embru 2019. Ishma illikwidi ta’ ekwità u strumenti o?ra ta’ ekwità mi?mumin b?ala investimenti permanenti ji?u valutati bil-prezz tal-akkwist su??ett g?al indeboliment.

Rikonoxximent tad-d?ul

Id-d?ul u l-ispejje? huma rrikonoxxuti fil-perjodu meta jkun da?al jew saret l-ispi?a.[18] Il-qlig? u t-telf realizzat li jsir mill-bejg? ta’ munita barranija, deheb u titoli jid?ol fil-Kont tal-Profitt u t-Telf. Dan il-qlig? u t-telf realizzat ji?i kalkulat b’referenza g?all-prezz medju tal-assi rispettivi.

Il-qlig? mhux realizzat ma ji?ix rikonoxxut b?ala d?ul u ji?i trasferit direttament f’kont ta’ rivalutazzjoni.

It-telf mhux realizzat jid?ol fil-Kont tal-Profitt u t-Telf jekk, fl-a??ar tas-sena, ikun ikbar mill-qlig? tar-rivalutazzjoni pre?edenti li jkun idda??al fil-kont ta’ rivalutazzjoni rispettiv. Dan it-telf mhux realizzat minn titolu jew munita individwali jew mid-deheb ma ji?ix innettjat mal-qlig? mhux realizzat minn titoli jew muniti o?ra jew mid-deheb. Fil-ka? li dan it-telf mhux realizzat minn xi partita jid?ol fil-Kont tal-Profitt u t-Telf, il-prezz medju ta’ din il-partita jitnaqqas bir-rata tal-kambju jew bil-prezz tas-suq tal-a??ar tas-sena. It-telf mhux realizzat fuq is-swaps tar-rati tal-img?ax li jid?ol fil-Kont tal-Profitt u t-Telf fi tmiem is-sena ji?i amortizzat fis-snin ta’ wara.

It-telf mill-indeboliment jid?ol fil-Kont tal-Profitt u t-Telf u ma ji?ix riversjat fis-snin ta’ wara ?lief jekk l-indeboliment jonqos u t-tnaqqis jista’ ji?i relatat ma’ avveniment osservabbli li jse?? wara li l-indeboliment ikun idda??al fil-kontijiet g?all-ewwel darba.

Primjums jew skontijiet fuq titoli ji?u amortizzati fuq il-bqija tal-?ajja kuntrattwali tat-titoli.

Tran?azzjonijiet riversjati

It-tran?azzjonijiet riversjati huma operazzjonijiet li bihom il-B?E jixtri jew ibig? assi bi ftehim ta’ riakkwist jew jag?mel operazzjonijiet ta’ kreditu bil-kollateral.

Fi ftehim ta’ riakkwist, it-titoli jinbieg?u bi flus kontanti bi ftehim li jsir fl-istess ?in biex jer?g?u jinxtraw ming?and il-kontroparti bi prezz miftiehem f’data stabbilita fil-?ejjieni. Kull ftehim ta’ riakkwist jid?ol fil-kontijiet b?ala depo?itu kollateralizzat fuq in-na?a tal-passiv tal-Karta tal-Bilan?. It-titoli li jinbieg?u bi ftehim b?al dan jibqg?u jidhru fil-Karta tal-Bilan? tal-B?E.

Fi ftehim ta’ riakkwist riversjat, it-titoli jinxtraw bi flus kontanti bi ftehim li jsir fl-istess ?in biex jer?g?u jinbieg?u lill-kontroparti bi prezz miftiehem f’data stabbilita fil-?ejjieni. Kull ftehim ta’ ri-akkwist riversjat jid?ol fil-kontijiet b?ala self kollateralizzat fuq in-na?a tal-attiv tal-Karta tal-Bilan? i?da ma ji?ix inklu? fl-investimenti tal-B?E f’titoli.

It-tran?azzjonijiet riversjati (fosthom tran?azzjonijiet ta’ self ta’ titoli) li jsiru fi programm offrut minn istituzzjoni spe?jalizzata jid?lu fil-Karta tal-Bilan? biss meta ji?i provdut kollateral fi flus kontanti u dawn il-flus kontanti jibqg?u ma ji?ux investiti.

Strumenti esklu?i mill-karta tal-bilan?

L-istrumenti tal-munita, ji?ifieri t-tran?azzjonijiet forward tal-kambju, il-forward legs tas-swaps tal-kambju u strumenti o?ra tal-munita li jinvolvu l-kambju minn munita g?all-o?ra f’data fil-?ejjieni, ji?u inklu?i fil-po?izzjoni netta tal-munita barranija biex ji?i kalkulat il-qlig? u t-telf mill-kambju.

L-istrumenti tar-rati tal-img?ax ji?u rivalutati individwalment. It-tibdil ta’ kuljum fil-mar?ni ta’ varjazzjoni tar-rata tal-img?ax ta’ kuntratti futures miftu?in kif ukoll is-swaps tar-rati tal-img?ax li ji?u klerjati permezz ta’ kontroparti ?entrali jid?lu fil-Kont tal-Profitt u t-Telf. Il-valutazzjoni tat-tran?azzjonijiet forward f’titoli u tas-swaps tar-rati tal-img?ax li ma ji?ux klerjati permezz ta’ kontroparti ?entrali tin?adem mill-B?E b’metodi ta’ valutazzjoni a??ettati b’mod ?enerali bi prezzijiet u rati osservabbli tas-suq kif ukoll b’fatturi ta’ skont mid-dati tal-konklu?joni tat-tran?azzjonijiet sad-data tal-valutazzjoni.

Avvenimenti post karta tal-bilan?

Il-valuri tal-assi u l-obbligazzjonijiet ji?u a??ustati g?al avvenimenti li jse??u bejn id-data tal-karta tal-bilan? annwali u d-data meta l-Bord E?ekuttiv jawtorizza l-pre?entazzjoni tal-Kontijiet Annwali tal-B?E g?all-approvazzjoni tal-Kunsill Governattiv, jekk dawn l-avvenimenti jaffettwaw materjalment il-kundizzjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet fid-data tal-karta tal-bilan?.

Avvenimenti importanti post karta tal-bilan? li ma jaffettwawx il-kundizzjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet fid-data tal-karta tal-bilan? jidhru fin-noti.

Bilan?i fi ?dan is-SEB?/bilan?i fi ?dan l-Eurosistema

Il-bilan?i fi ?dan is-SEB? ji?u primarjament mill-?lasijiet transkonfinali fl-Unjjoni Ewropea (UE) li ji?u konklu?i f’euro bi flus tal-banek ?entrali. Dawn it-tran?azzjonijiet fil-bi??a l-kbira tag?hom isiru minn entitajiet privati (i.e. istituzzjonijiet ta’ kreditu, korporazzjonijiet u individwi). Ji?u konklu?i fit-TARGET2 – Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system – u jo?olqu bilan?i bilaterali fil-kontijiet tat-TARGET2 tal-banek ?entrali tal-UE. Dawn il-bilan?i bilaterali ji?u nettjati u mbag?ad ji?u assenjati kuljum lill-B?E, biex b'hekk kull bank ?entrali nazzjonali (B?N) jibqa’ b’po?izzjoni singola bilaterali netta vis-à-vis il-B?E biss. Pagamenti li jsiru mill-B?E u li ji?u finalizzati fit-TARGET2 jaffetwaw ukoll il-po?izzjonijiet singoli bilaterali netti. Dawn il-po?izzjonijiet fil-kotba tal-B?E jirrappre?entaw l-klejm jew l-obbligazzjoni netta ta’ kull B?N kontra l-bqija tas-Sistema Ewropea ta' Banek ?entrali (SEB?). Il-bilan?i fi ?dan l-Eurosistema tal-banek ?entrali nazzjonali ta?-?ona tal-euro vis-à-vis il-B?E li ji?u mit-TARGET2, kif ukoll bilan?i o?ra fi ?dan l-Eurosistema denominati f’euro (e.g. it-tqassim tal-qlig? interim tal-B?E lill-banek ?entrali nazzjonali) ji?u pre?entati fil-Karta tal-Bilan? tal-B?E b?ala po?izzjoni wa?da netta tal-attiv jew tal-passiv u jidhru fi “Klejms o?ra fl-Eurosistema (netti)” jew “Obbligazzjonijiet o?ra fl-Eurosistema (netti)”. Il-bilan?i fi ?dan is-SEB? ta’ B?N li mhumiex fi?-?ona tal-euro vis-à-vis il-B?E, li jirri?ultaw mill-parte?ipazzjoni tag?hom fit-TARGET2,[19] huma ?velati ta?t “Obbligazzjonijiet lejn residenti mhux fi?-?ona tal-euro denominati f’euro”.

Il-bilan?i fi ?dan l-Eurosistema mill-allokazzjoni ta’ karti tal-euro fl-Eurosistema jid?lu b?ala attiv wie?ed nett fi “Klejms relatati mal-allokazzjoni ta’ karti tal-euro fl-Eurosistema” (ara “Karti tal-flus fi?-?irkolazzjoni” iktar ‘l isfel).

Il-bilan?i fi ?dan l-Eurosistema mit-trasferiment ta’ assi f’ri?ervi barranin lill-B?E mill-banek ?entrali nazzjonali li jissie?bu fl-Eurosistema huma denominati f’euro u jid?lu f’“Obbligazzjonijiet ekwivalenti g?at-trasferiment ta’ ri?ervi barranin”.

Assi fissi

Assi fissi, fosthom assi intan?ibbli, i?da bl-e??ezzjoni tal-artijiet u x-xog?lijiet tal-arti, ji?u valutati bil-prezz tal-akkwist li minnu jitnaqqas id-deprezzament. L-artijiet u x-xog?lijiet tal-arti ji?u valutati bil-prezz tal-akkwist. Il-bini prin?ipali tal-B?E hu valutat bil-prezz tal-ispi?a bid-deprezzament imnaqqas u so??ett g?all-indeboliment. G?ad-deprezzament tal-bini ewlieni tal-B?E, l-ispejje? ji?u assenjati lill-komponenti xierqa tal-assi li ji?u deprezzati skont il-kalkolu tal-?ajja utli tag?hom. Id-deprezzament ji?i kalkolat bil-metodu straight-line matul il-?ajja utli mistennija tal-assi, mit-trimestru wara li l-assi jkunu disponibbli g?all-u?u. Il-?ajja utli applikata g?all-kategoriji ewlenin ta’ assi tidher hawn ta?t:

Il-perjodu ta’ deprezzament g?an-nefqa kapitalizzata fuq it-ti?did tal-bini relatata mal-bini mikri b?alissa mill-B?E ?ie a??ustat biex jitqiesu l-avvenimenti li jkollhom impatt fuq il-?ajja utli mistennija tal-assi affettwati.

Il-B?E jwettaq test ta’ indeboliment annwali tal-bini prin?ipali tieg?u u assi g?ad-dritt tal-u?u relatati mal-bini tal-uffi??ji (ara "Kirjiet" iktar ‘l isfel), ibba?at fuq l-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 36 "Indeboliment ta’ assi”. Jekk ji?i identifikat indikatur tal-indeboliment li juri li l-assi jista’ jkun fi stat ta’ indeboliment, issir stima tal-ammont rekuperabbli. Telf min?abba indeboliment ji?i re?istrat fil-Kont tal- Qlig? u t-Telf jekk l-ammont rekuperabbli jkun inqas mill-valur nett deprezzat.

Assi fissi li jqumu inqas minn €10,000 ji?u kan?ellati fis-sena tal-akkwist.

Assi fissi li jikkonformaw mal-kriterji ta’ kapitalizzazzjoni i?da li jkunu g?adhom qeg?din jinbnew jew ji?u ?viluppati jid?lu ta?t l-intestatura “Assi li qeg?din jinbnew”. L-ispejje? relatati ji?u trasferiti fl-intestaturi rilevanti tal-assi fissi meta l-assi jsiru disponibbli biex jintu?aw.

Kiri

G?all-kirjiet kollha li jinvolvu assi tan?ibbli, l-assi marbut mad-dritt tal-u?u u r-responsabbiltà g?all-kiri huma rikonoxxuti fuq il-Karta tal-Bilan? fid-data tal-bidu tal-kera, u inklu?i ta?t “Assi fissi tan?ibbli u intan?ibbli” u “Varji (obbligazzjonijiet)”, rispettivament.

Assi marbuta mad-dritt tal-u?u ji?u vvalutati fil-kost bid-deprezzament imnaqqas. Barra minn hekk, assi tad-dritt tal-u?u relatati ma’ bini ta’ uffi?ini huma wkoll so??etti g?al indeboliment (fir-rigward ta’ test ta’ indeboliment annwali ara “Assi fissi” iktar ‘l fuq). Id-deprezzament hu kkalkolat fuq ba?i dritta mid-data tal-bidu sa jew it-tmiem tal-?ajja utli tal-assi ta’ dritt tal-u?u jew it-tmiem tal-perjodu tal-kiri, liema ji?i l-ewwel.

