ECB logo
Menu

1 Sprawozdanie z dzia?alno?ci

1.1 Cel sprawozdania z dzia?alno?ci EBC

Sprawozdanie z dzia?alno?ci[1] stanowi integraln? cz??? rocznego raportu finansowego EBC i przedstawia odbiorcom szerszy kontekst sprawozdania finansowego[2]. Z uwagi na to, ?e dzia?ania i operacje EBC maj? s?u?y? realizacji celów jego polityki, sytuacj? i wyniki finansowe EBC nale?y rozpatrywa? w powi?zaniu z odpowiednimi dzia?aniami w zakresie tej polityki.

W zwi?zku z tym sprawozdanie z dzia?alno?ci przedstawia g?ówne dzia?ania i operacje EBC oraz ich wp?yw na jego sprawozdanie finansowe. Poza tym zawiera analiz? najwa?niejszych zmian w bilansie oraz rachunku zysków i strat, które zasz?y w ci?gu roku, a tak?e informacje o zasobach finansowych EBC. Opisuje równie? ryzyka wyst?puj?ce w otoczeniu, w którym dzia?a EBC – podaje informacje o ryzykach finansowych i operacyjnych, na jakie jest on nara?ony, oraz o zasadach zarz?dzania ryzykiem stosowanych w celu ich ograniczenia.


1.2 Dzia?alno??

Europejski Bank Centralny nale?y do Eurosystemu, którego podstawowym celem jest utrzymanie stabilno?ci cen. G?ówne zadania EBC, okre?lone w Statucie ESBC[3], obejmuj?: realizacj? polityki pieni??nej strefy euro, prowadzenie operacji dewizowych, zarz?dzanie oficjalnymi rezerwami dewizowymi państw strefy euro oraz wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów p?atno?ci.

EBC odpowiada ponadto za efektywne i spójne dzia?anie jednolitego mechanizmu nadzorczego (SSM), w d??eniu do zapewnienia ingerencyjnego i skutecznego nadzoru bankowego. W ten sposób przyczynia si? do bezpieczeństwa i dobrego stanu systemu bankowego oraz stabilno?ci ca?ego systemu finansowego.

Operacje polityki pieni??nej Eurosystemu s? ujmowane w sprawozdaniach finansowych EBC i krajowych banków centralnych ze strefy euro, zgodnie z zasad? zdecentralizowanej realizacji polityki pieni??nej w Eurosystemie. Tabela 1 przedstawia g?ówne operacje i funkcje realizowane przez EBC w ramach jego mandatu oraz ich wp?yw na sprawozdanie finansowe.

Tabela 1

G?ówne dzia?ania EBC i ich wp?yw na sprawozdanie finansowe

1) Wi?cej informacji o po?yczkach papierów warto?ciowych mo?na znale?? na stronie internetowej EBC.
2) Wi?cej informacji o systemie TARGET2 mo?na znale?? na stronie internetowej EBC.


1.3 Sytuacja finansowa

1.3.1 Bilans

W latach 2015–2018 suma bilansowa EBC znacznie si? zwi?kszy?a w wyniku nabywania papierów warto?ciowych w ramach programu skupu aktywów (APP)[4].

W 2019 aktywa EBC ogó?em wzros?y o 10,0 mld EUR, do 457,1 mld EUR. By?o to spowodowane g?ównie przez (a) wzrost warto?ci rynkowej dewizowych aktywów rezerwowych EBC, wynikaj?cy z wy?szej ceny z?ota i aprecjacji dolara i jena wobec euro w ci?gu roku, oraz (b) zwi?kszenie si? warto?ci banknotów euro w obiegu[5].

Wykres 1

G?ówne pozycje bilansu EBC

(mld EUR)

?ród?o: EBC.

Na koniec 2019 papiery warto?ciowe na potrzeby polityki pieni??nej nominowane w euro stanowi?y 55% aktywów ogó?em. W tej pozycji bilansowej EBC wykazuje papiery nabyte w ramach programu dotycz?cego rynków papierów warto?ciowych (SMP), trzech programów skupu obligacji zabezpieczonych (CBPP1, CBPP2 i CBPP3), programu ABSPP i programu PSPP. Przez ca?y rok 2019 EBC reinwestowa? w ca?o?ci sp?aty kapita?u z tytu?u zapadania papierów warto?ciowych utrzymywanych w portfelach APP. Ponadto 1 listopada 2019 wznowi? zakupy netto papierów warto?ciowych w ramach programu APP, na podstawie decyzji Rady Prezesów z 12 wrze?nia 2019 o ??cznej wielko?ci miesi?cznych zakupów Eurosystemu[6] oraz wed?ug okre?lonych z góry kryteriów kwalifikacji.

Na koniec 2019 warto?? portfela papierów warto?ciowych utrzymywanych przez EBC na potrzeby polityki pieni??nej zmniejszy?a si? o 1,3 mld EUR, do 250,4 mld EUR (zob. wykres 2), g?ównie z powodu wykupu papierów z programów SMP, CBPP1 i CBPP2. Kwota tych papierów obni?y?a si? ??cznie o 2,2 mld EUR. Portfel PSPP zmala? o 0,1 mld EUR, g?ównie przez efekt netto amortyzacji premii i odpisów dyskonta[7], które przewa?y?y nad warto?ci? zakupów netto dokonanych w dwóch ostatnich miesi?cach 2019.

Wykres 2

Papiery warto?ciowe utrzymywane na potrzeby polityki pieni??nej

(mld EUR)

?ród?o: EBC.

W 2019 ??czna równowarto?? w euro dewizowych aktywów rezerwowych EBC, które obejmuj? z?oto, specjalne prawa ci?gnienia, dolary amerykańskie, jeny i renminbi, wzros?a o 6,2 mld EUR, do 75,8 mld EUR.

Równowarto?? w euro zasobu z?ota i nale?no?ci w z?ocie w 2019 zwi?kszy?a si? o 3,8 mld EUR, do 22,0 mld EUR (zob. wykres 3), co wynika?o z wzrostu ceny rynkowej tego kruszcu wyra?onej w euro, podczas gdy wielko?? zasobu z?ota wyra?ona w uncjach nie uleg?a zmianie. Ten wzrost doprowadzi? tak?e do zwi?kszenia si? salda ró?nic z wyceny o tak? sam? kwot? (zob. punkt 1.3.2 ?Zasoby finansowe”).

Wykres 3

Zasoby i cena z?ota

(Skala lewa: mld EUR; skala prawa: EUR za uncj? z?ota)

?ród?o: EBC.
Uwaga: ?Ró?nice z wyceny z?ota” nie obejmuj? wk?adu wniesionego przez banki centralne państw cz?onkowskich, które wesz?y do strefy euro po 1 stycznia 1999, do skumulowanych ró?nic z wyceny z?ota EBC wg stanu na dzień poprzedzaj?cy ich przyst?pienie do Eurosystemu.

Zasoby netto walut obcych[8] w posiadaniu EBC, obejmuj?ce dolary amerykańskie, jeny i renminbi, zwi?kszy?y si? w przeliczeniu na euro o 2,4 mld EUR, do 53,1 mld EUR (zob. wykres 4), g?ównie w wyniku reinwestowania przychodów uzyskiwanych w ci?gu roku na tych walutach oraz deprecjacji euro wzgl?dem dolara amerykańskiego i jena. Deprecjacja euro jest równie? odzwierciedlona w wy?szych saldach ró?nic z wyceny (zob. punkt 1.3.2 ?Zasoby finansowe”).

Wykres 4

Zasoby walut obcych

(mld EUR)

?ród?o: EBC.

G?ównym sk?adnikiem zasobów netto walut obcych w posiadaniu EBC wci?? s? dolary amerykańskie – na koniec 2019 stanowi?y one ok. 77% tych zasobów.

Przy zarz?dzaniu inwestowaniem swoich rezerw walutowych EBC stosuje trzyetapowy proces. Najpierw zarz?dzaj?cy ryzykiem wyznaczaj? strategiczny portfel benchmarkowy, który jest zatwierdzany przez Rad? Prezesów. Nast?pnie zarz?dzaj?cy portfelami wyznaczaj? taktyczny portfel benchmarkowy, który jest zatwierdzany przez Zarz?d. Na koniec krajowe banki centralne realizuj? – w sposób zdecentralizowany – bie??ce operacje inwestycyjne.

Rezerwy walutowe EBC s? inwestowane g?ównie w papiery warto?ciowe i depozyty na rynku pieni??nym lub s? przechowywane na rachunkach bie??cych (zob. wykres 5). Papiery warto?ciowe w tym portfelu wycenia si? wed?ug cen rynkowych na koniec roku.

Wykres 5

Struktura inwestycji walutowych

(mld EUR)

?ród?o: EBC.

Rezerwy walutowe EBC s?u?? do finansowania potencjalnych interwencji na rynkach walutowych. Z tego wzgl?du przy zarz?dzaniu tymi rezerwami uwzgl?dnia si? trzy cele, jakimi s?, wed?ug wa?no?ci: p?ynno??, bezpieczeństwo i rentowno??. Dlatego ten portfel obejmuje g?ównie papiery warto?ciowe o krótkich terminach zapadalno?ci (zob. wykres 6).

Wykres 6

Struktura zapadalno?ci papierów warto?ciowych nominowanych w walutach obcych

?ród?o: EBC.

W 2019 warto?? portfela funduszy w?asnych faktycznie si? nie zmieni?a (zob. wykres 7). W sk?ad tego portfela wchodz? g?ównie papiery warto?ciowe nominowane w euro, które s? wyceniane wed?ug cen rynkowych na koniec roku.

Wykres 7

Portfel funduszy w?asnych EBC

(mld EUR)

?ród?o: EBC.

Portfel funduszy w?asnych EBC jest utrzymywany jako drugostronne ksi?gowanie op?aconego kapita?u, rezerwy celowej na ryzyka finansowe oraz ogólnego funduszu rezerwowego. Celem tego portfela jest zapewnienie dochodu na sfinansowanie kosztów operacyjnych EBC niezwi?zanych z realizacj? zadań nadzorczych[9]. Zarz?dzanie portfelem jest w zwi?zku z tym ukierunkowane na maksymalizacj? zwrotu, z uwzgl?dnieniem ró?nych limitów ryzyka. W rezultacie struktura terminów zapadalno?ci jest dla tego portfela bardziej zró?nicowana (zob. wykres 8) ni? dla portfela rezerw walutowych.

Wykres 8

Struktura zapadalno?ci papierów warto?ciowych w portfelu funduszy w?asnych

?ród?o: EBC.

1.3.2 Zasoby finansowe

Zasoby finansowe EBC obejmuj?: kapita?, rezerw? na ryzyko ogólne, ró?nice z wyceny i zysk za rok obrotowy. Te zasoby finansowe s? (a) inwestowane w aktywa przynosz?ce dochód lub (b) wykorzystywane bezpo?rednio do pokrycia strat spowodowanych przez zmaterializowanie si? ryzyk finansowych. Na 31 grudnia 2019 zasoby finansowe EBC wynosi?y ??cznie 47,7 mld EUR (zob. wykres 9), czyli o 5,7 mld EUR wi?cej ni? w 2018, co by?o zwi?zane ze zwi?kszeniem si? ró?nic z wyceny na skutek deprecjacji euro.

Wykres 9

Zasoby finansowe EBC

(mld EUR)

?ród?o: EBC.
?Ró?nice z wyceny” obejmuj? ??czne zyski z wyceny z?ota, walut obcych i papierów warto?ciowych, nie obejmuj? natomiast ró?nic z wyceny z tytu?u ?wiadczeń po okresie zatrudnienia.

Niezrealizowane zyski z tytu?u z?ota, walut obcych i papierów warto?ciowych podlegaj?cych aktualizacji wyceny nie s? wykazywane jako przychód w rachunku zysków i strat, tylko ujmowane bezpo?rednio w bilansie EBC po stronie pasywów na koncie ró?nic z wyceny. Salda tych ró?nic mog? zosta? wykorzystane do amortyzacji ewentualnych niekorzystnych zmian odpowiednich cen lub kursów walutowych, wzmacniaj? zatem odporno?? EBC na zwi?zane z tym ryzyka. W 2019 ró?nice z wyceny z?ota, walut obcych i papierów warto?ciowych[10] zwi?kszy?y si? o 5,1 mld EUR, do 30,2 mld EUR, g?ównie na skutek wzrostu ceny z?ota oraz deprecjacji euro wzgl?dem dolara amerykańskiego i jena (zob. wykres 10).

Wykres 10

Kursy g?ównych walut i cena z?ota w latach 2015–2019

(zmiany procentowe wobec 2015; dane na koniec roku)

?ród?o: EBC.

Zysk osi?gni?ty w danym roku obrotowym z tytu?u aktywów i pasywów EBC mo?e zosta? wykorzystany do pokrycia potencjalnych strat poniesionych w tym samym roku. W 2019 zysk EBC wyniós? 2,4 mld EUR, czyli by? o 0,8 mld EUR wy?szy ni? w 2018.

EBC utrzymuje rezerw? na ryzyka finansowe, na które jest nara?ony (zob. punkt 1.4.1 ?Ryzyka finansowe”). Poziom tej rezerwy weryfikuje si? co roku z uwzgl?dnieniem ró?nych czynników, w tym wielko?ci zasobu aktywów obci??onych ryzykiem, wyników przewidywanych na nadchodz?cy rok oraz oceny ryzyka. Wysoko?? rezerwy na ryzyko ??cznie z kwot? ogólnego funduszu rezerwowego EBC nie mo?e przekroczy? wysoko?ci kapita?u op?aconego przez krajowe banki centralne ze strefy euro. W nast?pstwie przypadaj?cej co pi?? lat aktualizacji klucza subskrypcji kapita?u EBC, dokonanej na dzień 1 stycznia 2019, i wynikaj?cego z niej obni?enia wagi procentowej krajowych banków centralnych ze strefy euro w subskrybowanym kapitale EBC, a tak?e po uwzgl?dnieniu wyników oceny stopnia nara?enia EBC na ryzyka finansowe, Rada Prezesów postanowi?a uwolni? z rezerwy na ryzyka finansowe kwot? 84 mln EUR, ?eby nie przekroczy? dopuszczalnego pu?apu, który odpowiada wysoko?ci kapita?u EBC op?aconego przez krajowe banki centralne ze strefy euro i wynosi 7,5 mld EUR.

Na 31 grudnia 2019 kapita? EBC op?acony przez krajowe banki centralne ze strefy euro i spoza tej strefy wynosi? 7,7 mld EUR, o 81 mln EUR mniej ni? na koniec 2018. By?o to spowodowane przez copi?cioletni? aktualizacj? klucza kapita?owego EBC na dzień 1 stycznia 2019, w wyniku której zmniejszy?a si? waga procentowa krajowych banków centralnych ze strefy euro (które w pe?ni op?aci?y swoje subskrybowane udzia?y).

W 2020 udzia?y krajowych banków centralnych w kapitale EBC zmieni? si? wskutek wyj?cia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zwi?zanego z tym wyst?pienia Bank of England z Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Subskrybowany kapita? EBC nie zmieni si?, gdy? udzia? Bank of England w tym kapitale zostanie rozdzielony mi?dzy krajowe banki centralne ze strefy euro i spoza tej strefy. Op?acony kapita? EBC w 2020 tak?e si? nie zmieni, poniewa? dotychczasowy op?acony udzia? kapita?owy Bank of England zostanie pokryty przez pozosta?e krajowe banki centralne.

1.3.3 Rachunek zysków i strat

Mi?dzy rokiem 2015 a 2019 zysk EBC stopniowo zwi?kszy? si? z ok. 1,1 mld EUR do ok. 2,4 mld EUR (zob. wykres 11), przede wszystkim w wyniku wzrostu przychodów z tytu?u odsetek od dewizowych aktywów rezerwowych i papierów warto?ciowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieni??nej, który z nadwy?k? skompensowa? obni?enie si? przychodów odsetkowych z banknotów w obiegu[11] i portfela funduszy w?asnych.

Zysk EBC za rok 2019 wyniós? 2366 mln EUR (2018: 1575 mln EUR). Wzrost o 790 mln EUR w stosunku do roku 2018 wynika? z wy?szego wyniku z tytu?u odsetek oraz lepszych rezultatów operacji finansowych.

Wykres 11

G?ówne pozycje rachunku zysków i strat EBC

(mln EUR)

?ród?o: EBC.
Uwaga: ?Pozosta?e przychody i koszty” obejmuj?: ?Wynik z tytu?u op?at i prowizji”, ?Przychody z tytu?u akcji i udzia?ów”, ?Pozosta?e przychody” i ?Pozosta?e koszty”.

Wynik z tytu?u odsetek wzrós? o 410 mln EUR, do 2686 mln EUR (zob. wykres 12), g?ównie wskutek wzrostu przychodów z tytu?u odsetek od zarówno dewizowych aktywów rezerwowych, jak i papierów warto?ciowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieni??nej.