Ir-responsabbiltà tal-kera hija inizjalment imkejla bil-valur pre?enti tal-?lasijiet futuri tal-kera (li jinkludu biss komponenti tal-kiri), skontati bl-u?u tar-rata inkrementali tas-self tal-B?E. Sussegwentement, ir-responsabbiltà tal-kiri titkejjel bi spi?a amortizzata bl-u?u tal-metodu ta’ interess effettiv. L-ispi?a relatata mal-img?ax hija rre?istrata fil-Kont tal-Profitt u Telf ta?t “Spejje? o?ra tal-img?ax”. Meta jkun hemm bidla fil-pagamenti ta’ kiri futuri li jirri?ultaw minn bidla f’indi?i jew rivalutazzjoni o?ra tal-kuntratt e?istenti, ir-responsabbiltà tal-kera ti?i mkejla mill-?did. Kull kejl mill-?did b?al dan jirri?ulta f'a??ustament korrispondenti g?all-ammont mi?mum fil-kotba tal-assi ta’ dritt tal-u?u.

Kiri g?al ?mien qasir b’tul ta’ 12-il xahar jew inqas u kirjiet ta’ assi ta’ valur baxx ta?t €10,000 (konsistenti mal-limitu u?at g?ar-rikonoxximent ta’ assi fissi) huma rre?istrati b?ala spi?a fil-Kont tal-Profitt u Telf.

Il-benefi??ji tal-B?E ta’ wara l-impjieg, benefi??ji o?ra fit-tul u benefi??ji tat-terminazzjoni

Il-B?E j?addem skemi ta’ benefi??ji definiti g?all-persunal tieg?u u g?all-membri tal-Bord E?ekuttiv, kif ukoll g?all-membri tal-Bord Supervi?orju impjegati mill-B?E.

L-iskema ta’ pensjoni tal-persunal hija finanzjata b’assi mi?mumin f’fond ta’ benefi??ji fit-tul g?all-impjegati. Il-kontribuzzjonijiet obbligatorji li jsiru mill-B?E u l-persunal huma riflessi fl-istruttura ta’ benefi??ji definiti tal-iskema. Il-persunal jistg?u jag?mlu kontribuzzjonijiet addizzjonali fuq ba?i volontarja fi struttura ta’ kontribuzzjoni definita li jistg?u jintu?aw biex jipprovdu benefi??ji addizzjonali.[20] Dawn il-benefi??ji addizzjonali ji?u kalkolati bl-ammont tal-kontribuzzjonijiet volontarji flimkien mar-redditi mill-investiment li ji?u minn dawk il-kontribuzzjonijiet.

Hemm provvedimenti mhux finanzjati g?all-benefi??ji ta’ wara l-impjieg u benefi??ji o?ra fit-tul tal-membri tal-Bord E?ekuttiv tal-B?E u l-membri tal-Bord Supervi?orju impjegati mill-B?E. G?all-membri tal-persunal hemm provvedimenti mhux finanzjati g?all-benefi??ji ta’ wara l-impjieg minbarra l-pensjonijiet u g?al benefi??ji o?ra fit-tul u benefi??ji tat-terminazzjoni.

Obbligazzjoni tal-benefi??ji definit nett
L-obbligazzjoni rikonoxxuta fil-Karta tal-Bilan? fil-partita “Obbligazzjonijiet Varji” fir-rigward tal-iskemi tal-benefi??ji definiti, inklu?i benefi??ji o?ra fit-tul u benefi??ji tat-terminazzjoni, hi l-valur attwali tal-obbligu tal-benefi??ji definiti fid-data tal-karta tal-bilan?, li minnu jitnaqqas il-valur ?ust tal-assi tal-iskema u?ati biex jiffinanzjaw l-obbligu.

L-obbligu tal-benefi??ji definiti ji?i kalkulat kull sena minn attwarji indipendenti bl-u?u tal-metodu tal-unità ta’ kreditu prevista. Il-valur attwali tal-obbligu tal-benefi??ji definiti ji?i kalkolat billi l-valutazzjoni tal-likwidità fil-?ejjieni ti?i skontata b’rata determinata b’referenza g?ar-redditi tas-suq fid-data tal-karta tal-bilan? ta’ bonds korporattivi ta’ kwalità tajba denominati f’euro li jkollhom l-istess termini ta’ maturità b?al dawk tal-obbligu tal-pensjoni.

Il-qlig? u t-telf attwarjali jista’ ji?i minn a??ustamenti g?all-esperjenza (fejn ir-ri?ultati attwali jkunu differenti mit-tbassir attwarjali li jkun sar qabel) u minn tibdil fit-tbassir attwarjali.

Kost nett tal-benefi??ju definit
L-ispi?a netta tal-benefi??ji definiti tinqasam f’komponenti li jid?lu fil-Kont tal-Profitt u t-Telf u kalkoli ?odda fir-rigward tal-benefi??ji ta’ wara l-impjieg li jid?lu fil-“Kontijiet ta’ rivalutazzjoni” tal-Karta tal-Bilan?.

L-ammont nett li jid?ol fil-Kont tal-Profitt u t-Telf ji?bor fih:

  1. l-ispi?a tas-servizz kurrenti tal-benefi??ji definiti dovuti g?al dik is-sena;
  2. l-ispi?a tas-servizz tal-img?oddi tal-benefi??ji definiti li tirri?ulta minn emenda fl-iskema;
  3. l-img?ax nett bir-rata ta’ skont fuq l-obbligazzjoni netta tal-benefi??ji definiti;
  4. kalkoli ?odda fir-rigward ta’ benefi??ji fit-tul o?rajn u benefi??ji tat-terminazzjoni ta' tul ta' ?mien, jekk ikun hemm, fl-intier tag?hom.

L-ammont nett li jidher fil-“Kontijiet ta’ rivalutazzjoni” jinkludi l-partiti li ?ejjin:

  1. il-qlig? u t-telf attwarjali fuq l-obbligu tal-benefi??ji definiti;
  2. ir-redditu attwali fuq l-assi tal-iskema, minbarra l-ammonti inklu?i fl-img?ax nett fuq l-obbligazzjoni netta tal-benefi??ji definiti;
  3. kwalunkwe tibdil fl-effett tal-limitu massimu tal-assi, minbarra l-ammonti inklu?i fl-img?ax nett fuq l-obbligazzjoni netta tal-benefi??ji definiti.

Dawn l-ammonti ji?u valutati kull sena minn attwarji indipendenti biex ji?i stabbilit il-passiv xieraq fir-rapporti finanzjarji.

Karti tal-flus fi?-?irkolazzjoni

Il-B?E u l-banek ?entrali nazzjonali ta?-?ona tal-euro, li flimkien jag?mlu l-Eurosistema, jo?or?u l-karti tal-euro.[21] It-total tal-valur tal-karti tal-euro fi?-?irkolazzjoni ji?i allokat lill-banek ?entrali tal-Eurosistema fl-a??ar jum tax-xog?ol ta’ kull xahar skont l-iskema tal-allokazzjoni tal-karti tal-flus.[22]

Il-B?E ?ie allokat sehem ta’ 8% tal-valur totali tal-karti tal-euro fi?-?irkolazzjoni, li jidher fil-Karta tal-Bilan? fil-partita tal-passiv “Karti tal-flus fi?-?irkolazzjoni”. Is-sehem tal-B?E mill-?ru? totali ta’ karti tal-euro huwa kopert bi klejms mal-banek ?entrali nazzjonali. Dawn il-klejms, li jrendu l-img?ax,[23] jidhru fis-subpartita “Klejms fi ?dan l-Eurosistema: klejms relatati mal-allokazzjoni ta’ karti tal-euro fl-Eurosistema” (ara “Bilan?i fi ?dan is-SEB?/bilan?i fi ?dan l-Eurosistema” iktar ‘l fuq). Id-d?ul mill-img?ax fuq dawn il-klejms jid?ol fil-Kont tal-Profitt u t-Telf fil-partita “D?ul mill-img?ax tal-allokazzjoni ta’ karti tal-euro fl-Eurosistema”.

Tqassim tal-qlig? interim

Ammont li jkun daqs id-d?ul tal-B?E mill-karti tal-euro fi?-?irkolazzjoni u d-d?ul mit-titoli mi?mumin g?all-g?anijiet tal-politika monetarja (a) fil-Programm tas-Swieq tat-Titoli, (b) fit-tielet programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti, (c) fil-programm ta’ xiri ta’ titoli koperti b’assi, u (d) fil-programm ta’ xiri ta’ assi mis-settur pubbliku jitqassam f’Jannar tas-sena ta’ wara permezz ta’ tqassim tal-qlig? interim, sakemm il-Kunsill Governattiv ma jidde?idix mod ie?or.[24] Jitqassam kollu sakemm ma jkunx og?la mill-qlig? nett tal-B?E g?al dik is-sena, u su??ett g?al de?i?joni tal-Kunsill Governattiv li jag?mel trasferimenti fil-provvediment g?ar-riskji finanzjarji. Il-Kunsill Governattiv jista’ jidde?iedi wkoll li jnaqqas l-ammont tad-d?ul fuq il-karti tal-flus tal-euro fi?-?irkolazzjoni li g?andu jitqassam f'Jannar bl-ammont tal-ispejje? im?arrbin mill-B?E b'konnessjoni mal-?ru? u l-ippro?essar tal-karti tal-flus tal-euro.

Bidliet fil-politika tal-kontabilità

Sal-a??ar tal-2018 il-B?E rre?istra spejje? relatati ma’ kuntratti ta’ kiri ta?t “Spejje? Amministrattivi” fil-Kont tal-Profitt u Telf kemm dam il-kuntratt. Wara l-?ru? tal-Istandard Internazzjonali tar-Rapporta?? Finanzjarju (IFRS) 16-il “Kirja”, il-B?E immodifika l-politika tal-kontabilità tieg?u mill-1 ta’ Jannar 2019. Fl-applikazzjoni inizjali, il-B?E vvaluta mill-?did il-kuntratti kollha tal-kiri li jinvolvu assi fissi biex jiddetermina jekk jissodisfawx id-definizzjoni ta’ kiri skont il-politika l-?dida tal-kontabilità. Il-kirjiet identifikati ?ew rikonoxxuti bl-u?u ta’ appro?? retrospettiv modifikat, li skont dan l-assi ta' dritt tal-u?u huwa ugwali g?all-obbligazzjoni relatata g?all-kiri. B?ala ri?ultat, l-informazzjoni komparattiva ma ?ietx imtennija.

L-assi u l-obbligazzjonijiet ri?ultanti g?all-u?u tad-dritt li jirri?ultaw rikonoxxuti fuq il-Karti tal-Bilan? sal-1 ta’ Jannar 2019 ta?t “Assi fissi tan?ibbli u intan?ibbli” u “Varji (obbligazzjonijiet)” huma kif ?ej:

L-ispejje? relatati ji?u rre?istrati fil-Kont tal-Profitt u Telf ta?t “Spejje? o?ra ta’ img?ax” u “Deprezzament ta’ assi fissi tan?ibbli u intan?ibbli”.

Affarijiet o?ra

Skont l-Artikolu 27 tal-Istatut tas-SEB?, u abba?i ta’ rakkomandazzjoni tal-Kunsill Governattiv, il-Kunsill tal-UE approva l-?atra ta’ Baker Tilly GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf (Repubblika Federali tal-?ermanja) b?ala l-awdituri esterni tal-B?E g?al perijodu ta’ ?ames snin sa tmiem is-sena finanzjarja 2022. Dan il-perijodu ta’ ?ames snin jista’ ji?i esti? sa sentejn finanzjarji addizzjonali.


2.4 Noti dwar il-Karta tal-Bilan?

Nota 1 - Deheb u ammonti ri?evibbli f’deheb

Fil-31 ta’ Di?embru 2019 il-B?E kellu 16,229,522 uqija[25] ta’ deheb fin, li l-valur tas-suq tieg?u kien jammonta g?al €21,976 miljun (2018: €18,193 miljun). Fl-2019 ma saret ebda tran?azzjoni fid-deheb u l-investimenti tal-B?E g?alhekk baqg?u l-istess meta jitqabblu mal-livell tag?hom fil-31 ta’ Di?embru 2019. I?-?ieda fil-valur ekwivalenti f’euro ta’ dawn l-investimenti kien dovut g?a?-?ieda fil-prezz tas-suq tad-deheb f’termini ta' euro (ara “Assi u obbligazzjonijiet f’deheb u f’munita barranija” fit-Taqsima 2.3 “Politika ta’ kontabilità” u n-nota 14 “Kontijiet ta’ rivalutazzjoni”).

Nota 2 - Klejms ma’ residenti barra ?-?ona tal-euro u ta?-?ona tal-euro denominati f’munita barranija

Nota 2.1 - Ammonti ri?evibbli mill-FMI

Dan l-attiv jirrappre?enta l-investimenti tal-B?E fi drittijiet spe?jali ta’ kreditu (SDRs) u kien jammonta g?al €710 miljun sal-31 ta’ Di?embru 2018 (2018: €692 miljun). Jo?ro? mir-ri?ultat ta’ dispo?izzjoni re?iproka mal-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) ta’ xiri u bejg? ta’ SDRs li biha l-FMI huwa awtorizzat jiddisponi l-bejg? jew l-akkwist ta’ SDRs bl-euro, f’isem il-B?E, f’limiti li jiddefinixxu l-anqas u l-og?la investiment. G?all-g?anijiet tal-kontabilità, l-SDRs jitqiesu b?ala munita barranija (ara “Assi u obbligazzjonijiet f’deheb u f’munita barranija” fit-Taqsima 2.3 “Politika tal-kontabilità”). I?-?ieda fil-valur tal-investimenti tal-B?E f’SDRs kienet dovuta g?all-apprezzament tal-SDR mal-euro fl-2019 u l-img?ax fuq id-d?ul ir?evut matul is-sena.