Wykres 12

Wynik z tytu?u odsetek

(mln EUR)

?ród?o: EBC.

Przychody netto z tytu?u odsetek od dewizowych aktywów rezerwowych wzros?y o 190 mln EUR, do 1052 mln EUR, g?ównie wskutek zwi?kszenia si? przychodów z tytu?u odsetek od papierów nominowanych w dolarach amerykańskich.

Poniewa? przez wi?kszo?? roku 2018 rentowno?ci papierów warto?ciowych nominowanych w dolarach – zw?aszcza o krótszych terminach zapadalno?ci – wykazywa?y trend wzrostowy (zob. wykres 13), papiery nabywane przez EBC mia?y wy?sz? rentowno??, w zwi?zku z czym ?rednia rentowno?? portfela dolarowego wzros?a w porównaniu z poprzednim rokiem. To wp?yn??o pozytywnie na przychody odsetkowe osi?gni?te na tym portfelu w 2019.

Wykres 13

Rentowno?ci dwuletnich obligacji skarbowych w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Chinach

(w proc. rocznie; dane na koniec miesi?ca)

?ród?o: EBC.

W 2019 przychody netto z tytu?u odsetek od papierów warto?ciowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieni??nej wynios?y 1447 mln EUR, czyli by?y o 212 mln EUR wy?sze ni? w 2018 (zob. wykres 14). Wynik z tytu?u odsetek od papierów warto?ciowych nabytych w ramach programu APP wzrós? o 316 mln EUR, do 1136 mln EUR. Przyczyni? si? do tego przede wszystkim portfel PSPP, z powodu wy?szego ?redniego stanu zasobów i ?redniej rentowno?ci tego portfela w porównaniu z 2018. Jego ?rednia rentowno?? wzros?a w ostatnich dwóch latach z nast?puj?cych powodów: (a) rentowno?? papierów warto?ciowych zakupionych w ci?gu 2018 by?a wy?sza od historycznej rentowno?ci tego portfela, za? (b) sp?aty kapita?u w 2019 by?y reinwestowane po stopie wy?szej od rentowno?ci papierów wykupionych. Jednocze?nie w strefie euro rentowno?ci obligacji skarbowych w 2019 nadal by?y przeci?tnie niskie (zob. wykres 15). Wzrost przychodów netto z tytu?u odsetek od papierów z portfela APP z nadwy?k? skompensowa? zmniejszenie si? przychodów netto z tytu?u odsetek od portfeli prowadzonych dla programów SMP, CBPP1 i CBPP2, które zmala?y o 104 mln EUR, do 311 mln EUR, na skutek zmniejszenia si? tych portfeli w wyniku up?ywu terminu zapadalno?ci papierów. W 2019 papiery warto?ciowe utrzymywane na potrzeby polityki pieni??nej wygenerowa?y ok. 54% wyniku z tytu?u odsetek.

Wykres 14

Przychody netto z tytu?u odsetek od papierów warto?ciowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieni??nej

(mln EUR)

?ród?o: EBC.

Wykres 15

Rentowno?ci 10-letnich obligacji skarbowych w strefie euro

(w proc. rocznie; dane na koniec miesi?ca)

?ród?o: EBC.

Przychody odsetkowe z tytu?u udzia?u EBC w ??cznej warto?ci banknotów euro w obiegu oraz koszty odsetkowe zwi?zane z oprocentowaniem wierzytelno?ci krajowych banków centralnych z tytu?u przekazanych rezerw dewizowych by?y zerowe, poniewa? stopa stosowana przez Eurosystem w podstawowych operacjach refinansuj?cych wynosi?a 0%.

Pozosta?e przychody netto z tytu?u odsetek zmala?y, g?ównie z powodu spadku przychodów odsetkowych z portfela funduszy w?asnych w nast?pstwie ogólnie ni?szych rentowno?ci w strefie euro.

Wynik z tytu?u operacji finansowych i odpisów aktualizuj?cych warto?? aktywów finansowych zamkn?? si? zyskiem w wysoko?ci 176 mln EUR (zob. wykres 16). By?o to o 322 mln EUR wi?cej ni? w 2018, g?ównie wskutek wzrostu zrealizowanych ró?nic cenowych.

W 2019 wyst?pi? zrealizowany zysk netto na ró?nicach cenowych ze sprzeda?y papierów warto?ciowych, do czego przyczyni?y si? przede wszystkim zyski z wyceny papierów warto?ciowych nominowanych w dolarach amerykańskich, na których warto?? rynkow? w ci?gu roku pozytywnie wp?ywa? spadek rentowno?ci obligacji dolarowych.

Wykres 16

Zrealizowane zyski i straty oraz odpisy aktualizuj?ce

(mln EUR)

?ród?o: EBC.

Ponadto 31 grudnia 2019 uwolniono z rezerwy na ryzyko ogólne i przeniesiono do rachunku zysków i strat kwot? 84 mln EUR, ?eby nie przekroczy? dopuszczalnego pu?apu tej rezerwy, który odpowiada wielko?ci kapita?u op?aconego przez krajowe banki centralne ze strefy euro (zob. punkt 1.3.2 ?Zasoby finansowe”).

??czne koszty operacyjne EBC, w tym amortyzacja i koszty us?ug produkcji banknotów, wzros?y o 42 mln EUR, do 1156 mln EUR (zob. wykres 17). Wzrost w porównaniu z 2018 wynika przede wszystkim ze zwi?kszenia si? kosztów osobowych wskutek (a) wy?szego przeci?tnego zatrudnienia w 2019, g?ównie w nadzorze bankowym, oraz (b) wy?szych kosztów z tytu?u pozosta?ych ?wiadczeń d?ugoterminowych, spowodowanych zw?aszcza przez zastosowanie ni?szej stopy dyskontowej w wycenie aktuarialnej na koniec 2019. Z powodu wprowadzenia w 2019 nowych zasad dotycz?cych leasingu koszty najmu, które dotychczas ujmowano w kosztach administracyjnych, teraz wykazuje si? jako amortyzacj?. Dlatego koszty administracyjne by?y ni?sze ni? w poprzednim roku, a amortyzacja – wy?sza. Kolejn? przyczyn? spadku kosztów administracyjnych by?y ni?sze koszty z tytu?u zaanga?owania pracowników zatrudnionych za po?rednictwem agencji oraz zewn?trznych konsultantów.

Koszty zwi?zane z nadzorem bankowym s? w ca?o?ci pokrywane przez op?aty pobierane od nadzorowanych podmiotów[12].

Wykres 17

Koszty operacyjne i op?aty nadzorcze

(mln EUR)

?ród?o: EBC.
Uwaga: Koszty operacyjne przedstawiono w podziale na pion bankowo?ci centralnej i pion nadzoru bankowego. Koszty us?ug wspólnych ?wiadczonych przez jednostki pomocnicze EBC zosta?y rozdzielone mi?dzy te dwa piony. Us?ugi wspólne s? realizowane przez istniej?ce jednostki pomocnicze EBC: zaplecza biurowego, zarz?dzania kadrami, obs?ugi administracyjnej, bud?etu i kontrolingu, ksi?gowo?ci, obs?ugi prawnej, komunikacji, t?umaczeń, audytu wewn?trznego, statystyki i informatyki.


1.4 Zarz?dzanie ryzykiem

Zarz?dzanie ryzykiem, stanowi?ce niezwykle wa?ny element dzia?alno?ci EBC, odbywa si? jako ci?g?y proces (a) identyfikacji i oceny ryzyka, (b) weryfikacji strategii i zasad dotycz?cych ryzyka, (c) realizacji dzia?ań ograniczaj?cych ryzyko oraz (d) monitorowania i wykazywania ryzyka. We wszystkich tych dzia?aniach wykorzystuje si? efektywne metodologie, procedury i systemy.

Rysunek 1

Cykl zarz?dzania ryzykiem

EBC jest nara?ony na ryzyka zarówno finansowe, jak i operacyjne. Poni?ej przedstawiono te ryzyka, ich ?ród?a oraz obowi?zuj?ce zasady kontroli ryzyka.

1.4.1 Ryzyka finansowe

Zarz?d przedstawia zasady i procedury maj?ce zapewni? odpowiedni? ochron? przed ryzykami finansowymi, na jakie jest nara?ony EBC. Komitet ds. Zarz?dzania Ryzykiem, w którego sk?ad wchodz? eksperci z banków centralnych nale??cych do Eurosystemu, uczestniczy m.in. w monitorowaniu ryzyka finansowego oraz jego wycenie i wykazywaniu w bilansie Eurosystemu, a tak?e w opracowaniu i weryfikacji odpowiednich metodyk i zasad. W ten sposób Komitet pomaga organom decyzyjnym zapewni? Eurosystemowi odpowiedni stopień ochrony.

Ryzyka finansowe wynikaj? z podstawowej dzia?alno?ci EBC i zwi?zanych z ni? ekspozycji. Zasady kontroli i limity stosowane przez EBC do zarz?dzania swoim profilem ryzyka s? ró?ne dla ró?nych rodzajów operacji i odzwierciedlaj? cele strategiczne lub inwestycyjne poszczególnych portfeli oraz parametry ryzyka aktywów bazowych.

Do monitorowania i oceny ryzyka EBC stosuje ró?ne opracowane przez siebie techniki szacowania. Opieraj? si? one na symulacji ??cznego ryzyka rynkowego i kredytowego. G?ówne koncepcje, techniki i za?o?enia modelowania, na podstawie których opracowano miary ryzyka, opieraj? si? na standardach bran?owych i dost?pnych danych rynkowych. Kwantyfikacji ryzyka dokonuje si? zwykle metod? oczekiwanego niedoboru (Expected Shortfall, ES)[13] szacowanego przy 99?procentowym poziomie ufno?ci na okres jednego roku. Do obliczania ryzyka stosuje si? dwa podej?cia: (a) podej?cie ksi?gowe, w ramach którego przy obliczaniu szacowanego ryzyka zgodnie z wszystkimi obowi?zuj?cymi zasadami rachunkowo?ci ró?nice z wyceny uznaje si? za bufor, oraz (b) podej?cie finansowe, w ramach którego ró?nice z wyceny nie s? przy obliczaniu ryzyka traktowane jako bufor. EBC oblicza równie? inne miary ryzyka przy ró?nych poziomach ufno?ci, przeprowadza analizy wra?liwo?ci i scenariuszy warunków skrajnych oraz ocenia bardziej d?ugoterminowe projekcje ekspozycji i przychodu, tak aby uzyska? wszechstronny obraz sytuacji w zakresie ryzyka[14].

??czne ryzyka, na jakie jest nara?ony EBC, w ci?gu roku si? zmniejszy?y. Na koniec 2019 ryzyka finansowe dla wszystkich portfeli EBC ??cznie, mierzone metod? ES przy 99-procentowym poziomie ufno?ci za okres jednego roku wed?ug podej?cia ksi?gowego, wynios?y 8,1 mld EUR, czyli o 1,1 mld EUR mniej ni? na koniec 2018. Ich spadek wi??e si? z ni?szym ryzykiem kursowym i stopy procentowej w portfelach inwestycyjnych EBC, popraw? jako?ci kredytowej papierów warto?ciowych utrzymywanych w portfelach EBC oraz wykupem papierów warto?ciowych z portfeli programów SMP, CBPP1 i CBPP2.

Ryzyko kredytowe wynika z portfeli utrzymywanych na potrzeby polityki pieni??nej EBC, portfela funduszy w?asnych nominowanego w euro oraz rezerw dewizowych. Papiery warto?ciowe utrzymywane na potrzeby polityki pieni??nej s? wyceniane wed?ug zamortyzowanego kosztu z uwzgl?dnieniem utraty warto?ci i w zwi?zku z tym – jako ?e si? ich nie sprzedaje – nie s? nara?one na zmiany cen zwi?zane z migracj? kredytów, natomiast s? nara?one na ryzyko niewykonania zobowi?zań. Fundusze w?asne nominowane w euro i rezerwy dewizowe s? wyceniane po cenach rynkowych, co nara?a je na ryzyka migracji i niewykonania zobowi?zań. Od poprzedniego roku ryzyko kredytowe zmala?o wskutek poprawy jako?ci kredytowej niektórych europejskich emitentów d?ugu państwowego oraz wykupu papierów z programu SMP.

Ryzyko kredytowe ogranicza si? g?ównie przez stosowanie kryteriów kwalifikacji, procedur due diligence i ró?nych limitów dla poszczególnych portfeli.

Ryzyka walutowe i surowcowe wynikaj? z utrzymywanych przez EBC zasobów walut obcych i z?ota. W porównaniu z poprzednim rokiem ryzyko walutowe zmala?o wskutek wzrostu ró?nic z wyceny, amortyzuj?cych niekorzystne zmiany kursów walutowych i ceny z?ota.

Z uwagi na znaczenie tych aktywów dla swojej polityki EBC nie zawiera transakcji zabezpieczaj?cych przed zwi?zanym z nimi ryzykiem walutowym i ryzykiem surowcowym. Zamiast tego ogranicza te ryzyka przez ujmowanie ró?nic z wyceny oraz dywersyfikacj? zasobów ró?nych walut i z?ota.

Rezerwy dewizowe i fundusze w?asne nominowane w euro s? inwestowane g?ównie w papiery warto?ciowe o sta?ym dochodzie i nara?one na ryzyko stopy procentowej zwi?zane z wycen? wed?ug cen/kursów rynkowych (bo tak si? je wycenia). Rezerwy dewizowe EBC s? inwestowane g?ównie w aktywa o stosunkowo krótkich terminach zapadalno?ci (zob. wykres 6 w punkcie 1.3.1 ?Bilans”), podczas gdy aktywa z portfela funduszy w?asnych generalnie charakteryzuj? si? d?u?szym terminem zapadalno?ci (zob. wykres 8 w punkcie 1.3.1 ?Bilans”). W porównaniu z rokiem 2018 ryzyko mierzone zgodnie z podej?ciem ksi?gowym zmala?o w nast?pstwie zmian warunków rynkowych.

Ryzyko stopy procentowej zwi?zane z wycen? wed?ug cen/kursów rynkowych, na jakie jest nara?ony EBC, ogranicza si? za pomoc? zasad alokacji aktywów oraz ró?nic z wyceny.

EBC jest równie? nara?ony na ryzyko stopy procentowej spowodowane niedopasowaniem mi?dzy oprocentowaniem swoich aktywów a oprocentowaniem, jakie p?aci od zobowi?zań, co wp?ywa na wynik z tytu?u odsetek. To ryzyko nie jest bezpo?rednio zwi?zane z konkretnym portfelem, ale wynika z ca?ej struktury bilansu EBC, w tym zw?aszcza z wyst?powania niedopasowania zapadalno?ci i rentowno?ci mi?dzy aktywami a pasywami. Na potrzeby jego monitorowania EBC prowadzi prognostyczn? analiz? swojej rentowno?ci. Wynika z niej, ?e w nadchodz?cych latach wynik z tytu?u odsetek powinien nadal by? dodatni.

Tego rodzaju ryzyko jest zarz?dzane za pomoc? zasad alokacji aktywów i dodatkowo ograniczane przez istnienie w bilansie EBC pasywów nieoprocentowanych.

1.4.2 Ryzyko operacyjne

Zarz?dzanie ryzykiem operacyjnym[15] w EBC obejmuje wszystkie ryzyka niefinansowe.

Odpowiedzialno?? za polityk? i zasady zarz?dzania ryzykiem operacyjnym ponosi Zarz?d, który t? polityk? i zasady zatwierdza. Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego wspomaga Zarz?d w sprawowaniu zwierzchniej kontroli nad zarz?dzaniem ryzykiem operacyjnym. Zarz?dzanie tym ryzykiem jest integralnym elementem struktury zarz?dzania wewn?trznego[16] i procesów zarz?dczych.

G?ównym celem systemu zarz?dzania ryzykiem operacyjnym w EBC jest przyczynianie si? do wype?nienia misji i celów EBC przy jednoczesnej ochronie jego reputacji i aktywów przed stratami, nadu?yciami i szkodami. Zgodnie z zasadami zarz?dzania ryzykiem operacyjnym ka?dy obszar funkcjonalny odpowiada za w?asne ryzyko operacyjne, incydenty i mechanizmy kontroli, w tym za identyfikacj? i ocen?, reagowanie, informowanie i monitorowanie. Strategie reagowania na ryzyko i procedury jego akceptacji powinny by? przy tym zgodne z ogólnymi zasadami tolerancji na ryzyko obowi?zuj?cymi w EBC. Zasady post?powania w tym zakresie s? powi?zane z pi?ciostopniow? macierz? ryzyka, w której zestawia si? – wed?ug kryteriów ilo?ciowych i jako?ciowych – wp?yw ryzyka z prawdopodobieństwem jego wyst?pienia.