Nota 2.2 - Bilan?i ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni o?ra; u klejms ma’ residenti ta?-?ona tal-euro denominati f’munita barranija

Dawn i?-?ew? partiti jikkonsistu f’bilan?i ma’ banek u self denominat f’munita barranija, u f’investimenti f’titoli denominati f’dollari Amerikani u yen ?appuni?i u renminbi ?ini?i.

Il-valur totali ta’ dawn l-o??etti ?died fl-2019 min?abba l-investiment mill-?did tad-d?ul ri?evut matul is-sena, primarjament fuq il-portafoll tad-dollaru Amerikan, u l-apprezzament kemm tad-dollaru Amerikan kif ukoll tal-yen ?appuni? kontra l-euro.

L-investimenti netti tal-B?E f’munita barranija[26] sal-31 ta’ Di?embru 2019 kienu kif ?ej:

Nota 3 - Klejms o?ra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu ta?-?ona tal-euro denominati f’euro

Fil-31 ta’ Di?embru 2019 din il-partita kienet tikkonsisti mill-bilan?i tal-kontijiet kurrenti ma’ residenti ta?-?ona tal-euro li kienu jammontaw g?al €109 miljun (2018: €300 miljun).

Nota 4 - Titoli ta’ residenti ta?-?ona tal-euro denominati f’euro

Nota 4.1 - Titoli mi?muma g?all-g?anijiet tal-politika monetarja

Fil-31 ta’ Di?embru 2019 din il-partita kienet tikkonsisti f’titoli akkwistati mill-B?E fl-ambitu tat-tliet programmi ta’ xiri ta’ bonds garantiti (CBPPs), il-Programm tas-Swieq tat-Titoli (SMP), il-programm ta’ xiri ta’ titoli koperti b’assi (ABSPP) u l-programm ta’ xiri mis-settur pubbliku (PSPP).[27]

Xiri fl-ewwel CBPP kien finalizzat fit-30 ta’ ?unju 2010, waqt li t-tieni CBPP spi??a fil-31 ta’ Ottubru 2012. Il-Kunsill Governattiv idde?ieda li jwaqqaf xiri SMP fis-6 ta’ Settembru 2012.

Fl-1 ta’ Novembru l-Eurosistema re?g?et bdiet ix-xiri nett tag?ha ta?t il-programm ta’ xiri ta’ assi tag?na (APP)[28] b’pass ta’ kull xahar ta’ medja ta’ €20 biljun. Dan segwa perjodu ta’ g?axar xhur minn tmiem l-2018 li matulu l-Eurosistema investiet mill-?did, s?a?, il-pagamenti prin?ipali mit-titoli maturi mixtrija ta?t l-APP. Il-Kunsill Governattiv jistenna li x-xiri jibqa’ jsir sakemm ikun me?tie? biex insa??u l-impatt tal-akkomodament tar-rati tal-politika tieg?u, u li jintemm ftit qabel jibda jg?olli r-rati tal-img?ax ewlenin tal-B?E. Il-Kunsill Governattiv bi?siebu wkoll li jkompli l-investimenti mill-?did g?al perijodu esti? ta’ ?mien lil hinn mid-data meta il-Kunsill Governattiv jibda jg?olli r-rati tal-img?ax ewlenin tal-B?E, u fi kwalunkwe ka? sakemm ikun me?tie? biex jin?ammu kundizzjonijiet favorevoli ta' likwidità u grad abbundanti ta’ akkomodament monetarju.

It-titoli akkwistati f’dawn il-programmi kollha ji?u valutati fuq ba?i ta’ kost amortizzat su??ett g?al indeboliment (ara “Titoli” fit-Taqsima 2.3 “Politika tal-kontabilità”).

Il-kost amortizzat tat-titoli mi?mumin mill-B?E kif ukoll il-valur tas-suq tag?hom[29] (li ma jid?olx fil-Karta tal-Bilan? jew fil-Kont tal-Qlig? u t-Telf u jing?ata biss g?all-finijiet ta’ tqabbil) huma kif ?ej:

It-tnaqqis fil-valur tal-kost amortizzat tal-portafolli mi?mumin fl-ewwel u t-tieni CBPPs u l-SMP kien dovut g?all-fidi. It-tnaqqis fil-valur tal-kost amortizzat tat-titoli mi?muma ta?t il-PSPP kien dovut g?ar-ri?ultat nett tal-amortizzazzjoni tal-primjums u l-iskontijiet, li aktar milli jikkumpensaw ix-xiri nett li sar fl-a??ar xahrejn tal-2019.

Il-Kunsill Governattiv jevalwa regolarment ir-riskji finanzjarji asso?jati mat-titoli mi?mumin f’dawn il-programmi kollha.

It-testijiet tal-indeboliment isiru kull sena bl-u?u ta’ dejta ta’ tmiem is-sena, u ji?u approvati mill-Kunsill Governattiv. F’dawn it-testijiet, l-indikaturi tal-indeboliment ji?u evalwati separatament g?al kull programm. Fil-ka?ijiet fejn l-indikaturi tal-indeboliment ?ew osservati, saret anali?i o?ra biex tikkonferma li l-flussi tal-likwidità tat-titoli ta’ ba?i ma ?ewx affettwati minn avveniment ta’ indeboliment. Skont ir-ri?ultati tat-testijiet tal-indeboliment ta’ din is-sena, ma ?ie re?istrat ebda telf mill-B?E fuq it-titoli mi?mumin fil-portafolli tieg?u tal-politika monetarja fl-2019.

Nota 5 - Obbligazzjonijiet fi ?dan l-Eurosistema

Nota 5.1 - Klejms relatati mal-allokazzjoni ta’ karti tal-euro fl-Eurosistema

Din il-partita tikkonsisti fil-klejms tal-B?E vis-à-vis il-B?N ta?-?ona tal-euro relatati mal-allokazzjoni ta’ karti tal-euro fl-Eurosistema (ara “Karti tal-flus fi?-?irkolazzjoni” fit-Taqsima 2.3 “Politiki ta’ kontabbiltà”) u li fil-31 ta’ Di?embru 2019 kienu jammontaw g?al €103,420 miljun (2018: €98,490 miljun). Ir-remunerazzjoni ta’ dawn il-klejms ti?i kalkulata kuljum bl-a??ar rata tal-img?ax mar?inali disponibbli u?ata mill-Eurosistema fl-offerti tag?ha g?all-operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament[30] (ara n-nota 22.2 “D?ul mill-img?ax tal-allokazzjoni ta’ karti tal-euro fl-Eurosistema”).

Noti 6 - Assi o?rajn

Nota 6.1 - Assi fissi tan?ibbli u intan?ibbli

Dawn l-assi kienu jikkonsistu fl-o??etti li jidhru hawn ta?t fil-31 ta’ Di?embru 2019:

Sal-1 ta’ Jannar 2019 il-B?E rrikonoxxa ta?t bini tad-dritt tal-u?u prin?ipalment ta’ uffi?ini mikrija u ta?t tag?mir g?ad-dritt tal-u?u fa?ilitajiet li joperaw ta’ bini relatati, kif ukoll tag?mir tal-uffi??ju u ie?or.

Fir-rigward tal-bini prin?ipali tal-B?E u uffi?ini tad-dritt tal-u?u, fl-a??ar tas-sena sar test tal-indeboliment u ma ?ie re?istrat ebda telf min?abba indeboliment.

Noti 6.2 - Assi finanzjarji o?rajn

Din il-partita tikkonsisti l-aktar mill-investiment tal-fondi proprji tal-B?E, mi?mum b?ala kontroparti diretta g?all-kapital u r-ri?ervi, u l-provvediment g?ar-riskji tar-rata tal-kambju. Tinkludi wkoll 3,211-il sehem fil-Bank g?all-?lasijiet Internazzjonali (BIS) bil-prezz tal-akkwist ta’ €42 miljun.

Il-komponenti ta’ din il-partita huma kif ?ej:

I?-?ieda netta f'din il-partita fl-2019 kienet dovuta l-aktar g?all-investiment mill-?did tad-d?ul mill-img?ax i??enerat mill-portafoll tal-fondi proprji u g?a?-?ieda fil-valur tas-suq tat-titoli mi?mumin f’dan il-portafoll

Nota 6.3 - Differenzi fir-rivalutazzjoni ta’ strumenti esklu?i mill-karta tal-bilan?

Din il-partita tikkonsisti f’tibdil fil-valutazzjoni tat-tran?azzjonijiet swap u forward f’munita barranija li kienu pendenti fil-31 ta’ Di?embru 2019 (ara n-nota 19 “Tran?azzjonijiet swap u forward tal-kambju”). Dawn il-bidliet fil-valutazzjoni ammontaw g?al €619 miljun (2018: €578 miljun) u huma r-ri?ultat tal-konver?joni ta' tran?azzjonijiet simili fl-ekwivalenti tag?hom f’euro bir-rati tal-kambju tad-data tal-karta tal-bilan?, imqabblin mal-valuri f’euro li jirri?ultaw mill-konver?joni tat-tran?azzjonijiet bil-prezz medju tal-munita barranija rispettiva f’dik id-data (ara “Strumenti esklu?i mill-karta tal-bilan?” u “Assi u obbligazzjonijiet f’deheb u f’munita barranija” fit-Taqsima 2.3, “Politika tal-kontabilità”).

Not 6.4 - Dovuti u spejje? im?allsin bil-quddiem

Fil-31 ta’ Di?embru 2019 din il-partita kienet tammonta g?al €2,572 miljun (2018: €2,738 miljun). Din il-partita kienet tinkludi primarjament l-img?ax tal-kupun dovut fuq it-titoli, inklu? l-img?ax pendenti m?allas mal-akkwist, li kien jammonta g?al €2,431 miljun (2018: €2,589 miljun) (ara n-nota 2.2 “Bilan?i ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni o?ra; u klejms ma’ residenti ta?-?ona tal-euro denominati f’munita barranija”, in-nota 4 “Titoli ta’ residenti ta?-?ona tal-euro denominati f’euro” u n-nota 6.2 “Assi finanzjarji o?ra”).

Barra minn hekk, din il-partita tinkludi (a) d?ul dovut minn pro?etti komuni tal-Eurosistema (ara n-nota 27, “D?ul ie?or”); (b) ?lasijiet varji bil-quddiem; u (c) d?ul dovut mill-img?ax fuq assi finanzjarji u obbligazzjonijiet o?ra.

Nota 6.5 - Varji

Fil-31 ta’ Di?embru 2019 din il-partita ammontat g?al €2,221 miljun (2018: €2,039 miljun) kienet tinkludi primarjament l-ammont dovut tat-tqassim tal-qlig? interim tal-B?E ta’ of €1,431 miljun (2018: €1,191 miljun) (ara “Tqassim tal-qlig? interim” fit-Taqsima 2.3 “Politika tal-kontabilità” u n-nota 11.2, “Obbligazzjonijiet o?ra fl-Eurosistema (netti)”).

Tinkludi wkoll bilan?i b’valur ta’ €757 miljun (2018: €567 miljun) relatati ma' tran?azzjonijiet swap u forward f’munita barranija pendenti fil-31 ta’ Di?embru 2019 li rri?ultaw mill-konver?joni ta’ dawn it-tran?azzjonijiet fl-ekwivalenti f’euro bil-prezz medju tal-munita rispettiva fid-data tal-karta tal-bilan?, imqabblin mal-valuri f’euro li bihom it-tran?azzjonijiet da?lu fil-kontijiet g?all-ewwel darba (ara “Strumenti esklu?i mill-karta tal-bilan?” fit-Taqsima 2.3 “Politika tal-kontabilità”).

Fil-31 ta’ Di?embru 2018 din il-partita kienet tinkludi wkoll ammont ta' €244 miljun li jikkorrispondu mat-tariffi supervi?orji annwali ri?evibbli mill-entitajiet sorveljati, billi l-B?E iffattura dawn it-tariffi lill-entitajiet ta?t supervi?joni f'Di?embru 2018 b’data ta’ ?las f’Jannar 2019. It-tariffi supervi?orji g?as-sena kurrenti ?ew iffatturati f'Ottubru 2019 b’data ta’ ?mien f’Di?embru 2019, u b?ala ri?ultat il-ma??oranza n?abret fl-istess sena finanzjarja.

Nota 7 - Karti tal-flus fi?-?irkolazzjoni

Din il-partita tikkonsisti mis-sehem tal-B?E (8%) mit-total ta’ karti tal-flus tal-euro fi?-?irkolazzjoni (ara “Karti tal-flus fi?-?irkolazzjoni” fit-Taqsima 2.3 “Politika tal-kontabilità”) u fil-31 ta’ Di?embru 2018 kienet tammonta g?al €103,420 miljun (2018: €98,490 miljun).

Nota - 8 Obbligazzjonijiet o?ra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu ta?-?ona tal-euro denominati f’euro

Il-banek ?entrali tal-Eurosistema g?andhom il-possibbiltà li ja??ettaw flus kontanti b?ala kollateral fil-fa?ilitajiet tag?hom ta’ self ta’ titoli fil-PSPP, bla ma jkollhom jinvestuhom mill-?did. Fil-ka? tal-B?E, dawn l-operazzjonijiet isiru permezz ta’ istituzzjoni spe?jalizzata.