W swoim ?rodowisku operacyjnym EBC jest nara?ony na coraz bardziej z?o?one zagro?enia, a jego bie??ca dzia?alno?? wi??e si? z ró?nymi rodzajami ryzyka operacyjnego. Szczególnej uwagi wymaga szerokie spektrum ryzyk niefinansowych zwi?zanych z dzia?aniem ludzi, bezpieczeństwem informacji, funkcjonowaniem systemów i procesów oraz anga?owaniem kontrahentów zewn?trznych. W zwi?zku z tym EBC wdro?y? procedury u?atwiaj?ce ci?g?e i skuteczne zarz?dzanie ryzykami operacyjnymi i uwzgl?dnianie informacji o ryzyku w procesie podejmowania decyzji. Pracuje ponadto nad popraw? swojej odporno?ci. W zwi?zku z tym opracowa? schematy reagowania i plany awaryjne, ?eby zapewni? utrzymanie ci?g?o?ci kluczowych funkcji biznesowych w razie wyst?pienia jakichkolwiek zak?óceń.


2 Sprawozdanie finansowe EBC

2.1 Bilans na dzień 31 grudnia 2019

Uwagi: Z powodu zaokr?gleń kwoty w sprawozdaniu finansowym i tabelach w notach obja?niaj?cych mog? si? nie sumowa?. Warto?ci 0 i (0) oznaczaj?, odpowiednio, kwoty dodatnie lub ujemne zaokr?glone do zera, natomiast znak (-) oznacza zero.


2.2 Rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019

Frankfurt nad Menem, 11 lutego 2020
Europejski Bank Centralny

Christine Lagarde
Prezes


2.3 Polityka rachunkowo?ci

Format i prezentacja sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe EBC sporz?dzono zgodnie z ni?ej opisanymi zasadami rachunkowo?ci[17], które zdaniem Rady Prezesów EBC zapewniaj? rzeteln? prezentacj? sprawozdania, a jednocze?nie odzwierciedlaj? charakter dzia?alno?ci banku centralnego.

Podstawowe zasady rachunkowo?ci

Zastosowano nast?puj?ce podstawowe zasady rachunkowo?ci: zasad? rzeczywisto?ci gospodarczej i przejrzysto?ci, ostro?no?ci, uj?cia zdarzeń nast?puj?cych po dniu bilansowym, istotno?ci, kontynuacji dzia?ania, memoria?u, spójno?ci i porównywalno?ci.

Ujmowanie aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa ujmuje si? w bilansie, gdy otrzymanie lub przekazanie przez EBC przysz?ych korzy?ci ekonomicznych z ich tytu?u jest prawdopodobne, zasadniczo wszystkie zwi?zane z nimi ryzyka i korzy?ci zosta?y przeniesione na EBC, a koszt wytworzenia lub warto?? sk?adnika aktywów b?d? wysoko?? zobowi?zania mo?na wiarygodnie okre?li?.

Prowadzenie ksi?g rachunkowych

Ksi?gi rachunkowe prowadzi si? zgodnie z zasad? kosztu historycznego, zmodyfikowan? w ten sposób, ?e rynkowe – tj. notowane na aktywnym rynku – papiery warto?ciowe (oprócz papierów warto?ciowych utrzymywanych obecnie na potrzeby polityki pieni??nej), z?oto oraz pozosta?e bilansowe i pozabilansowe aktywa i pasywa w walutach obcych s? wyceniane wed?ug warto?ci rynkowej.

Transakcje dotycz?ce aktywów i zobowi?zań finansowych s? ujmowane w ksi?gach rachunkowych na dzień rozliczenia.

Transakcje na instrumentach finansowych w walutach obcych, z wyj?tkiem transakcji spot na papierach warto?ciowych, ujmuje si? na kontach pozabilansowych w dniu transakcji. W dniu rozliczenia zapisy pozabilansowe s? odwracane, a transakcje – ujmowane w bilansie. Zakup i sprzeda? walut obcych wp?ywaj? na pozycj? walutow? netto na dzień transakcji; zrealizowane zyski i straty ze sprzeda?y równie? oblicza si? na dzień transakcji. Naros?e odsetki, premie i dyskonto dotycz?ce instrumentów finansowych nominowanych w walutach obcych s? obliczane i ujmowane codziennie, a tak?e codziennie uwzgl?dniane w pozycji walutowej.

Z?oto oraz aktywa i pasywa w walutach obcych

Aktywa i pasywa nominowane w walutach obcych przelicza si? na euro po kursie obowi?zuj?cym na dzień bilansowy. Przychody i koszty przelicza si? wed?ug kursu obowi?zuj?cego na dzień uj?cia. Aktualizacj? wyceny aktywów i zobowi?zań nominowanych w walutach obcych, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych, przeprowadza si? dla ka?dej waluty oddzielnie.

Aktualizacj? wyceny aktywów i zobowi?zań w walutach obcych wed?ug cen rynkowych przeprowadza si? odr?bnie od aktualizacji wed?ug kursów walutowych.

Z?oto wycenia si? po cenie rynkowej obowi?zuj?cej na dzień bilansowy. Nie stosuje si? rozró?nienia mi?dzy ró?nicami z wyceny cenowej i kursowej, lecz przeprowadza si? tylko jedn? wycen? na podstawie ceny uncji z?ota wyra?onej w euro, która dla roku zakończonego 31 grudnia 2019 zosta?a wyprowadzona z kursu euro do dolara amerykańskiego na 31 grudnia 2019.

Specjalne prawo ci?gnienia (SDR) jest zdefiniowane jako koszyk walut. Warto?? SDR oblicza si? jako wa?on? sum? kursów pi?ciu g?ównych walut (dolara amerykańskiego, euro, renminbi, jena i funta szterlinga). Zasoby SDR w posiadaniu EBC zosta?y przeliczone na euro wed?ug kursu euro do SDR na 31 grudnia 2019.

Papiery warto?ciowe

Papiery warto?ciowe na potrzeby polityki pieni??nej
Papiery warto?ciowe utrzymywane obecnie na potrzeby polityki pieni??nej s? wyceniane wed?ug zamortyzowanego kosztu z uwzgl?dnieniem utraty warto?ci.

Pozosta?e papiery warto?ciowe
Rynkowe papiery warto?ciowe (oprócz utrzymywanych obecnie na potrzeby polityki pieni??nej) i równorz?dne aktywa wycenia si? – pojedynczo – albo wed?ug ?rednich cen/kursów rynkowych, albo wed?ug odpowiedniej krzywej dochodowo?ci na dzień bilansowy. Na potrzeby wyceny nie wydziela si? opcji wbudowanych w papiery warto?ciowe. Dla roku zakończonego 31 grudnia 2019 zastosowano ?rednie ceny rynkowe z 30 grudnia 2019. Niep?ynne akcje oraz pozosta?e instrumenty udzia?owe utrzymywane jako sta?a inwestycja wycenia si? po koszcie z uwzgl?dnieniem utraty warto?ci.

Ustalanie wyniku finansowego

Przychody i koszty ujmuje si? w okresie, w którym zosta?y osi?gni?te lub poniesione[18]. Zrealizowane zyski i straty ze sprzeda?y walut obcych, z?ota i papierów warto?ciowych ujmuje si? w rachunku zysków i strat, a oblicza wed?ug ?redniego kosztu odpowiednich aktywów.

Niezrealizowane zyski nie s? ujmowane jako przychody, lecz odnoszone bezpo?rednio na konto ró?nic z wyceny.

Niezrealizowane straty wykazuje si? w rachunku zysków i strat, je?eli na koniec roku ich kwota przekracza wcze?niejsze zyski z wyceny uj?te na odpowiednim koncie ró?nic z wyceny. Niezrealizowane straty z tytu?u okre?lonego papieru warto?ciowego, waluty lub z?ota nie podlegaj? kompensacie z niezrealizowanymi zyskami z tytu?u innych papierów warto?ciowych, walut lub z?ota. W wypadku uj?cia niezrealizowanych strat na takiej pozycji w rachunku zysków i strat ?redni koszt tej pozycji zostaje obni?ony do wysoko?ci kursu lub ceny rynkowej na koniec roku. Niezrealizowane straty z tytu?u swapów procentowych uj?te na koniec roku w rachunku zysków i strat podlegaj? rozliczeniu w kolejnych latach.

Straty z tytu?u utraty warto?ci ujmuje si? w rachunku zysków i strat i nie odwraca si? ich w kolejnych latach, chyba ?e utrata warto?ci si? zmniejszy?a, a zmniejszenie to mo?na powi?za? z konkretnym zdarzeniem, które nast?pi?o po pocz?tkowym uj?ciu utraty warto?ci.

Premi? i dyskonto z tytu?u papierów warto?ciowych amortyzuje si? do up?ywu terminu umownego.

Transakcje odwracalne

Transakcje odwracalne to operacje, w których EBC kupuje lub sprzedaje aktywa na podstawie umów z przyrzeczeniem odkupu b?d? udziela kredytu za zabezpieczeniem.

Transakcja z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) polega na sprzeda?y papierów warto?ciowych za gotówk? z jednoczesnym zobowi?zaniem do odkupu tych papierów od kontrahenta w okre?lonym terminie i po uzgodnionej cenie. Transakcje repo wykazuje si? w pasywach bilansu jako zabezpieczone depozyty. Papiery warto?ciowe sprzedane w ramach umów repo pozostaj? w bilansie EBC.

Transakcja z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu (reverse repo) polega na kupnie papierów warto?ciowych za gotówk? z jednoczesnym zobowi?zaniem do ich odsprzeda?y kontrahentowi w okre?lonym terminie i po uzgodnionej cenie. Transakcje reverse repo wykazuje si? w aktywach bilansu jako zabezpieczone po?yczki, ale nie uwzgl?dnia si? ich w zasobach papierów warto?ciowych EBC.

Transakcje odwracalne (w tym po?yczki papierów warto?ciowych) przeprowadzone w ramach programu prowadzonego przez wyspecjalizowany podmiot ujmuje si? w bilansie jedynie wówczas, gdy z?o?ono zabezpieczenie w gotówce, która nie zosta?a nast?pnie zainwestowana.

Instrumenty pozabilansowe

Przy obliczaniu zysków i strat z tytu?u ró?nic kursowych w pozycji walutowej netto uwzgl?dnia si? instrumenty walutowe, tj. walutowe transakcje forward, terminowe cz??ci swapów walutowych i inne instrumenty polegaj?ce na wymianie jednej waluty na inn? w przysz?ym terminie.

Aktualizacj? wyceny instrumentów na stopy procentowe przeprowadza si? dla ka?dego instrumentu oddzielnie. Dzienne zmiany wysoko?ci zmiennego depozytu, który zabezpiecza otwarte kontrakty futures na stopy procentowe, oraz swapy procentowe rozliczane za po?rednictwem kontrahenta centralnego ujmuje si? w rachunku zysków i strat. Transakcje forward na papierach warto?ciowych i swapy procentowe nierozliczane przez kontrahenta centralnego wycenia si? wed?ug ogólnie przyj?tych metod wyceny na podstawie dost?pnych cen/kursów i stóp rynkowych oraz wspó?czynników dyskonta za okres od dnia rozliczenia do dnia wyceny.

Zdarzenia po dniu bilansowym

Warto?ci aktywów i pasywów koryguje si? o zdarzenia zaistnia?e mi?dzy dniem bilansowym a dniem, w którym Zarz?d zezwala na przekazanie rocznego sprawozdania finansowego EBC do zatwierdzenia przez Rad? Prezesów, je?eli te zdarzenia maj? istotny wp?yw na stan aktywów lub pasywów na dzień bilansowy.

Wa?ne zdarzenia po dniu bilansowym, które nie wp?ywaj? na stan aktywów i pasywów na dzień bilansowy, ujawnia si? w notach do sprawozdania finansowego.

Salda w ramach ESBC / salda w ramach Eurosystemu

Salda w ramach ESBC wynikaj? przede wszystkim z p?atno?ci transgranicznych w obr?bie Unii Europejskiej (UE) rozliczanych w euro w pieni?dzu banku centralnego. Te transakcje s? w wi?kszo?ci inicjowane przez podmioty prywatne (tj. instytucje kredytowe, przedsi?biorstwa i osoby fizyczne). S? rozliczane w systemie TARGET2 (transeuropejski zautomatyzowany system b?yskawicznego rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym) i powoduj? powstanie sald wzajemnych rozrachunków na rachunkach banków centralnych UE w tym systemie. Te salda s? codziennie kompensowane, a nast?pnie przenoszone na EBC, tak aby na koniec ka?dy krajowy bank centralny mia? tylko jedno saldo wzajemnych rozrachunków – wobec EBC. P?atno?ci dokonywane przez EBC i rozliczane w systemie TARGET2 równie? wp?ywaj? na salda wzajemnych rozrachunków. W ksi?gach EBC te salda reprezentuj? nale?no?? lub zobowi?zanie netto poszczególnych krajowych banków centralnych wobec reszty Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Salda w ramach Eurosystemu mi?dzy krajowymi bankami centralnymi ze strefy euro a EBC wynikaj?ce z TARGET2, podobnie jak inne salda w ramach Eurosystemu nominowane w euro (np. tymczasowy podzia? zysku EBC mi?dzy krajowe banki centralne), przedstawia si? w bilansie EBC w uj?ciu netto, jako jedno saldo, po stronie aktywów w pozycji ?Pozosta?e nale?no?ci w ramach Eurosystemu (netto)” albo po stronie pasywów w pozycji ?Pozosta?e zobowi?zania w ramach Eurosystemu (netto)”. Salda w ramach ESBC mi?dzy krajowymi bankami centralnymi spoza strefy euro a EBC wynikaj?ce z uczestnictwa tych banków w systemie TARGET2[19] wykazuje si? w pozycji ?Zobowi?zania wobec nierezydentów strefy euro w euro”.

Salda w ramach Eurosystemu wynikaj?ce z przydzia?u banknotów euro w Eurosystemie wykazuje si? w uj?ciu netto, jako jedno saldo, w pozycji aktywów ?Nale?no?ci z tytu?u przydzia?u banknotów euro w Eurosystemie” (zob. ?Banknoty w obiegu” poni?ej).

Salda w ramach Eurosystemu wynikaj?ce z przekazania do EBC dewizowych aktywów rezerwowych przez krajowe banki centralne przyst?puj?ce do Eurosystemu s? nominowane w euro i wykazywane w pozycji ?Zobowi?zania stanowi?ce równowarto?? przekazanych rezerw dewizowych”.

Aktywa trwa?e

Aktywa trwa?e, w tym warto?ci niematerialne i prawne, ale z wy??czeniem gruntów i dzie? sztuki, wycenia si? wed?ug kosztu pomniejszonego o amortyzacj?. Grunty i dzie?a sztuki wycenia si? wed?ug kosztu. G?ówny budynek EBC wycenia si? wed?ug kosztu pomniejszonego o amortyzacj?, z uwzgl?dnieniem utraty warto?ci. Na potrzeby amortyzacji g?ównego budynku EBC koszty przypisuje si? do w?a?ciwych sk?adników aktywów, które podlegaj? amortyzacji przez przewidywany okres ich u?ytkowania. Amortyzacj? nalicza si? metod? liniow? za przewidywany okres u?ytkowania sk?adnika aktywów, pocz?wszy od nast?pnego kwarta?u po przekazaniu go do u?ytkowania. Do g?ównych kategorii aktywów stosuje si? nast?puj?ce okresy u?ytkowania:

Okres amortyzacji kapitalizowanych nak?adów remontowych dotycz?cych obiektów obecnie wynajmowanych przez EBC koryguje si? w celu uwzgl?dnienia zdarzeń maj?cych wp?yw na przewidywany okres u?ytkowania danego sk?adnika aktywów.

W odniesieniu do swojego g?ównego budynku i aktywów z tytu?u prawa do u?ytkowania zwi?zanych z budynkami biurowymi (zob. ?Leasing” poni?ej) EBC przeprowadza co roku test na utrat? warto?ci zgodnie z Mi?dzynarodowym Standardem Rachunkowo?ci (MSR) 36 ?Utrata warto?ci aktywów”. W razie stwierdzenia przes?anki potencjalnej utraty warto?ci szacuje si? kwot? mo?liw? do odzyskania. Je?eli warto?? odzyskiwalna jest ni?sza ni? warto?? ksi?gowa netto, w rachunku zysków i strat ujmuje si? odpis aktualizuj?cy z tytu?u utraty warto?ci.

Aktywa trwa?e o koszcie pocz?tkowym poni?ej 10 000 EUR s? odpisywane w koszty w roku nabycia.