Sat-Tlieta, 31 ta’ Di?embru 2019 il-valur pendenti ta’ tran?azzjonijiet b?al dawn ta’ self ta’ titoli PSPP li saru ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu ta?-?ona tal-euro kien ta’ €1,325 miljun (2018: €1,399 miljun). Il-flus kontanti a??ettati b?ala kollateral ?ew trasferiti f'kontijiet tat-TARGET2. Billi l-flus kontanti baqg?u ma ?ewx investiti sa tmiem is-sena, dawn it-tran?azzjonijiet da?lu fil-Karta tal-Bilan? (ara “Tran?azzjonijiet riversjati” fit-Taqsima 2.3 “Politika tal-kontabilità”).[31]

Nota 9 - Obbligazzjonijiet ma’ residenti o?ra ta?-?ona tal-euro denominati f’euro

Noti 9.1 - Obbligazzjonijiet o?rajn

Sat-Tlieta, 31 ta' Di?embru 2019, din il-po?izzjoni ammontat g?al €20,466 miljun (2018: €9,152 miljun). Din il-partita tinkludi depo?iti tal-Fa?ilità Ewropea ta’ Stabbiltà Finanzjarja (EFSF) u l-Mekkani?mu Ewropew ta' Stabbiltà (ESM). Skont l-Artikolu 21 tal-Istatut tas-SEBC, il-B?E jista’ ja?ixxi b?ala a?ent fiskali g?al istituzzjonijiet, korpi, uffi??ji jew a?enziji tal-Unjoni, gvernijiet ?entrali, re?jonali, lokali jew awtoritajiet pubbli?i o?ra, korpi o?ra regolati bil-li?i pubblika, jew intrapri?i pubbli?i ta’ Stati Membri.

Din il-partita tinkludi wkoll depo?iti jew pagamenti ta’ fondi a??ettati mill-B?E u li jsiru minn jew f’isem il-parte?ipanti fl-EURO1 u RT1[32] li jintu?aw b?ala fond ta' garanzija g?all-EURO1 jew biex isostnu s-saldu fl-RT1.

Nota 10 - Obbligazzjonijiet ma’ residenti mhux ta?-?ona tal-euro denominati f’euro

Sat-Tlieta, 31 ta’ Di?embru 2019, din il-po?izzjoni ammontat g?al €7,245 miljun (2018: €10,361 miljun). L-akbar komponent kien ammont ta’ €3,350 miljun (2018: €3,682 miljun) li jirri?ulta mid-dispo?izzjoni re?iproka permanenti tal-munita mal-Federal Reserve Bank of New York. B’din id-dispo?izzjoni, il-Federal Reserve System tipprovdi dollari Amerikani lill-B?E permezz ta’ tran?azzjonijiet swap biex ji?i provdut finanzjament f’dollari Amerikani g?al ?mien qasir lil kontropartijiet tal-Eurosistema. Il-B?E jag?mel tran?azzjonijiet swap back-to-back simultanji mal-banek ?entrali nazzjonali ta?-?ona tal-euro li ju?aw dawn il-fondi biex imexxu operazzjonijiet g?all-provvediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani ma’ kontropartijiet fl-Eurosistema b?ala tran?azzjonijiet riversjati. It-tran?azzjonijiet swap back-to-back jo?olqu bilan?i fi ?dan l-Eurosistema bejn il-B?E u l-banek ?entrali nazzjonali (ara n-nota 11.2 “Obbligazzjonijiet o?ra fl-Eurosistema (netti)”). Barra minn hekk, it-tran?azzjonijiet swap li jsiru mal-Federal Reserve u l-banek ?entrali nazzjonali ta?-?ona tal-euro jo?olqu klejms u obbligazzjonijiet forward li jid?lu fil-kontijiet esklu?i mill-karta tal-bilan? (ara n-nota 19 “Tran?azzjonijiet swap u forward tal-kambju”).

Din il-partita kienet tinkludi wkoll ammont ta’ €3,271 miljun (2018: €4,619 biljun) li kien jikkonsisti f’bilan?i mi?mumin mal-B?E minn banek ?entrali barra ?-?ona tal-euro li jo?or?u minn, jew li huma l-kontroparti ta’, tran?azzjonijiet pro?essati permezz tas-sistema TARGET2. It-tnaqqis f’dawn il-bilan?i fl-2019 kien dovut g?al pagamenti minn residenti barra ?-?ona tal-euro lil residenti ta?-?ona tal-euro.

Il-bqija ta’ din il-partita tikkonsisti minn ammont ta’ €625 miljun (2018: €2,059 miljun) minn tran?azzjonijiet pendenti ta’ self ta’ titoli fil-PSPP li saru ma’ residenti barra ?-?ona tal-euro, fejn da?lu flus kontanti b?ala kollateral u ?ew trasferiti g?all-kontijiet tat-TARGET2 (ara n-nota 8, “Obbligazzjonijiet o?ra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu ta?-?ona tal-euro denominati f’euro”).

Nota 11 - Obbligazzjonijiet fi ?dan l-Eurosistema

Nota 11.1 - Obbligazzjonijiet ekwivalenti g?at-trasferiment ta’ ri?ervi barranin

Dawn jirrappre?entaw l-obbligazzjonijiet ma' B?N ta?-?ona tal-euro li ori?inaw mit-trasferiment ta’ assi f’ri?ervi barranin lill-B?E meta ssie?bu fl-Eurosistema. Bis-sa??a tal-Artikolu 30.2 tal-Istatut tas-SEB?, dawn il-kontribuzzjonijiet huma ffissati fi proporzjon g?as-sehem tal-B?N fil-kapital sottoskritt tal-B?E. Wara l-a??ustament ta’ ?ames snin tal-ippe?ar tal-B?N fl-iskema tas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-B?E fl-1 ta’ Jannar 2019, l-ippe?ar tal-B?N ta?-?ona tal-euro fil-kapital sottoskritt tal-B?E naqas (ara n-nota 15 "Kapital u ri?ervi"). Dan irri?ulta fi tnaqqis f’dawn l-obbligazzjonijiet b’€448 miljun g?al €40,344 miljun, kif jidher fit-tabella hawn ta?t.

Ir-remunerazzjoni ta’ dawn l-obbligazzjonijiet ti?i kalkulata kuljum bl-a??ar rata tal-img?ax mar?inali disponibbli u?ata mill-Eurosistema fl-offerti tag?ha g?all-operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament, a??ustata biex ma tirrifletti ebda qlig? mill-komponent tad-deheb (ara n-nota 22.3 “Remunerazzjoni ta’ klejms ta’ banek ?entrali nazzjonali fir-rigward ta’ ri?ervi barranin trasferiti”).

Nota 11.2 - Obbligazzjonijiet o?ra fl-Eurosistema (netti)

Fl-2019 din il-partita kienet tikkonsisti fil-bilan?i TARGET2 tal-B?N ta?-?ona tal-euro vis-à-vis il-B?E u l-ammont dovut lill-B?N ta?-?ona tal-euro fir-rigward tad-distribuzzjoni tal-qlig? interim tal-B?E (ara “Bilan?i fi ?dan is-SEB?/bilan?i fi ?dan l-Eurosistema” u “Distribuzzjoni interim tal-qlig?”, rispettivament, fit-Taqsima 2.3 "Politika tal-Kontabilità").

It-tnaqqis fir-responsabbiltà netta tat-TARGET2 irri?ulta prin?ipalment minn (a) i?-?ieda fid-depo?iti a??ettati mill-B?E fir-rwol tieg?u b?ala a?ent fiskali (ara n-nota 9 “Obbligazzjonijiet ma’ residenti o?ra ta?-?ona tal-euro denominati f’euro”); (b) id-d?ul mill-img?ax ir?evut minn titoli mi?muma g?al finijiet ta’ politika monetarja; u (?) fidi ta’ titoli mixtrija ta?t l-SMP u l-ewwel ?ew? programmi ta’ xiri ta’ bonds koperti, li ?ew issetiljati permezz ta' kontijiet TARGET2. L-impatt ta’ dawn il-fatturi ?ie parzjalment ikkumpensat permezz ta’ (a) ix-xiri nett tal-APP, li kien ukoll saldat permezz tal-kontijiet TARGET2; (b) il-?las tad-distribuzzjoni tal-profitt tal-B?E g?all-2018; (c) it-tnaqqis fil-flus ri?evuti b?ala kollateral kontra s-self ta’ titoli PSPP (ara nota 8 “Obbligazzjonijiet o?ra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu ta?-?ona tal-euro denominati f’euro " u nota 10 " Obbligazzjonijiet ma’ residenti mhux ta?-?ona tal-euro denominati f’euro”); u (d) is-saldu fit-TARGET2 ta’ pagamenti minn residenti fi?-?ona tal-euro lil residenti mhux fi?-?ona tal-euro (ara n-nota 10 “Obbligazzjonijiet ma’ residenti mhux ta?-?ona tal-euro denominati f’euro”).

Ir-remunerazzjoni tal-po?izzjonijiet tat-TARGET2, ?lief il-bilan?i mit-tran?azzjonijiet swap back-to-back fir-rigward tal-operazzjonijiet g?all-provvediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani, ti?i kalkulata kuljum bl-a??ar rata tal-img?ax mar?inali disponibbli u?ata mill-Eurosistema fl-offerti tag?ha g?all-operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament.

Noti 12 - Assi o?rajn

Nota 12.1 - Differenzi fir-rivalutazzjoni ta’ strumenti esklu?i mill-karta tal-bilan?

Din il-partita tikkonsisti f’tibdil fil-valutazzjoni tat-tran?azzjonijiet swap u forward f’munita barranija li kienu pendenti fil-31 ta’ Di?embru 2019 (ara n-nota 19 “Tran?azzjonijiet swap u forward tal-kambju”). Dawn il-bidliet fil-valutazzjoni ammontaw g?al €709 miljun (2018: €641 miljun) u huma r-ri?ultat tal-konver?joni ta’ tran?azzjonijiet simili fl-ekwivalenti tag?hom f’euro bir-rati tal-kambju tad-data tal-karta tal-bilan?, imqabblin mal-valuri f’euro li jirri?ultaw mill-konver?joni tat-tran?azzjonijiet bil-prezz medju tal-munita barranija rispettiva f’dik id-data (ara “Strumenti esklu?i mill-karta tal-bilan?” u “Assi u obbligazzjonijiet f’deheb u f’munita barranija” fit-Taqsima 2.3, “Politika tal-kontabilità”).

Nota 12.2 - Dovuti u d?ul mi?bur bil-quddiem

Din il-partita kienet tinkludi l-komponenti li ?ejjin fil-31 ta’ Di?embru 2019:

Nota 12.3 - Varji

Fil-31 ta’ Di?embru 2019 din il-partita kienet tammonta g?al €2,188 miljun (2018: €1,178 miljun). Kienet tinkludi bilan?i li ammontaw g?al €662 miljun (2018: €580 million) relatati ma’ tran?azzjonijiet swap u forward f’munita barranija li kienu pendenti fil-31 ta’ Di?embru 2019 (ara n-nota 19, “Tran?azzjonijiet swap u forward tal-kambju”). Dawn il-bilan?i ?ar?u mit-tisrif ta’ tran?azzjonijiet simili fl-ekwivalenti f’euro bil-prezz medju tal-munita rispettiva fid-data tal-karta tal-bilan?, imqabbel mal-valuri f’euro li bihom it-tran?azzjonijiet da?lu fil-kontijiet g?all-ewwel darba (ara “Strumenti esklu?i mill-karta tal-bilan?” fit-Taqsima 2.3 “Politika tal-kontabilità”).

Il-partita kienet tinkludi wkoll passiv ta’ kiri ta’ €232 miljun, li jirri?ulta mill-implimentazzjoni tal-politika tal-kontabilità l-?dida g?all-kirjiet mill-1 ta’ Jannar 2019 (ara "Kirjiet" u "Bidliet fil-politika tal-kontabilità" fit-Taqsima 2.3 "Politika tal-Kontabilità").

Barra minn hekk, din il-partita tinkludi l-obbligazzjoni netta tal-benefi??ji definiti tal-B?E fir-rigward tal-benefi??ji ta’ wara l-impjieg u benefi??ji o?ra fit-tul tal-persunal tieg?u u tal-membri tal-Bord E?ekuttiv kif ukoll tal-membri tal-Bord Supervi?orju impjegati mill-B?E. Il-benefi??ji tat-terminazzjoni tal-persunal tal-B?E huma inklu?i wkoll.

Il-benefi??ji tal-B?E ta’ wara l-impjieg, benefi??ji o?ra fit-tul u benefi??ji tat-terminazzjoni

Karta tal-Bilan?
L-ammonti rikonoxxuti fil-Karta tal-Bilan? ta?t il-partita “Varji” (obbligazzjonijiet) fir-rigward tal-benefi??ji ta’ wara l-impjieg, benefi??ji o?ra fit-tul u benefi??ji tat-terminazzjoni tal-persunal kienu kif ?ej:

Nota: Il-kolonni bl-isem “Bordijiet” jag?tu l-ammonti fir-rigward kemm tal-Bord E?ekuttiv kif ukoll tal-Bord Supervi?orju.

Fl-2019 il-valur attwali tal-obbligu definit vis-à-vis il-persunal ta’ €2,497 miljun (2018: €1,608 miljun) kien jinkludi benefi??ji mhux finanzjati ta’ €323 miljun (2018: €226 miljun) relatati mal-benefi??ji ta’ wara l-impjieg minbarra l-pensjonijiet, ma’ benefi??ji o?ra fit-tul u ma’ benefi??ji tat-terminazzjoni tal-persunal. Il-valur pre?enti tal-obbligu vis-à-vis l-membri tal-Bord E?ekuttiv u l-membri tal-Bord Supervi?orju, ta’ €39 miljun (2018: €29 miljun) hu relatat biss ma’ provvedimenti mhux finanzjati li je?istu g?all-benefi??ji ta’ wara l-impjieg u benefi??ji o?ra fit-tul.

Il-kalkolu mill-?did tal-obbligazzjoni netta tal-benefi??ju definit tal-B?E fir-rigward tal-benefi??ji ta’ wara l-impjieg huma rikonoxxuti fil-Karta ta' Bilan? ta?t il-partita “Kontijiet ta’ rivalutazzjoni”. Fl-2010, it-telf tal-kalkolu mill-?did ta?t dik il-partita tal-obbligazzjoni ammonta g?al €749 miljun (2018: €129 miljun (ara n-nota 14 “Kontijiet ta’ rivalutazzjoni”).

Tibdil fl-obbligu tal-benefi??ji definiti, assi tal-iskema u ri?ultati tal-kalkoli ?odda
It-tibdil fil-valur attwali tal-obbligu tal-benefi??ji definiti jidher hawn ta?t:

Nota: Il-kolonni bl-isem “Bordijiet” jag?tu l-ammonti fir-rigward kemm tal-Bord E?ekuttiv kif ukoll tal-Bord Supervi?orju.
1) ?ifra netta li tinkludi kontribuzzjonijiet obbligatorji u trasferimenti fi/barra mill-iskemi. Il-kontribuzzjonijiet obbligatorji m?allsa mill-persunal huma 7.4%, waqt li dawk im?allsa mill-B?E huma 20.7% tas-salarju ba?iku.

It-telf mill-kalkolu mill-?did ta’ €763 miljun fuq l-obbligu ta’ benefi??ju definit fl-2019 in?oloq primarjament min?abba t-tnaqqis fir-rata ta’ skont minn 2.3% fl-2018 g?al 1.2% fl-2019. Sorsi addizzjonali ta’ kalkolu mill-?did inkludew l-applikazzjoni ta’ tabelli ?odda ta’ mortalità u, sa ?ertu punt ?afna inqas, a??ustamenti ta’ esperjenza li jirriflettu d-differenza bejn l-assunzjonijiet attwarji mag?mula fir-rapport tas-sena pre?edenti u l-esperjenza attwali.

Il-benefi??ji m?allsa naqqsu g?al €24 miljun fl-2019 (2018: €46-Il miljun), min?abba l-i?jed g?al ?lasijiet ta’ darba g?at-terminazzjoni lil membri tal-persunal li ?ew a??ettati g?all-iskema Appo?? g?at-Tran?izzjoni tal-Karriera (CTS). Din l-iskema ?iet introdotta fl-2017 g?all-membri tal-persunal li jservu fit-tul biex tiffa?ilita t-tran?izzjoni volontarja tag?hom g?al karriera barra l-B?E ta?t kundizzjonijiet spe?ifikati.

It-tibdil fl-2019 fil-valur ?ust tal-assi tal-iskema fl-istruttura tal-benefi??ji definiti fir-rigward tal-persunal jidher hawn ta?t:

Il-qlig? bil-kalkoli mill-?did fuq l-assi tal-iskema fl-2019 kien jirrifletti l-fatt li r-redditu attwali mill-unitajiet tal-fondi kien materjalment og?la mid-d?ul mill-img?ax assunt fuq l-assi tal-iskema.

It-tibdil fl-2019 fir-ri?ultati tal-kalkoli mill-?did kienu kif ?ej:

Kont tal-Profitt u t-Telf
L-ammonti li jidhru fil-Kont tal-Profitt u t-Telf fl-2019 huma dawn:

Nota: Il-kolonni bl-isem “Bordijiet” jag?tu l-ammonti fir-rigward kemm tal-Bord E?ekuttiv kif ukoll tal-Bord Supervi?orju.

Il-kalkolu mill-?did tat-telf fuq benefi??ji o?ra fit-tul u ta’ terminazzjoni rikonoxxuti direttament fil-Kont tal-Profitt u Telf ammontaw g?al €18-il miljun fl-2019. Il-bi??a l-kbira ta’ dan l-ammont kien relatat ma’ benefi??ji o?ra fit-tul u n?oloq primarjament b?ala ri?ultat tat-tnaqqis fir-rata ta’ skont minn 2.3% fl-2018 g?al 1.2% fl-2019.

L-ispi?a kurrenti tas-servizz naqset fl-2019 g?al €92 miljun (2018: €98 miljun) l-aktar min?abba ?-?ieda fir-rata ta’ skont minn 2.1% fl-2017 g?al 2.3% fl-2018.[33]

Assunzjonijiet ewlenin
Fit-t?ejjija tal-valutazzjonijiet imsemmijin f’din in-nota, l-attwarji u?aw ipotesijiet li ?ew a??ettati mill-Bord E?ekuttiv g?all-g?anijiet tal-kontabilità u l-pubblikazzjoni. Il-kon?etturi ewlenin u?ati g?al skopijiet ta' kalkolu tal-obbligu tal-benefi??ji ta’ wara l-impjieg u benefi??ji o?ra fit-tul kienu kif ?ej:

1) Dawn l-assunzjonijiet intu?aw fil-kalkolu tal-parti tal-obbligu tal-benefi??ji definiti tal-B?E li hi finanzjata minn assi b’garanzija ta’ kapital ta’ ba?i.
2) Barra dan, issir kon?essjoni g?al ?idiet prospettivi fis-salarji individwali ta’ mhux aktar minn 1.8% fis-sena, skont l-età tal-parte?ipanti fl-iskema.
3) Skont ir-regoli tal-iskema tal-pensjoni tal-B?E, il-pensjonijiet g?andhom ji?diedu kull sena. Jekk l-a??ustamenti ?enerali fis-salarji tal-impjegati tal-B?E jkunu inqas mill-inflazzjoni tal-prezzijiet, kull ?ieda fil-pensjonijiet g?andha tkun konformi mal-a??ustamenti ?enerali fis-salarji. Jekk l-a??ustamenti ?enerali fis-salarji jaqb?u l-inflazzjoni tal-prezzijiet, dawn ji?u applikati biex ti?i kalkulata ?-?ieda fil-pensjonijiet, sakemm il-po?izzjoni finanzjarja tal-iskemi tal-pensjoni tal-B?E tkun tifla? g?al ?ieda b?al din.

Barra minn hekk, il-kontribuzzjonijiet volontarji li saru mill-persunal fi struttura ta' kontribuzzjonijiet definiti fl-2019 ammontaw g?al €171 miljun (2018: €140 miljun). Dawn il-kontribuzzjonijiet ji?u investiti fl-assi tal-iskema u jwasslu g?al obbligu korrispondenti b’valur ekwivalenti.

Nota 13 - Dispo?izzjonijiet

Din il-partita hija mag?mula l-iktar minn dispo?izzjoni g?al riskji finanzjarji. Fl-2019 l-ambitu tag?ha ?ie esti? biex ikopri r-riskji finanzjarji kollha (i.e. r-riskji tas-suq, tal-likwidità u tal-kreditu). Qabel kienet tkopri r-riskji tar-rata tal-kambju barrani, tar-rata tal-img?ax, tal-kreditu u tal-prezz tad-deheb biss

Il-provvediment g?ar-riskji finanzjarji se jintu?a safejn jitqies me?tie? mill-Kunsill Governattiv biex ipatti g?al telf realizzat u mhux realizzat fil-?ejjieni. Id-daqs u r-rekwi?it kontinwu ta’ dan il-provvediment ji?u e?aminati kull sena, skont l-evalwazzjoni tal-B?E tal-iskopertura tieg?u g?al dawn ir-riskji filwaqt li titqies firxa ta’ fatturi. Id-daqs tieg?u, flimkien ma’ kull ammont mi?mum fil-fond ?enerali tar-ri?ervi, m’g?andux jaqbe? il-valur tal-kapital tal-B?E m?allas mill-banek ?entrali nazzjonali ta?-?ona tal-euro.

Meta jitqiesu (i) it-tnaqqis fl-ippe?ar tal-B?N ta?-?ona tal-euro fil-kapital sottoskritt tal-B?E b?ala ri?ultat tal-a??ustament ta’ ?ames snin tal-iskema g?as-sottoskrizzjoni g?all-kapital tal-B?E mill-1 ta’ Jannar 2019 (ara n-nota 15 “Kapital u ri?ervi”) u (ii) ir-ri?ultati tal-valutazzjoni tal-iskoperturi tal-B?E g?ar-riskji finanzjarji, il-Kunsill Governattiv idde?ieda li jirrilaxxa €84 miljun mill-provvediment tal-B?E g?ar-riskji finanzjarji fil-31 ta’ Di?embru 2019 sabiex jikkonforma mal-limitu massimu permess. G?alhekk il-provvediment g?ar-riskju finanzjarju sal-31 ta’ Di?embru 2019 kien jammonta g?al €7,536 miljun, li huwa daqs il-valur tal-kapital tal-B?E m?allas mill-banek ?entrali nazzjonali ta?-?ona tal-euro f’dik id-data.

Nota 14 - Kontijiet ta’ rivalutazzjoni

Din il-partita tikkonsisti f’bilan?i ta’ rivalutazzjoni mill-qlig? mhux realizzat fuq assi, obbligazzjonijiet u strumenti esklu?i mill-karta tal-bilan? (ara “Rikonoxximent tad-d?ul”, “Assi u obbligazzjonijiet f’deheb u f’munita barranija”, “Titoli” u “Strumenti esklu?i mill-karta tal-bilan?” fit-Taqsima 2.3 "Politika tal-Kontabilità). Il-partita tinkludi wkoll il-kalkoli l-?odda tal-obbligu nett tal-benefi??ji definiti tal-B?E fir-rigward tal-benefi??ji ta’ wara l-impjieg (ara “Il-benefi??ji ta’ wara l-impjieg tal-B?E, benefi??ji o?ra fit-tul u benefi??ji tat-terminazzjoni” ffit-Taqsima 2.3 “Politika tal-Kontabilità” u n-nota 12.3 “Varji”).

I?-?ieda fid-daqs tal-kontijiet ta’ rivalutazzjoni hija dovuta fil-parti l-kbira g?a?-?ieda fil-prezz tad-deheb u g?ad-deprezzament tal-euro mad-dollaru Amerikan u l-yen ?appuni? fl-2019.

Ir-rati tal-kambju u?ati g?ar-rivalutazzjoni tal-a??ar tas-sena jidhru hawn ta?t:

Nota 15 - Kapital u ri?ervi

Nota 15.1 - Kapital

Bidla g?all-iskema ta’ sottoskrizzjoni tal-Kapital tal-B?E

Skont l-Artikolu 29 tal-Istatut tal-SEB?, il-pi?ijiet assenjati lill-B?Ni fl-iskema g?as-sottoskrizzjoni g?all-kapital tal-B?E huma a??ustati kull ?ames snin[34] skont l-ishma tal-Istati Membri rispettivi fil-popolazzjoni totali u l-prodott domestiku gross tal-UE, fl-istess mi?ura[35]. Ir-raba’ a??ustament b?al dan wara l-istabbiliment tal-B?E sar fl-1 ta' Jannar 2019, u l-ishma kapitali tal-B?N ?ew a??ustati kif ?ej:

Kapital Im?allas tal-B?E
Il-kapital sottskritt tal-B?E huwa ta’ €10,825 miljun. Wara l-a??ustament ta’ ?ames snin tal-kapital ewlieni tal-B?E, l-ippe?ar tal-B?N ta?-?ona tal-euro (b’sottoskrizzjoni m?allsa kollha) fil-kapital sottoskritt tal-B?E tnaqqas b’0.7739 punt per?entwali, filwaqt li dak tal-B?N li mhumiex fi?-?ona tal-euro (li j?allsu biss 3.75% tas-sottoskrizzjonijiet tag?hom) ?diedu bl-istess ammont. Min?abba dan, il-kapital im?allas tal-B?E naqas b’€81 g?al €7,659 miljun fl-1 ta’ Jannar 2015, kif jidher fit-tabella hawn ta?t:


2.5 Strumenti esklu?i mill-karta tal-bilan?

Nota 16 - Programmi ta’ self ta’ titoli

B?ala parti mill-?estjoni tal-fondi proprji tal-B?E, il-B?E g?andu ftehim dwar programm ta’ self ta’ titoli li bih istituzzjoni spe?jalizzata tag?mel tran?azzjonijiet ta’ self ta’ titoli f’isem il-B?E.