Aktywa trwa?e, które spe?niaj? kryteria kapitalizacji, ale s? jeszcze w trakcie budowy lub opracowania, ujmuje si? w pozycji ??rodki trwa?e w budowie”. Po przekazaniu tych aktywów do u?ytkowania zwi?zane z nimi koszty zostaj? przeksi?gowane do odpowiednich pozycji aktywów trwa?ych.

Leasing

W przypadku wszystkich umów leasingu dotycz?cych ?rodków trwa?ych odno?ne aktywa z tytu?u prawa do u?ytkowania oraz zobowi?zania z tytu?u leasingu ujmuje si? w bilansie w dacie rozpocz?cia leasingu i wykazuje w pozycjach – odpowiednio – ??rodki trwa?e oraz warto?ci niematerialne i prawne” i ?Pozycje ró?ne” (po stronie pasywów).

Aktywa z tytu?u prawa do u?ytkowania wycenia si? wed?ug kosztu pomniejszonego o amortyzacj?. Dodatkowo dla aktywów z tytu?u prawa do u?ytkowania zwi?zanych z budynkami biurowymi uwzgl?dnia si? utrat? warto?ci (coroczny test na utrat? warto?ci opisano powy?ej w punkcie ?Aktywa trwa?e”). Amortyzacj? nalicza si? metod? liniow? od daty rozpocz?cia leasingu do końca u?ytkowania sk?adnika aktywów albo do końca okresu leasingu, zale?nie od tego, co przypada wcze?niej.

Zobowi?zanie z tytu?u leasingu jest pocz?tkowo wyceniane w wysoko?ci warto?ci bie??cej przysz?ych op?at leasingowych (obejmuj?cych jedynie elementy leasingowe), zdyskontowanej z zastosowaniem krańcowej stopy procentowej EBC. Potem wycenia si? to zobowi?zanie wed?ug zamortyzowanego kosztu metod? efektywnej stopy procentowej. Koszty odsetkowe od zobowi?zania z tytu?u leasingu ujmuje si? w rachunku zysków i strat w pozycji ?Pozosta?e koszty z tytu?u odsetek”. Je?li wskutek zmiany w indeksie lub ponownej oceny istniej?cej umowy zmieni? si? przysz?e op?aty leasingowe, dokonuje si? ponownej wyceny tego zobowi?zania. Po dokonaniu tej wyceny odpowiednio koryguje si? warto?? bilansow? aktywów z tytu?u prawa do u?ytkowania.

Leasingi krótkoterminowe – do 12 miesi?cy w??cznie – oraz leasingi obejmuj?ce aktywa o niskiej warto?ci – poni?ej 10 000 euro (taki sam próg jak przy ujmowaniu aktywów trwa?ych) – ujmuje si? jako koszt w rachunku zysków i strat.

?wiadczenia po okresie zatrudnienia, pozosta?e ?wiadczenia d?ugoterminowe i ?wiadczenia z tytu?u rozwi?zania stosunku pracy

EBC prowadzi dla swoich pracowników, cz?onków Zarz?du i zatrudnianych przez siebie cz?onków Rady ds. Nadzoru programy okre?lonych ?wiadczeń.

Program emerytalny dla pracowników jest finansowany z aktywów ulokowanych w d?ugoterminowym funduszu ?wiadczeń pracowniczych. Obowi?zkowe sk?adki odprowadzane przez EBC i pracowników s? uwzgl?dniane w filarze o okre?lonych ?wiadczeniach. W celu uzyskania dodatkowych ?wiadczeń pracownicy mog? odprowadza? dobrowolnie dodatkowe sk?adki w ramach filaru o okre?lonej sk?adce[20]. Wysoko?? dodatkowych ?wiadczeń zale?y od kwoty dobrowolnych sk?adek oraz uzyskanego z nich zwrotu.

W odniesieniu do ?wiadczeń po okresie zatrudnienia i pozosta?ych ?wiadczeń d?ugoterminowych na rzecz cz?onków Zarz?du i zatrudnianych przez EBC cz?onków Rady ds. Nadzoru stosuje si? rozwi?zanie bez odr?bnego funduszu. W przypadku pracowników rozwi?zanie bez odr?bnego funduszu stosuje si? do ?wiadczeń po okresie zatrudnienia innych ni? emerytalne i pozosta?ych ?wiadczeń d?ugoterminowych oraz ?wiadczeń z tytu?u rozwi?zania stosunku pracy.

Zobowi?zanie netto z tytu?u okre?lonych ?wiadczeń
Zobowi?zanie z tytu?u programu okre?lonych ?wiadczeń, w tym pozosta?ych ?wiadczeń d?ugoterminowych oraz ?wiadczeń z tytu?u rozwi?zania stosunku pracy, wykazane w bilansie w pozycji ?Pozycje ró?ne” (po stronie pasywów), to warto?? bie??ca zobowi?zania z tytu?u okre?lonych ?wiadczeń na dzień bilansowy pomniejszona o warto?? godziw? aktywów programu, z których finansowane jest to zobowi?zanie.

Wysoko?? zobowi?zania z tytu?u okre?lonych ?wiadczeń jest obliczana co roku przez niezale?nego aktuariusza metod? prognozowanych uprawnień jednostkowych. Jego warto?? bie??c? oblicza si? przez zdyskontowanie szacowanych przysz?ych przep?ywów pieni??nych stop? okre?lon? na podstawie rynkowej rentowno?ci – na dzień bilansowy – obligacji korporacyjnych w euro o wysokiej jako?ci, których termin wykupu jest zbli?ony do terminu realizacji odno?nego zobowi?zania.

Zyski i straty aktuarialne mog? powsta? w wyniku korekt za?o?eń aktuarialnych ex post – gdy faktyczne wyniki ró?ni? si? od zak?adanych – lub wskutek zmian tych za?o?eń.

Koszty netto z tytu?u okre?lonych ?wiadczeń
Koszty netto z tytu?u okre?lonych ?wiadczeń dzieli si? na sk?adniki wykazywane w rachunku zysków i strat oraz ponown? wycen? ?wiadczeń po okresie zatrudnienia ujmowan? w bilansie w pozycji ?Ró?nice z wyceny”.

Kwota netto obci??aj?ca rachunek zysków i strat obejmuje:

  1. koszty bie??cego zatrudnienia dotycz?ce okre?lonych ?wiadczeń naliczonych za dany rok;
  2. koszty przesz?ego zatrudnienia dotycz?ce okre?lonych ?wiadczeń wynikaj?ce ze zmiany programu;
  3. odsetki netto, wed?ug stopy dyskontowej, od zobowi?zania netto z tytu?u okre?lonych ?wiadczeń;
  4. ponown? wycen? dotycz?c? pozosta?ych ?wiadczeń d?ugoterminowych i ?wiadczeń z tytu?u rozwi?zania stosunku pracy o charakterze d?ugoterminowym, uj?t? w ca?o?ci.

Kwota netto uj?ta w pozycji ?Ró?nice z wyceny” obejmuje nast?puj?ce pozycje:

  1. zyski i straty aktuarialne dotycz?ce zobowi?zania z tytu?u okre?lonych ?wiadczeń;
  2. faktyczny zwrot z aktywów programu, z wy??czeniem kwot uwzgl?dnionych w odsetkach netto od zobowi?zania netto z tytu?u okre?lonych ?wiadczeń;
  3. wszelkie zmiany wysoko?ci pu?apu aktywów, z wy??czeniem kwot uwzgl?dnionych jako odsetki netto od zobowi?zania netto z tytu?u okre?lonych ?wiadczeń.

Kwoty te s? co roku wyceniane przez niezale?nego aktuariusza, tak aby zobowi?zanie zosta?o uj?te w sprawozdaniu finansowym we w?a?ciwej wysoko?ci.

Banknoty w obiegu

Emisj? banknotów euro prowadzi Eurosystem, czyli EBC i krajowe banki centralne ze strefy euro[21]. ??czna warto?? banknotów euro w obiegu jest dzielona mi?dzy banki centralne z Eurosystemu w ostatnim dniu roboczym ka?dego miesi?ca zgodnie z kluczem przydzia?u banknotów[22].

Udzia? EBC wynosi 8% ??cznej warto?ci banknotów euro w obiegu i jest wykazywany w bilansie w pozycji pasywów ?Banknoty w obiegu”. Jest zabezpieczony na nale?no?ciach od krajowych banków centralnych. Nale?no?ci te s? oprocentowane[23], a wykazuje si? je w pozycji ?Nale?no?ci w ramach Eurosystemu” jako ?Nale?no?ci z tytu?u przydzia?u banknotów euro w Eurosystemie” (zob. ?Salda w ramach ESBC / salda w ramach Eurosystemu” powy?ej). Przychody z tytu?u odsetek od tych nale?no?ci wykazuje si? w rachunku zysków i strat w pozycji ?Przychody z tytu?u odsetek wynikaj?ce z przydzia?u banknotów euro w Eurosystemie”.

Tymczasowy podzia? zysku

Kwota równa sumie dochodu EBC z tytu?u banknotów euro w obiegu i dochodu z tytu?u papierów warto?ciowych na potrzeby polityki pieni??nej zakupionych w ramach (a) programu dotycz?cego rynków papierów warto?ciowych, (b) trzeciego programu skupu obligacji zabezpieczonych, (c) programu skupu papierów warto?ciowych zabezpieczonych aktywami oraz (d) programu skupu aktywów sektora publicznego jest rozdzielana w styczniu nast?pnego roku w ramach tymczasowego podzia?u zysku, o ile Rada Prezesów nie zdecyduje inaczej[24]. Podzia?owi podlega ca?a kwota, chyba ?e przewy?sza ona zysk netto EBC za dany rok, i z zastrze?eniem ewentualnych decyzji Rady Prezesów o zasileniu rezerwy na ryzyka finansowe. Rada Prezesów mo?e te? zdecydowa? o pomniejszeniu kwoty dochodu z tytu?u banknotów euro w obiegu, która jest przeznaczona do podzia?u w styczniu, o wysoko?? kosztów poniesionych przez EBC w zwi?zku z emisj? i obs?ug? banknotów euro.

Zmiany zasad rachunkowo?ci

Do końca 2018 EBC ujmowa? koszty z tytu?u umów najmu przez ca?y czas obowi?zywania umowy w rachunku zysków i strat w pozycji ?Koszty administracyjne”. Po ukazaniu si? mi?dzynarodowego standardu sprawozdawczo?ci finansowej (MSSF) 16 ?Leasing” EBC zmodyfikowa? od 1 stycznia 2019 swoje zasady rachunkowo?ci. Na potrzeby ich pierwszego zastosowania ponownie oceni? wszystkie umowy najmu dotycz?ce aktywów trwa?ych, ?eby stwierdzi?, czy te umowy spe?niaj? definicj? leasingu wed?ug nowych zasad rachunkowo?ci. Umowy uznane za leasing zosta?y uj?te z zastosowaniem zmodyfikowanego podej?cia retrospektywnego, zgodnie z którym warto?? sk?adnika aktywów z tytu?u prawa do u?ytkowania jest równa warto?ci odno?nego zobowi?zania z tytu?u leasingu. W efekcie nie dokonano przekszta?cenia porównywalnych informacji.

Poni?ej przedstawiono aktywa z tytu?u prawa do u?ytkowania i zobowi?zania z tytu?u leasingu, które zosta?y uj?te w bilansie na dzień 1 stycznia 2019 w pozycjach ??rodki trwa?e oraz warto?ci niematerialne i prawne” i ?Pozycje ró?ne” (po stronie pasywów):

Odno?ne koszty zostan? uj?te w rachunku zysków i strat w pozycjach ?Pozosta?e koszty z tytu?u odsetek” i ?Amortyzacja ?rodków trwa?ych oraz warto?ci niematerialnych i prawnych”.

Inne zagadnienia

Rada UE, zgodnie z art. 27 Statutu ESBC i na podstawie rekomendacji Rady Prezesów EBC, zatwierdzi?a wybór firmy Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft z siedzib? w Düsseldorfie (Republika Federalna Niemiec) na niezale?nego bieg?ego rewidenta EBC na okres pi?ciu lat, do końca roku obrotowego 2022. Ten pi?cioletni okres mo?e zosta? przed?u?ony o maksymalnie dwa lata obrotowe.


2.4 Noty obja?niaj?ce do bilansu

Nota 1 – Z?oto i nale?no?ci w z?ocie

Na 31 grudnia 2019 EBC posiada? 16 229 522 uncje[25] z?ota odpowiadaj?cego mi?dzynarodowym standardom czysto?ci, o warto?ci rynkowej 21 976 mln EUR (2018: 18 193 mln EUR). W 2019 nie przeprowadzono ?adnych transakcji na z?ocie, wi?c jego zasób nie zmieni? si? w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2018. Wzrost równowarto?ci zasobu z?ota w euro wynika? ze wzrostu ceny rynkowej tego kruszcu wyra?onej w euro (zob. ?Z?oto oraz aktywa i pasywa w walutach obcych” w punkcie 2.3 ?Polityka rachunkowo?ci” oraz nota 14 ?Ró?nice z wyceny”).

Nota 2 – Nale?no?ci od rezydentów i nierezydentów strefy euro w walutach obcych

Nota 2.1 – Nale?no?ci od MFW

Pozycja obejmuje specjalne prawa ci?gnienia (SDR) w posiadaniu EBC, których warto?? na 31 grudnia 2019 wynosi?a 710 mln EUR (2018: 692 mln EUR). Wynika z porozumienia z Mi?dzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) w sprawie sprzeda?y i kupna SDR, na mocy którego MFW jest upowa?niony do organizowania w imieniu EBC sprzeda?y i kupna SDR za euro, pod warunkiem nieprzekroczenia okre?lonego stanu minimalnego i maksymalnego. Na potrzeby rachunkowo?ci SDR s? traktowane jak waluta obca (zob. ?Z?oto oraz aktywa i pasywa w walutach obcych” w punkcie 2.3 ?Polityka rachunkowo?ci”). Wzrost warto?ci zasobów SDR w posiadaniu EBC wynika? z aprecjacji SDR wobec euro w 2019 oraz z otrzymanych w ci?gu roku przychodów z tytu?u odsetek.

Nota 2.2 – ?rodki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery warto?ciowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne oraz nale?no?ci od rezydentów strefy euro w walutach obcych

Te dwie pozycje obejmuj? ?rodki na rachunkach w bankach i kredyty w walutach obcych oraz inwestycje w papiery warto?ciowe w dolarach amerykańskich, jenach i renminbi.

??czna warto?? tych pozycji w 2019 wzros?a na skutek reinwestowania przychodów uzyskiwanych w ci?gu roku, g?ównie z portfela dolarowego, a tak?e aprecjacji dolara amerykańskiego i jena wzgl?dem euro.

Na 31 grudnia 2019 zasoby netto walut obcych[26] w posiadaniu EBC kszta?towa?y si? nast?puj?co:

Nota 3 – Pozosta?e nale?no?ci od instytucji kredytowych ze strefy euro w euro

Na 31 grudnia 2019 pozycja obejmowa?a salda rachunków bie??cych rezydentów strefy euro w kwocie 109 mln EUR (2018: 300 mln EUR).

Nota 4 – Papiery warto?ciowe rezydentów strefy euro w euro

Nota 4.1 – Papiery warto?ciowe na potrzeby polityki pieni??nej

Na 31 grudnia 2019 pozycja obejmowa?a papiery warto?ciowe nabyte przez EBC w ramach trzech programów skupu obligacji zabezpieczonych (CBPP), programu dotycz?cego rynków papierów warto?ciowych (SMP), programu skupu papierów warto?ciowych zabezpieczonych aktywami (ABSPP) i programu skupu aktywów sektora publicznego (PSPP)[27].

Zakupy w ramach pierwszego programu CBPP zosta?y w pe?ni zrealizowane do 30 czerwca 2010, a drugi program CBPP dobieg? końca 31 pa?dziernika 2012. W dniu 6 wrze?nia 2012 Rada Prezesów zadecydowa?a o zaprzestaniu zakupów w ramach programu SMP.

W dniu 1 listopada 2019 Eurosystem wznowi? zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP)[28] na kwot? ?rednio 20 mld euro miesi?cznie. Przez poprzednich dziesi?? miesi?cy – od końca 2018 – Eurosystem jedynie reinwestowa?, w ca?o?ci, sp?aty kapita?u z tytu?u zapadaj?cych papierów warto?ciowych nabytych w ramach programu APP. Rada Prezesów oczekuje, ?e zakupy netto b?d? prowadzone tak d?ugo, jak d?ugo b?dzie to konieczne do wzmocnienia ?agodz?cego oddzia?ywania podstawowych stóp procentowych EBC, i zakończ? si? krótko przed tym, jak Rada zacznie podnosi? te stopy. Rada Prezesów zamierza tak?e kontynuowa? reinwestowanie sp?at kapita?u jeszcze przez d?u?szy czas po tym, jak zacznie podnosi? podstawowe stopy procentowe EBC, a w ka?dym razie tak d?ugo, jak d?ugo b?dzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków p?ynno?ciowych i zdecydowanie ?agodnej polityki pieni??nej.