Barra minn hekk, skont id-de?i?jonijiet tal-Kunsill Governattiv, il-B?E g?amel disponibbli g?as-self l-investimenti tieg?u f’titoli akkwistati fl-ewwel, it-tieni u t-tielet programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti, kif ukoll l-investimenti tieg?u f’titoli akkwistati fil-PSPP u dawk mixtrijin fl-SMP li huma eli?ibbli wkoll g?all-akkwist fil-PSPP.[36]

Jekk dawn l-operazzjonijiet ta’ self ta’ titoli ma jsirux kontra kollateral fi flus kontanti li jibqa’ mhux investit fl-a??ar tas-sena, ji?u re?istrati fil-kontijiet esklu?i mill-karta tal-bilan?.[37] Operazzjonijiet ta’ self ta’ titoli b?al dawn, b’valur ta’ €10,076 miljun (2018: €9,646 miljun) kienu pendenti fil-31 ta’ Di?embru 2019. Minn dan l-ammont, €5,502 miljun (2018: €4,440 miljun) kien relatat mas-self ta’ titoli mi?mumin g?all-g?anijiet tal-politika monetarja.

Nota 17 - Futures tar-rati tal-img?ax

Fil-31 ta’ Di?embru 2019 dawn it-tran?azzjonijiet f’munita barranija, li jidhru bir-rati tas-suq tal-a??ar tas-sena, kienu pendenti:

Dawn it-tran?azzjonijiet saru fl-ambitu tal-?estjoni tar-ri?ervi barranin tal-B?E.

Nota 18 - Swaps tar-rati tal-img?ax

Tran?azzjonijiet swap tar-rati tal-img?ax b’valur nozzjonali ta’ €703 miljun (2018: €519 miljun) li jidhru bir-rati tas-suq ta’ tmiem is-sena kienu pendenti fil-31 ta’ Di?embru 2016. Dawn it-tran?azzjonijiet saru fl-ambitu tal-?estjoni tar-ri?ervi barranin tal-B?E.

Nota 19 - Tran?azzjonijiet swap u forward tal-kambju

?estjoni ta’ ri?ervi barranin
Saru tran?azzjonijiet swap u forward tal-kambju fl-2019 fl-ambitu tal-?estjoni tar-ri?ervi barranin tal-B?E. Il-klejms u l-obbligazzjonijiet li rri?ultaw minn dawn it-tran?azzjonijiet li kienu pendenti fil-31 ta’ Di?embru 2019 qeg?din jidhru bir-rati tas-suq ta’ tmiem is-sena kif ?ej:

Operazzjonijiet li jipprovdu l-likwidità
Klejms u obbligazzjonijiet f’dollari Amerikani b’data ta’ ?las fl-2019 saru fir-rigward tal-provvediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani lil kontropartijiet tal-Eurosistema (ara n-nota 10 “Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ?-?ona tal-euro denominati f’euro”).

Nota 20 - Amministrazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ g?oti u te?id b'self

Fl-2019 il-B?E kompla jkun responsabbli g?all-amministrazzjoni tal-operazzjonijiet ta’ g?oti u te?id b'self tal-UE ta?t il-fa?ilità ta’ assistenza finanzjarja g?al ?mien medju u l-Mekkani?mu Ewropew ta’ Stabbilizzazzjoni Finanzjarja, g?all-ftehim ta’ fa?ilità ta’ self g?all-Gre?ja, u g?all-amministrazzjoni ta’ ?lasijiet relatati ma’ ?ew? selfiet tal-EFSF. Fl-2019 il-B?E pro?essa l-?lasijiet relatati ma’ dawn l-operazzjonijiet kif ukoll il-?lasijiet marbuta ma’ sottoskrizzjonijiet tal-membri g?all-kapital awtorizzat f’ishma tal-MES.

Nota 21- Obbligazzjonijiet kontin?enti minn kaw?i pendenti

Saru diversi kaw?i kontra l-B?E u istituzzjonijiet o?ra tal-UE minn g?add ta’ depo?itanti, azzjonisti u detenturi ta’ bonds ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu ?iprijotti. Ir-rikorrenti jallegaw li ?arrbu telf finanzjarju min?abba azzjonijiet li huma jikkunsidraw li wasslu g?ar-ristrutturar ta’ dawn l-istituzzjonijiet ta’ kreditu fil-kuntest tal-programm ta’ assistenza finanzjarja g?al ?ipru. Tnejn minn dawn il-kaw?i ?ew mi??uda fil-mertu mill-Qorti ?enerali tal-UE fl-2018 u appell kontra dawn is-sentenzi b?alissa hu pendenti quddiem il-Qorti tal-?ustizzja tal-UE. Dan isegwi d-digrieti tal-Qorti ?enerali fl-2014 li sabu tnax-il kaw?a simili inammissibbli fl-intier tag?hom u, wara li saru appelli, is-sentenzi tal-Qorti tal-?ustizzja fl-2016 li jew ikkonfermaw l-inammissibilità jew idde?idew favur il-B?E. L-involviment tal-B?E fil-pro?ess li wassal g?all-konklu?joni tal-programm ta’ assistenza finanzjarja kien limitat g?all-g?oti ta’ pariri tekni?i, skont it-Trattat MSE, b’kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll g?all-?ru? ta’ opinjoni mhux vinkolanti dwar l-abbozz ta’ li?i ta’ ri?oluzzjoni ?iprijotta. G?alhekk jitqies li l-B?E mhu se j?arrab ebda telf min?abba dawn il-kaw?i.


2.6 Noti fuq il-Kont tal-Profitt u t-Telf

Nota 22 - D?ul nett mill-img?ax

Nota 22.1 - D?ul mill-img?ax fuq assi f’ri?ervi barranin:

Din il-partita tinkludi d-d?ul mill-img?ax, bl-ispi?a tal-img?ax imnaqqsa, fir-rigward tal-assi netti f’ri?ervi barranin tal-B?E, kif jidher hawn ta?t:

I?-?ieda totali fid-d?ul nett mill-img?ax fl-2019 kienet dovuta l-aktar g?al d?ul og?la mill-img?ax i??enerat mill-portafoll tad-dollaru Amerikan. L-apprezzament tad-dollaru Amerikan kontra l-euro kkontribwixxa wkoll g?al din i?-?ieda.

Nota 22.2 - D?ul mill-img?ax fuq l-allokazzjoni ta’ karti tal-euro ?ewwa l-Eurosistema

Din il-partita tikkonsisti fid-d?ul mill-img?ax relatat mas-sehem ta’ 8% tal-B?E mill-?ru? totali ta’ karti tal-euro (ara “Karti tal-flus fi?-?irkolazzjoni” fit-Taqsima 2.3 “Politika tal-kontabilità” u n-nota 5.1 “Klejms relatati mal-allokazzjoni ta’ karti tal-euro fl-Eurosistema”). G?all-2019 dan id-d?ul mill-img?ax kien ?ero, min?abba l-fatt li r-rata fuq l-operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament baqg?et 0% matul is-sena kollha.

Nota 22.3 - Remunerazzjoni ta’ klejms ta’ banek ?entrali nazzjonali fir-rigward ta’ ri?ervi barranin trasferiti

Ir-remunerazzjoni m?allsa lill-banek ?entrali nazzjonali ta?-?ona tal-euro fuq il-klejms tag?hom fir-rigward tal-assi f’rizervi barranin trasferiti lill-B?E (ara n-nota 11.1 “Obbligazzjonijiet ekwivalenti g?at-trasferiment ta’ ri?ervi barranin”) tidher f’din l-intestatura. Fl-2019 ir-remunerazzjoni dan kienet ?ero, min?abba l-fatt li r-rata fuq l-operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament baqg?at 0% matul is-sena kollha.

Nota 22.4 - D?ul ie?or mill-img?ax; u spejje? o?ra tal-img?ax

D?ul ie?or mill-img?ax u spi?a o?ra tal-img?ax fl-2019 kienu kif ?ej:

1) Id-d?ul nett tal-B?E mill-img?ax fuq l-investimenti SMP f’bonds tal-gvern Grieg ammonta g?al €94 miljun (2018: €127 miljun).

Nota 23 - Qlig?/telf realizzat minn operazzjonijiet finanzjarji

Il-qlig?/telf nett realizzat li jirri?ulta minn operazzjonijiet finanzjarji fl-2019 kien kif ?ej:

Il-qlig?/telf nett realizzat minn prezzijiet jinkludi l-qlig? u t-telf realizzat mit-titoli, mill-futures tar-rati tal-img?ax u mis-swaps tar-rati tal-img?ax. Il-qlig? mill-prezz nett realizzat fl-2019 kien prin?ipalment dovut g?al qlig? realizzat fil-prezz i??enerat fil-portafoll tad-dollaru Amerikan, b?ala ri?ultat ta’ rendiment iktar baxx tat-titoli tad-dollaru Amerikan meta mqabbel mal-2010.

Nota 24 - Valutazzjoni negattiva ta’ assi u po?izzjonijiet finanzjarji

Il-valutazzjoni negattiva ta’ assi u po?izzjonijiet finanzjarji fl-2019 tidher hawn ta?t:

Il-valur fis-suq ta’ g?add ta’ titoli mi?muma fil-portafoll proprju u tad-dollaru Amerikan baqa' jonqos, flimkien ma’ ?ieda fir-redditi korrispondenti lejn l-a??ar tal-2019. Dan wassal g?al telf mhux realizzat tal-prezz tat-titoli fl-a??ar tas-sena.

Nota 25 - D?ul nett/spi?a netta minn tariffi u kummissjonijiet

Fl-2019 id-d?ul ta?t din l-intestatura kien jikkonsisti l-i?jed minn tariffi supervi?orji u penali amministrattivi imposti fuq entitajiet ta?t supervi?joni g?al nuqqas ta’ konformità mar-regolamenti tal-UE dwar rekwi?iti prudenzjali (inklu?i d-de?i?jonijiet supervi?orji tal-B?E). L-ispejje? kienu jikkonsistu l-aktar minn tariffi ta’ kustodja.

D?ul u spejje? relatati mal-kompiti supervi?orji
Il-B?E jimponi tariffi annwali fuq entitajiet ta?t supervi?joni biex jirkupra l-ispi?a m?arrba fit-twettiq tal-kompiti supervi?orji tieg?u. Il-B?E ?abbar f’April 2019 li t-tariffi supervi?orji annwali g?all-2019 kellhom jammontaw g?al €576 miljun. Din i?-?ifra kienet ibba?ata fuq stima ta’ spejje? annwali g?all-kompiti supervi?orji ta’ €559 miljun fl-2019, wara li saru a??ustamenti (i) g?all-defi?it ta’ €15-il miljun ?ejjin mill-perjodu tariffarju 2018 u (ii) g?all-ammonti rimbor?ati lil banek individwali g?al perijodi tariffarji pre?edenti.[38] (€2 miljuni)

Abba?i tal-ispi?a attwali tal-B?E g?at-twettiq tal-kompiti supervi?orji bankarji tieg?u, id-d?ul mit-tariffi supervi?orji g?all-2019 kien ta’ €537 miljun. Il-bilan? po?ittiv ri?ultanti ta’ €22 miljun ?ej mid-differenza bejn l-ispi?a kalkulata (€559 miljun) u l-ispi?a attwali (€537 miljun) g?all-2019 jidher ta?t l-intestatura “Dovuti u d?ul mi?bur bil-quddiem” (ara n-nota 12.2, “Dovuti u d?ul mi?bur bil-quddiem”). Se jnaqqas l-ammont totali li g?andu jit?allas g?all-perjodu tariffarju 2020, li, wara l-implimentazzjoni tal-fatturazzjoni ex post ta?t il-qafas ta’ ?las rivedut tat-tariffa,[39] se jse?? fl-2021.

Il-B?E hu intitolat ukoll li jimponi penali amministrattivi fuq entitajiet ta?t supervi?joni g?al nuqqas ta' konformità mar-regolamenti bankarji tal-UE dwar rekwi?iti prudenzjali (inklu?i d-de?i?jonijiet supervi?orji tal-B?E). Id-d?ul relatat ma jitqiesx fil-kalkolu tat-tariffi supervi?orju annwali. Minflok, dan ji?i re?istrat b?ala d?ul fil-kont tal-profitt u t-Telf tal-B?E u jitqassam lill-B?N ta?-?ona tal-euro b?ala parti mir-re?im tal-B?E g?at-tqassim tal-qlig?. Fl-2019 id-d?ul li jirri?ulta minn penali fuq entitjiet ta?t supervi?joni ammontaw g?al €7 miljun.

B’hekk, id-d?ul relatat tal-B?E g?al kompiti supervi?orji fl-2019 kien kif ?ej:

L-ispejje? relatati mas-supervi?joni bankarja jirri?ultaw mis-supervi?joni diretta ta’ entitajiet sinifikanti, is-sorveljanza tas-supervi?joni ta’ entitajiet inqas sinifikanti u t-twettiq ta’ kompiti orizzontali u servizzi spe?jalizzati. Jinkludu wkoll l-ispejje? li jirri?ultaw mill-oqsma ta’ sostenn me?tie?a biex ji?u ssodisfatti r-responsabbiltajiet supervi?orji tal-B?E, fosthom il-bini, il-?estjoni tar-ri?orsi umani, is-servizzi amministrattivi, il-ba?it u l-kontroll, il-kontabilità, is-servizzi legali, tal-komunikazzjoni u traduzzjoni, il-verifika interna, u s-servizzi tal-istatistika u t-teknolo?ija tal-informatika.