Papiery warto?ciowe zakupione w ramach wszystkich tych programów wycenia si? wed?ug zamortyzowanego kosztu z uwzgl?dnieniem utraty warto?ci (zob. ?Papiery warto?ciowe” w punkcie 2.3 ?Polityka rachunkowo?ci”).

Poni?ej przedstawiono zamortyzowany koszt papierów warto?ciowych utrzymywanych przez EBC oraz ich warto?? rynkow?[29] (która nie jest wykazywana w bilansie ani w rachunku zysków i strat, a zosta?a przedstawiona jedynie dla porównania):

Obni?enie si? warto?ci portfeli utrzymywanych w ramach pierwszego i drugiego programu CBPP oraz programu SMP okre?lonej metod? zamortyzowanego kosztu wynika?o z wykupu papierów. Obni?enie si? warto?ci portfeli utrzymywanych w ramach programu PSPP okre?lonej t? sam? metod? wynika?o z efektu netto amortyzacji premii i odpisów dyskonta, które przewa?y?y nad warto?ci? zakupów netto dokonanych w dwóch ostatnich miesi?cach 2019.

Rada Prezesów regularnie ocenia ryzyko finansowe zwi?zane z papierami warto?ciowymi utrzymywanymi w ramach wszystkich programów.

Co roku, na podstawie danych na koniec roku, przeprowadza si? testy na utrat? warto?ci zatwierdzane przez Rad? Prezesów. W tych testach przes?anki utraty warto?ci ocenia si? dla ka?dego programu osobno. W przypadkach, w których zaobserwowano takie przes?anki, przeprowadzono dalsz? analiz?, aby upewni? si?, czy zdarzenie powoduj?ce utrat? warto?ci nie wp?yn??o na przep?ywy pieni??ne zwi?zane z papierami bazowymi. Wyniki tegorocznych testów nie wskaza?y na potrzeb? uj?cia strat z tytu?u papierów warto?ciowych utrzymywanych w 2019 w portfelach prowadzonych na potrzeby polityki pieni??nej.

Nota 5 – Nale?no?ci w ramach Eurosystemu

Nota 5.1 – Nale?no?ci z tytu?u przydzia?u banknotów euro w Eurosystemie

Na pozycj? sk?adaj? si? nale?no?ci EBC od krajowych banków centralnych ze strefy euro z tytu?u przydzia?u banknotów euro w ramach Eurosystemu (zob. ?Banknoty w obiegu” w punkcie 2.3 ?Polityka rachunkowo?ci”). Na 31 grudnia 2019 jej saldo wynosi?o 103 420 mln EUR (2018: 98 490 mln EUR). Odsetki od tych nale?no?ci nalicza si? codziennie wed?ug ostatniej dost?pnej krańcowej stopy procentowej zastosowanej przez Eurosystem w przetargach dotycz?cych podstawowych operacji refinansuj?cych[30] (zob. nota 22.2 ?Przychody z tytu?u odsetek wynikaj?ce z przydzia?u banknotów euro w Eurosystemie”).

Nota 6 – Pozosta?e aktywa

Nota 6.1 – ?rodki trwa?e oraz warto?ci niematerialne i prawne

Na 31 grudnia 2019 pozycja obejmowa?a nast?puj?ce kategorie aktywów:

Na 1 stycznia 2019 w pozycji ?Budynki obj?te prawem do u?ytkowania” EBC wykaza? g?ównie wynaj?te budynki biurowe, a w pozycji ?Sprz?t obj?ty prawem do u?ytkowania” – ich oprzyrz?dowanie funkcjonalne oraz sprz?t biurowy i inny.

W odniesieniu do g?ównego budynku EBC i budynków obj?tych prawem do u?ytkowania przeprowadzono na koniec roku test na utrat? warto?ci, który nie wykaza? potrzeby dokonania odpisu aktualizuj?cego z tego tytu?u.

Nota 6.2 – Inne aktywa finansowe

Pozycja obejmuje przede wszystkim zainwestowane fundusze w?asne EBC utrzymywane jako drugostronne ksi?gowanie kapita?u i rezerw kapita?owych oraz rezerwy celowej na ryzyka finansowe. Wykazano w niej tak?e 3211 udzia?ów w Banku Rozrachunków Mi?dzynarodowych (BIS), po koszcie nabycia wynosz?cym 42 mln EUR.

Na pozycj? sk?adaj? si?:

Wzrost netto tej pozycji w 2019 wynika? g?ównie z reinwestowania przychodów odsetkowych uzyskanych na portfelu funduszy w?asnych EBC oraz ze wzrostu warto?ci rynkowej papierów warto?ciowych utrzymywanych w tym portfelu.

Nota 6.3 – Ró?nice z wyceny instrumentów pozabilansowych

Na pozycj? sk?adaj? si? zmiany w wycenie walutowych transakcji swap i forward otwartych na 31 grudnia 2019 (zob. nota 19 ?Walutowe transakcje swap i forward”). Zmiany te wynios?y 619 mln EUR (2018: 578 mln EUR) i wynik?y z ró?nicy mi?dzy warto?ci? tych transakcji po przeliczeniu na euro wed?ug kursów obowi?zuj?cych na dzień bilansowy a ich warto?ci? w przeliczeniu na euro po ?rednim koszcie danej waluty na ten dzień (zob. ?Instrumenty pozabilansowe” i ?Z?oto oraz aktywa i pasywa w walutach obcych” w punkcie 2.3 ?Polityka rachunkowo?ci”).

Nota 6.4 – Rozliczenia mi?dzyokresowe

Saldo pozycji na 31 grudnia 2019 wynosi?o 2572 mln EUR (2018: 2738 mln EUR). Obejmowa?a ona g?ównie naliczone odsetki kuponowe od papierów warto?ciowych, w tym nale?ne odsetki wyp?acone przy nabyciu, w kwocie 2431 mln EUR (2018: 2589 mln EUR) (zob. nota 2.2 ??rodki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery warto?ciowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne oraz nale?no?ci od rezydentów strefy euro w walutach obcych”, nota 4 ?Papiery warto?ciowe rezydentów strefy euro w euro” i nota 6.2 ?Inne aktywa finansowe”).

Wykazano tu tak?e: (a) rozliczenia mi?dzyokresowe przychodów z tytu?u wspólnych przedsi?wzi?? Eurosystemu (zob. nota 27 ?Pozosta?e przychody”), (b) ró?ne przedp?aty oraz (c) naliczone odsetki z tytu?u innych aktywów i zobowi?zań finansowych.

Nota 6.5 – Pozycje ró?ne

Na 31 grudnia 2019 saldo pozycji wynosi?o 2221 mln EUR (2018: 2039 mln EUR), na co sk?ada?a si? przede wszystkim naliczona kwota 1431 mln EUR z tytu?u tymczasowego podzia?u zysku EBC (2018: 1191 mln EUR) (zob. ?Tymczasowy podzia? zysku” w punkcie 2.3 ?Polityka rachunkowo?ci” oraz nota 11.2 ?Pozosta?e zobowi?zania w ramach Eurosystemu (netto)”).

Pozycja obejmowa?a tak?e salda w kwocie 757 mln EUR (2018: 567 mln EUR) dotycz?ce walutowych transakcji swap i forward otwartych na 31 grudnia 2019, wynikaj?ce z ró?nicy mi?dzy warto?ci? tych transakcji po przeliczeniu na euro po ?rednim koszcie danej waluty na dzień bilansowy a ich warto?ci? w euro przy pocz?tkowym uj?ciu (zob. ?Instrumenty pozabilansowe” w punkcie 2.3 ?Polityka rachunkowo?ci”).

Na 31 grudnia 2018 w tej pozycji by?a tak?e wykazana kwota 244 mln EUR odpowiadaj?ca wysoko?ci rocznych op?at nadzorczych nale?nych od nadzorowanych podmiotów, poniewa? EBC obci??y? te podmioty w grudniu 2018 z terminem p?atno?ci w styczniu 2019. Obci??enie op?atami nadzorczymi za rok bie??cy nast?pi?o w pa?dzierniku 2019 z terminem p?atno?ci w grudniu 2019, w zwi?zku z czym wi?kszo?? op?at zosta?a pobrana w tym samym roku finansowym.

Nota 7 – Banknoty w obiegu

Pozycja obejmuje 8-procentowy udzia? EBC w ??cznej warto?ci banknotów euro w obiegu (zob. ?Banknoty w obiegu” w punkcie 2.3 ?Polityka rachunkowo?ci”); jej stan na 31 grudnia 2019 wynosi? 103 420 mln EUR (2018: 98 490 mln EUR).

Nota 8 – Pozosta?e zobowi?zania wobec instytucji kredytowych ze strefy euro w euro

Przy udzielaniu po?yczek papierów warto?ciowych z programu PSPP banki centralne z Eurosystemu mog? przyjmowa? jako zabezpieczenie ?rodki pieni??ne, bez konieczno?ci ich reinwestowania. W przypadku EBC takie operacje prowadzi wyspecjalizowany podmiot.

Na 31 grudnia 2019 saldo nierozliczonych po?yczek papierów warto?ciowych z programu PSPP udzielonych instytucjom kredytowym ze strefy euro wynosi?o 1325 mln EUR (2018: 1399 mln EUR). ?rodki pieni??ne otrzymane jako zabezpieczenie zosta?y przeniesione na rachunki w systemie TARGET2. Poniewa? na koniec roku te ?rodki nie by?y zainwestowane, transakcje uj?to w bilansie (zob. ?Transakcje odwracalne” w punkcie 2.3 ?Polityka rachunkowo?ci”)[31].

Nota 9 – Zobowi?zania wobec innych rezydentów strefy euro w euro

Nota 9.1 – Pozosta?e zobowi?zania

Na 31 grudnia 2019 saldo tej pozycji wynosi?o 20 466 mln EUR (2018: 9152 mln EUR). Obejmuje ona depozyty Europejskiego Instrumentu Stabilno?ci Finansowej (EFSF) i Europejskiego Mechanizmu Stabilno?ci (ESM). Zgodnie z art. 21 Statutu ESBC Europejski Bank Centralny mo?e dzia?a? jako agent skarbowy na rzecz instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii, rz?dów centralnych, w?adz regionalnych, lokalnych lub innych w?adz publicznych, innych instytucji lub przedsi?biorstw publicznych państw cz?onkowskich.

Pozycja obejmuje tak?e depozyty lub wp?aty ?rodków przyj?te przez EBC, dokonane przez uczestników systemów EURO1 i RT1[32] lub w ich imieniu, wykorzystywane jako fundusz gwarancyjny w odniesieniu do systemu EURO1 lub do u?atwienia rozliczeń w systemie RT1.

Nota 10 – Zobowi?zania wobec nierezydentów strefy euro w euro

Na 31 grudnia 2019 saldo tej pozycji wynosi?o 7245 mln EUR (2018: 10 361 mln EUR). Jej najwi?kszym sk?adnikiem by?a kwota 3350 mln EUR (2018: 3682 mln EUR) z tytu?u umowy o wzajemnej wymianie walut z Bankiem Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. W ramach tej umowy System Rezerwy Federalnej dostarcza EBC dolary amerykańskie, poprzez transakcje swap, w celu zapewnienia kontrahentom Eurosystemu krótkoterminowego finansowania w tej walucie. Jednocze?nie EBC zawiera przeciwstawne transakcje swap (back-to-back) z krajowymi bankami centralnymi ze strefy euro, które wykorzystuj? uzyskane w ten sposób ?rodki do prowadzenia operacji zasilaj?cych w p?ynno?? w dolarach amerykańskich, w formie transakcji odwracalnych, z kontrahentami Eurosystemu. Wskutek zawarcia przeciwstawnych transakcji swap powsta?y salda rozrachunków w ramach Eurosystemu mi?dzy EBC a krajowymi bankami centralnymi (zob. nota 11.2 ?Pozosta?e zobowi?zania w ramach Eurosystemu (netto)”). Transakcje swap zawierane z Systemem Rezerwy Federalnej i krajowymi bankami centralnymi ze strefy euro powoduj? ponadto powstanie nale?no?ci i zobowi?zań terminowych, które s? wykazywane na kontach pozabilansowych (zob. nota 19 ?Walutowe transakcje swap i forward”).

W pozycji zawiera si? tak?e kwota 3271 mln EUR (2018: 4619 mln EUR), na któr? sk?adaj? si? salda prowadzonych przez EBC rachunków banków centralnych spoza strefy euro wynikaj?ce z transakcji przetwarzanych w systemie TARGET2 lub drugostronnego ksi?gowania tych transakcji. Spadek tych sald w 2019 wynika? z p?atno?ci dokonanych przez nierezydentów strefy euro na rzecz jej rezydentów.

Pozosta?? cz??? pozycji stanowi?a kwota 625 mln EUR (2018: 2059 mln EUR) z tytu?u nierozliczonych po?yczek papierów warto?ciowych z programu PSPP udzielonych nierezydentom strefy euro; zabezpieczeniem tych po?yczek by?y ?rodki pieni??ne, które zosta?y przeniesione na konta w systemie TARGET2 (zob. nota 8 ?Pozosta?e zobowi?zania wobec instytucji kredytowych ze strefy euro w euro”).

Nota 11 – Zobowi?zania w ramach Eurosystemu

Nota 11.1 – Zobowi?zania stanowi?ce równowarto?? przekazanych rezerw dewizowych

Pozycja obejmuje zobowi?zania wobec krajowych banków centralnych ze strefy euro z tytu?u dewizowych aktywów rezerwowych przekazanych do EBC z chwil? przyst?pienia do Eurosystemu. Zgodnie z art. 30 ust. 2 Statutu ESBC wysoko?? wnoszonych aktywów ustala si? proporcjonalnie do udzia?u krajowych banków centralnych w subskrybowanym kapitale EBC. W dniu 1 stycznia 2019 dokonano – przypadaj?cej co pi?? lat – aktualizacji wag procentowych krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapita?u EBC. Po tej aktualizacji waga procentowa krajowych banków centralnych ze strefy euro w subskrybowanym kapitale EBC zmniejszy?a si? (zob. nota 15 ?Kapita? i rezerwy kapita?owe”). W efekcie zobowi?zania stanowi?ce równowarto?? przekazanych rezerw dewizowych obni?y?y si? o 448 mln EUR, do 40 344 mln EUR, co ukazuje poni?sza tabela.

Odsetki od tych zobowi?zań oblicza si? codziennie wed?ug ostatniej dost?pnej krańcowej stopy procentowej zastosowanej przez Eurosystem w przetargach dotycz?cych podstawowych operacji refinansuj?cych, skorygowanej tak, ?eby uwzgl?dni? zerow? rentowno?? z?ota wchodz?cego w sk?ad rezerw (zob. nota 22.3 ?Odsetki od wierzytelno?ci krajowych banków centralnych z tytu?u przekazanych rezerw dewizowych”).

Nota 11.2 – Pozosta?e zobowi?zania w ramach Eurosystemu (netto)

W 2019 pozycja obejmowa?a salda krajowych banków centralnych wobec EBC w systemie TARGET2 oraz zobowi?zanie wobec krajowych banków centralnych ze strefy euro z tytu?u tymczasowego podzia?u zysku EBC (zob. ?Salda w ramach ESBC / salda w ramach Eurosystemu” oraz ?Tymczasowy podzia? zysku” w punkcie 2.3 ?Polityka rachunkowo?ci”).

Obni?enie si? zobowi?zania netto z tytu?u rozrachunków w TARGET2 wynika?o przede wszystkim z: (a) wzrostu depozytów przyj?tych przez EBC w funkcji agenta skarbowego (zob. nota 9 ?Zobowi?zania wobec innych rezydentów strefy euro w euro”), (b) przychodów z tytu?u odsetek od papierów warto?ciowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieni??nej oraz (c) wykupu papierów warto?ciowych nabytych w ramach programu SMP i pierwszych dwóch programów skupu obligacji zabezpieczonych, rozliczanych poprzez rachunki w TARGET2. Wp?yw tych czynników zosta? cz??ciowo skompensowany przez: (a) zakupy netto papierów warto?ciowych w ramach programu APP, tak?e rozliczane przez TARGET2, (b) wyp?at? z tytu?u podzia?u zysku EBC za rok 2018, (c) zmniejszenie si? kwoty gotówki otrzymanej jako zabezpieczenie po?yczek papierów warto?ciowych nabytych w ramach programu PSPP (zob. nota 8 ?Pozosta?e zobowi?zania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro” i nota 10 ?Zobowi?zania wobec nierezydentów strefy euro w euro” oraz (d) rozliczenie w systemie TARGET2 p?atno?ci rezydentów strefy euro na rzecz nierezydentów tej strefy (zob. nota 10 ?Zobowi?zania wobec nierezydentów strefy euro w euro”).

Odsetki od pozycji w systemie TARGET2, z wyj?tkiem sald wynikaj?cych z przeciwstawnych swapów zwi?zanych z operacjami zasilaj?cymi w p?ynno?? w dolarach amerykańskich, oblicza si? codziennie wed?ug ostatniej dost?pnej krańcowej stopy procentowej zastosowanej przez Eurosystem w przetargach dotycz?cych podstawowych operacji refinansuj?cych.

Nota 12 – Pozosta?e pasywa

Nota 12.1 – Ró?nice z wyceny instrumentów pozabilansowych

Na pozycj? sk?adaj? si? zmiany w wycenie walutowych transakcji swap i forward otwartych na 31 grudnia 2019 (zob. nota 19 ?Walutowe transakcje swap i forward”). Zmiany te wynios?y 709 mln EUR (2018: 641 mln EUR) i wynik?y z ró?nicy mi?dzy warto?ci? tych transakcji po przeliczeniu na euro wed?ug kursów obowi?zuj?cych na dzień bilansowy a ich warto?ci? w przeliczeniu na euro po ?rednim koszcie danej waluty na ten dzień (zob. ?Instrumenty pozabilansowe” i ?Z?oto oraz aktywa i pasywa w walutach obcych” w punkcie 2.3 ?Polityka rachunkowo?ci”).

Nota 12.2 – Rozliczenia mi?dzyokresowe

Na 31 grudnia 2019 pozycja obejmowa?a:

Nota 12.3 – Pozycje ró?ne

Warto?? pozycji na 31 grudnia 2019 wynosi?a 2188 mln EUR (2018: 1178 mln EUR). Z?o?y?y si? na ni? salda walutowych transakcji swap i forward otwartych na 31 grudnia 2019 w kwocie 662 mln EUR (2018: 580 mln EUR) (zob. nota 19 ?Walutowe transakcje swap i forward”). Salda te wynik?y z ró?nicy mi?dzy warto?ci? tych transakcji po przeliczeniu na euro po ?rednim koszcie danej waluty na dzień bilansowy a ich warto?ci? w euro przy pocz?tkowym uj?ciu (zob. ?Instrumenty pozabilansowe” w punkcie 2.3 ?Polityka rachunkowo?ci”).

Pozycja obejmuje tak?e zobowi?zanie z tytu?u leasingu w kwocie 232 mln euro, wynikaj?ce z wdro?enia z dniem 1 stycznia 2019 nowej zasady rachunkowo?ci dotycz?cej leasingu (zob. ?Leasing” i ?Zmiany zasad rachunkowo?ci” w punkcie 2.3 ?Polityka rachunkowo?ci”).

Ponadto pozycja obejmuje zobowi?zanie netto EBC z tytu?u okre?lonych ?wiadczeń w odniesieniu do ?wiadczeń po okresie zatrudnienia i pozosta?ych ?wiadczeń d?ugoterminowych dla pracowników, cz?onków Zarz?du i zatrudnionych przez EBC cz?onków Rady ds. Nadzoru. Uwzgl?dnia równie? ?wiadczenia przys?uguj?ce pracownikom EBC z tytu?u rozwi?zania stosunku pracy.

?wiadczenia po okresie zatrudnienia, pozosta?e ?wiadczenia d?ugoterminowe i ?wiadczenia z tytu?u rozwi?zania stosunku pracy

Bilans
Po stronie pasywów w ?Pozycjach ró?nych” wykazano nast?puj?ce kwoty z tytu?u ?wiadczeń po okresie zatrudnienia, pozosta?ych ?wiadczeń d?ugoterminowych i ?wiadczeń dla pracowników z tytu?u rozwi?zania stosunku pracy:

Uwaga: Kolumny ?Zarz?d i Rada” przedstawiaj? kwoty dotycz?ce Zarz?du EBC i Rady ds. Nadzoru.

W 2019 warto?? bie??ca zobowi?zania z tytu?u okre?lonych ?wiadczeń wobec pracowników wynios?a 2497 mln EUR (2018: 1608 mln EUR) i obj??a ?wiadczenia bez odr?bnego funduszu w wysoko?ci 323 mln EUR (2018: 226 mln EUR) z tytu?u ?wiadczeń po okresie zatrudnienia innych ni? emerytury, pozosta?ych ?wiadczeń d?ugoterminowych i ?wiadczeń dla pracowników z tytu?u rozwi?zania stosunku pracy. Warto?? bie??ca zobowi?zania z tytu?u okre?lonych ?wiadczeń wobec cz?onków Zarz?du i Rady ds. Nadzoru, która wynios?a 39 mln EUR (2018: 29 mln EUR), dotyczy wy??cznie rozwi?zań bez odr?bnego funduszu zapewniaj?cych ?wiadczenia po okresie zatrudnienia i pozosta?e ?wiadczenia d?ugoterminowe.

Aktualizacja wyceny zobowi?zania netto EBC z tytu?u okre?lonych ?wiadczeń w odniesieniu do ?wiadczeń po okresie zatrudnienia jest wykazana w bilansie w pozycji pasywów ?Ró?nice z wyceny”. W 2019 uj?to w tej pozycji straty z tytu?u ponownej wyceny w kwocie 749 mln euro (2018: 129 mln euro) (zob. nota 14 ?Ró?nice z wyceny”).

Zmiany wysoko?ci zobowi?zania z tytu?u okre?lonych ?wiadczeń, aktywów programu i wyników ponownej wyceny
Zmiany warto?ci bie??cej zobowi?zania z tytu?u okre?lonych ?wiadczeń by?y nast?puj?ce:

Uwaga: Kolumny ?Zarz?d i Rada” przedstawiaj? kwoty dotycz?ce Zarz?du EBC i Rady ds. Nadzoru.
1) Kwota netto obejmuj?ca obowi?zkowe sk?adki oraz wp?ywy do i wyp?ywy z programów. Obowi?zkowe sk?adki odprowadzane przez pracowników wynosz? 7,4% podstawy wynagrodzenia, a op?acane przez EBC – 20,7%.

??czne straty z tytu?u ponownej wyceny zobowi?zania z tytu?u okre?lonych ?wiadczeń w 2019, w wysoko?ci 763 mln EUR, by?y spowodowane g?ównie obni?eniem stopy dyskontowej z 2,3% w 2018 do 1,2% w 2019. Dodatkowym ?ród?em tych strat by?o zastosowanie nowych tabel umieralno?ci, a tak?e – w znacznie mniejszym stopniu – korekty za?o?eń aktuarialnych ex post odzwierciedlaj?ce ró?nic? mi?dzy za?o?eniami ze sprawozdania ubieg?orocznego a faktycznymi wynikami.

W 2019 wyp?acone ?wiadczenia zmala?y do 24 mln EUR (2018: 46 mln EUR), g?ównie w zwi?zku z obni?eniem si? jednorazowych wyp?at odpraw na rzecz pracowników obj?tych czasowym programem reorientacji zawodowej (Career Transition Support). Jest to program wprowadzony w 2017, aby u?atwi? pracownikom z d?ugim sta?em pracy – na okre?lonych warunkach – dobrowoln? kontynuacj? ?ycia zawodowego poza EBC.

W 2019 zmiany warto?ci godziwej aktywów programu w filarze o okre?lonych ?wiadczeniach w odniesieniu do pracowników by?y nast?puj?ce:

Zysk z tytu?u ponownej wyceny aktywów programu w 2019 wynika? st?d, ?e faktyczny zwrot z jednostek funduszu by? znacznie wy?szy ni? za?o?one przychody odsetkowe z aktywów programu.

W 2019 wyst?pi?y nast?puj?ce zmiany w kwotach z tytu?u ponownej wyceny:

Rachunek zysków i strat
W 2019 w rachunku zysku i strat wykazano nast?puj?ce kwoty:

Uwaga: Kolumny ?Zarz?d i Rada” przedstawiaj? kwoty dotycz?ce Zarz?du EBC i Rady ds. Nadzoru.

??czne straty z tytu?u ponownej wyceny pozosta?ych ?wiadczeń d?ugoterminowych i ?wiadczeń z tytu?u rozwi?zania stosunku pracy uj?te bezpo?rednio w rachunku zysków i strat w 2019 wynios?y 18 mln EUR. Wi?kszo?? tej kwoty dotyczy pozosta?ych ?wiadczeń d?ugoterminowych i wynika g?ównie z obni?enia stopy dyskontowej z 2,3% w 2018 do 1,2% w 2019.

W 2019 koszty bie??cego zatrudnienia zmala?y do 92 mln EUR (2018: 98 mln EUR), g?ównie z powodu podwy?szenia stopy dyskontowej z 2,1% w 2017 do 2,3% w 2018[33].

G?ówne za?o?enia
Na potrzeby sporz?dzenia wspomnianej wyceny niezale?ny aktuariusz przyj?? zatwierdzone przez Zarz?d za?o?enia dotycz?ce rachunkowo?ci i ujawniania informacji. Zobowi?zanie z tytu?u ?wiadczeń po okresie zatrudnienia i pozosta?ych ?wiadczeń d?ugoterminowych obliczono na podstawie nast?puj?cych g?ównych za?o?eń:

1) Te za?o?enia zosta?y u?yte do obliczenia cz??ci zobowi?zania EBC z tytu?u okre?lonych ?wiadczeń, która jest finansowana z aktywów z gwarancj? kapita?u.
2) Uwzgl?dnia si? ponadto spodziewane jednostkowe podwy?ki wynagrodzeń o maksymalnie 1,8% rocznie, zale?nie od wieku uczestnika programu.
3) Zgodnie z zasadami programu emerytalnego EBC emerytury b?d? podwy?szane co roku. Je?li ogólna waloryzacja wynagrodzeń pracowników EBC b?dzie ni?sza od stopy inflacji, podwy?ka emerytur b?dzie zgodna z waloryzacj? wynagrodzeń. Natomiast je?li ogólna waloryzacja wynagrodzeń przewy?szy stop? inflacji, zostanie zastosowana do ustalenia podwy?ki emerytur pod warunkiem, ?e sytuacja finansowa programu emerytalnego EBC pozwoli na tak? podwy?k?.

Ponadto dobrowolne sk?adki pracowników odprowadzane w ramach filaru o okre?lonej sk?adce w 2019 wynios?y 171 mln EUR (2018: 140 mln EUR). Te sk?adki s? inwestowane w aktywa programu i rodz? odpowiednie zobowi?zanie tej samej wysoko?ci.

Nota 13 – Rezerwy celowe

Pozycja obejmuje g?ównie rezerw? na ryzyka finansowe. W 2019 jej zakres rozszerzono na wszystkie ryzyka finansowe (tj. rynkowe, p?ynno?ciowe i kredytowe). Wcze?niej obejmowa?a ona jedynie ryzyka: kursowe, stopy procentowej, kredytowe i zmian ceny z?ota.

Rezerwa na ryzyka finansowe s?u?y do pokrycia, w zakresie wyznaczonym przez Rad? Prezesów, przysz?ych zrealizowanych i niezrealizowanych strat. Poziom rezerwy i zasadno?? jej dalszego utrzymywania podlega corocznej weryfikacji na podstawie dokonywanej przez EBC oceny stopnia nara?enia na te ryzyka, z uwzgl?dnieniem ró?nych czynników. Wysoko?? rezerwy ??cznie z kwot? ogólnego funduszu rezerwowego nie mo?e przekroczy? warto?ci kapita?u EBC op?aconego przez krajowe banki centralne ze strefy euro.

Z uwagi na (a) obni?enie z dniem 1 stycznia 2019 wagi procentowej krajowych banków centralnych ze strefy euro w subskrybowanym kapitale EBC w wyniku przypadaj?cej co pi?? lat aktualizacji klucza subskrypcji (zob. nota 15 ?Kapita? i rezerwy kapita?owe”) oraz (b) wyniki oceny stopnia nara?enia EBC na ryzyka finansowe Rada Prezesów postanowi?a 31 grudnia 2019 uwolni? z rezerwy na ryzyka finansowe kwot? 84 mln EUR, ?eby nie przekroczy? dopuszczalnego pu?apu. Zatem na 31 grudnia 2019 rezerwa na ryzyka finansowe wynosi?a 7536 mln EUR, co odpowiada wysoko?ci kapita?u EBC op?aconego przez krajowe banki centralne ze strefy euro w tej dacie.

Nota 14 – Ró?nice z wyceny

Pozycja obejmuje przede wszystkim salda aktualizacji wyceny wynikaj?ce z niezrealizowanych zysków na aktywach, zobowi?zaniach i instrumentach pozabilansowych (zob. ?Ustalanie wyniku finansowego”, ?Z?oto oraz aktywa i pasywa w walutach obcych”, ?Papiery warto?ciowe” oraz ?Instrumenty pozabilansowe” w punkcie 2.3 ?Polityka rachunkowo?ci”). Obejmuje tak?e aktualizacj? wyceny zobowi?zania netto EBC z tytu?u okre?lonych ?wiadczeń w odniesieniu do ?wiadczeń po okresie zatrudnienia (zob. ??wiadczenia po okresie zatrudnienia, pozosta?e ?wiadczenia d?ugoterminowe i ?wiadczenia z tytu?u rozwi?zania stosunku pracy” w punkcie 2.3 ?Polityka rachunkowo?ci” oraz nota 12.3 ?Pozycje ró?ne”).

Wzrost salda ró?nic z wyceny wynika przede wszystkim ze wzrostu ceny z?ota oraz z deprecjacji euro wobec dolara i jena w 2019.

Do wyceny na koniec roku przyj?to nast?puj?ce kursy wymiany:

Nota 15 – Kapita? i rezerwy kapita?owe

Nota 15.1 – Kapita?

Zmiana klucza kapita?owego EBC
Zgodnie z art. 29 Statutu ESBC wagi procentowe przypisane krajowym bankom centralnym w kluczu subskrypcji kapita?u EBC s? aktualizowane co pi?? lat[34] wed?ug udzia?u poszczególnych państw cz?onkowskich w ??cznej liczbie ludno?ci i produkcie krajowym brutto UE, w równej proporcji[35]. W dniu 1 stycznia 2019 dokonano czwartej takiej aktualizacji od powstania EBC. Zaktualizowane udzia?y krajowych banków centralnych w kluczu kapita?owym s? nast?puj?ce:

Op?acony kapita? EBC
Subskrybowany kapita? EBC wynosi 10 825 mln EUR. Po copi?cioletniej aktualizacji klucza kapita?owego waga procentowa krajowych banków centralnych ze strefy euro (które w pe?ni op?aci?y swoje udzia?y) w subskrybowanym kapitale EBC zosta?a zmniejszona o 0,7739 pkt proc., a waga krajowych banków centralnych spoza strefy euro (które wp?aci?y jedynie 3,75% subskrybowanego przez siebie kapita?u) – zwi?kszona o t? sam? warto??. W rezultacie 1 stycznia 2019 op?acony kapita? EBC zmniejszy? si? o 81 mln EUR, do 7659 mln EUR, co ukazuje poni?sza tabela:


2.5 Instrumenty pozabilansowe

Nota 16 – Programy po?yczek papierów warto?ciowych

W ramach zarz?dzania swoimi funduszami w?asnymi Europejski Bank Centralny wprowadzi? program po?yczek papierów warto?ciowych, w ramach którego wyspecjalizowany podmiot udziela takich po?yczek w imieniu EBC.

Ponadto, zgodnie z decyzjami Rady Prezesów, EBC udost?pni? do po?yczania swoje zasoby papierów warto?ciowych nabytych w ramach trzech programów CBPP i programu PSPP oraz te z papierów nabytych w ramach programu SMP, które spe?niaj? kryteria kwalifikacji stosowane w programie PSPP[36].

Po?yczki papierów warto?ciowych s? wykazywane na kontach pozabilansowych, chyba ?e jako ich zabezpieczenie z?o?ono ?rodki pieni??ne, które na koniec roku pozostaj? niezainwestowane[37]. Na 31 grudnia 2019 saldo nierozliczonych po?yczek wynosi?o 10 076 mln EUR (2018: 9646 mln EUR), z czego 5502 mln EUR (2018: 4440 mln EUR) przypada?o na po?yczki papierów warto?ciowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieni??nej.

Nota 17 – Kontrakty futures na stopy procentowe

Saldo transakcji walutowych otwartych na 31 grudnia 2019, wed?ug kursów rynkowych na koniec roku, by?o nast?puj?ce:

Transakcje by?y zawierane w ramach zarz?dzania rezerwami dewizowymi EBC.

Nota 18 – Swapy procentowe

Na 31 grudnia 2019 warto?? teoretyczna otwartych swapów procentowych wed?ug stawek rynkowych na koniec roku wynosi?a 703 mln EUR (2018: 519 mln EUR). Transakcje by?y zawierane w ramach zarz?dzania rezerwami dewizowymi EBC.