G?all-2019 l-ispejje? totali attwali relatati mal-kompiti supervi?orji tal-B?E, li ji?u rkuprati permezz tat-tariffi supervi?orji annwali, kienu kif ?ej:

I?-?ieda fl-g?add medju ta’ persunal li ja?dem g?as-Supervi?joni Bankarja tal-B?E wassal g?al ?ieda korrispondenti fis-salarji u l-benefi??ji. In-numru og?la ta’ persunal wassal ukoll g?a?-?ieda fl-ispejje? relatati mal-bini, filwaqt li t-tnaqqis fin-nefqa operattiva o?ra kien dovut l-aktar g?al spejje? aktar baxxi ta’ konsulenza fir-rigward ta’ kompiti supervi?orji, l-iktar it-Targeted Review of Internal Models (ir-Revi?joni Mmirata ta' Mudelli Interni) (TRIM), li tintemm fl-2020.

Nota 26 - D?ul mill-ishma u l-parte?ipazzjoni azzjonarja

Id-dividendi li da?lu mill-ishma li l-B?E g?andu fil-Bank g?all-?lasijiet Internazzjonali (BIS) (ara n-nota 6.2 “Assi finanzjarji o?ra”) jidhru f’din l-intestatura.

Nota 27 - D?ul ie?or

D?ul ie?or varju fl-2019 ?ie l-aktar mill-kontribuzzjonijiet dovuti tal-banek ?entrali nazzjonali ta?-?ona tal-euro g?all-ispejje? im?arrbin mill-B?E fir-rigward ta’ pro?etti kon?unti mal-Eurosistema.

Nota 28 - Spejje? tal-persunal

Fl-2019 l-ispejje? tal-persunal kienu kif ?ej:

1) Is-salarji u l-benefi??ji huma bba?ati, essenzjalment, u paragunabbli ma’, l-iskema ta’ remunerazzjoni tal-Unjoni Ewropea.

L-g?add medju ta’ impjegati, espress b?ala ekwivalenti full-time (FTEs)[40], ammonta g?al 3,770 (2018: 3,546), li minnhom 349 kienu persunal mani?erjali (2018: 337)

L-ispejje? tal-persunal ?diedu fl-2019 prin?ipalment min?abba n-numru medju og?la ta’ persunal impjegat mill-B?E u spejje? og?la b’rabta ma’ benefi??ji o?ra fit-tul, l-aktar b?ala ri?ultat tal-u?u ta’ rata ta’ skont aktar baxxa g?all-valutazzjoni attwarja fl-a??ar ta' 2019 (ara n-nota 12.3 “Varji”).

Remunerazzjoni g?all-Bordijiet E?ekuttiv u Supervi?orju
Membri tal-Bord E?ekuttiv u l-membri tal-Bord Supervi?orju impjegati mill-B?E jir?ievu salarju ba?iku u benefi??ji g?ar-residenza u r-rappre?entanza. Fil-ka? tal-President, minflok il-benefi??ju g?ar-residenza ti?i provduta residenza. Bla ?sara g?all-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Persunal tal-Bank ?entrali Ewropew, il-membri ta?-?ew? bordijiet huma intitolati g?al benefi??ji tal-familja, tat-tfal u tal-edukazzjoni, skont i?-?irkostanzi individwali tag?hom. Is-salarji huma su??etti g?at-taxxa li tmur g?all-benefi??ju tal-UE kif ukoll g?al tnaqqis fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet g?all-iskemi tal-pensjoni, tal-assigurazzjoni medika, kura fit-tul u tal-assigurazzjoni kontra l-in?identi. Il-benefi??ji la huma taxxabbli u lanqas pensjonabbli.

Fl-2019 is-salarji ba?i?i tal-membri tal-Bord E?ekuttiv u l-membri tal-Bord Supervi?orju impjegati mill-B?E (i.e. barra r-rappre?entanti tas-supervi?uri nazzjonali) kienu dawn:[41]

1) Dan it-total jeskludi s-salarju tal-Vi?i President tal-Bord Supervi?orju (Sabine Lautenschl?ger sa Frar 2019 u Yves Mersch minn Ottubru 2019), li huwa rrappurtat ma’ dawk tal-membri l-o?ra tal-Bord E?ekuttiv.

Il-benefi??ji totali li t?allsu lill-membri ta?-?ew? bordijiet u l-kontribuzzjonijiet tal-B?E g?all-iskemi tal-assigurazzjoni medika, il-kura fit-tul u kontra l-in?identi m?allsa f’isimhom ammontaw g?al €1,182,767 (2018: €835,371). Jistg?u jsiru pagamenti tran?itorji lil dawk li kienu membri ta?-?ew? bordijiet g?al perjodu limitat wara tmiem il-mandat tag?hom. Fl-2019 dawn il-?lasijiet, il-benefi??ji relatati mal-familja u l-kontribuzzjonijiet tal-B?E g?all-iskemi tal-assigurazzjoni medika, kura fit-tul u kontra l-in?identi g?al dawk li kienu membri ta?-?ew? bordijiet ammontaw g?al €864,287 (2018: €169,346). I?-?ieda fl-allowances totali u fil-pagamenti tran?itorji hija dovuta l-aktar g?al numru og?la ta’ membri tal-bord li jitilqu/jing?aqdu mal-B?E fl-2019 milli fis-sena ta' qabel.

?lasijiet tal-pensjoni, inklu?i benefi??ji ta’ wara l-impjieg, u kontribuzzjonijiet g?all-iskema tal-assigurazzjoni medika, kura fit-tul u kontra l-in?identi g?al eks membri tal-bord u d-dipendenti tag?hom, ammontaw g?al €1,848,157 (2018: €3,047,064).[42] Fl-2019 dan l-ammont kien jinkludi trasferiment g?al skema o?ra ta’ pensjoni fuq l-irtirar ta’ eks membru tal-bord. Fl-2018 dan kien jinkludi ?las ta’ somma f'daqqa mal-irtirar lil membru pre?edenti tal-bord minflok ?lasijiet futuri tal-pensjoni.

Nota 29 - Spejje? amministrattivi

Din il-partita li tammonta g?al €476 miljun (2018: €525 miljun) tkopri l-ispejje? kurrenti l-o?ra kollha relatati mal-konsulenza, it-teknolo?ija tal-informatika, il-manutenzjoni ta’ bini, prodotti u tag?mir ta’ natura mhux kapitali u servizzi u provvisti o?ra, flimkien ma’ spejje? relatati mal-persunal, inklu?i l-ispejje? tat-ta?ri?, ir-rekluta??, ir-rilokazzjoni u l-akkomodazzjoni.

It-tnaqqis fl-2019 kien dovut l-aktar g?al spejje? aktar baxxi fir-rigward tal-kera tal-ispazju, tal-persunal tal-a?enzija u tal-appo?? g?all-konsulenza esterna. Spejje? iktar baxxi ta’ kiri rri?ultaw mir-rikonoxximent fil-karta tal-bilan? tad-dritt tal-u?u tal-bini (ara “Bidliet fil-politika tal-kontabilità” fit-Taqsima 2.3 “Politika tal-Kontabilità” u n-nota 6.1 “Assi fissi tan?ibbli u intan?ibbli”) u r-re?istrazzjoni tal-ispejje? relatati b?ala deprezzament.

Nota 30 - Servizzi tal-produzzjoni tal-karti tal-flus

Din l-ispi?a tirri?ulta l-aktar mill-?arr transkonfinali ta’ karti tal-euro bejn l-istamperiji tal-karti tal-flus u l-banek ?entrali nazzjonali g?all-kunsinna ta’ karti tal-flus ?odda, u bejn il-banek ?entrali nazzjonali, biex jag?mlu tajjeb g?an-nuqqas ta’ provvista b’?a?niet ?odda. Dawn l-ispejje? jit?allsu ?entralment mill-B?E.


2.7 Avvenimenti post karta tal-bilan?

Nota 31 - A??ustament tal-iskema tal-kapitali tal-B?E wara t-tluq tar-Renju Unit mill-UE

B?ala ri?ultat tal-?ru? tar-Renju Unit mill-UE u l-irtirar konsegwenti tal-Bank of England mis-SEB?, il-pi?ijiet assenjati lill-B?N l-o?ra fl-iskema tas-sottoskrizzjoni g?all-kapital tal-B?E ?ew a??ustati b’effett mill-1 ta’ Frar 2020 kif ?ej:

Impatt fuq il-kapital tal-B?E
Il-B?E ?amm il-kapital sottoskritt tieg?u ming?ajr tibdil g?al €10,825 miljun wara l-irtirar tal-Bank of England mis-SEB?. Is-sehem attwali tal-Bank of England fil-kapital sottoskritt tal-B?E, li hu ta’ 14.3%, ?ie riallokat kemm fost il-banek ?entrali nazzjonali ta?-?ona tal-euro (B?N) kif ukoll fost il-B?N l-o?ra barra ?-?ona tal-euro.

Il-kapital im?allas tal-B?E se jibqa’ ming?ajr tibdil bi €7,659 miljun fl-2020, billi l-B?N l-o?ra koprew il-kapital li kien t?allas tal-Bank of England ta’ €58 miljun. Matul is-sentejn li ?ejjin, il-B?N ta?-?ona tal-euro se j?allsu, f'?ew? pagamenti annwali, il-bqija tas-sottoskrizzjonijiet mi?juda tag?hom g?all-kapital tal-B?E wara l-irtirar tal-Bank of England mis-SEB?. Dan iwassal g?al ?ieda fil-kapital im?allas tal-B?E minn €7,659 miljun fl-2020 g?al €8,270 miljun fl-2021 u €8,880 miljun fl-2022.

Impatt fuq il-klejms tal-B?N ekwivalenti g?all-assi ta’ ri?ervi barranin trasferiti lill-B?E
Skont l-Artikolu 30.2 tal-Istatut tas-SEB?, il-kontribuzzjonijiet tal-B?N g?at-trasferiment ta’ assi ta’ ri?ervi barranin lill-B?E huma ffissati fi proporzjon mas-sehem tag?hom fil-kapital sottoskritt tal-B?E. Wara (a) i?-?ieda fl-ippe?ar tal-B?N ta?-?ona tal-euro (li ttrasferew assi ta’ ri?erva barranin lill-B?E) fil-kapital sottoskritt tal-B?E li jirri?ulta mill-irtirar tal-Bank of England mill-SEB? u (b) id-de?i?joni tal-Kunsill Governattiv li tnaqqas il-proporzjon tal-kontribuzzjonijiet tal-B?N ta?-?ona tal-euro, sabiex l-ammont totali ta’ assi ta’ ri?ervi barrani trasferiti mill-B?Ni ta?-?ona tal-euro jibqa’ fl-istess livell ta’ qabel l-irtirar tal-Bank of England mill-SEB?, it-talba totali tal-B?N ekwivalenti g?al dawn it-trasferimenti jibqg?u prattikament l-istess.


3 Rapport tal-awditur indipendenti

Dan ir-rapport tal-awditur huwa pprovdut mill-B?E b?ala traduzzjoni ta’ kortesija tar-rapport tal-awditur estern tal-B?E. Fil-ka? ta’ diskrepanza, tirba? il-ver?joni bl-Ingli? ffirmata minn Baker Tilly.


4 Nota fuq it-tqassim tal-qlig?/l-allokazzjoni tat-telf

Din in-nota mhijiex parti mir-rapporti finanzjarji tal-B?E g?as-sena 2019.

Skont l-Artikolu 33 tal-Istatut tas-SEB?, il-profitt nett tal-B?E g?andu ji?i trasferit f’din l-ordni:

  1. ammont li g?ad irid ji?i de?i? mill-Kunsill Governattiv, li m’g?andux jaqbe? 20% tal-qlig? nett, g?andu ji?i trasferit fil-fond ?enerali tar-ri?ervi, sa limitu ekwivalenti g?al 100% tal-kapital; u
  2. il-bqija tal-qlig? nett g?andu jitqassam lill-azzjonisti tal-B?E fil-proporzjon tal-ishma m?allsin tag?hom.[43]

Fil-ka? ta’ telf im?arrab mill-B?E, l-i?bilan? jista’ jitpatta mill-fond ?enerali tar-ri?ervi tal-B?E u, jekk ikun me?tie?, wara de?i?joni tal-Kunsill Governattiv, mid-d?ul monetarju tas-sena finanzjarja rilevanti fil-proporzjon u mhux i?jed mill-ammonti allokati lill-B?N skont l-Artikolu 32.5 tal-Istatut tas-SEB?.[44]

Il-profitt nett tal-B?E g?all-2019 kien ta’ €2,366 miljun. Wara de?i?joni tal-Kunsill Governattiv, it-tqassim tal-profitt interim ta’ €1,431 miljun t?allas lill-banek ?entrali nazzjonali ta?-?ona tal-euro fil-31 ta’ Jannar 2020. Barra minn hekk, il-Kunsill Governattiv idde?ieda li jqassam il-bqija tal-qlig? ta’ €935 miljun lill-banek ?entrali nazzjonali ta?-?ona tal-euro.

? Bank ?entrali Ewropew. 2020

Indirizz postali 60640 Frankfurt am Main, il-?ermanja
Telefon +49 69 1344 0
Websajt www.auexnv.com.cn

Id-drittijiet kollha mi?mumin. Ir-riproduzzjoni g?al g?anijiet edukattivi u mhux kummer?jali hija permessa sakemm jissemma s-sors.