Nota 19 – Walutowe transakcje swap i forward

Zarz?dzanie rezerwami dewizowymi
W 2019 walutowe transakcje swap i forward by?y zawierane w ramach zarz?dzania rezerwami dewizowymi EBC. Nale?no?ci i zobowi?zania z tytu?u transakcji otwartych na 31 grudnia 2019, wykazane wed?ug kursów rynkowych na koniec roku, by?y nast?puj?ce:

Operacje zasilaj?ce w p?ynno??
Nale?no?ci i zobowi?zania nominowane w USD z terminem rozliczenia w 2019 powsta?y w zwi?zku z zasilaniem kontrahentów Eurosystemu w p?ynno?? w tej walucie (zob. nota 10 ?Zobowi?zania wobec nierezydentów strefy euro w euro”).

Nota 20 – Zarz?dzanie operacjami zaci?gania i udzielania po?yczek

W 2019 EBC nadal odpowiada? za zarz?dzanie operacjami zaci?gania i udzielania po?yczek przez Uni? Europejsk? w ramach mechanizmu ?rednioterminowej pomocy finansowej i europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej, za umow? po?yczkow? z Grecj? oraz za zarz?dzanie p?atno?ciami dotycz?cymi dwóch po?yczek z ESFS. Obs?ugiwa? te? p?atno?ci zwi?zane z tymi operacjami oraz p?atno?ci zwi?zane z subskrypcj? kapita?u statutowego ESM przez jego cz?onków.

Nota 21 – Zobowi?zania warunkowe z tytu?u tocz?cych si? post?powań s?dowych

Deponenci, akcjonariusze i posiadacze obligacji cypryjskich instytucji kredytowych z?o?yli szereg pozwów przeciwko EBC i innym instytucjom UE. Powodowie podnosz?, ?e ponie?li straty finansowe w wyniku dzia?ań, które ich zdaniem doprowadzi?y do restrukturyzacji tych instytucji w zwi?zku z programem pomocy finansowej dla Cypru. Dwa pozwy zosta?y w 2018 oddalone przez S?d Unii Europejskiej i obecnie przed Trybuna?em Sprawiedliwo?ci UE toczy si? post?powanie odwo?awcze od tych wyroków. Wcze?niej dwana?cie podobnych spraw zosta?o w 2014 uznanych przez S?d za niedopuszczalne w ca?o?ci, a po post?powaniach odwo?awczych w 2016 Trybuna? potwierdzi? ich niedopuszczalno?? lub orzek? na korzy?? EBC. Udzia? EBC w dzia?aniach prowadz?cych do zawarcia programu pomocy finansowej ogranicza? si? do przedstawienia opinii technicznej, wspólnie z Komisj? Europejsk?, zgodnie z porozumieniem ustanawiaj?cym Europejski Mechanizm Stabilno?ci, oraz wydania niewi???cej opinii na temat cypryjskiego projektu ustawy o restrukturyzacji i uporz?dkowanej likwidacji instytucji kredytowych. Przyj?to zatem, ?e w wyniku tych post?powań EBC nie poniesie ?adnych strat.


2.6 Noty obja?niaj?ce do rachunku zysków i strat

Nota 22 – Wynik z tytu?u odsetek

Nota 21.1 – Przychody z tytu?u odsetek od dewizowych aktywów rezerwowych

Pozycja obejmuje przychody z tytu?u odsetek od dewizowych aktywów rezerwowych EBC pomniejszone o odpowiednie koszty odsetkowe. Struktura pozycji jest nast?puj?ca:

Ogólny wzrost wyniku z tytu?u odsetek w 2019 wynika? g?ównie z wy?szych przychodów z tytu?u odsetek od portfela dolarowego. Przyczyni?a si? do niego tak?e aprecjacja dolara wzgl?dem euro.

Nota 22.2 – Przychody z tytu?u odsetek wynikaj?ce z przydzia?u banknotów euro w Eurosystemie

Pozycja obejmuje przychody odsetkowe zwi?zane z 8-procentowym udzia?em EBC w ??cznej warto?ci emisji banknotów euro (zob. ?Banknoty w obiegu” w punkcie 2.3 ?Polityka rachunkowo?ci” oraz nota 5.1 ?Nale?no?ci z tytu?u przydzia?u banknotów euro w Eurosystemie”). W 2019 te przychody by?y zerowe, co wynika?o st?d, ?e stopa procentowa podstawowych operacji refinansuj?cych przez ca?y rok wynosi?a 0%.

Nota 22.3 – Odsetki od wierzytelno?ci krajowych banków centralnych z tytu?u przekazanych rezerw dewizowych

W tej pozycji wykazano odsetki wyp?acone krajowym bankom centralnym ze strefy euro od ich wierzytelno?ci z tytu?u dewizowych aktywów rezerwowych przekazanych do EBC (zob. nota 11.1 ?Zobowi?zania stanowi?ce równowarto?? przekazanych rezerw dewizowych”). W 2019 te odsetki by?y zerowe, co by?o zwi?zane z tym, ?e stopa procentowa podstawowych operacji refinansuj?cych przez ca?y rok wynosi?a 0%.

Nota 22.4 – Pozosta?e przychody z tytu?u odsetek oraz pozosta?e koszty z tytu?u odsetek

Pozosta?e przychody i koszty odsetkowe w 2019 kszta?towa?y si? nast?puj?co:

1) Przychody odsetkowe netto z tytu?u greckich obligacji skarbowych nabytych w programie SMP wynios?y 94 mln euro (2018: 127 mln euro).

Nota 23 – Zrealizowane zyski/straty z operacji finansowych

W 2019 zrealizowane zyski/straty netto z operacji finansowych kszta?towa?y si? nast?puj?co:

Zrealizowane zyski/straty cenowe netto obejmuj? zrealizowane zyski i straty z tytu?u papierów warto?ciowych, kontraktów futures na stopy procentowe i swapów procentowych. Dodatnie saldo tej pozycji w 2019 wynika?o przede wszystkim ze zrealizowanych zysków cenowych na portfelu dolarowym, spowodowanych ni?sz? ni? w 2018 rentowno?ci? papierów w dolarach amerykańskich.

Nota 24 – Odpisy aktualizuj?ce warto?? aktywów i pozycji finansowych

W 2019 uj?to nast?puj?ce odpisy aktualizuj?ce warto?? aktywów i pozycji finansowych:

Pod koniec 2019 wraz ze wzrostem rentowno?ci ró?nych papierów warto?ciowych w portfelu funduszy w?asnych i portfelu dolarowym obni?y?a si? ich warto?? rynkowa. Skutkiem tego by?o wyst?pienie pod koniec roku niezrealizowanych strat cenowych.

Nota 25 – Wynik z tytu?u op?at i prowizji

W 2019 przychody wykazane w tej pozycji obejmowa?y g?ównie op?aty nadzorcze i kary administracyjne na?o?one na nadzorowane podmioty za nieprzestrzeganie unijnych przepisów bankowych dotycz?cych wymagań ostro?no?ciowych (w tym decyzji nadzorczych EBC). W kosztach wykazano g?ównie op?aty powiernicze.

Przychody i koszty z tytu?u zadań nadzorczych
Aby pokry? koszty poniesione w zwi?zku z wykonywaniem swoich zadań nadzorczych, EBC pobiera od nadzorowanych podmiotów roczne op?aty z tego tytu?u. W kwietniu 2019 og?osi?, ?e op?aty za rok 2019 wynios? 576 mln EUR. Ta kwota zosta?a obliczona na podstawie szacunkowych rocznych kosztów zadań nadzorczych na rok 2019 w wysoko?ci 559 mln EUR, skorygowanych o (a) niedop?at? w kwocie 15 mln EUR przeniesion? z okresu obj?tego op?at? 2018 oraz (b) kwoty zwrócone poszczególnym bankom za poprzednie okresy[38] (2 mln EUR).

Dochód z tytu?u rocznych op?at nadzorczych za rok 2019 ustalony na podstawie kosztów faktycznie poniesionych przez EBC w zwi?zku z wykonywaniem zadań nadzorczych wyniós? 537 mln EUR. Nadp?ata w wysoko?ci 22 mln EUR wynikaj?ca z ró?nicy mi?dzy kosztami szacunkowymi (559 mln EUR) a faktycznie poniesionymi w 2019 (537 mln EUR) jest wykazana w pozycji ?Rozliczenia mi?dzyokresowe” po stronie pasywów (zob. nota 12.2 ?Rozliczenia mi?dzyokresowe”). B?dzie ona odliczona od ??cznej kwoty, któr? zostan? obci??one banki za okres obj?ty op?at? 2020. Zgodnie z zasad? fakturowania ex post wprowadzon? w zmienionych zasadach dotycz?cych op?at nadzorczych[39] obci??enie nast?pi w 2021.

EBC mo?e równie? nak?ada? na nadzorowane podmioty kary administracyjne za nieprzestrzeganie unijnych przepisów bankowych dotycz?cych wymagań ostro?no?ciowych (w tym decyzji nadzorczych EBC). Zwi?zanych z tym wp?ywów nie uwzgl?dnia si? przy obliczaniu rocznych op?at nadzorczych. S? one ujmowane jako przychody w rachunku zysków i strat i dzielone mi?dzy krajowe banki centralne ze strefy euro w ramach podzia?u zysku EBC. W 2019 przychód z tytu?u kar na?o?onych na nadzorowane podmioty wyniós? 7 mln EUR.

W zwi?zku z tym w 2019 przychód EBC z tytu?u zadań nadzorczych przedstawia? si? nast?puj?co:

Koszty zwi?zane z nadzorem bankowym wynikaj? z pe?nienia bezpo?redniego nadzoru nad bankami istotnymi i zwierzchniej kontroli nad nadzorem nad bankami mniej istotnymi oraz realizacji zadań mi?dzywydzia?owych i obs?ugi specjalistycznej. Obejmuj? tak?e koszty jednostek pomocniczych, które s? konieczne do wykonywania zadań nadzorczych: zaplecza biurowego, zarz?dzania kadrami, obs?ugi administracyjnej, bud?etu i kontrolingu, ksi?gowo?ci, obs?ugi prawnej, komunikacji, t?umaczeń, audytu wewn?trznego, statystyki i informatyki.

??czne faktyczne koszty zwi?zane z zadaniami nadzorczymi EBC za 2019 refundowane poprzez roczne op?aty nadzorcze by?y nast?puj?ce:

Zwi?kszenie si? ?redniej liczby pracowników Nadzoru Bankowego EBC spowodowa?o proporcjonalny wzrost wynagrodzeń i ?wiadczeń. Wy?sze zatrudnienie prze?o?y?o si? tak?e na wzrost kosztów zaplecza biurowego, natomiast spadek pozosta?ych kosztów operacyjnych wynika? przede wszystkim z ni?szego kosztu konsultantów zewn?trznych anga?owanych na potrzeby zadań nadzorczych, w tym przede wszystkim – ukierunkowanego przegl?du modeli wewn?trznych (TRIM), który zakończy si? w 2020.

Nota 26 – Przychody z tytu?u akcji i udzia?ów

W tej pozycji wykazuje si? otrzymane dywidendy od udzia?ów EBC w BIS (zob. nota 6.2 ?Inne aktywa finansowe”).

Nota 27 – Pozosta?e przychody

Przychody z innych ?róde? powsta?e w 2019 wynika?y przede wszystkim z partycypacji krajowych banków centralnych ze strefy euro w kosztach poniesionych przez EBC w zwi?zku ze wspólnymi przedsi?wzi?ciami Eurosystemu.

Nota 28 – Koszty osobowe

W 2019 koszty osobowe kszta?towa?y si? nast?puj?co:

1) Struktura wynagrodzeń i dodatków wzoruje si? zasadniczo na systemie wynagrodzeń Unii Europejskiej, a ich poziom jest porównywalny.

Przeci?tne zatrudnienie wynios?o 3770 EPC (ekwiwalentów pe?nego czasu pracy)[40] (2018: 3546), z czego 349 przypada?o na kadr? kierownicz? (2018: 337).

Koszty osobowe w 2019 wzros?y, g?ównie z powodu zwi?kszenia si? ?redniej liczby zatrudnionych oraz wy?szych kosztów z tytu?u pozosta?ych ?wiadczeń d?ugoterminowych, co wynika?o przede wszystkim z zastosowania ni?szej stopy dyskontowej do wyceny aktuarialnej na koniec 2019 (zob. nota 12.3 ?Pozycje ró?ne”).

Wynagrodzenia cz?onków Zarz?du i Rady ds. Nadzoru
Cz?onkowie Zarz?du i zatrudniani przez EBC pe?noetatowi cz?onkowie Rady ds. Nadzoru otrzymuj? wynagrodzenie podstawowe oraz dodatki na cele mieszkaniowe i reprezentacyjne. Prezesowi zamiast dodatku na cele mieszkaniowe przys?uguje s?u?bowa rezydencja. Zgodnie z warunkami zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego cz?onkom Zarz?du i Rady ds. Nadzoru mo?e przys?ugiwa? – w zale?no?ci od ich sytuacji osobistej – dodatek rodzinny oraz dodatki na dzieci i na pokrycie kosztów ich edukacji. Od wynagrodzenia odprowadza si? podatek na rzecz UE, a tak?e sk?adki na fundusz emerytalny oraz ubezpieczenia: zdrowotne, opiekuńcze i wypadkowe. Dodatki s? wolne od opodatkowania i nie wchodz? do podstawy wymiaru emerytury.

W 2019 podstawowe wynagrodzenia cz?onków Zarz?du i zatrudnianych przez EBC cz?onków Rady ds. Nadzoru (czyli z wy??czeniem przedstawicieli krajowych organów nadzoru) by?y nast?puj?ce[41]:

1) Podana kwota nie obejmuje wynagrodzeń wiceprzewodnicz?cych Rady ds. Nadzoru (Sabine Lautenschl?ger do lutego 2019 i Yves’a Merscha od pa?dziernika 2019), które wykazano razem z wynagrodzeniami pozosta?ych cz?onków Zarz?du.

??czna kwota dodatków wyp?aconych cz?onkom Zarz?du i Rady oraz op?aconych przez EBC na ich rzecz sk?adek na ubezpieczenia zdrowotne, opiekuńcze i wypadkowe wynios?a 1 182 767 EUR (2018: 835 371 EUR). Byli cz?onkowie Zarz?du i Rady ds. Nadzoru po zakończeniu kadencji mog? otrzymywa? przez okre?lony czas wynagrodzenia przej?ciowe. W 2019 wyp?aty z tego tytu?u, zwi?zane z nimi dodatki rodzinne oraz op?acone przez EBC sk?adki na ubezpieczenia zdrowotne, opiekuńcze i wypadkowe by?ych cz?onków obu organów wynios?y 864 287 EUR (2018: 169 346 EUR). Wzrost ??cznej kwoty dodatków i wynagrodzeń przej?ciowych wynika g?ównie st?d, ?e liczba cz?onków Zarz?du i Rady ds. Nadzoru, którzy w 2019 rozpocz?li lub zakończyli prac? w EBC, by?a wy?sza ni? w poprzednim roku.

?wiadczenia emerytalne, w tym zwi?zane z nimi dodatki, oraz sk?adki na ubezpieczenia zdrowotne, opiekuńcze i wypadkowe na rzecz by?ych cz?onków i osób b?d?cych na ich utrzymaniu wynios?y 1 848 157 EUR (2018: 3 047 064 EUR)[42]. W 2019 ta kwota obj??a przeniesienie przez jedn? osob? ?rodków do innego systemu emerytalnego w momencie przej?cia na emerytur?. Z kolei w 2018 obj??a rycza?tow? odpraw?, jak? by?y cz?onek otrzyma? w momencie przej?cia na emerytur? zamiast przysz?ych ?wiadczeń emerytalnych.

Nota 29 – Koszty administracyjne

Pozycja, w kwocie 476 mln EUR (2018: 525 mln EUR), obejmuje wszystkie pozosta?e wydatki bie??ce dotycz?ce us?ug konsultingowych, informatyki, eksploatacji obiektów biurowych, zakupu niskocennych towarów i sprz?tu oraz innych us?ug i towarów, jak równie? koszty pracownicze dotycz?ce szkoleń, rekrutacji, przeprowadzki do nowego miejsca zamieszkania i zakwaterowania.

Obni?enie si? warto?ci pozycji w 2019 wynika?o g?ównie z ni?szych kosztów zwi?zanych z najmem powierzchni biurowej oraz korzystaniem z pracowników zatrudnionych za po?rednictwem agencji oraz zewn?trznych konsultantów. Ni?sze koszty z tytu?u najmu by?y wynikiem uj?cia w bilansie budynków obj?tych prawem do u?ytkowania (zob. ?Zmiany zasad rachunkowo?ci” w punkcie 2.3 ?Polityka rachunkowo?ci” oraz nota 6.1 ??rodki trwa?e oraz warto?ci niematerialne i prawne”) i uj?cia kosztów z tego tytu?u jako amortyzacji.