G?at-terminolo?ija spe?ifka, jekk jog??bok irreferi g?all-glossarju B?E (disponibbli bl-Ingli? biss).

PDF ISBN 978-92-899-4111-2, ISSN 2443-4914, doi:10.2866/990939, QB-BS-20-001-MT-Q


[1]F’dan id-dokument, i?-?ifri ppre?entati jistg?u ma jammontawx b'mod pre?i? g?at-totali, u l-per?entwali jistg?u ma jirriflettux b'mod pre?i? i?-?ifri assoluti min?abba ?ieda/tnaqqis sal-eqreb ?ifra s?i?a.
[2]Ir-“rapporti finanzjarji” jinkludu l-Karta tal-Bilan?, il-Kont tal-Profitt u t-Telf u n-noti relatati. Il-“Kontijiet Annwali” jinkludu r-rapporti finanzjarji, ir-rapport amministrattiv, ir-rapport tal-awditur u n-nota dwar it-tqassim tal-qlig?/l-allokazzjoni tat-telf.
[3]Protokoll dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek ?entrali u tal-Bank ?entrali Ewropew.
[4]L-APP jikkonsisti mit-tielet programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti (CBPP3), il-programm ta’ xiri ta’ titoli koperti b’assi (ABSPP), il-programm ta’ xiri mis-settur pubbliku (PSPP) u l-programm ta’ xiri mis-settur korporattiv (CSPP). Il-B?E ma jakkwistax titoli fis-CSPP. Dettalji o?ra fuq l-APP jinsabu fil-websajt tal-B?E.
[5]Fl-2019, l-g?add u l-valur ta' karti tal-flus tal-euro fi?-?irkolazzjoni fl-Eurosistema ?died b’madwar 5% g?al €1,293 biljun. Il-B?E g?andu 8% mill-valur totali tal-karti tal-euro fi?-?irkolazzjoni. Dan is-sehem huwa rre?istrat ta?t il-partiti “Karti tal-flus fi?-?irkolazzjoni” u “Talbiet fi ?dan l-Eurosistema”
[6]Ara l-istqarrija g?all-istampa tat-12 ta’ Settembru 2019 dwar id-de?i?jonijiet tal-Kunsill Governattiv.
[7]L-amortizzazzjoni to?ro? mill-prin?ipju tal-kontabilità li je?tie? li t-titoli ji?u rivalutati 'l fuq jew 'l isfel ma?-?mien lejn id-data tal-maturità tag?hom skont jekk inxtrawx bi prezzijiet ta?t jew iktar mill-valur nominali tag?hom. L-investimenti tal-APP nxtraw b?ala medja, bi premium, u, konsegwentement, kollox ma’ kollox, il-valur kontabbli tal-investimenti qed jonqos ma?-?mien.
[8]Dawn l-investimenti jikkonsistu f’assi inklu?i ta?t il-po?izzjonijiet tal-karta tal-bilan? “Klejms fuq residenti barra ?-?ona tal-euro denominati f’munita barranija – Bilan?i ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni o?ra u “Klejms fuq residenti ta?-?ona tal-euro denominati f’munita barranija”.
[9]L-ispejje? im?arrba mill-B?E fit-twettiq tal-kompiti supervi?orji tieg?u ji?u rkuprati permezz ta’ tariffi annwali imposti fuq entitajiet ta?t supervi?joni.
[10]Il-partita tal-karta tal-bilan? “Kontijiet ta’ rivalutazzjoni” tinkludi wkoll il-kalkoli ?odda fir-rigward tal-benefi??ji ta’ wara l-impjieg.
[11]Id-d?ul tal-B?E fuq il-karti tal-flus fi?-?irkolazzjoni jinkludi d-d?ul mill-img?ax dovut lill-B?E fuq ir-remunerazzjoni tal-klejms tieg?u fi ?dan l-Eurosistema fuq il-B?N relatati mas-sehem tieg?u ta’ 8% tat-total ta' karti tal-flus tal-euro fi?-?irkolazzjoni.
[12]It-tariffi supervi?orji huma inklu?i fi “D?ul u spejje? o?ra” (ara ?-?art 11).
[13]L-ES huwa definit b?ala telf medju tal-probabbiltà pe?at li jse?? fl-ag?ar (1-p)% xenarji, fejn p jindika l-livell ta’ fidu?ja.
[14]Aktar dettalji dwar il-metodu tal-mudelli tar-riskju jinsabu fi “The financial risk management of the Eurosystem’s monetary policy operations”, B?E, Lulju 2015.
[15]Ir-riskju operattiv hu definit b?ala r-riskju ta' impatt negattiv finanzjarju, tan-negozju jew ta’ reputazzjoni li jirri?ulta min-nies, mill-implimentazzjoni inadegwata jew mill-falliment tal-pro?essi ta’ governanza interna u tan-negozju, mill-falliment tas-sistemi li minnhom jiddependu dawn il-pro?essi, jew minn avvenimenti esterni (e.g. di?astri naturali jew attakki esterni).
[16]Aktar tag?rif dwar l-istruttura tal-governanza tal-B?E jinsab fil-websajt tal-B?E.
[17]Il-Politika tal-Kontabilità ddettaljati tal-B?E huma stabbiliti fid-De?i?joni (UE) 2016/2247 tal-B?E tat-3 ta’ Novembru 2016 dwar il-kontijiet annwali tal-B?E (B?E/2016/35) (?U L 347, 20.12.2016, p. 1), kif emendata. Biex ji?i ?gurat ir-rappurtar armonizzat tal-kontabilità u l-finanzi tal-operazzjonijiet tal-Eurosistema, id-De?i?joni hi bba?ata fuq Linja Gwida (EU) 2016/2249 tal-B?E tat-3 ta' Novembru 2016 dwar il-qafas legali g?all-kontabilità u r-rappurtar finanzjarju fis-Sistema Ewropea ta' Banek ?entrali (B?E/2016/34) (?U L 347, 20.12.2016, p. 37kif emendata. Din il-politika, li ti?i e?aminata u a??ornata regolarment skont kif jixraq, hija konsistenti mad-dispo?izzjonijiet tal-Artikolu 26.4 tal-Istatut tas-SEB?, li jitolbu appro?? armonizzat g?ar-regoli tar-rappurtar kontabilistiku u finanzjarju tal-operazzjonijiet tal-Eurosistema.
[18]Limitu minimu ta’ €100,000 japplika g?al maturazzjonijiet u provvedimenti aministrattivi.
[19]Fil-31 ta’ Di?embru 2019, il-B?N mhux fi?-?ona tal-euro li ?adu sehem fit-TARGET2 kienu Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru), Danmarks Nationalbank, Hrvatska narodna banka, Narodowy Bank Polski u Banca Na?ional? a Romaniei.
[20]Il-fondi akkumulati minn membru tal-persunal permezz ta’ kontribuzzjonijiet volontarji jistg?u jintu?aw meta jirtiraw biex jixtru pensjoni addizzjonali. Din il-pensjoni ti?i inklu?a fl-obbligu tal-benefi??ji definiti minn dak il-mument ’il quddiem.
[22]“Skema tal-allokazzjoni tal-karti tal-flus” tfisser il-per?entwali li jirri?ulta meta jitqies is-sehem tal-B?E mill-?ru? totali ta’ karti tal-euro u ti?i applikata l-iskema tal-kapital sottoskritt g?as-sehem tal-banek ?entrali nazzjonali minn dak it-total.
[25]Dan jikkorrispondi g?al pi? ta’ 504.8 tunnellata.
[26]Dawn l-investimenti jikkonsistu f’assi li minnhom jitnaqqsu l-obbligazzjonijiet denominati fil-munita barranija partikolari li huma so??etti g?al rivalutazzjoni tal-munita barranija. Jid?lu ta?t l-intestaturi “Klejms fuq residenti barra ?-?ona tal-euro denominati f’munita barranija”, “Klejms fuq residenti ta?-?ona tal-euro denominati f’munita barranija”, “Dovuti u spejje? im?allsin bil-quddiem”, “Differenzi fir-rivalutazzjoni ta’ strumenti esklu?i mill-karta tal-bilan?” (in-na?a tal-passiv) u “Dovuti u d?ul mi?bura bil-quddiem” u jinkludu t-tran?azzjonijiet forward u swap tal-kambju barrani inklu?i f’partiti esklu?i mill-karta tal-bilan?. Il-qlig? fuq il-prezz ta’ strumenti finanzjarji denominati f’munita barranija li jkun ?ej minn rivalutazzjonijiet mhuwiex inklu?.
[27]Il-B?E ma jakkwistax titoli fil-programm ta’ xiri mis-settur korporattiv (CSPP).
[28]L-APP jikkonsisti fit-tielet programm ta’ xiri ta’ bonds koperti (CBPP3), l-ABSPP, il-PSPP u s-CSPP. Dettalji o?ra fuq l-APP jinsabu fil-websajt tal-B?E.
[29]Il-valuri tas-suq huma indikattivi u jin?admu abba?i ta’ kwotazzjonijiet tas-suq. Meta l-kwotazzjonijiet tas-suq ma jkunux disponibbli, il-prezzijiet tas-suq ji?u kalkulati bl-u?u ta’ mudelli interni tal-Eurosistema.
[30]Mis-16 ta’ Marzu 2016 ir-rata tal-img?ax u?ata mill-Eurosistema fl-offerti tag?ha g?all-operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament kienet 0.00%.
[31]It-tran?azzjonijiet ta’ self ta’ titoli li ma jirri?ultawx f’kollateral ta’ flus kontanti mhux investit fi tmiem is-sena jid?lu fil-kontijiet esklu?i mill-karta tal-bilan? (ara n-nota 16 “Programmi ta’ self ta’ titoli”).
[32]EURO1 u RT1 huma sistemi ta' pagament im?addma minn ABE CLEARING S.A.S à capital variable (EBA Clearing).
[33]L-ispi?a kurrenti tas-servizz ti?i kalkulata bir-rata ta’ skont li kienet tapplika fis-sena ta’ qabel.
[34]Dawn il-pi?ijiet ?ew a??ustati wkoll kull meta jkun hemm bidla fil-kompo?izzjoni ta’ B?N li jikkontribwixxu g?all-kapital tal-B?E. Dawn huma l-B?N tal-istati Membri tal-UE.
[36]Il-B?E ma jixtrix titoli fis-CSPP u g?alhekk m’g?andux investimenti relatati disponibbli g?as-self.
[37]Jekk kollateral fi flus kontanti jibqa’ mhux investit fi tmiem is-sena, dawn it-tran?azzjonijiet jid?lu f’kontijiet inklu?i fil-karti tal-bilan? (ara n-nota 8 “Obbligazzjonijiet o?ra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu ta?-?ona tal-euro denominati f’euro” u n-nota 10 “Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ?-?ona tal-euro denominati f’euro”).
[39]Fir-rigward tal-perjodu tariffarju 2020, it-tariffi supervi?orji tal-B?E ji?u kkalkulati wara l-g?eluq tal-perjodu tariffarju skont ir-Regolament (UE) 2019/2155 tal-B?E tal-5 ta’ Di?embru 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1163/2014 dwar it-tariffi supervi?orji (B?E/2019/37) (?UL 327, 17.12.2019, p. 70).
[40]Ekwivalenti full-time (FTE) huwa unità ekwivalenti g?al impjegat wie?ed li ja?dem full-time g?al sena. Persunal b’kuntratti permanenti, fissi jew g?al ?mien qasir u parte?ipanti fil-Programm tal-Gradwati tal-B?E huma inklu?i proporzjonalment mas-sig?at li ja?dmu. Persunal fuq leave tal-maternità jew tal-leave g?al ?mien twil hu inklu? wkoll, waqt li persunal fuq leave mhux im?allas hu esklu?.
[41]L-ammonti huma moghtija gross, i.e. qabel it-tnaqqis ta’ taxxi g?all-benefi??ju tal-UE.
[42]G?all-ammont nett li g?andu jit?allas mill-Kont tal-Profitt u t-Telf fir-rigward tal-arran?amenti tal-pensjoni g?all-membri attwali tal-Bord E?ekuttiv u l-membri attwali tal-Bord Supervi?orju impjegati mill-B?E ara n-nota 12.3, “Varji”.
[43]Il-B?N barra ?-?ona tal-euro ma huma intitolati jir?ievu ebda sehem mill-profitt tal-B?E li jista’ jitqassam u lanqas ma huma obbligati jag?mlu tajjeb g?al xi telf tal-B?E.
[44]Skont l-Artikolu 32.5 tal-Istatut tas-SEB?, is-somma tad-d?ul monetarju tal-B?N g?andha ti?i allokata lill-B?N fil-proporzjon tal-ishma m?allsin tag?hom fil-kapital tal-B?E.
北京pk赛车10官网 浙江快乐十二选五走势电脑 雷速体育比分 极速赛车3分钟是骗局吗 陕西快乐10分任4统计 35选7开奖结果查询中奖结果辽宁 浙江十一选五趋势 江苏十一选五走势图 黑龙江11选5爱彩乐 黑龙江11选5 3d定胆定位杀号 顶级配资 双色球走势图下载安装 河南11选5今日开奖号码是多少钱 重庆快乐10分 31选7开奖结果今天期 互利计划