Nota 30 – Us?ugi produkcji banknotów

S? to przede wszystkim koszty mi?dzynarodowego transportu banknotów euro z drukarni do krajowych banków centralnych (dostawy nowych banknotów) oraz mi?dzy krajowymi bankami centralnymi (uzupe?nianie niedoborów zapasami). Koszty te pokrywa centralnie EBC.


2.7 Zdarzenia po dniu bilansowym

Nota 31 – Zmiana klucza kapita?owego EBC po wyj?ciu Wielkiej Brytanii z UE

Wskutek wyj?cia Wielkiej Brytanii z UE i zwi?zanego z tym wyst?pienia Bank of England z ESBC wagi procentowe w kluczu subskrypcji kapita?u EBC przypisane pozosta?ym krajowym bankom centralnym zosta?y z dniem 1 lutego 2020 zmienione nast?puj?co:

Wp?yw na kapita? EBC
Subskrybowany kapita? EBC nie zmieni? si? po wyst?pieniu Bank of England z ESBC – nadal wynosi 10 825 mln EUR. Udzia? Bank of England w subskrybowanym kapitale, wynosz?cy 14,3%, zosta? rozdzielony mi?dzy krajowe banki centralne ze strefy euro i pozosta?e krajowe banki centralne spoza tej strefy.

Op?acony kapita? EBC w 2020 pozostanie bez zmian i nadal b?dzie wynosi? 7659 mln EUR, poniewa? dotychczasowy op?acony udzia? kapita?owy Bank of England, w kwocie 58 mln euro, zosta? pokryty przez pozosta?e krajowe banki centralne. Przez nast?pne dwa lata krajowe banki centralne ze strefy euro op?ac?, w dwóch rocznych ratach, podwy?szenie swoich udzia?ów w subskrybowanym kapitale EBC wynikaj?ce z wyst?pienia Bank of England z ESBC. W rezultacie op?acony kapita? EBC wzro?nie z 7659 mln EUR w 2020 do 8270 mln EUR w 2021 i 8880 mln EUR w 2022.

Wp?yw na wierzytelno?ci krajowych banków centralnych stanowi?ce równowarto?? dewizowych aktywów rezerwowych przekazanych do EBC
Zgodnie z art. 30 ust. 2 Statutu ESBC wk?ady krajowych banków centralnych do dewizowych aktywów rezerwowych EBC s? ustalane proporcjonalnie do udzia?ów tych banków w subskrybowanym kapitale EBC. Poniewa? (a) po wyst?pieniu Bank of England z ESBC waga procentowa krajowych banków centralnych ze strefy euro (które przekaza?y dewizowe aktywa rezerwowe do EBC) w subskrybowanym kapitale EBC si? zwi?kszy?a, natomiast (b) Rada Prezesów podj??a decyzj? o zmniejszeniu procentowej wysoko?ci wk?adów wnoszonych przez te banki, tak aby ??czna kwota przekazywanych przez nie dewizowych aktywów rezerwowych pozosta?a taka sama jak przed wyj?ciem Bank of England z ESBC, ??czna wierzytelno?? krajowych banków centralnych stanowi?ca równowarto?? przekazanych rezerw pozosta?a w zasadzie niezmieniona.


3 Raport niezale?nego bieg?ego rewidenta

Nieoficjalne t?umaczenie raportu niezale?nego bieg?ego rewidenta sporz?dzone przez EBC. W razie rozbie?no?ci obowi?zuje wersja angielska podpisana przez Baker Tilly.


4 Informacja o sposobie podzia?u zysku lub pokrycia straty

Ta informacja nie jest cz??ci? sprawozdania finansowego EBC za rok 2019.

Zgodnie z art. 33 Statutu ESBC zysk netto EBC jest przekazywany w nast?puj?cym porz?dku:

  1. kwota okre?lona przez Rad? Prezesów – maksymalnie 20% zysku netto – zostaje przeniesiona do ogólnego funduszu rezerwowego, którego wysoko?? nie mo?e przekroczy? 100% kapita?u;
  2. pozosta?y zysk netto jest dzielony mi?dzy udzia?owców EBC proporcjonalnie do ich op?aconych udzia?ów[43].

W razie poniesienia przez EBC straty deficyt mo?e zosta? pokryty z ogólnego funduszu rezerwowego EBC, a w razie potrzeby, na podstawie decyzji Rady Prezesów, tak?e z dochodów pieni??nych za dany rok obrotowy, proporcjonalnie i maksymalnie do wysoko?ci kwot rozdzielonych mi?dzy krajowe banki centralne zgodnie z art. 32 ust. 5 Statutu ESBC[44].

Zysk netto EBC za rok 2019 wyniós? 2366 mln EUR. W ramach tymczasowego podzia?u zysku zgodnie z decyzj? Rady Prezesów w dniu 31 stycznia 2020 rozdzielono mi?dzy krajowe banki centralne ze strefy euro kwot? 1431 mln EUR. Ponadto Rada Prezesów postanowi?a rozdzieli? mi?dzy krajowe banki centralne ze strefy euro pozosta?? cz??? zysku w kwocie 935 mln EUR.

? Europejski Bank Centralny 2020

Adres do korespondencji 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0
Internet www.auexnv.com.cn

Wszelkie prawa zastrze?one. Zezwala si? na wykorzystanie do celów edukacyjnych i niekomercyjnych pod warunkiem podania ?ród?a.

Obja?nienia terminów mo?na znale?? w s?owniczku EBC (dost?pnym jedynie po angielsku).

HTML ISBN 978-92-899-4119-8, ISSN 2443-4884, doi:10.2866/801191, QB-BS-20-001-PL-Q


[1]W ca?ym dokumencie z powodu zaokr?gleń podane liczby mog? nie sumowa? si? dok?adnie do warto?ci ogó?em, a procenty – nie odpowiada? dok?adnie warto?ciom bezwzgl?dnym.
[2]?Sprawozdanie finansowe” obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat oraz dotycz?ce ich noty. ?Roczny raport finansowy” obejmuje: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z dzia?alno?ci, raport bieg?ego rewidenta oraz informacj? o sposobie podzia?u zysku lub pokrycia straty.
[3]Protokó? w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.
[4]Program APP obejmuje: trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych (CBPP3), program skupu papierów warto?ciowych zabezpieczonych aktywami (ABSPP), program skupu aktywów sektora publicznego (PSPP) i program skupu aktywów sektora przedsi?biorstw (CSPP). W ramach programu CSPP Europejski Bank Centralny nie skupuje papierów warto?ciowych. Wi?cej informacji o programie APP mo?na znale?? na stronie internetowej EBC.
[5]W 2019 ??czna warto?? banknotów euro w obiegu w Eurosystemie wzros?a o 5%, do 1293 mld EUR. Udzia? EBC w ??cznej warto?ci banknotów euro w obiegu wynosi 8% i jest wykazywany w pozycjach ?Banknoty w obiegu” oraz ?Nale?no?ci w ramach Eurosystemu”.
[6]Zob. komunikat prasowy z 12 wrze?nia 2019 w sprawie decyzji podj?tych przez Rad? Prezesów.
[7]Wynika?y one z zasady rachunkowo?ci, zgodnie z któr? warto?? papierów warto?ciowych nale?y aktualizowa? w gór? lub w dó? przez okres do terminu zapadalno?ci, zale?nie od tego, czy cena nabycia by?a ni?sza czy wy?sza od ich warto?ci nominalnej. W programie APP papiery by?y przeci?tnie nabywane z premi?, w zwi?zku z czym – przy pozosta?ych parametrach niezmienionych – ich warto?? rynkowa z czasem si? zmniejsza.
[8]Do tych zasobów zaliczaj? si? aktywa wykazywane w pozycjach bilansowych ?Nale?no?ci od nierezydentów strefy euro w walutach obcych – ?rodki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery warto?ciowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne oraz nale?no?ci od rezydentów strefy euro w walutach obcych” oraz ?Nale?no?ci od rezydentów strefy euro w walutach obcych”.
[9]Koszty ponoszone przez EBC w zwi?zku z wykonywaniem zadań nadzorczych s? pokrywane przez roczne op?aty pobierane od nadzorowanych banków.
[10]W bilansie pozycja ?Ró?nice z wyceny” obejmuje ponadto aktualizacj? wyceny ?wiadczeń po okresie zatrudnienia.
[11]Przychód EBC z tytu?u banknotów euro w obiegu obejmuje przychody odsetkowe wynikaj?ce z oprocentowania jego nale?no?ci w ramach Eurosystemu od krajowych banków centralnych z tytu?u 8-procentowego udzia?u EBC w ??cznej warto?ci banknotów euro w obiegu.
[12]Op?aty nadzorcze s? zawarte w pozycji ?Pozosta?e przychody i koszty” (zob. wykres 11).
[13]ES to ?rednia strata wa?ona prawdopodobieństwem, jaka wyst?puje w najgorszych (1?p)% scenariuszy, gdzie p oznacza poziom ufno?ci.
[14]Wi?cej informacji o metodzie modelowania ryzyka mo?na znale?? w dokumencie ?The financial risk management of the Eurosystem’s monetary policy operations”, EBC, lipiec 2015.
[15]Ryzyko operacyjne to ryzyko negatywnych skutków finansowych, biznesowych lub reputacyjnych spowodowanych czynnikiem ludzkim, niew?a?ciwym wprowadzeniem lub nieodpowiednim funkcjonowaniem zarz?dzania wewn?trznego i procesów biznesowych, nieodpowiednim funkcjonowaniem systemów, od których zale?? te procesy, lub zdarzeniami zewn?trznymi (takimi jak kl?ski ?ywio?owe lub atak z zewn?trz).
[16]Wi?cej informacji o strukturze zarz?dzania wewn?trznego mo?na znale?? na stronie internetowej EBC.
[17]Szczegó?owe zasady rachunkowo?ci EBC okre?la decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2247 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2016/35) (Dz.U. L 347 z 20.12.2016, s. 1), z pó?niejszymi zmianami. Dla zapewnienia harmonizacji rachunkowo?ci i sprawozdawczo?ci finansowej dotycz?cej operacji Eurosystemu decyzja ta opiera si? na wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ram prawnych rachunkowo?ci i sprawozdawczo?ci finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2016/34) (Dz.U. L 347 z 20.12.2016, s. 37), z pó?niejszymi zmianami. Zasady te, rewidowane i regularnie aktualizowane odpowiednio do potrzeb, s? zgodne z przepisem art. 26 ust. 4 Statutu ESBC, zawieraj?cym wymóg harmonizacji zasad rachunkowo?ci i sprawozdawczo?ci finansowej dotycz?cej operacji Eurosystemu.
[18]W odniesieniu do rozliczeń mi?dzyokresowych biernych i rezerw celowych z tytu?u kosztów administracyjnych stosuje si? minimalny próg 100 000 EUR.
[19]Na 31 grudnia 2019 w systemie TARGET2 uczestniczy?y nast?puj?ce krajowe banki centralne spoza strefy euro: Българска народна банка (Narodowy Bank Bu?garii), Danmarks Nationalbank, Hrvatska narodna banka, Narodowy Bank Polski i Banca Na?ional? a Romaniei.
[20]Zgromadzone przez pracownika ?rodki z dobrowolnych sk?adek mog? zosta? przez niego wykorzystane w momencie przej?cia na emerytur? do nabycia dodatkowego ?wiadczenia emerytalnego. Od tego momentu ?wiadczenie to b?dzie w??czone do zobowi?zania z tytu?u okre?lonych ?wiadczeń.
[22]?Klucz przydzia?u banknotów” oznacza warto?ci procentowe wynikaj?ce z uwzgl?dnienia udzia?u EBC w ??cznej warto?ci emisji banknotów euro i zastosowania klucza kapita?owego do udzia?u krajowych banków centralnych w tej ??cznej warto?ci.
[25]Czyli 504,8 tony.
[26]Zasoby te obejmuj? aktywa pomniejszone o zobowi?zania nominowane w odno?nych walutach obcych, podlegaj?ce aktualizacji wyceny z tytu?u ró?nic kursowych. Wykazuje si? je w pozycjach ?Nale?no?ci od nierezydentów strefy euro w walutach obcych”, ?Nale?no?ci od rezydentów strefy euro w walutach obcych”, ?Rozliczenia mi?dzyokresowe” (po stronie aktywów), ?Ró?nice z wyceny instrumentów pozabilansowych” (po stronie pasywów) oraz ?Rozliczenia mi?dzyokresowe” (po stronie pasywów), z uwzgl?dnieniem walutowych transakcji forward i swap wykazywanych na kontach pozabilansowych. Nie uwzgl?dnia si? tu zysków cenowych z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych w walutach obcych.
[27]W ramach programu skupu aktywów sektora przedsi?biorstw (CSPP) Europejski Bank Centralny nie skupuje papierów warto?ciowych.
[28]Program APP obejmuje programy: CBPP3 (trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych), ABSPP, PSPP i CSPP. Wi?cej informacji o programie APP mo?na znale?? na stronie internetowej EBC.
[29]Warto?ci rynkowe s? orientacyjne. Oblicza si? je na podstawie kwotowań rynkowych, a w braku kwotowań – szacuje za pomoc? modeli wewn?trznych stosowanych przez Eurosystem.
[30]Od 16 marca 2016 stopa procentowa stosowana przez Eurosystem w przetargach dotycz?cych podstawowych operacji refinansuj?cych wynosi 0,00%.
[31]Transakcje po?yczania papierów warto?ciowych, w wyniku których na koniec roku nie pozostaje niezainwestowane zabezpieczenie gotówkowe, s? wykazywane pozabilansowo (zob. nota 16 ?Programy po?yczek papierów warto?ciowych”).
[32]EURO1 i RT1 to systemy p?atno?ci prowadzone przez ABE CLEARING S.A.S à capital variable (EBA Clearing).
[33]Koszty bie??cego zatrudnienia oblicza si? wed?ug stopy dyskontowej za poprzedni rok.
[34]Wagi aktualizuje si? tak?e po ka?dej zmianie liczby krajowych banków centralnych wnosz?cych wk?ad do kapita?u EBC. S? to banki centralne państw cz?onkowskich UE.
[36]W ramach programu CSPP Europejski Bank Centralny nie skupuje papierów warto?ciowych, w zwi?zku z czym nie ma zasobów, które móg?by po?ycza?.
[37]Je?eli na koniec roku ?rodki pieni??ne otrzymane jako zabezpieczenie pozostaj? niezainwestowane, odno?ne transakcje wykazuje si? w bilansie (zob. nota 8 ?Pozosta?e zobowi?zania wobec instytucji kredytowych ze strefy euro w euro” i nota 10 ?Zobowi?zania wobec nierezydentów strefy euro w euro”).
[40]Ekwiwalent pe?nego czasu pracy (EPC) to jednostka przeliczeniowa odpowiadaj?ca liczbie godzin, jak? przepracowuje przez jeden rok jedna osoba zatrudniona w pe?nym wymiarze czasu pracy. Podana liczba obejmuje, proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin, pracowników zatrudnionych na czas nieokre?lony i okre?lony oraz na umowach krótkoterminowych, a tak?e uczestników programu EBC dla absolwentów. Uwzgl?dnia równie? osoby pozostaj?ce na urlopach macierzyńskich i d?ugoterminowych zwolnieniach lekarskich, nie obejmuje natomiast pracowników przebywaj?cych na urlopach bezp?atnych.
[41]Kwoty brutto, czyli przed potr?ceniami na rzecz UE.
[42]Kwota netto ujmowana w rachunku zysków i strat z tytu?u zabezpieczenia emerytalnego obecnych cz?onków Zarz?du oraz obecnych cz?onków Rady ds. Nadzoru zatrudnionych przez EBC zosta?a przedstawiona w nocie 12.3 ?Pozycje ró?ne”.
[43]Krajowe banki centralne spoza strefy euro nie s? uprawnione do udzia?u w zyskach EBC ani nie s? zobowi?zane do pokrywania jego ewentualnych strat.
[44]Zgodnie z art. 32 ust. 5 Statutu ESBC suma dochodów pieni??nych krajowych banków centralnych zostaje rozdzielona mi?dzy te banki proporcjonalnie do ich op?aconych udzia?ów w kapitale EBC.
北京pk赛车10官网 千禧3d试机号 即时赔率球探 股票融资融券 吉林快三 期货配资联系久联优配 好股票推荐2018 3d开机号 甘肃十一选五 体彩6+1 重庆快乐十分 福建31选7 即时指数即时比分 秒速牛牛规律公式 11选5山东开奖结 3d村杀码专家 燕赵风采排列五走势图 百度